herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL JONIŠKIO RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO IR ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 19 d. Nr. T-106

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsniu ir atsižvelgdama į Valstybiniame atliekų tvarkymo (2014–2020 m.) plane numatytą Joniškio rajono savivaldybei atliekų tvarkymo užduotį, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Joniškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Joniškio rajono komunalinių atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-155 redakcija kartu su pakeitimais, padarytais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. T-214, 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-133, 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-126 ir 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T-199) 2 punktu, ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-188

2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-106 redakcija

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857.

2. Taisyklių paskirtis – savivaldybės teritorijoje plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkosaugos, techninius ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus bei savivaldybės ir regiono atliekų tvarkymo planų įgyvendinimą nustatančias komunalinių atliekų tvarkymo sąlygas.

3. Taisyklės reglamentuoja savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos (toliau – paslauga) teikimo reikalavimus savivaldybės teritorijoje, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus, komunalinių atliekų turėtojų ir tvarkytojų teises, pareigas ir atsakomybę bei šių Taisyklių reikalavimų laikymosi priežiūros ir kontrolės mechanizmus bei tvarką.

4.  Taisyklės nustato reikalavimus šioms savivaldybės teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti:

4.1. biologiškai skaidžioms atliekoms, įskaitant žaliąsias atliekas;

4.2. buityje susidarančioms pavojingosioms atliekoms;

4.3. didelių gabaritų atliekoms ir naudotoms padangoms;

4.4. elektros ir elektroninės įrangos atliekoms;

4.5. gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavoms;

4.6. mišrioms (likusioms po pirminio rūšiavimo) komunalinėms atliekoms;

4.7. pakuočių atliekoms ir kitoms antrinėms žaliavoms bei tekstilės atliekoms;

4.8. statybos ir griovimo atliekoms.

5. Atliekos privalo būti tvarkomos laikantis teisės aktuose nustatytų prevencijos ir atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo (paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitoks naudojimas, šalinimas).

6. Taisyklės yra privalomos visiems savivaldybės teritorijoje esantiems ir (ar) veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinių asmenų filialams bei atstovybėms.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų.

7.2. Buityje susidarančios pavojingosios atliekos – buityje susidarančios atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir / ar atitinka atliekų pavojingumo kriterijus: baterijos, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktų, dažų, lakų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, tepalų filtrai, panaudoti tepalai ir kitos naftos produktų atliekos, pavojingų medžiagų turinčios elektros ir elektronikos įrangos, dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio.

7.3. Didelių gabaritų atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai ir kitos namų ūkyje susidarančios didelių matmenų atliekos, kurios dėl savo dydžio negali būti metamos į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Didžiosioms atliekoms nepriskiriamos statybos ir griovimo atliekos, buityje susidarančios pavojingosios, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos.

7.4. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė – aikštelė Bariūnų kaime, Saugėlaukio seniūnijoje, kurioje atliekos priimamos ir tvarkomos VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro nustatyta tvarka.

7.5. Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

7.6. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius (toliau – Administratorius) – Šiaulių komunalinių atliekų tvarkymo regiono savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, Joniškio rajono savivaldybės tarybos pavedimu savivaldybės teritorijoje atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

7.7. Mišrios komunalinės atliekos – atliekų turėtojų neišrūšiuotos arba po pirminio rūšiavimo likusios komunalinės atliekos.

7.8. Statybos ir griovimo atliekos – atliekos, susidarančios buityje statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, taip pat statybos gaminių brokas.

7.9. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė – aikštelė Bariūnų kaime, Saugėlaukio seniūnijoje, kurioje atliekos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka.

7.10. Seniūnijų atliekų priėmimo punktai – punktai, kuriuose atliekos priimamos ir tvarkomos Administratoriaus nustatyta tvarka.

 

Seniūnija

Adresas

Kriukų seniūnijos APP

Dariaus ir Girėno g., Kriukai

Skaistgirio seniūnijos APP

Beržų g., Skaistgirys

Žagarės seniūnijos APP

Rengių k.,

 

 

8. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos kituose galiojančiuose teisės aktuose.

 

III. SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA

 

9. Savivaldybė organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, būtiną jos teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti.

10. Šiaulių regiono savivaldybės bendradarbiauja organizuodamos atliekų tvarkymo sistemą ir kartu yra įsteigusios juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių.

