LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2020 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-1057 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMUI DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. V-398

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos kompensuojant Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis 2021 m. vasario ir vėlesnių mėnesių asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidas darbo užmokesčiui padidinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2020 m. balandžio 30 d. Nr. V-1057

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2021 m. vasario 26  d. įsakymo Nr.

V-398 redakcija)

 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMUI DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK) dėl paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis (toliau – ASPĮ), patirtų išlaidų, susijusių su šių įstaigų darbuotojų, organizuojančių ir (ar) teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19) sergantiems pacientams ar vykdančių epidemijų profilaktikos priemones COVID-19 židiniuose, darbo užmokesčio padidinimu pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalį (toliau – išlaidos darbo užmokesčiui), apmokėjimo PSDF lėšomis tvarką.

2. Laikoma, kad darbuotojas karantino metu (nuo karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kelių savivaldybių ar vienos savivaldybės teritorijoje paskelbimo mėnesio pradžios iki karantino galiojimo mėnesio pabaigos) organizuoja ir (ar) teikia sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 sergantiems pacientams ar vykdo epidemijų profilaktikos priemones COVID-19 židiniuose, jei jis dirba ASPĮ ir atitinka bent vieną iš toliau nurodytuose papunkčiuose išvardytų sąlygų:

2.1. dirba ASPĮ infekcinių ligų ar kitame padalinyje, kuriame gydomi pacientai, kuriems patvirtintas COVID-19, ir šiuose padaliniuose sveikatos priežiūros paslaugas pacientams teikia tiesioginio kontakto su pacientu sąlygomis ir ne nuotoliniu būdu (toliau – tiesiogiai (ne nuotoliniu būdu));

2.2. dirba ASPĮ padalinyje, teikiančiame greitosios medicinos pagalbos paslaugas, stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ skubiosios pagalbos padalinyje, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ atskirame padalinyje, organizuotame teikti paslaugas karščiuojantiems pacientams, ASPĮ karščiavimo klinikoje, mobiliojoje komandoje ar mobiliajame punkte ir šiuose padaliniuose sveikatos priežiūros paslaugas pacientams teikia tiesiogiai (ne nuotoliniu būdu);

2.3. dirba bet kuriame ASPĮ padalinyje, kuriame per ataskaitinį kalendorinį mėnesį (toliau – ataskaitinis laikotarpis) turėjo tiesioginį (ne nuotoliniu būdu) kontaktą su pacientu, kuriam patvirtintas COVID-19;

2.4. dirba ASPĮ padalinyje, kuriame tiesiogiai (turėdamas sąlytį su žmogaus kūno skysčiais ar tokio kontakto pavojaus sąlygomis) atlieka laboratorinius COVID-19 nustatymo tyrimus;

2.5. yra pasitelktas teikti ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje, teikiančioje socialinę globą (toliau – globos įstaiga), joje esantiems paslaugų gavėjams ir ataskaitiniu laikotarpiu turėjo tiesioginį (ne nuotoliniu būdu) kontaktą su globos įstaigos paslaugų gavėju, kuriam patvirtintas COVID-19;

2.6. valo ir dezinfekuoja ASPĮ patalpas, aplinkos daiktus bei paviršius ir šias funkcijas vykdo tiesiogiai (turėdamas sąlytį su žmogaus kūno skysčiais ar tokio kontakto pavojaus sąlygomis) Aprašo 2.4 papunktyje nurodytame padalinyje arba ASPĮ padaliniuose, kuriuose ataskaitiniu laikotarpiu buvo gydytas bent vienas pacientas, kuriam patvirtintas COVID-19;

2.7. yra pasitelktas sveikatos priežiūros paslaugas teikti Aprašo 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytuose tos pačios ar kitų ASPĮ padaliniuose ir šiuose padaliniuose sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitiniu laikotarpiu pacientams, kuriems patvirtintas COVID-19, teikia tiesiogiai (ne nuotoliniu būdu);

2.8. organizuoja Aprašo 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytų paslaugų teikimą ASPĮ ir (ar) atitinkamo regiono ASPĮ ir organizuodamas nurodytas paslaugas šiose ASPĮ per ataskaitinį laikotarpį turėjo tiesioginį (ne nuotoliniu būdu) kontaktą su pacientu, kuriam patvirtintas COVID-19, ar jo kūno skysčiais.

3. ASPĮ išlaidos darbuotojo darbo užmokesčiui padidinti dėl COVID-19 kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis Aprašo nustatyta tvarka, jei darbuotojo darbo užmokestis pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalį buvo didinamas proporcingai darbo laikui valandomis arba dienomis (priklausomai nuo ASPĮ taikomos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos), kai darbuotojas atitiko bent vieną Aprašo 2.1–2.8 papunkčiuose nustatytų sąlygų.

