herbas-M_nespalvotas

 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOTŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ UŽSIENIO KVALIFIKACIJŲ AKADEMINIO PRIPAŽINIMO SPRENDIMŲ TEIKIMO PJŪVIŲ

 

 

2018 m. lapkričio 9 d. Nr. V-85

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-600 „Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo aukštosioms mokykloms“ 6.2 punktu,

tvirtinu Įgaliotų aukštųjų mokyklų užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sprendimų teikimo pjūvius (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas

 

PATVIRTINTA

Studijų kokybės vertinimo centro

direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. V-85

 

 

 

ĮGALIOTŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ DĖL UŽSIENIO KVALIFIKACIJŲ AKADEMINIO PRIPAŽINIMO TEIKIMO PJŪVIAI

 

 

1. Įgaliotos aukštosios mokyklos savo kalendoriniais metais priimtus sprendimus dėl akademinio pripažinimo Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau – Centras) teikia kasmet ne vėliau, kaip iki sausio 31 d., elektroniniu paštu enicnaric@skvc.lt xls formate pagal formą, skelbiamą Centro tinklapio skiltyje „Kvalifikacijos pripažinimas“ – „Informacija institucijoms“ skiltyje, šiais pjūviais:

1.1. Kvalifikacijos turėtojo vardas, pavardė;

1.2. Kvalifikacijos pavadinimas;

1.3. Dokumento pavadinimas;

1.4. Baigtos programos pavadinimas;

1.5. Kvalifikacijos suteikėjas;

1.6. Kvalifikacijos kilmės šalis;

1.7. Mokymosi (studijų vieta); nurodoma tik jei skiriasi nuo kilmės šalies;

1.8. Kvalifikacijos suteikimo metai;

1.9. Mokymosi (studijų) trukmė metais;

1.10. Studijų, į kurias pretenduoja, lygmuo;

1.11. Studijų, į kurias pretenduoja, krypčių grupė;

1.12. Ar kvalifikacija pripažinta tinkama konkursui į pasirinktą(-as) studijų programą(-as); nurodoma taip arba ne;

1.13. Ar priimtas į pasirinktą studijų programą; nurodoma taip arba ne;

1.14. Ar pasiekimų vertinimo rezultatai pakankami studijoms; nurodoma taip arba ne;

1.15. Ar taikytas žinių ir gebėjimų patikrinimas; nurodoma taip arba ne. Jei taip, nurodoma, ar pakankami jo rezultatai;

1.16. Esminis (-iai) skirtumas (-ai); nurodomas, jei nustatytas;

1.17. Sprendimo pagrindimas;

1.18. Ar gauta Centro individuali rekomendacija dėl šios kvalifikacijos; nurodoma taip arba ne;

1.19. Pastabos.

2. Pavadinimai, nurodyti 1.2-1.5. punktuose, įrašomi originalo kalba, o nelotyniško ir ne kirilicos pagrindo rašmenis vartojančių kalbų pavadinimai transliteruojami paraidžiui perrašant į lotyniškąjį raidyną. Transliteravimas atliekamas pagal VĮ Registrų centro svetainėje skelbiamas pagrindinių užsienio kalbų rašmenų transliteravimo į pagrindinius lotynų kalbos rašmenis klasifikatorius ir remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo teikiamomis individualiomis konsultacijomis.