Pagėgių savivaldybės taryba

 

 

sprendimas

dėl PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 m. spalio 2 d. sprendimo
nr. t-144 „dėl PAGĖGIŲ savivaldybės tarybos VEIKLOS REGLAMENTO patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. vasario 6 d. Nr. T-21

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Posėdžio organizatorius turi užtikrinti, kad Savivaldybės administracija pateiktų informaciją savivaldybės gyventojams apie tarybos posėdžio laiką bei jame svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos savivaldybės interneto svetainėje.“;

1.2. Pakeisti 42 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip:

42. Apie tarybos posėdžius turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas apskrityje, pateikiant jam posėdžio medžiagą kartu su sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki Tarybos posėdžio.”;

1.3. Pakeisti 91 punktą ir jį išdėstyti taip:

91. Frakcijos, Tarybos narių grupės, atsižvelgdamos į savo narių pageidavimus ir jų kompetenciją, rekomenduoja savo narius į komitetus. Neįtraukti į frakcijas, Tarybos narių grupes, Tarybos nariai patys siūlosi į norimą komitetą.“;

1.4. Pakeisti 100 punktą ir jį išdėstyti taip:

100. Komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus (išskyrus Kontrolės komiteto) mero siūlymu skiria komitetų nariai. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių.“;

1.5. Pakeisti 106 punktą ir jį išdėstyti taip:

106. Komitetų posėdžiai paprastai šaukiami prieš tarybos posėdį. Šiuose komitetų posėdžiuose svarstomi tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir priimamos pastabos bei pasiūlymai dėl parengtų tarybos sprendimų projektų.“;

1.6. Pakeisti 190 punktą ir jį išdėstyti taip:

190. Tarybos posėdžio protokolas kartu su priedais sutvarkomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.“;

1.7. Pakeisti 234.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

234.8. gavęs savivaldybės tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis;”;

1.8. Pakeisti 338 punktą ir jį išdėstyti taip:

338. Apklausa gali būti surengta visoje savivaldybės teritorijoje, seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamojoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) ar jos (jų) dalyse arba gyvenamosios vietovės teritorijoje ar jos dalyje. Kai apklausą inicijuoja savivaldybės gyventojai, apklausos teritoriją pasiūlo apklausos iniciatorius, atsižvelgdamas į teritorinį suskirstymą ir į tai, kokios teritorijos gyventojams yra aktualūs apklausai teikiami klausimai. Galutinį sprendimą dėl apklausos teritorijos priima savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba po to, kai yra surinktas reikiamas parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičius ir nenustatyta parašų rinkimo pažeidimų, turi teisę parinkti kitą negu apklausos iniciatoriaus pasiūlyta apklausos teritorija. Tokiu atveju netaikomas Vietos savivaldos įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas.”;

1.9. Pakeisti 340 punktą ir jį išdėstyti taip:

340. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 5 procentų siūlomos apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti šios savivaldybės tarybą, reikalavimu.”;

1.10. Pakeisti 343.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

343.2. iniciatyvinės grupės prašyme turi būti nurodyta: preliminarus arba galutinis apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas, siūloma apklausos teritorija ir iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai). Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai;”;

1.11. Papildyti XXVII1 skyriumi ir jį išdėstyti taip:

XXVII1. PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

354. Iniciatyvos teisę Reglamento 355–358 punktuose nustatyta tvarka teikti pasiūlymus Tarybai dėl siūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau – pasiūlymai) turi tų gyvenamųjų vietovių vietos gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir Savivaldybės institucijos.

355. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti Reglamento 354 punkte nurodytus pasiūlymus turi ne mažiau kaip 5 procentai atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, gyventojų, turinčių teisę rinkti Tarybą. Gyventojai pasiūlymus teikia Savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymams, parašų. Gyventojai, pritariantys pasiūlymams, pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo metus, gyvenamąją vietą ir pasirašyti.

356. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, kartu su pasiūlymais Savivaldybės administracijai turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymais Savivaldybės administracijai pateikia savo įregistravimo Juridinių asmenų registre išrašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymus pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymus.

357. Savivaldybės administracijos direktorius iniciatyvos teisę teikti Reglamento 354 punkte nurodytus pasiūlymus įgyvendina tokia tvarka:

357.1. pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymus, įsakymu sudaro darbo grupę nagrinėti klausimams, susijusiems su gyvenamųjų vietovių nustatymu ar panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, ar pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus, ir kokios yra galimybės įgyvendinti šiuos pasiūlymus;

357.2. gavęs rašytinį įvertinimą, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir kad yra galimybės įgyvendinti šiuos pasiūlymus, Savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės interneto  svetainėje www.pagegiai.lt paskelbia konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį (nuo 1 iki 2 mėnesių), per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių 27.2 papunktyje nurodytais dokumentais ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus. Pasibaigus konsultacijos laikui, Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja Tarybos sprendimo projekto dėl pritarimo pasiūlymams parengimą ir pateikimą Tarybai svarstyti artimiausiame Tarybos posėdyje.

358. Taryba Reglamento 354 punkte nurodytų pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu, kuriame pagrindžiamas pasiūlymų aktualumas ir reikalingumas, atitikimas teisės aktų reikalavimus ir nurodoma, kokios yra galimybės įgyvendinti šiuos pasiūlymus. Reikalavimą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai.

359. Reglamento 355, 356 ir 358 punktuose nurodytų subjektų pasiūlymus preliminariai nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma darbo grupė, kurios nariais gali būti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, mero deleguoti Tarybos nariai ir kiti asmenys, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ar panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu. Darbo grupė vadovaujasi Reglamento 357.1 papunktyje nustatytais reikalavimais. Jei nustatoma pasiūlymų trūkumų, raštu paprašoma pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 kalendorines dienas ištaisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymai paliekami nenagrinėti.

360. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms rengiamas Reglamento XIII skyriuje nustatyta tvarka.

361. Įsigaliojus Tarybos sprendimui dėl pritarimo pasiūlymams ir vietos gyventojų apklausos paskelbimo, Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja vietos gyventojų apklausą pagal Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ ir Pagėgių savivaldybės Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos, nustatytą tvarką.”;

1.12. Buvusius Reglamento 354 ir 355 punktus, atitinkamai laikyti 362 ir 363 punktais.

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje  www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vaidas Bendaravičius