11. Atliekų tvarkytojai skirstomi į šias grupes:

11.1. gyventojai (fiziniai asmenys);

11.2. juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės, kurių veikloje susidaro atliekos, panašios į komunalines atliekas, ir šių atliekų tvarkymas nėra apibrėžtas minėtiems asmenims išduotame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau –TIPK) leidime arba šie leidimai jiems yra neprivalomi;

11.3. juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės, kurių veikloje susidaro atliekos, panašios į komunalines atliekas, ir šių atliekų tvarkymas yra apibrėžtas minėtiems asmenims išduotame TIPK leidime arba taršos leidime.

12. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima šiame punkte išvardintų komunalinių atliekų bei atliekų, kurių neapima gamybos atliekų tvarkymo sistemos, tvarkymą:

12.1. bešeimininkių atliekų;

12.2. biologiškai skaidžių, įskaitant žaliųjų atliekų, esančių komunalinėse atliekose;

12.3. buityje susidarančių pavojingųjų atliekų;

12.4. didelių gabaritų atliekų ir naudotų padangų;

12.5. elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

12.6. gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavų;

12.7. mišrių (likusių po pirminio rūšiavimo) komunalinių atliekų;

12.8. pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų, esančių komunalinėse atliekose;

12.9. statybos ir griovimo atliekų;

12.10. kitų atliekų, kurios išskiriamos pagal poreikį teisės aktais, įskaitant savivaldybės priimtus teisės aktus.

13. Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema neapima šių atliekų tvarkymo:

13.1. atliekų, kurių tvarkymo nereglamentuoja Atliekų tvarkymo įstatymas;

13.2. juridinių asmenų, kurių TIPK leidimuose arba taršos leidimuose nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų negali įvykdyti savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema, atliekų;

13.3. atliekų, už kurias surenkantys ar priimantys asmenys, sumoka atliekų turėtojams;

13.4. netinkamų eksploatuoti transporto priemonių;

13.5. medicininių atliekų;

13.6. pakartotinio naudojimo ir kitų pakuočių, įtrauktų į užstato sistemą;

13.7. fekalijų, srutų, nuotekų, kitų skystų atliekų;

13.8. atliekų, kurios surenkamos savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančiose atliekų surinkimo sistemose.

14. Savivaldybės teritorijoje surinktos ir netinkamos naudoti atliekos šalinamos Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne Jurgeliškių k. 9, Šiaulių rajone.

 

IV. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS IR FINANSAVIMAS

 

15. Administratoriaus pareigos atlikti jam pavestas sistemos organizavimo funkcijas nustatomos steigimo dokumentuose, savivaldybės ir Administratoriaus sudarytoje savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo bei vietinės rinkliavos administravimo sutartyse.

16. Administratoriui nepavestas atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas savivaldybė atlieka įstatymų nustatyta tvarka.

17. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema organizuojama ir plėtojama vadovaujantis regioniniu ir savivaldybės atliekų tvarkymo planu.

18. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą organizuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje gamintojai ir importuotojai arba jų licencijuotos organizacijos (toliau – organizacijos).

19. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo sąnaudos, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai (jų organizacijos), neįtraukiamos į gyventojų mokamą rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

20. Siekiant pagerinti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų atskyrimą nuo bendro komunalinių atliekų srauto, savivaldybės teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka gali būti diegiamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos (toliau – papildoma atliekų surinkimo sistema). Atliekų turėtojai gali gaminių ir (ar) pakuočių atliekas perduoti papildomos atliekų surinkimo sistemos operatoriui. Apie šių atliekų surinkimo būdus ir vietas papildomos atliekų surinkimo sistemos diegėjas informuoja atliekų turėtojus papildomos atliekų surinkimo sistemos diegimo sąlygose nustatyta tvarka.

21. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema finansuojama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) lėšomis.

22. Vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimą, mokėtojų registro sudarymą, mokėjimą, apskaitą ir išieškojimą reglamentuoja savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (toliau – nuostatai).

23. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimas gali būti finansuojamas iš savivaldybės biudžeto, specialiųjų fondų ir programų, investicinių projektų, kreditų bei privačiomis lėšomis.

24. Savivaldybės teritorijoje susidariusių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja (bešeimininkių atliekų), tvarkymą organizuoja savivaldybė. Tokiomis atliekomis užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo bei atliekų surinkimo, transportavimo darbai finansuojami vietinės rinkliavos lėšomis.

25. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę pagal teisės aktų ir sudarytų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sutarčių reikalavimus užtikrina komunalinių atliekų tvarkytojai.

26. Savivaldybė ar savivaldybės pavedimu Administratorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Už komunalinių atliekų tvarkytojų teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą bei kontrolę pagal pasirašytas sutartis atsako Administratorius.

