VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1K-11 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. 1K-100

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu NR. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu:

1Pakeičiu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos, patvirtintos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“, dalį „Išlaidų klasifikacija“:

1.1. Pakeičiu 05 21 straipsnį ir jį išdėstau taip:

„05 21 pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti skirtų vaistų įsigijimo išlaidoms apmokėti;“.

1.2. Papildau 05 22 straipsniu:

05 22 asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidoms darbuotojams (darbo užmokesčio priedams ir nuo jų mokamiems darbdavio mokesčiams), organizuojantiems ir teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kompensuoti.“                     

2.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Gintaras Kacevičius