HERBASmazas

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-54 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS LAIKINO APNAKVINDINIMO IR APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ ŠIAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T2-145

Jurbarkas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Šakių rajono savivaldybės mero 2017 m. kovo 16 d. raštą Nr. S-524 „Dėl bendradarbiavimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

1. Pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-54 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Sergantys ir turintys gydytojo pažymą, patvirtinančią, kad asmeniui rekomenduojama būti patalpoje, gali Įstaigoje pasilikti ir dienos metu nuo 8.00 iki 17.00 val.“;

1.2. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga skiriama krizinėje situacijoje esantiems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Savivaldybėje arba joje faktiškai gyvenantiems asmenims:

15.1. darbingo amžiaus socialinės rizikos asmenims nuo 18 m., kuriems nustatytas apgyvendinimo nakvynės namuose poreikis;

15.2. išimtiniais atvejais senyvo amžiaus asmenims, kurie socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja, valkatauja, yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, kurių negalima apgyvendinti globos namuose, nes jie neatitinka nustatytų reikalavimų, ir kuriems nustatytas apgyvendinimo nakvynės namuose poreikis;

15.3. asmenims, rengiamiems paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujantiems gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas. Socialinių paslaugų poreikį šiems asmenims nustato nurodytų įstaigų socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su Savivaldybe, jeigu jos teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba jos teritorijoje gyvena asmens šeima;

15.4. kitiems asmenims, esant krizinei situacijai, kai iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

1.3. Papildyti III skyrių 151 punktu ir jį išdėstyti taip:

151. Ne Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems, bet joje faktiškai gyvenantiems asmenims apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga Aprašo 15 punkte nustatytais atvejais teikiama pagal Bendradarbiavimo sutartį, sudarytą su deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracija, Savivaldybės administracija ir Įstaiga (toliau – Bendradarbiavimo sutartis).“;

1.4. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos Įstaigoje negali būti teikiamos asmenims:

34.1. apsvaigusiems nuo alkoholio (kai alkoholio koncentracija kraujyje viršija 1 promilę), narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

34.2. kuriems būtinas stacionarus gydymas;

34.3. turintiems proto negalią;

34.4. kuriems reikalinga būtinoji psichiatro pagalba;

34.5 sergantiems aktyvia tuberkulioze;

34.6. sergantiems lytiškai plintančiomis ligomis;

34.7. sergantiems AIDS;

34.8. sergantiems kitomis ūminėmis infekcinėmis ligomis ir, odos infekcinėmis ligomis, pedikulioze, kitų parazitų nešiotojams;

34.9. kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.“;

1.5. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Pirmą kalendorinį mėnesį, bet ne daugiau kaip vieną mėnesį per kalendorinius metus, apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga teikiama nemokamai tuo atveju, jei asmuo teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą. Kiti asmenys moka nustatyto dydžio mokestį.“;

1.6. Papildyti VI skyrių 511 punktu ir jį išdėstyti taip:

511. Už suteiktas apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas kito rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui to rajono savivaldybės administracija moka visą šiai paslaugai teikti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą kainą pagal Bendradarbiavimo sutartį“.

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                     Skirmantas Mockevičius