LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-218 „DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.12.01:2008

„MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 16  d. Nr. 3D-574 

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Sumedėję augalai (medžiai, krūmai, krūmokšniai ir lianos) melioracijos griovių ar sureguliuotų upių šlaituose, vagoje ir pagrioviuose kertami rankiniu būdu arba mechaniniais pjūklais. Nukirsti krūmai nedeginami, bet surinkus išvežami.

Melioracijos griovių ir sureguliuotų upelių šlaitai ir pagrioviai šienaujami rankiniu būdu arba mechaninėmis priemonėmis.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 40 punktą.

3. Pripažįstu netekusiu galios 41 punktą.

4. Pripažįstu netekusiu galios 42 punktą.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis