LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 481 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-931

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 481 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 481 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

481 straipsnis. Centralizuotas personalo administravimo funkcijų atlikimas

1. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo funkcijos gali būti atliekamos centralizuotai.

2. Tuo atveju, kai personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui šiame įstatyme nustatytas personalo administravimo funkcijas Vyriausybės nustatyta tvarka gali atlikti įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. birželio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. gegužės 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė