ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 METŲ PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ

SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. A-415

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-275 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“:

1.   T v i r t i n u pridedamus:

1.1.      prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresų sąrašą (toliau – 1 sąrašas );

1.2.      lauko kavinių (išskyrus įrengiamų masinių renginių vietose) prekybos ir paslaugų teikimo vietų Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresų sąrašą (toliau – 2 sąrašas).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1. ir 1.2. papunkčiuose nurodyti 1 ir 2 sąrašai (toliau Sąrašai) keičiami ir papildomi Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu;

2.2. 1 sąrašo 1 punkto 1.3., 1.8., 1.17., 1.24.–1.26. papunkčiai, 4 punkto 4.1. ir 4.4. papunkčiai, 5 punkto 5.3. ir 5.6. papunkčiai, 6 punkto 6.6. papunktis, 7 punkto 7.1., 7.3., 7.5. papunkčiai, 8 punkto 8.1. ir 8.5. papunkčiai galioja iki 2019 m. birželio 30d;

2.3. 2 sąrašo 1 punkto 1.2. papunktis ir 2 punkto 2.7.–2.14. papunkčiai, galioja iki 2019 m. birželio 30d.;

2.4. į Sąrašus gali būti įtrauktos konkrečios vietos, kur nėra išvystyta prekybos ar paslaugų teikimo infrastruktūra ir kurios atitinka Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų galiojančios redakcijos Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

2.5. pagrindu įrašyti naujos prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresą į 1 sąrašą ar į 2 sąrašą gali būti bet kurio fizinio ar juridinio asmens rašytinis prašymas Savivaldybės administracijos direktoriui, naujų žmonių judėjimo srautų ar susibūrimo, naujų poilsio vietų Šiaulių miesto viešosiose vietose atsiradimas, netrukdantis kitų asmenų veiklai, transporto ir pėsčiųjų eismui, nepažeidžiantis gyventojų, įstaigų, institucijų, verslo objektų interesų;

2.6. pagrindu išbraukti prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresą iš Sąrašų gali būti bet kurio fizinio ar juridinio asmens, Savivaldybės administracijos padalinio, institucijos, organizacijos rašytinis prašymas Savivaldybės administracijos direktoriui, kai dėl sąraše įrašytos vietos gaunami nusiskundimai dėl trukdymų viešajai tvarkai, dėl triukšmo ar kitų asmenų interesų pažeidimo, taip pat kai žemės sklypas, kuriame vykdoma veikla, Nekilnojamojo turto registre įregistruojamas kaip nuosavybė (nuoma), arba jei teritorijoje, kurioje yra vykdoma veikla, vykdomi Europos Sąjungos infrastruktūriniai projektai, remonto darbai, arba jei atsiranda poreikis žemės sklypą panaudoti kitiems visuomenės interesams tenkinti;

2.7. prieš išbraukiant ar įrašant naują prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresą į Sąrašus, Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius, Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos ir Miesto ūkio ir aplinkos skyrius pagal kompetenciją įvertina prekybos (paslaugų teikimo) vietos atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia išvadas dėl vietos išbraukimo iš 1 ar 2 sąrašo ar įrašymo (atsisakymo įrašyti) į 1 ar 2 sąrašą.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. A-68 „Dėl Prekybos (paslaugų teikimo) vietų su adresais (ribomis) Šiaulių miesto viešosiose vietose sąrašo patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas                                                              Gintautas Sitnikas

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. A-415

 

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ IŠ (NUO) LAIKINŲJŲ PREKYBOS ĮRENGINIŲ ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE TERITORIJOSE ADRESŲ

1 SĄRAŠAS

 

1. Vietos prekiauti ir teikti paslaugas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių:

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo numeris

Prekybos vietos numeris schemoje

1.1.

 

Vilniaus g. pėsčiųjų tako ir Žemaitės g. sankirtoje ties Vilniaus g. 206 *

1

 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4, 6.1

 

1.2.

Šalia centrinio turgaus prie Vilniaus g. 208 *

1

2.143; 2.144; 2145; 2.146; 2.147; 2.148; 2.149

1.3.

 

Vilniaus g. pėsčiųjų tako ir Kaštonų al. sankirta („Trys Nykštukai“) **

2

 

2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9

 

1.4.

 

 

Vilniaus g. pėsčiųjų take tarp                      A. Mickevičiaus g. 2A ir Vilniaus g. 229**

2

 

2.10; 2.11; 2.12; 2.137

 

1.5.

 

Prie Rėkyvos ežero, Poilsio g. 16 (Rėkyvos seniūnija)

3

 

2.25; 2.26

 

1.6.