28. Atliekų turėtojų registrą tvarko Administratorius teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Tais atvejais, kai atliekoms surinkti naudojami individualūs konteineriai, konteinerių priėmimo ir perdavimo faktas fiksuojamas pasirašytinai. Atliekų turėtojui atsisakius priimti konteinerius ir (ar) pasirašyti priėmimo ir perdavimo dokumentus, savivaldybė ar Administratorius gali sudaryti komisiją, kuri patvirtintų konteinerio perdavimo arba atsisakymo priimti faktą. Atliekoms surinkti naudojant kolektyvinius (bendrus) konteinerius, atliekų turėtojai informuojami apie jiems priskirto konteinerio pastatymo vietą.

30. Rengiant gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų projektus, būtina numatyti įrengti mišrių komunalinių atliekų ir pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles (laikino atliekų laikymo vietas (patalpas), vadovaujantis šių Taisyklių 118–120 punktų, statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ ir statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ nuostatomis. Aikštelėse numatoma galimybė pastatyti biologiškai skaidžių (žaliųjų) ir maisto (virtuvės) atliekų surinkimo konteinerius.

 

V. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

31. Komunalinių atliekų turėtojai privalo naudotis tik to komunalinių atliekų tvarkytojo paslaugomis, kuris įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra parinktas savivaldybės ir (ar) Administratoriaus.

32. Komunalinių atliekų turėtojai turi teisę:

32.1. gauti šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytos kokybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą;

32.2. gauti informaciją, susijusią su komunalinių atliekų tvarkymu (t. y. informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus, jiems priskirtas teritorijas, teikiamas paslaugas, paslaugų kainas ir kt.);

32.3. teikti pasiūlymus paslaugos teikėjui, savivaldybei, Administratoriui ir organizacijoms dėl atliekų tvarkymo paslaugos kokybės gerinimo;

32.4. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka pasinaudoti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatomis;

32.5. informuoti paslaugos teikėjus, savivaldybę, Administratorių ir organizacijas apie šių taisyklių reikalavimų nevykdymą.

33. Komunalinių atliekų turėtojai privalo:

33.1. naudotis savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema;

33.2. rūšiuoti susidarančias komunalines atliekas jų susidarymo vietoje į šias frakcijas:

33.2.1. pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas (popierių ir kartoną, stiklą, plastiką, metalą, kombinuotų pakuočių atliekas);

33.2.2. tekstilės atliekas;

33.2.3. biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas;

33.2.4. buityje susidarančias pavojingąsias atliekas;

33.2.5. elektros ir elektroninės įrangos atliekas;

33.2.6. didelių gabaritų atliekas;

33.2.7. statybos ir griovimo atliekas;

33.2.8. naudotas padangas;

33.2.9. mišrias (likusias po pirminio rūšiavimo) komunalines atliekas;

33.3. naudotis konteineriais ir juos naudoti tik pagal paskirtį, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti, uždaryti konteinerių dangčius po atliekų išmetimo į konteinerius;

33.4. prieš išmetant mišrias komunalines atliekas į konteinerį, jas tvarkingai sudėti į plastikinius (polietileninius) maišelius ir juos užrišti;

33.5. užtikrinti, kad specialieji automobiliai netrukdomi privažiuotų prie atliekų konteinerių tuo laiku, kada jie turi būti ištuštinami pagal atliekų tvarkytojo ir Administratoriaus suderintą ir viešai paskelbtą grafiką;

33.6. plauti ir dezinfekuoti individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius;

33.7. tarp atliekų išvežimų, palaikyti atliekų konteinerių stovėjimo vietos / aikštelės švarą ir tvarką.

34. Įmonės, kurių ūkinėje veikloje susidaro gamybos atliekos, privalo jas atskirti susidarymo vietoje ir nemaišyti su komunalinėmis atliekomis.

35. Atliekų turėtojams draudžiama:

35.1. maišyti komunalines atliekas su gamybinės ir kitos ūkinės veiklos atliekomis;

35.2. savavališkai pakeisti konteinerio stovėjimo vietą (išskyrus individualaus naudojimo konteinerius);

35.3. užstatyti autotransporto priemonėmis komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ar stovėjimo vietų aptarnavimo zonas;

35.4. presuoti ar grūsti atliekas į konteinerius;

35.5. išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose ir kitur bei palikti atliekas šalia konteinerių;

35.6. užkasti ir atliekas vežti į laukus, miškus bei kitas ne tam skirtas vietas;

35.7. mesti į konteinerius gruntą, degančias ar karštas atliekas, farmacines, medicinines atliekas bei kitas nekomunalines atliekas, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas; pilti į konteinerius chemines medžiagas, srutas, nuotekas bei skystas atliekas; mesti į tam neskirtus konteinerius naudotas padangas, didelių gabaritų, statybos ir griovimo bei žaliąsias atliekas;

35.8. pernešti privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas į bendro naudojimo teritorijas;

35.9. gadinti ir laužyti konteinerius;

35.10. raustis konteineriuose, imti iš jų atliekas ir (ar) antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas;

35.11. mišrias komunalines atliekas mesti į kitiems asmenims priklausančius ar kitiems atliekų turėtojams priskirtus mišrių komunalinių atliekų konteinerius (pavyzdžiui, į kaimyninio daugiabučio namo konteinerį ar iš individualių valdų ar kolektyvinių sodų į daugiabučių namų konteinerius);

35.12. deginti atliekas, išskyrus atvejus, kai jos deginamos specialiai tam skirtuose įrenginiuose.

36. Jei atliekų surinkimo priemonė tampa netinkama naudoti dėl atliekų turėtojo kaltės, ji pakeičiama už atskirą mokestį. 

37. Žemės sklypų savininkai, valdytojai, naudotojai, komunalinių atliekų tvarkytojai (taip, kaip apibrėžta Joniškio rajono tvarkymo ir švaros taisyklėse) yra atsakingi už atliekų konteinerių stovėjimo vietos / aikštelės priežiūrą, tvarką.

 

VI. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

38. Komunalinių atliekų tvarkytojai vykdo savivaldybės bei Administratoriaus reikalavimus ir užduotis, skirtas komunalinių atliekų tvarkymo sistemai įgyvendinti.

39. Komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę tikrinti aptarnaujamų komunalinių atliekų konteinerių turinį ir rūšiavimo kokybę.

40. Komunalinių atliekų tvarkytojai privalo:

40.1. teikti paslaugas pagal Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 ir kitų teisės aktų nuostatas bei sutarties su savivaldybe ir (ar) Administratoriumi sąlygas;

40.2. be papildomo mokesčio pateikti atliekų turėtojams mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų bei biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo konteinerių bei kitų atliekų surinkimo priemonių (garažų bendrijos, juridiniai asmenys konteineriais, skirtais biologiškai skaidžioms (žaliosioms) atliekoms surinkti, aprūpinami pagal atskirą prašymą);

40.3. tinkamai paženklinti konteinerius: ant konteinerių priekinės dalies turi būti pateikta informacija apie konteinerio paskirtį, informacija apie komunalinių atliekų tvarkytoją (įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris) ir informacija, kokių atliekų negalima mesti į konteinerį;

40.4. komunalinėms atliekoms surinkti naudoti saugius konteinerius, atitinkančius teisės aktų ir savivaldybės ar Administratoriaus nustatytus reikalavimus;

40.5. mišrių komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių ir vežimo metu nemaišyti su pakuočių atliekomis, antrinėmis žaliavomis ar kitomis atskirai surenkamomis atliekomis;

40.6. konteinerius tuštinti pagal sudarytą ir su Administratoriumi suderintą grafiką, kuris skelbiamas savivaldybės, Administratoriaus ir komunalinių atliekų tvarkytojo interneto svetainėje ir kituose atliekų turėtojams prieinamuose šaltiniuose (toliau – Grafikas). Grafikas gali būti keičiamas ne vėliau kaip prieš 14 dienų, apie tai įspėjus atliekų turėtoją savivaldybės, Administratoriaus ir komunalinių atliekų tvarkytojo svetainėje bei kituose atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose;

40.7. ištuštintus kolektyvinius (bendrus) konteinerius grąžinti į jų nuolatinę stovėjimo vietą, o individualius konteinerius pastatyti į tą pačią vietą, iš kurios buvo paimti, po ištuštinimo uždaryti konteinerių dangčius;

40.8. konteinerių tuštinimo metu užtikrinti konteinerių aikštelės ar konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarią aplinką 5 m atstumu aplink konteinerių aikštelę ar konteinerio stovėjimo vietą (5 m skaičiuojami nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės);

40.9. plauti ir dezinfekuoti konteinerius, pastatytus daugiabučių namų teritorijose, sodininkų ir garažų bendrijose, juridinių asmenų teritorijose, kai yra nors vienas iš šių požymių: nešvari konteinerio išorė, priskretęs, aplipęs atliekų dariniais vidus, iš ištuštinto konteinerio sklinda nemalonus kvapas:

