VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2013 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMU NR. 1V-48, PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 16 d. Nr. 1V-30

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-48 „Dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su 2015 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1V- 43), 3 priedo „Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimo aktas“ priedą „Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                                  Jurgis Dumbrava


 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos patikrinimo akto

priedas

 

 

 

PAŽYMA

APIE DAUGIABUTĮ NAMĄ IR JO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMAS

 

20 ____ m. _____________ d. Nr. _____

 

Objekto adresas __________________________________________________________________

(miestas, gatvė, namo numeris)

 

Prižiūrėtojas _____________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, VEI veiklos atestato numeris

arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, VEI veiklos atestato numeris)

 

Prižiūrėtojo atstovas _______________________________________________________________ 

(atstovo vardas, pavardė, pareigos, energetikos darbuotojo  pažymėjimo išdavimo data ir numeris,

galiojimo data, pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos pavadinimas)

 

I.   INFORMACIJA APIE NAMĄ IR JO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMAS

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Statybos

metai / bendras naudingas plotas/butų

skaičius/aukštingumas

ŠP elevatorinis (E)

modernizuotas

(M)

ŠS

priklausoma (P)

neprikalausoma

(NP)

vienvamzdė (1),

dvivamzdė (2),

kolektorinė (3),

kita (4)

 

KVS

su recirkuliacija (R),

be recirkuliacijos (BR),

su daline recirkuliacija

(DR)

Šilumos kiekis

kWh/m2/DNL

1.

Namas

 

2.

Šilumos punktas (ŠP)

 

3.

Šildymo sistema (ŠS)

 

4.

Karšto vandens

sistema (KVS)

 

5.

Šilumos suvartojimas:

201__ m.

 

201__ m.

 

201__ m.

 

 

II. ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS

 

 

Eil. Nr.

 

Teisės akto reikalavimas

 

Teisės akto punktas

Atitikimas teisės aktų reikalavimams

 

Pastabos

taip/

yra

ne/

nėra

1.

Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos projektas

ŠET 84.2 p.

 

 

 

2.

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir naudojimo dokumentai:

 

 

 

 

 

– šildymo ir karšto vandens sistemos aprašas

ŠET 309.1 p., 350.1 p.

 

 

 

– šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija

ŠET 309.2 p., 350.2 p.

 

 

 

– šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija

ŠET 309.3 p., 350.3 p.

 

 

 

3.

Šildymo prietaisų galios atitikties projektui nustatymas (aktas)

ŠET 297 p.

 

 

 

4.

Šildymo ir karšto vandens sistemos parengimas šildymo sezonui (aktas)

ŠTVT 138.1 p.

 

 

 

5.

Paskutinis šildymo sistemos (kartą per 4 metus) praplovimas (aktas)

ŠET 283 p.

 

 

 

6.

Namo šildymo sistemos temperatūrinis grafikas

ŠET 264.1 p.

 

 

 

 

7.

 

Butų ir kitų patalpų tolygaus šildymo užtikrinimas

ŠTVT 138.14 p.

 

 

 

 

8.

Įrenginiai skirti šilumos suvartojimui name reguliuoti

ŠET 311.2 p.

 

 

 

9.

Atsiskaitomieji prietaisai šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti

ŠTVT 46 p.,

167 p.

 

 

 

10.

Šiluminės izoliacijos atitiktis teisės aktų reikalavimams:

ĮŠIĮT 3 p., 24 p.

 

 

 

– šilumos punkto

 

 

– šildymo sistemos

 

 

– karšto vandens sistemos

 

 

11.

Šilumos suvartojimo analizės atlikimas

ŠET 34.2 p.

 

 

 

 

12.

Šilumos suvartojimo santykinių rodiklių (pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti) nustatymas, jų analizė, pasiūlymų dėl energijos taupymo priemonių parengimas  

ŠSRAM 2 p.,

2 priedas

 

 

 

 

 

– rodiklių nustatymas, jų analizė (kartą per mėnesį)

 

 

– duomenų pastato savininkui arba valdytojui teikimas (kartą per ketvirtį)

 

 

– pasiūlymų dėl energijos taupymo priemonių teikimas (kartą per metus)

 

 

13.

Gautų skundų dėl sistemų darbo ir priežiūros skaičius per metus vnt.

 

×

×

__________ vnt.

 

ŠET – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės.

ŠTVT – Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.

ĮŠIĮT – Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės.

ŠSRAM – Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika.

 

 

___________________________________________________                  _____________ __________________

(Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų pavadinimas)                         (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

 

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) atkreipia dėmesį, kad už nustatytos informacijos nepateikimą, taip pat už neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą VEI, vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-264 patvirtintų Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklių 17 punktu, VEI gali sustabdyti ar panaikinti atestato galiojimą ir (ar) skirti iki 10 procentų metinių pajamų dydžio piniginę baudą.