 

Prie Energetikų g. 5 (Rėkyvos seniūnija)

4

 

2.27; 2.28; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.33; 2.34; 2.35; 2.36; 2.37; 2.38; 2.39

1.7.

Prie Prūdelio tvenkinio

5

2.40; 2.41; 2.42

1.8.

 

Prie Talkšos ežero, atkarpoje tarp senųjų kapinių ir pietinės ežero pakrantės

6

 

2.43; 2.44; 2.45; 2.46; 2.47

1.9.

 

Prie Dubijos g. 42 (šalia Geležinkelio stoties)

7

 

2.57; 2.58; 2.59; 2.60; 6.4; 6.5

1.10.

Beržynėlio parke

8

2.138; 2.139; 2.140; 2.141; 2.142

1.11.

Vilniaus g. pėsčiųjų tako ir Varpo g. sankirta, prie Vilniaus g. 213 (Turizmo informacijos centras)

9

 

2.126; 2.127; 2.128

 

1.12.

Prie Tilžės g. 9

 

10

2.96; 2.97; 2.98; 2.99; 6.24; 6.25

1.13.

Ties Gegužių g. 45

11

2.131; 2.132; 2.133

1.14

 

 

 

Ties Sevastopolio g. 19 (Tilžės g. prieigos) *

 

 

 

13

 

 

 

 

 

2.61; 2.62; 2.63; 2.64; 2.65; 2.66; 2.67; 2.68; 2.69; 2.70; 2.71; 2.72; 2.73; 2.74; 2.75; 2.76; 2.77; 2.78; 2.79; 2.80; 2.81; 2.82; 2.83; 2.84; 2.85; 2.86; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15; 6.16; 2.165; 2.166; 2.167; 2.168; 2.169; 2.170; 2.171; 2.172; 2.173; 2.174; 2.175; 2.176; 2.177.

1.15.

Prie pastato Krymo g. 32*

13

2.150; 2.151; 2.152; 2.153; 2.154; 2.155; 2.156

1.16.

 

Prie Krymo g. 26 *

 

14

 

2.87; 2.88; 2.89; 2.90; 2.91; 2.92; 2.93; 2.94; 2.95; 6.17; 6.18; 6.19; 6.20; 6.21; 6.22

1.17.

 

Prie Draugystės pr. 16

15

2.129; 2.130

1.18.

Prie Tilžės g. 28 *

16

2.100; 2.101; 2.102; 2.103; 6.26; 6.27

1.19.

Prie Tilžės g. 50 *

17

2.104; 2.105; 2.106; 2.107; 6.28

1.20.

 

 

 

Dainų pėščiųjų takas *

 

 

 

18

 

 

 

2.108; 2.109; 2.110; 2.111; 2.112; 2.113; 2.114; 2.115; 2.116; 2.117; 2.118; 2.119 6.29; 6.30; 6.31

1.21.

Prie Pramonės ir Bačiūnų g. sankryžos

 

19

2.159; 2.160; 2.161; 2.162; 2.163; 2.164

1.22.

Prie pastato Radviliškio g. 82

20

2.157; 2.158

1.23.

Ties Tilžės g. 322

21

2.134; 2.135; 2.136

1.24.

Vilniaus g. pėsčiųjų take tarp Vilniaus g. 183 ir Vilniaus g. 189

29

2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18

1.25.

Vilniaus g. pėsčiųjų tako ir Rūdės g. sankirta

30

2.19; 2.20; 2.21; 2.22; 2.48; 6.2; 6.3

1.26

Vilniaus g. pėsčiųjų tako ir Vasario 16-osios g. sankirta, prie Vilniaus g. 130

31

2.120; 2.121; 2.122; 2.123; 2.124; 2.125

*Leidimus prekiauti išduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo / administratorius.

**Vietos skirtos prekiauti Šiaulių miesto tautodailininkams savo pagaminta produkcija, turintiems tautodailininko pažymėjimą.

 

2. Vietos, skirtos prekiauti eglutėmis ir jų šakomis gruodžio 10–31 dienomis:

Eil. Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas (ribos)

2.1.

Automobilių stovėjimo aikštelė prie Vilniaus g. 15E

2.2.

Automobilių stovėjimo aikštelė prie Birutės g. 37

2.3.

Automobilių stovėjimo aikštelė prie geležinkelio stoties Dubijos g. 42A

2.4.

Tilžės g. pėsčiųjų takas prie Sevastopolio g. 19 (prekybos vietose nurodytose šio sąrašo 1 punkto 1.14 papunktyje)

2.5.

