ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-1355 „DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 25 d. Nr. A-327

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A-1355 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 41 punktu:

1Pakeičiu Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A-1355 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas):

1.1. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jei laikino atokvėpio paslaugos teikimo pasiūla Savivaldybėje nepakankama ir dėl to Savivaldybė negali užtikrinti laikino atokvėpio paslaugos teikimo visiems besikreipiantiesiems, sudaroma laikino atokvėpio paslaugos teikimo eilė pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.“

1.2. pakeičiu 24.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.1. Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo įsakymu, gavus įstaigos pateiktą informaciją apie Tikslinės grupės ar Tikslinės grupės artimojo prašymą nutraukti laikino atokvėpio paslaugų teikimą;“

1.3. pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Įstaiga iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia Socialinių paslaugų skyriui ataskaitą apie suteiktas laikino atokvėpio paslaugas (Aprašo 1 priedas). Socialinių paslaugų skyrius apmoka už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas pagal pateiktą ataskaitą ir paraišką lėšoms gauti iki einamojo mėnesio pabaigos.“

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 16.5 papunktį ir Aprašo 1 priedą.

1.5. Aprašo 2 priedą laikau Aprašo 1 priedu.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Antanas Bartulis