LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO Nr. 3-97 „DĖL VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 29 d. Nr. 3-311(1.5E)

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 4 punktu:

1. Tvirtinu Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad vinječių gamybos ir platinimo paslaugų pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                         Rimantas Sinkevičius

 


 

 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3-311(1.5E) redakcija)

 

 

VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1.  Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kelių naudotojo mokesčio (toliau – naudotojo mokestis) sumokėjimą patvirtinančių dokumentų – vinječių formą, jų reikalavimus ir naudojimo tvarką. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme.

2.  Vinjetė susideda iš dviejų dalių: pagrindinės (6x7 cm formato) ir kontrolinio kupono (3x7 cm formato). Vinjetės pagrindinės dalies centre yra Lietuvos Respublikos valstybės kontūras. Ji turi apsaugos elementų, seriją ir numerį. Vinječių pavyzdžiai ir transporto priemonių kategorijų logotipai pateikiami Aprašo priede.

3.  Vienoje vinjetės pagrindinės dalies pusėje nurodyti galiojimo metai, mėnesiai, dienos, galiojimo laikotarpis (dienos, savaitės, mėnesio, metų), konkrečios transporto priemonių, kurioms išduodama vinjetė, kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklui įrašyti. Vinjetės pagrindinės dalies kitoje pusėje pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

4.  Vinjetės kontrolinis kuponas turi apsaugos elementų, seriją ir numerį. Vinjetės kontrolinio kupono vienoje pusėje įrašyti žodžiai „Kontrolinis kuponas“, nurodyti galiojimo metai, galiojimo laikotarpis (dienos, savaitės, mėnesio, metų), konkrečios transporto priemonių, kurioms išduodama vinjetė, kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklui įrašyti. Vinjetės kontrolinio kupono antroje pusėje nurodytos transporto priemonių, kurioms išduodama vinjetė, kategorijos.

5.  Vinjetės yra 4 rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Dienos vinjetė galioja pažymėtą dieną iki 24 valandos (jeigu pateikiamas tos pačios dienos, kurią pažymėta vinjetė, kasos aparato kvitas, vinjetė galioja 24 val. nuo kvite nurodyto jo išdavimo laiko), savaitės – 7 dienas (pvz., nuo 2015-01-20 iki 2015-01-26 imtinai), mėnesio – iki kito mėnesio tos pačios dienos (pvz., nuo 2015-01-20 iki 2015-02-19 imtinai), metų – 12 mėnesių (pvz., nuo 2015-01-20 iki 2016-01-19 imtinai).

6.  Vinjetės yra skirtingų spalvų: dienos vinjetės žalios, savaitės mėlynos, mėnesio oranžinės, metų raudonos.

7.  Vinjetės platinamos tik taikant Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 1 punkte nurodytus mokesčio dydžius. Visi vinječių platintojai privalo turėti informacines priemones: vinječių platinimo vietą žymintį lipduką ir (ar) iškabą, naudotojo mokesčio dydžių lentelę ir bent dviem kalbomis – lietuvių ir anglų – išleistą informacinį lankstinuką.

8.  Įsigiję vinjetę, kelių naudotojai privalo ją užpildyti vinjetės naudojimosi instrukcijoje nustatyta tvarka. Vinjetės pagrindinė dalis turi būti priklijuota ant priekinio transporto priemonės stiklo naudojimosi instrukcijoje nurodytoje vietoje. Transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklas turi būti aiškiai užrašytas nustatytose vietose ant vinjetės pagrindinės dalies ir vinjetės kontrolinio kupono. Vinjetė galioja tik tada, kai ji tinkamai užpildyta ir pažymėta, vinjetės pagrindinė dalis priklijuota ant transporto priemonės priekinio stiklo, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje, ir kartu pateikus vinjetės kontrolinį kuponą.

9.  Kelių naudotojai naudotojo mokestį apskaičiuoja patys. Vinjetės galiojimo pradžią pažymi platintojas, nurodytose vietose perforuodamas vinjetę (pažymėdamas metus (išskyrus metų vinjetes), mėnesį ir dieną). Atsiimdami vinjetę, kelių naudotojai turi patikrinti, ar platintojas išdavė reikalingos rūšies vinjetę ir ar tos transporto priemonės kategorijos, kurios reikia, ar teisingai pažymėjo jos galiojimo laiko pradžią. Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai pažymėtos ar visai nepažymėtos, neteisingai užpildytos ar visai neužpildytos, taip pat ant transporto priemonės priekinio stiklo nepriklijuotos vinjetės pagrindinės dalies naudojimą tenka kelių naudotojui.

10.  Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į apmokestintus magistralinius kelius, privalo priklijuoti galiojančios vinjetės pagrindinę dalį lipniąja puse ant transporto priemonės priekinio stiklo. Tais atvejais, kai įvažiavus į Lietuvos valstybės teritoriją arba išvykstant iš krovinių krovos ar fizinio ar juridinio asmens buveinės (nuolatinės transporto priemonės stovėjimo) vietos nėra degalinės ar kitos vietos, kurioje galima sumokėti naudotojo mokestį ir įsigyti vinjetę (-es), kelių naudotojai tai padaryti privalo artimiausioje degalinėje ar kitoje vietoje, kurioje platinamos vinjetės, vykstant pasirinktu maršrutu. Pasibaigus vinjetės galiojimo laikui, vinjetės pagrindinė dalis turi būti nuimta nuo priekinio stiklo.

11.  Kelių naudotojai, įsigiję pažymėtą vinjetę, ją užpildę ir pagrindinę vinjetės dalį priklijavę ant transporto priemonės priekinio stiklo, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje, turi teisę važiuoti magistraliniais keliais, nurodytais Tvarkos aprašo 6 punkte.

12.  Mokamo kelio pradžia žymima informaciniu kelio ženklu Nr. 622 „Kelio arba dviračių trasos numeris“ (raudonos spalvos) su papildoma lentele Nr. 840 „Mokamos paslaugos“, nustatytu Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede.

13.  Vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:

13.1.  vinjetė naudojama kitos kategorijos transporto priemonei, nei faktiškai priklauso, išskyrus atvejus, kai sumokėtas naudotojo mokestis yra lygus ar didesnis, nei reikalaujama tokiai transporto priemonei;

13.2.  vinjetės pagrindinė dalis originaliu lipniu paviršiumi nėra priklijuota ant transporto priemonės priekinio stiklo naudojimosi instrukcijoje parodytoje vietoje;

13.3.  netiksliai pažymėta, visai nepažymėta vinjetės galiojimo pradžia ar pasibaigęs galiojimo laikotarpis, diena ir (ar) mėnuo pažymėti daugiau kaip vieną kartą;

13.4.  vinjetės pagrindinėje dalyje ir (ar) vinjetės kontroliniame kupone neaiškiai įrašytas, įrašytas daugiau kaip vieną kartą ar visai neįrašytas transporto priemonės valstybinis registracijos numerio ženklas arba jis neatitinka tikrinamos transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklo, nurodyto transporto priemonės registracijos liudijime;

13.5.  nesutampa vinjetės pagrindinėje dalyje ir vinjetės kontroliniame kupone nurodyti duomenys (serija ir numeris, transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklas);

13.6.  nepateikiamas vinjetės kontrolinis kuponas.

14.  Jei transporto priemonės patikrinimo metu nustatoma, kad yra bent viena sąlyga, išvardyta Aprašo 13 punkte, kelių naudotojams taikomos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos sankcijos.

15.  Vinjetės gali būti keičiamos šiais atvejais:

15.1.  suskilus ar išdužus transporto priemonės stiklui, ant kurio priklijuota vinjetės pagrindinė dalis;

15.2.  jeigu transporto priemonė eismo įvykio metu ar kilus gaisrui sugadinama nepataisomai, taip pat sugedus transporto priemonei, kai jos remontas ekonomiškai netikslingas;

15.3.  praradus vinjetės kontrolinį kuponą;

15.4.  dėl transporto priemonės vagystės;

15.5.  suklydus įrašant į vinjetės pagrindinę dalį ir (ar) vinjetės kontrolinį kuponą transporto priemonės valstybinį registracijos numerio ženklą;

15.6.  pardavus transporto priemonę.

16.  Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) privalo pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

16.1.  Aprašo 15.1 papunktyje numatytu atveju:

16.1.1. vinjetės kontrolinį kuponą;

16.1.2. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

16.1.3. vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

16.2.  Aprašo 15.2 papunktyje numatytu atveju:

16.2.1. vinjetės kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo sunaikintas gaisro metu;

16.2.2. valstybės įmonės „Regitra“ pažymą apie transporto priemonės išregistravimą iš Kelių transporto priemonių registro duomenų bazės;

16.2.3. įmonės, kuri turi teisę verstis utilizavimo veikla, pažymą apie priimtą utilizuoti transporto priemonę;

16.2.4. vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

16.3.  Aprašo 15.3 papunktyje numatytu atveju:

16.3.1. vinjetės pagrindinę dalį, kad būtų matomi bent 3 skaičiai iš 7 skaičių serijos ir raidė;

16.3.2. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

16.3.3. vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

16.4.  Aprašo 15.4 papunktyje numatytu atveju:

16.4.1. vinjetės kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu;

16.4.2. dokumentą iš policijos ar draudimo bendrovės apie atliktą įvykio tyrimą;

16.4.3. transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

16.4.4. vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

16.5.  Aprašo 15.5 papunktyje numatytu atveju:

16.5.1. vinjetę;

16.5.2. transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

16.5.3. vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

16.6.  Aprašo 15.6 papunktyje numatytu atveju:

16.6.1. transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutarties kopiją;

16.6.2. vinjetės kontrolinį kuponą;

16.6.3. vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

17.  Kelių naudotojai prašymą ir nurodytus dokumentus Kelių direkcijai dėl vinjetės keitimo esant 15.5 papunktyje nurodytam atvejui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vinjetės įsigijimo dienos. Keisti pateikiama vinjetė privalo būti originali, t. y. vinjetės kontrolinis kuponas negali būti atskirtas (atplėštas) nuo vinjetės pagrindinės dalies, vinjetė negali būti atklijuota nuo pagrindo, kitaip techniškai pažeista (išskyrus galiojimo datos pažymėjimą). Taip pat pateikiamoje keisti vinjetėje transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklas negali būti taisytas ir (ar) įrašytas daugiau kaip vieną kartą.

18.  Vinjetės, išskyrus dienos, keičiamos Kelių direkcijoje vinječių galiojimo laikotarpiu. Pakeistose vinjetėse išlieka tas pats galiojimo laikas. Aprašo 15.1 ir 15.3 papunkčiuose numatytais atvejais pakeista vinjetė išduodama tai pačiai transporto priemonei, 15.2, 15.4, 15.5 ir 15.6 papunkčiuose numatytais atvejais – kitai, bet tos pačios kategorijos transporto priemonei. Vinjetė keičiama nemokamai.

19.  Keičiant transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklus, vinjetė tebegalioja, nors ant jos pažymėtas senasis valstybinio registracijos numerio ženklas. Transporto priemonės patikrinimo metu transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) privalo pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad vinjetėje įrašytas valstybinio registracijos numerio ženklas priklausė tai pačiai transporto priemonei.

20Transporto priemonių valdytojai – žemės ūkio veiklos subjektai, siekdami įrodyti, kad jiems taikomi Tvarkos apraše žemės ūkio veiklos subjektams nustatyti naudotojo mokesčio dydžiai, turi pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, priede nurodytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

______________________

 


 

Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo

priedas

 

VINJEČIŲ PAVYZDŽIAI IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJŲ LOGOTIPAI

 

 

 

1.     Dienos vinjetė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Savaitės vinjetė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Mėnesio vinjetė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Metų vinjetė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Transporto priemonių kategorijų logotipai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusai

 

 

 

M2

 

 

Transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 tonos

M3

A

B

 

 

Transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 tonos

M3

I–III

Transporto priemonė, kurioje telpa daugiau kaip 22 keleiviai, neįskaitant vairuotojo

 

 

 

 

 

Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai

 

N1

Iki 3,5 tonos (įskaitytinai)

N2

Nuo 3,5 tonos iki 12 tonų (įskaitytinai)

N3

Nuo 12 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės

 

N1–N3

 

Iki 16 tonų (įskaitytinai) didžiausiosios leidžiamosios masės, kai transporto priemonės valdytojas – žemės ūkio veiklos subjektas

 

Specialiosios paskirties transporto priemonės

 

M2–M3

 

N1–N3

Transporto priemonė, skirta specialioms funkcijoms atlikti naudojant specialią įrangą

 

________________________