 

II SKYRIUS

IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

4. ASPĮ, kurioje dirbo Aprašo 2 punkte numatytas sąlygas atitinkantys darbuotojai, iki einamojo mėnesio 15 dienos pateikia TLK, kurios veiklos zonoje yra ASPĮ buveinė, prašymą kompensuoti praėjusio kalendorinio mėnesio išlaidas darbo užmokesčiui padidinti PSDF lėšomis (toliau – prašymas), laisvos formos rašytinį įstaigos vadovo pagrindimą, nurodantį, kurias Aprašo 2.1–2.8 papunkčiuose nustatytas sąlygas ir kaip atitinka į prašymą įtrauktų darbuotojų (darbuotojų grupių, jei priežastys identiškos) veikla bei kaip išlaidos jų darbo užmokesčiui atitinka Aprašo 3 punktą, ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymu nustatytos formos lėšų paraišką.

5. TLK, gavusi Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, patikrina, ar:

5.1. ASPĮ pateikti dokumentai atitinka Aprašo 4 punkte nurodytus reikalavimus;

5.2. ASPĮ (ar atitinkamame ASPĮ padalinyje) ataskaitiniu laikotarpiu buvo gydytas bent vienas pacientas, kuriam patvirtintas COVID-19;

5.3. ASPĮ pateiktų dokumentų duomenimis, ASPĮ darbuotojai atitinka bent vieną Aprašo 2 punkte numatytų sąlygų, o išlaidos jų darbo užmokesčiui – Aprašo 3 punktą.

6. TLK, patikrinusi pateiktus dokumentus, vadovaudamasi Aprašo 5 punktu, ir nustačiusi, kad išlaidos darbo užmokesčiui neatitinka Aprašo nuostatų, Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 4 punkte nurodyto termino pabaigos) grąžina ASPĮ. ASPĮ patikslintus Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus pateikia TLK ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų grąžinimo ASPĮ dienos. TLK turi teisę ASPĮ prašyti per 1 darbo dieną pateikti papildomus teisę į darbo užmokesčio padidinimo išlaidų kompensavimą PSDF lėšomis pagrindžiančius dokumentus. TLK, nustačiusi, kad ASPĮ nepateikė prašomų dokumentų arba pateikti dokumentai nepatvirtina teisės į darbo užmokesčio padidinimo išlaidų kompensavimą PSDF lėšomis, ASPĮ Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų nepriima. Jei ASPĮ dokumentai nepagrindžia teisės į dalies paraiškoje nurodytų darbo užmokesčio padidinimo išlaidų kompensavimą PSDF lėšomis, TLK netenkina ASPĮ prašymo šios darbo užmokesčio padidinimo išlaidų dalies atžvilgiu.

7. TLK, vadovaudamasi VLK direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-298 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paraiškų formų patvirtinimo“, per 2 darbo dienas nuo visų ASPĮ Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka pateiktų dokumentų patikrinimo dienos kreipiasi į VLK dėl lėšų pervedimo, pateikdama suminę ASPĮ lėšų paraišką ir užpildytą VLK direktoriaus įsakymu nustatytos formos suvestinę ataskaitą, parengtą patikrintų ir priimtų ASPĮ prašymų ir lėšų paraiškų pagrindu.

8. VLK ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo teisės aktų, kuriais skiriamos PSDF lėšos išlaidoms darbo užmokesčiui kompensuoti priėmimo dienos, perveda lėšas TLK, o šios ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šių lėšų gavimo dienos – ASPĮ.

9. Išlaidos darbo užmokesčiui kompensuojamos pagal PSDF biudžeto išlaidų straipsnį „05 22 asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidoms darbuotojams (padidintam darbo užmokesčiui ir nuo jo mokamiems darbdavio mokesčiams), organizuojantiems ir teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kompensuoti“.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ NAUDOJIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

10. Lėšos gali būti skiriamos ASPĮ Aprašo nustatyta tvarka tik Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais ir pagal TLK pateiktoje lėšų paraiškoje nurodytus duomenis. ASPĮ nepanaudotas lėšas ir nepagrįstai gautas lėšas privalo grąžinti į VLK sąskaitą ir apie tai raštu pranešti VLK.

11. ASPĮ vadovai konkretų Aprašo 2 punkte nurodytų darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo procentinį dydį (nuo 60 iki 100 procentų) nustato vadovaudamiesi Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 449 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12. ASPĮ vadovas atsako už TLK teikiamų duomenų teisingumą ir lėšų naudojimą pagal paskirtį.

______________