Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. rugsėjo 3 D. NUTARIMO NR. 907 „dėl institucijų, atsakingų už lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 1 d. Nr. 701
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

dėl institucijų, atsakingų už lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, PASKYRIMO

 

Įgyvendindama 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 123 straipsnį, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1) 97 straipsnio 1 dalį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“ 3.6.4 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti institucijas, atsakingas už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) valdymą ir kontrolę:

1.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – Žemės ūkio ministerija);

1.2. Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra).

2.  Nustatyti, kad valstybės institucijos, įmonės, įstaigos bei savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Veiksmų programą, atsakingos:

2.1. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – už duomenų, reikalingų paramos paraiškų, pateiktų pagal Veiksmų programos priemones, vertinimui, paramos išmokėjimui ir projektų įgyvendinimo stebėsenai, teikimą Agentūrai;

2.2. Aplinkos apsaugos agentūra:

2.2.1.   už informacijos apie žuvų sugavimus verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandens telkiniuose teikimą Agentūrai;

2.2.2.   už akvakultūros ūkių, nepatenkančių į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ar jų dalis, gamtotvarkos planų, parengtų vadovaujantis Veiksmų programos priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – gamtotvarkos planai), tvirtinimą;

2.3. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos:

2.3.1.   už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų (ar jų dalių) ribų skaitmeninių erdvinių duomenų teikimą Agentūrai ir periodišką jų atnaujinimą;

2.3.2. už gamtotvarkos planų, įgyvendinamų „Natura 2000“ teritorijose esančiuose akvakultūros ūkiuose, priemonių poveikio saugomoms gamtos vertybėms vertinimo organizavimą ir gamtotvarkos planuose numatytos stebėsenos rezultatų apibendrintų išvadų pateikimą Žemės ūkio ministerijai;

2.4. Lietuvos saugios laivybos administracija už Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų, susijusių su žvejybos laivais, teikimą Agentūrai;

2.5. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos –informacijos apie Baltijos jūros priekrantėje, Baltijos jūroje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose žvejojančių laivų geografinį žvejybos rajoną, žvejybos laikotarpį ir sugautų žuvų kiekį, taip pat gamintojų organizacijų atitiktį pripažinimo sąlygoms teikimą Agentūrai;

2.6. savivaldybės už dalyvavimą žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupių (toliau – grupės) veikloje.

3. Pavesti:

3.1. Žemės ūkio ministerijai:

3.1.1. atlikti vadovaujančiosios ir audito institucijų funkcijas, kaip numatyta žemės ūkio ministro tvirtinamose Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse;

3.1.2. rengti ir teikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d., įgyvendinimo pažangos ataskaitai parengti;

3.1.3. per 20 darbo dienų nuo kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigos teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimą Lietuvoje;

3.2. Agentūrai – atlikti tarpinės ir tvirtinančiosios institucijų funkcijas, kaip numatyta žemės ūkio ministro tvirtinamose Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse;

3.3. savivaldybėms, kuriose įgyvendinamos grupių strategijos, deleguoti atstovą (-us) į grupes ir valdymo organus;

3.4. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – pagal duomenų teikimo sutartį su Agentūra per Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklėse, tvirtinamose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, nustatytus terminus pateikti jai informaciją apie subjektų, siekiančių paramos pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemones, mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

3.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – pagal duomenų teikimo sutartį su Agentūra teikti jai informaciją apie subjektų, siekiančių paramos pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemones, atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu; informaciją apie įmonėse, pateikusiose paramos paraiškas / gavusiose paramą pagal Veiksmų programos priemones, dirbančius apdraustuosius darbuotojus, siekiant užtikrinti įgyvendintų (įgyvendinamų) projektų stebėseną;

3.6. valstybės institucijoms, įstaigoms, nurodytoms šio nutarimo 2.1–2.5, 3.4 ir 3.5 papunkčiuose, – pasirašyti arba papildyti jau pasirašytas duomenų teikimo sutartis.

4. Šio nutarimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytos institucijos atlieka nutarimo 3.1.1 ir 3.2 papunkčiuose nustatytas funkcijas, nepriklausomai audito institucijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalį atlikus šių institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams vertinimą, nustačius jų atitiktį minėtiems kriterijams ir Europos Komisijai patvirtinus Veiksmų programą.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė atlieka šias funkcijas:

5.1. atsižvelgdama į vykdomos priežiūros rezultatus ir (arba) audito institucijai nustačius, kad vadovaujančioji, tvirtinančioji ar tarpinė institucija neatitinka jų paskyrimo kriterijų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede, nustato bandomąjį laikotarpį, per kurį vadovaujančioji, tvirtinančioji ar tarpinė institucija turi imtis reikiamų taisomųjų veiksmų, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 5 dalyje;

5.2. panaikina pavedimą vadovaujančiajai, tvirtinančiajai ar tarpinei institucijai atlikti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 ir 126 straipsniuose nustatytas funkcijas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 5 dalyje, ir paveda jų funkcijas atlikti naujai institucijai, audito institucijai atlikus šios institucijos atitikties paskyrimo kriterijams, nustatytiems Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede, auditą ir nustačius jos atitiktį minėtiems kriterijams;

5.3. sudaro Veiksmų programos stebėsenos komitetą, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 47–49 straipsniais;

5.4. atlieka Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, svarsto ketvirtines Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas ir prireikus įpareigoja institucijas imtis būtinų taisomųjų veiksmų.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                        Virginija Baltraitienė