LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 29 d. Nr. D1-383

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. pakeičiu II skyriaus septintojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eil. Nr.

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

1.

R.N.091

„Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas“

hektarai

40

814

2.

P.S.338

„Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai“

skaičius

4

55

3.

P.N.092

„Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai“

skaičius

15

30

4.

P.N.093

„Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai“

skaičius

20

674

5.

P.N.094

„Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės“

skaičius

2

20

1.2. pakeičiu II skyriaus keturioliktojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.333

„Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų, kurių palanki apsaugos būklė, dalis“

Procentai

20

40

P.B.223

„Buveinių, kurių palankiai apsaugos būklei palaikyti ar atkurti buvo skirtos investicijos, plotas“

Hektarai

0

1 150

P.N.080

„Parengti saugomų teritorijų planavimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo dokumentai “

Skaičius

143

382

P.N.081

„Įsigyti įrangos, reikalingos saugomų teritorijų ir genetinių išteklių apsaugai, komplektai“

Komplektų skaičius

0

 

161

P.N.082

„Įgyvendintos gamtotvarkinės ir (ar) gamtosauginės priemonės

Skaičius

0

170

P.N.084

„Atnaujinta GMO kontrolės laboratorija“

Skaičius

0

1

P.N.085

„Modernizuotas Saugomų teritorijų valstybės kadastras“

Skaičius

0

1

P.N.086

„Įvertintos ekosisteminės paslaugos“

Skaičius

0

24

P.N.087

„Sukurta biologinės įvairovės informacinė platforma“

Skaičius

0

1

P.N.088

„Įkurtas laukinių gyvūnų globos centras“

Skaičius

-

1

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinto Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo 15.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

15.2.

P.N.081

Įsigyti įrangos, reikalingos saugomų teritorijų ir genetinių išteklių apsaugai, komplektai

 

Komp-lektų skaičius

Saugomų teritorijų apsauga – procesas, susidedantis iš saugomų teritorijų planavimo bei projektavimo, konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo, kontrolės, taip pat aplinkosauginio švietimo (šaltinis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas)

 

Prie apsaugos priemonių įskaitomas ir monitoringas.

 

Aplinkos monitoringas – sistemingas gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė

 

Valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringas – kaip sudedamoji aplinkos monitoringo dalis yra sistemingas kraštovaizdžio komponentų būklės ir kitimo stebėjimas, antropogeninio poveikio aplinkai vertinimas ir prognozė. Kraštovaizdžio monitoringas būtinas ne tik kaip priemonė įgyvendinant nacionalinę monitoringo sistemą, bet jis yra viena iš priemonių vidinei parko savikontrolei.

 

Gyvosios gamtos monitoringas – kaip sudedamoji aplinkos monitoringo dalis, skirta gyvosios gamtos būklės vertinimui, taip pat Europos Bendrijai svarbių rūšių, buveinių ir paukščių migracijos susitelkimo vietų būklės vertinimui

 

Techninė ir programinė įranga – informacijos apdorojimo sistemos įrenginiai su operacinėmis sistemomis ir taikomosiomis programomis, skirti monitoringui atlikti saugomose teritorijose

 

Saugomų teritorijų tvarkymas – veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, racionaliai naudoti ir atkurti pažeistus gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), pritaikyti juos pažintiniam turizmui

 

Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai – atrinkti ir į Augalų nacionalinių genetinių išteklių centrinę duomenų bazę įtraukti augalų genetiniai ištekliai, turintys ekologinę, selekcinę ir ekonominę svarbą Lietuvos Respublikai (šaltinis: Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymas). Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai saugomi lauko kolekcijose ir sėklų saugyklose (šaldikliuose -20ºC temperatūroje). Jų vertingoms savybėms nustatyti ir ilgalaikiam išsaugojimui užtikrinti reikalinga atitinkama įranga ir priemonės.

 

Technika – įranga, įrenginiai, mašinos, įtaisai, įrankiai ir priemonės (įskaitant specialią aprangą), skirtos aplinkos monitoringui ir saugomų teritorijų apsaugai ir tvarkymui.

 

Komplektas – vienos paskirties daiktų rinkinys (šaltinis: Terminų žodynas).

Automa-tiškai apskai-čiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant:

1) įsigytos technikos, techninės ir programinės įrangos aplinkos monitoringui ir saugomų teritorijų apsaugai ir tvarkymui vykdyti komplektus. Vienas komplektas stambiosios (sunkesnės kaip 30 kg) technikos vienetas su susijusiomis priemonėmis; kompiuterinės įrangos rinkinys; įrankių, įrangų ir kitų priemonių, kurių vieneto svoris neviršija 30 kg, rinkinys, reikalingas vienai institucijai aplinkos monitoringui ir (ar) teritorijų apsaugai ir tvarkymui. Komplektų sudėtis gali skirtis atsižvelgiant į konkrečios institucijos veiklos specifiką ir (ar) darbuotojų skaičių;

2) įrangos ir priemonių augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams išsaugoti ir atnaujinti komplektus.

Pirminiai šaltiniai:

prekių / įrangos priėmimo–perdavimo aktai

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai pasirašo-mas prekių / įrangos priėmimo–perdavimo aktas

 

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie rodiklio pasiekimą teikimą įgyvendi-nančiajai institucijai atsakingas projekto vykdytojas

 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Mažeika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos Aplinkos projektų

valdymo agentūros 2020 m. gegužės 27 d.

raštu Nr. (29-2-15)-APVA-706