r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. T-103(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, įgyvendindama Akmenės rajono savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-237 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2010–2015 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 1 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei tobulinimas“ 1.4 tikslo „Didinti viešojo administravimo efektyvumą ir stiprinti administracinius gebėjimus“ 1.4.2 uždavinį „Gerinti veiklos valdymą, ES politikų įgyvendinimą ir viešojo administravimo struktūrą“, remdamasi Strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E) „Dėl strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patikslinti Akmenės rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-5(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 1–6 programų 1–3 priedus ir 1–6 programų suvestinę, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas