LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-564 „DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO, TIEKIMO RINKAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. liepos 31 d. Nr. 3D-448

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Žemės naudotojas, besirengiantis apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas prieš purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, nurodo fizinio asmens vardą pavardę, juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (kontrolinio žemės sklypo numeris, lauko numeris, jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas buvo deklaruotas, žemės sklypo, kito ploto tiksli vieta (savivaldybė, seniūnija, vietovė), jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas nebuvo deklaruoti), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą. ŽŪIKVC nedelsdamas (per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia SMS žinute, el. paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos. Pranešime bičių laikytojams nurodoma planuojamo purškimo data, laikas (pradžia ir pabaiga), vieta, augalų apsaugos produkto pavadinimas, žemės naudotojo kontaktinio telefono numeris ir internetinė nuoroda apie augalų apsaugos produktų panaudojimą.“

2. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Jei žemės naudotojas, pranešime nurodytą dieną purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais nevykdys, jis nedelsdamas, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats arba padedant seniūnijos darbuotojui, atsakingam už pasėlių deklaravimą, privalo paskelbti PPIS apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais atšaukimą. Esant būtinybei, žemės naudotojas kreipiasi į seniūnijos darbuotoją, atsakingą už pasėlių deklaravimą dėl pagalbos suvesti šiame punkte  nurodytąją informaciją į PPIS. Žemės naudotojas PPIS apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais atšaukimą nurodo fizinio asmens vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais atšaukimo datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (kontrolinio žemės sklypo numerį, lauko numerį, jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas buvo deklaruotas, žemės sklypo, kito ploto tikslią vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), jei žemės ūkio naudmenos ar kitas plotas nebuvo deklaruoti), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą. Gavęs pranešimą apie planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais atšaukimą, ŽŪIKVC nedelsdamas (per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia SMS žinute, el. paštu pranešimą bičių laikytojams, laikantiems bites 2,5 km atstumu nuo atšaukiamo purkšti augalų apsaugos produktais žemės sklypo ar kito ploto ribos.“

3. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                            Virginija Baltraitienė

 

 

Augalų apsaugos produktų

įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių

3 priedas

 

______________________________________________________________________________________________________

Fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas

 

(Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalo forma)

 

20 M. PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI SKIRTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ

APSKAITOS ŽURNALAS

 

Augalų apsaugos produktų, skirtų profesionaliajam naudojimui, naudojimo vieta

 

Eil. Nr.

Deklaruoti laukai

Kiti  plotai

Profesionaliajam naudojimui skirtas augalų apsaugos produktas

Panaudojimo laikas

Derliaus nuėmimo pradžios data

(m., mėn., d.)

 

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Augalų pavadini-mas

Tiksli lauko vieta

(savivaldy-

bė, seniūnija,

vietovė)

Statinio adresas (savivaldy-

bė, seniūnija, vietovė)

Augalų pavadi-nimas,

statinio pavadi-nimas

Augalų apsaugos produkto pavadini-mas

Dokumento,

kuriuo patvirtina-

mas

augalų

apsaugos

produkto įsigijimas, Nr.

Įsigytas kiekis

kg, l

Panaudojimo norma (kg/ha, kg/t, kg/m2, g/m3, l/t, l/ha, l/m3, ml/m2 ir kt.)

Apdorota augalų apsaugos produktais (ha, t, m2, m3 ir kt.)

 

Panaudo-tas kiekis  (g., kg, ml, l ir kt.)

Pradžia (mėn. d.)

Pabaiga

(mėn., d.)

 

 

____________________________________

(atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas)