VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO nr. 1S-177 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1S-91 „DĖL INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ pakeitimo

 

2022 m. vasario 22 d. Nr. 1S-50

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-177 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.23 punktą ir išdėstau jį taip:

1.23. pakeičiu 30 punktą ir išdėstau jį taip:

„30. Pirkimo vykdytojas raštu pateiktus laimėjusių dalyvių pasiūlymus (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) (kai vykdomos derybos, galutinius pasiūlymus), raštu sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis, bei vidaus sandorius viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ar vidaus sandorio sudarymo, bet ne vėliau nei iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios. Jei pirkimo vykdytojas keičia raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ar vidaus sandorį, šie pakeitimai turi būti paskelbti CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamų pakeitimų atlikimo. Informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis pirkimo vykdytojas viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.“;“.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Darius Vedrickas