HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-848 „DĖL statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 1 d. Nr. D1-161

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.2. žemės darbai teritorijose, kurioms yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), nustatytais Lietuvos Respublikos žemės įstatyme [3.5], Lietuvos Respublikos kelių įstatyme [3.6], Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse [3.8], Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme [3.12]; Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme [3.20] ir kituose teisės aktuose, taip pat Reglamento V skyriaus reikalavimais;“.

1.2. Pakeičiu 3.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.17. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;“.

1.3. Pakeičiu 3.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.18. 2006 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1828/2006, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles;“.

1.4. Pakeičiu 3.20 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.20. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą;“.

1.5. Pakeičiu 3.49 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.49. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB;“.

1.6. Pakeičiu 4 punkto nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstau taip:

4. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka sąvokas, pateiktas Statybos įstatyme [3.1], Kelių įstatyme [3.6], Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme [3.7], Geležinkelių transporto kodekse [3.8], Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme [3.20], 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB [3.17], STR 1.02.01:2017 [3.28]. Toliau pateikiami tik tiesiogiai susijusių su šiuo Reglamentu sąvokų apibrėžimai:“.

1.7. Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. Statybos darbų žurnalą (Reglamento 4 priedas). Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti, kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją (išskyrus ne didesnių kaip 300 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus);“.

1.8. Pakeičiu 4 priedo Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašą:

1.8.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Statybos darbų žurnalas (toliau – Žurnalas) yra privalomasis statybos darbų vykdymo dokumentas, kuriame aprašoma statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui). Žurnalą privaloma pildyti, kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją (išskyrus ne didesnių kaip 300 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus).“

1.8.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Statytojas (užsakovas) privalo naudoti elektroninį Žurnalą statant naujus ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, rekonstruojant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kapitalinį remontą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis. Elektroninį Žurnalą naudoti neprivaloma krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento patikėjimo teise valdomose teritorijose ir valstybės sienos apsaugos objektuose statant naujus ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, rekonstruojant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kapitalinį remontą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus. Kitais atvejais statytojo (užsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Žurnalas. Pildant elektroninį Žurnalą, statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad būtų naudojamos elektroninio Žurnalo pildymo priemonės, užtikrinančios kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę Žurnale daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus. Elektroniniame Žurnale turi būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su detaliais oficialiųjų elektroninių dokumentų metaduomenimis [3.51]. Pildant elektroninį Žurnalą, pasirašantis asmuo šiame Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos apraše numatytiems priėmimo, bandymo ir kitiems aktams, baigtoms pildyti formoms, pasirašant užbaigus statybą elektroninį Žurnalą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, suformuotus oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus, privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą [3.49].“

1.8.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Statytojas (užsakovas) privalo naudoti elektroninį Žurnalą statant naujus ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, rekonstruojant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kapitalinį remontą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus. Elektroninį Žurnalą naudoti neprivaloma krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento patikėjimo teise valdomose teritorijose ir valstybės sienos apsaugos objektuose statant naujus ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, rekonstruojant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kapitalinį remontą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus. Kitais atvejais statytojo (užsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Žurnalas. Pildant elektroninį Žurnalą, statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad būtų naudojamos elektroninio Žurnalo pildymo priemonės, užtikrinančios kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę Žurnale daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus. Elektroniniame Žurnale turi būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su detaliais oficialiųjų elektroninių dokumentų metaduomenimis [3.51]. Pildant elektroninį Žurnalą, pasirašantis asmuo šiame Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos apraše numatytiems priėmimo, bandymo ir kitiems aktams, baigtoms pildyti formoms, pasirašant užbaigus statybą elektroninį Žurnalą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, suformuotus oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus, privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą [3.49].“

1.8.4. Papildau 301 punktu:

301. Forma F-60 skirta statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus sprendimams, pastaboms, reikalavimams įrašyti.“

1.8.5. Papildau VII skyrių F-60 forma:

 

F-60

 

STATINIO STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIAUS SPRENDIMAI, PASTABOS, REIKALAVIMAI

 

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus sprendimai, pastabos, reikalavimai ir sprendimų, pastabų, reikalavimų įgyvendinimo terminai, defektų, trūkumų pašalinimo terminai (po įrašu rašoma statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus vardas, pavardė, parašas, data)

Statinio statybos vadovo įrašai apie sprendimų, pastabų, reikalavimų įvykdymą, defektų, trūkumų pašalinimą (po įrašu rašoma statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas, data)

Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo įrašai apie sprendimų, pastabų, reikalavimų įvykdymą, defektų, trūkumų pašalinimą (po įrašu rašoma bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data)

1

2

3“.

 

2. Nustatau, kad:

2.1. Šis įsakymas, išskyrus 1.7, 1.8.1, 1.8.2 ir 1.8.3 papunkčius, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2.2. Šio įsakymo 1.7, 1.8.1 ir 1.8.2 papunkčiai įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

2.3. Šio įsakymo 1.8.3 papunktis įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

2.4. Iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pradėti statybos darbai, apie kurių pradžią teisės aktų nustatyta tvarka pranešta iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, atliekami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias įsakymo nuostatas.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Simonas Gentvilas