Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. rugsėjo 3 D. NUTARIMO NR. 907 „dėl institucijų, atsakingų už lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 1193

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“:

1Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – už duomenų, reikalingų paramos paraiškų, pateiktų pagal Veiksmų programos priemones, vertinimui, paramos išmokėjimui ir projektų įgyvendinimo stebėsenai, informacijos apie gamintojų organizacijų ir jų narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus (iki numatomų paramos skyrimo metų) rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinę vertę teikimą Agentūrai;“.

2. Pakeisti 2.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.1. už informacijos apie vidaus vandens telkiniuose sugautų žuvų kiekį, naudojamus verslinės žvejybos įrankius ir žvejybos vietą teikimą Agentūrai;“.

3. Pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos:

2.5.1. už informacijos apie Baltijos jūros priekrantėje, Baltijos jūroje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose žvejojančių laivų geografinį žvejybos rajoną, žvejybos laikotarpį, naudojamus žvejybos įrankius, sugautų žuvų kiekį, taip pat duomenų apie pirminį žvejybos produktų pardavimą ir supirkimą teikimą Agentūrai;

2.5.2. už informacijos apie gamintojų organizacijų atitiktį pripažinimo sąlygoms teikimą Agentūrai, gamintojų organizacijų gamybos ir prekybos planų, jų įgyvendinimo metinių ataskaitų priėmimą ir vertinimą, išvadų apie gamybos ir prekybos plano įgyvendinimą parengimą ir teikimą Agentūrai;

2.5.3. už informacijos apie planuojamą vykdyti sandėliavimą priėmimą iš gamintojų organizacijų, taip pat informacijos apie produktų kiekius ir vertę, reikalingos gamintojų organizacijų atitikčiai paramos sandėliavimui sąlygoms, nustatytoms Reglamento (ES) Nr. 508/2014 67 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, įvertinti, teikimą Agentūrai;

2.5.4. už informacijos apie subjektų, siekiančių paramos pagal Veiksmų programos priemones, padarytus sunkius Bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimus, numatytus Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose, teikimą Agentūrai;“.

4Papildyti 2.51 papunkčiu:

2.51. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – už investicijų, įgyvendintų pagal Veiksmų programos priemones, vertinimą dėl jų atitikties Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės aktų reikalavimams, kai investicijoms taikomi tokie reikalavimai, ir pažymų apie jų atitiktį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės aktų reikalavimams išdavimą;“.

5. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3. savivaldybėms, kuriose įgyvendinamos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijos, skirti atstovą (-us) į šias grupes ir valdymo organus;“.

6Papildyti 3.51 papunkčiu:

3.51. Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikti Agentūrai informaciją apie subjektų, siekiančių paramos pagal Veiksmų programos priemones, padarytas nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 256, 270, 2701, 2702, 271, 272, 274 straipsniuose;“.

7. Pakeisti 3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.6. valstybės institucijoms, įstaigoms, nurodytoms šio nutarimo 2.1–2.51, 3.4–3.51 papunkčiuose, – pasirašyti arba papildyti jau pasirašytas duomenų teikimo sutartis.“

 

 

 

Laikinai einantis
Ministro Pirmininko pareigas                                                          Algirdas Butkevičius

 

 

 

Laikinai einanti

žemės ūkio ministro pareigas                                                          Virginija Baltraitienė