VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-323

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 13 straipsnio 15 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Tvarkymo ir švaros taisykles, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“:

1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2.     Taisyklėse numatyti bendrieji ir specialieji kelių, gatvių, žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo ir švaros, taip pat renginių organizavimo ir tvarkos juose bei Neries upės krantinės ir kranto juostos naudojimo ir tvarkos joje reikalavimai.“

2. Išdėstyti 4 punktą taip:

4.     Savivaldybė organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtų bendrojo naudojimo teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių, takų valymą ir priežiūrą bei nustato Neries upės krantinės ir kranto juostos naudojimo tvarką.“

3. Pakeisti V skyrių ir jį išdėstyti taip:

V. NERIES UPĖS KRANTINĖS IR KRANTO JUOSTOS NAUDOJIMAS

42. Taisyklės reglamentuoja Neries upės krantinės ir kranto juostos (toliau – krantinė) naudojimo, t. y. vidaus vandenų transporto priemonių (toliau – vandens transporto priemonė) švartavimo, stovėjimo, sustojimo krantinėje, tvarką.

43. Leidžiama krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto švartuotis, stovėti, sustoti visoms vandens transporto priemonėms, išskyrus plūduriuojančias priemones (sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 9 punkte), o kitose krantinės vietose – visoms vandens transporto priemonėms:

43.1. tik laivybos sezono metu, atsižvelgiant į galimybes bei gamtines sąlygas, nuo kiekvienų metų balandžio 1 dienos iki lapkričio 1 dienos;

43.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose vietose, prie tam tikslui specialiai įrengtų knechtų, kurių naudojimą administruoja šiame įsakyme nurodytas Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys ar Savivaldybės valdoma įmonė.

44. Jeigu vidaus vandenų kelių naudotojas prie knechtų stovės ilgiau nei 2 paras, jis privalo Savivaldybės administracijai pateikti pranešimą, kuriame būtų nurodytas transporto priemonės savininko vardas, pavardė (jei juridinis asmuo – įmonės pavadinimas), telefono numeris, elektroninis paštas, numatomas stovėjimo laikas, transporto priemonės pavadinimas ir transporto priemonės registracijos liudijimo kopija.

45. Plūduriuojančios priemonės švartuotis, stovėti, sustoti krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto gali tik tada, kai tokį sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įsakymu sudaryta komisija. Prašymas teikiamas Savivaldybės administracijai, atsakymas plūduriuojančios priemonės savininkui ar naudotojui pateikiamas per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

46. Vidaus vandenų kelių naudotojas privalo užtikrinti:

46.1. kad prie jo vandens transporto priemonės, prišvartuotos krantinėje, nebūtų švartuojamos kitos kitų savininkų vandens transporto priemonės;

46.2. kad laivybos sezonui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 1 dienos, vandens transporto priemonė būtų išvežama arba nuplukdoma saugoti į tam pasirinktą vietą. Žiemos sezono metu krantinė turi likti tuščia, švari ir tvarkinga;

46.3. tinkamą krantinės eksploatavimą ir naudojimą pagal paskirtį teisės aktų numatyta tvarka: neardyti, nepažeisti krantinių, negriauti ir negadinti šalia esančių įrenginių, komunikacijų;

46.4. saugų ir patikimą savo vandens transporto priemonės švartavimą, stovėjimą, sustojimą prie krantinės, kad nebūtų pažeistas krantinės reljefas ar nesugadintos kitos šalia stovinčios vandens transporto priemonės.

47. Vidaus vandenų kelių naudotojas atsako už potvynio (atoslūgio) metu nuplukdytos vandens transporto priemonės padarytą žalą.“

4. Buvusį V skyrių laikyti VI skyriumi.

5. Buvusius 42, 43 ir 44 punktus laikyti atitinkamai 48, 49 ir 50 punktais.

 

 

 

Meras                                                                                                              Remigijus Šimašius