Asfaltuota aikštelė tarp Radviliškio g. 80A ir Radviliškio g. 82

2.6.

Automobilių stovėjimo aikštelė prie Aido g. 12C

2.7.

Automobilių stovėjimo aikštelė prie Tilžės g. 19

2.8.

Automobilių stovėjimo aikštelė prie Gegužių g. 23

2.9.

Pėščiųjų takas prie K. Korsako g. 24 automobilių stovėjimo aikštelės

 

3. Vietos, skirtos prekiauti ūkininkams, įregistravusiems ūkininko ūkį, žemės ūkio paskirties sklypų savininkams (nuomininkams), prekiaujantiems iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų savo ūkyje užauginta arba pagaminta produkcija:

Eil. Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo numeris

Prekybos vietos numeris schemoje

3.1.

Automobilių stovėjimo aikštelė ties Energetikų g. 5

4

4.1; 4.2; 4.3

3.2.

Automobilių stovėjimo aikštelė prie geležinkelio stoties Dubijos g. 42

7

4.5; 4.6; 4.7; 4.8

3.3.

Automobilių stovėjimo aikštelė ties Vilniaus g. 15 *

12

4.9; 4.10; 4.11; 4.12

3.4.

Aikštelė prie Krymo g. 32 *

13

7.20; 7.21; 7.24

3.5.

Prie Pramonės ir Bačiūnų g. sankryžos

19

4.13; 4.14; 4.15; 4.16

3.6.

Automobilių stovėjimo aikštelė Žuvininkų g. 3

22

4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22

*Leidimus prekiauti išduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo / administratorius.

 

4. Vietos, skirtos išvežiojamajai prekybai nemotorinėmis prekybai (paslaugų teikimui) pritaikytomis priemonėmis ir išnešiojamajai prekybai:

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas (ribos)

4.1.

Prie Talkšos ežero, atkarpoje tarp senųjų kapinių ir pietinės ežero pakrantės (pėsčiųjų takų ribose)

4.2.

Prie Rėkyvos ežero, ties Poilsio g. 16

4.3.

Dainų pėščiųjų take

4.4.

Vilniaus g. pėsčiųjų takas atkarpoje nuo Draugystės pr. iki Žemaitės g.

4.5.

Prie Prūdelio tvenkinio

 

5. Vietos, skirtos prekiauti iš prekybai pritaikytų automobilių, jų priekabų, kitų mobiliųjų priemonių, iš kurių prekiaujama kava ir kitais nealkoholiniais gėrimais, fasuotais maisto produktais, viešojo maitinimo patiekalais:

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo numeris

Prekybos vietos numeris schemoje

5.1.

Prie Rėkyvos ež. ties Poilsio g. 16

3

7.1; 7.2; 7.3; 7.4

5.2.

Prūdelio tvenkinio teritorija šalia Vilniaus g.

5

7.5; 7.6

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo numeris

Prekybos vietos numeris schemoje

5.3.

 

Prie Talkšos ežero, atkarpoje tarp senųjų kapinių ir pietinės ežero pakrantės

6

7.12; 7.13; 7.25; 7.26

5.4.

Aikštelė prie Krymo g. 32 *

13

7.20; 7.21; 7.24

5.5.

Ties Tilžės g. 322

21

2.134; 2.135; 2.136

5.6.

Centrinis parkas

23

7.14; 7.15; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19

*Leidimus prekiauti išduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo / administratorius.

Pastaba. Prekybos (paslaugų teikimo) vietų, nurodytų 5.3 papunktyje, išdėstymas gali būti keičiamas įgyvendinant Talkšos ežero pakrantės plėtros projektą.

6. Vietos, skirtos nuomos, buities paslaugoms teikti:

 

Eil.

Nr.

 

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo

numeris

Prekybos vietos numeris schemoje

6.1.

 

Vilniaus g. pėsčiųjų takas, tarp A. Mickevičiaus g. 2A ir Vilniaus g. 229

2

 

8.1

 

6.2.

Prie Rėkyvos ežero  ties Poilsio g. 16

3

8.3; 8.4

6.3.

Prie Prūdelio tvenkinio

5

8.5; 8.6

6.4.

Prie Talkšos ežero pietinės pakrantės

6

8.8

6.5.

Vilniaus g. pėsčiųjų tako ir Varpo g. sankirta, prie Vilniaus g. 213 (Turizmo informacijos centras)

9

8.7

6.6.

Vilniaus g. pėsčiųjų take, prie Vilniaus g. 139 (Dviračių muziejus)

30

8.2

 

7. Nesudėtingų atrakcionų paslaugų teikimo vietos:

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo numeris

Prekybos vietos numeris schemoje

7.1.

Vilniaus g. pėsčiųjų tako ir Kaštonų al. sankirta, tarp Vilniaus g. 190 ir Vilniaus g. 200 

2

9.1

7.2.

Prie Rėkyvos ežero, ties Poilsio g. 3

3

9.2; 9.3; 9.4

7.3.

Centrinis parkas

23

9.5; 9.6

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo numeris

Prekybos vietos numeris schemoje

7.4.

Teritorijoje tarp Tilžės gatvės ir Tilžės g. 9

10

9.7; 9.8

7.5.

Pietvakarinė Talkšos ežero pakrantė

24

9.9

 

8. Vietos, skirtos kinkomojo transporto ir kitoms mobiliosiomis nemotorinėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms:

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas (ribos)

8.1.

Talkšos ežero pakrantės

8.2.

Rėkyvos ežero pakrantė ir Poilsio gatvė

8.3.

Prūdelio tvenkinio pakrantės

8.4.

Beržynėlio parkas

8.5.

Centrinis parkas

 

9. Vietos, skirtos paslaugoms vandens pramoginiais įrenginiais teikti:

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo

numeris

Prekybos vietos numeris schemoje

9.1.

Prūdelio tvenkinio teritorija šalia Vilniaus g.

5

10.1

9.2.

Rėkyvos ežero teritorija šalia Poilsio g.

25

10.2

Pastaba. Vietos skiriamos konkurso būdu atrinktiems asmenims.

 

10. Vietos, skirtos prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių gėlėmis, puokštėmis žvakėmis:

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo

numeris

Prekybos vietos numeris schemoje

10.1.

Prie Ginkūnų civilinių kapinių I-ojo įėjimo *

26

nuo G1 iki G134 (iš viso 134 vietos)

10.2.

Prie Ginkūnų civilinių kapinių II-ojo įėjimo*

27

nuo G151 iki G200 (iš viso 50 vietų)

10.3.

Prie K. Donelaičio civilinių kapinių *

28

nuo D1 iki D45 (iš viso 45 vietos)

*Leidimus prekiauti išduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo / administratorius.

__________________________________

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.  kovo 21 d.

įsakymu Nr. A-415

 

 

LAUKO KAVINIŲ (IŠSKYRUS ĮRENGIAMŲ MASINIŲ RENGINIŲ VIETOSE) PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE TERITORIJOSE ADRESŲ 2 SĄRAŠAS

 

 

1. Vietos prie Šiaulių miesto vandens telkinių, skirtos lauko kavinėms, aptarnaujančioms viešųjų vietų lankytojus, poilsiautojus (turistus):

Eil.

Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo numeris

Prekybos vietos numeris schemoje*

1.1.

 

Prie Rėkyvos ežero ties Poilsio g. 16 

1

 

1.1

 

1.2.

 

Prie Talkšos ežero pietinės pakrantės 

2

 

1.2; 1.3

 

 

2. Vietos, skirtos lauko kavinėms prie esamų stacionariųjų viešojo maitinimo įmonių jų klientams ir lankytojams:

 

Eil. Nr.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas

Sąrašo priedo numeris

Prekybos vietos numeris schemoje*

2.1.

Vilniaus g. 146

3

1.10

2.2.

Vilniaus g. 154

3

1.9

2.3.

Vilniaus g. 199

3

1.12

2.4.

Vilniaus g. 213

3

1.11

2.5.

Vilniaus g. 215

3

1.8

2.6.

Vilniaus g. 225

3

1.7

2.7.

Vilniaus g. 183

3

1.14

2.8.

Vilniaus g. 138

3

1.15

2.9.

Vilniaus g.136

3

1.16

2.10.

Vilniaus g. 134

3

1.17; 1.18

2.11.

Vilniaus g. 130

3

1.19

2.12

Višinskio g. 41B

3

1.20

2.13.

Vilniaus g. 128

3

1.21; 1.22

2.14.

Vilniaus g. 167

3

1.23

2.15.

Vasario 16-osios g. 42

3

1.24

2.16.

Aušros al. 25

4

1.6

2.17.

Aušros al. 54

4

1.5

2.18.

Tilžės g. 151

3

1.13

2.19.

Lyros g. 24D

5

1.4

*Pastaba: Prekybos vietos plotas nurodomas vietos schemoje (plane) ir (ar) viešosios vietos naudojimo sutartyje.

_____________________