40.9.1. mišrių komunalinių atliekų – ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį;

40.9.2. biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų – pagal poreikį;

40.10. plauti kolektyvinius (bendrus) pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo konteinerius (jų išorę) ne rečiau kaip vieną kartą per metus pagal sudarytą ir su Administratoriumi suderintą plovimo grafiką;

40.11. pavogtus, sugadintus ir techniškai netvarkingus konteinerius suremontuoti ar pakeisti kitais to paties dydžio ir tos pačios paskirties kokybiškais konteineriais, suderinę su savivaldybe ir (ar) Administratoriumi nustatyta tvarka:

40.11.1. konteinerius, skirtus mišrioms komunalinėms atliekoms ir biologiškai skaidžioms (žaliosioms) atliekoms surinkti, – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo dienos;

40.11.2. konteinerius, skirtus pakuočių atliekoms ir kitoms antrinėms žaliavoms surinkti, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo dienos;

40.12. didelio gabarito atliekas, naudotas padangas, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas rinkti apvažiavimo būdu pagal su Administratoriumi suderintą Grafiką tokiu dažnumu, kuris numatytas šiose Taisyklėse ir sutarties su savivaldybe ir (ar) Administratoriumi sąlygose;

40.13. laikytis atliekų surinkimo ir išvežimo Grafikų ir, esant pakartotiniam konteinerių perpildymo faktui, informuoti Administratorių, kuris nusprendžia, ar būtina pastatyti papildomą konteinerį ir apie tai raštu gavus informaciją iš Administratoriaus, pastatyti papildomą konteinerį;

40.14. nuolat skelbti interneto svetainėje surenkamų konteineriais mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų, biologiškai skaidžių (žaliųjų atliekų) surinkimo ir išvežimo Grafikus, konteinerių dezinfekavimo ir plovimo grafikus, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, didelių gabaritų, įskaitant naudotų padangų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu Grafikus;

40.15. įspėti atliekų turėtojus, kurie nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų;

40.16. kontroliuoti atskirai surenkamų biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų pirminio išrūšiavimo (pas atliekų turėtojus) kokybę;

40.17. pasibaigus mėnesiui, per 5 kalendorines dienas Administratoriui pateikti informaciją apie savivaldybės teritorijoje surinktų ir perduotų apdoroti visų komunalinių atliekų, įskaitant rūšiuojamuoju ir apvažiavimo būdu surinktų komunalinių atliekų, kiekį.

41. Komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti konteinerius šiais atvejais:

41.1. jei atliekų turėtojai nepristato (neišstumia) individualių konteinerių ar patalpose bei uždarose teritorijose esančių kolektyvinių (bendrų) konteinerių nustatytu jų ištuštinimo laiku į nurodytas vietas;

41.2. yra kliūčių ar grėsmių komunalinių atliekų tvarkytojo personalui, kurios neleidžia ar trukdo suteikti paslaugą (pavyzdžiui, jei žiemos metu nuo konteinerių stovėjimo vietos ar konteinerių aikštelės nėra nuvalytas sniegas, jei konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės užstatytos autotransporto priemonėmis ir pan.);

41.3. jei atliekų surinkimo priemonėse yra daiktų ir (ar) atliekų, kurių buvimas juose neleistinas pagal šias Taisykles ir (ar) kelia pavojų žmogaus saugumui ir (ar) aplinkai;

41.4. jei tuštinimo metu nustatyta, kad konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius konteinerius mesti. Komunalinių atliekų tvarkytojas apie tai raštu turi pranešti komunalinių atliekų turėtojui ir Administratoriui.

42. Jei komunalinių atliekų tvarkytojas dėl šių Taisyklių 41 punkte nurodytų priežasčių negali ištuštinti konteinerio (-ių), komunalinių atliekų tvarkytojas šį faktą užregistruoja Administratoriaus nustatyta tvarka ir apie tai informuoja atliekų turėtoją. Apie nuolatinio pobūdžio pažeidimus komunalinių atliekų tvarkytojas turi informuoti savivaldybę ir (ar) Administratorių.

 

VII. BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

43. Savivaldybės teritorijoje biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos kompostuojamos individualių namų valdose kompostavimo dėžėse ir surenkamos atskirai nuo kitų komunalinių atliekų individualiais ir kolektyvinais (bendrais) konteineriais arba maišais.

44. Biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų, kurias komunalinių atliekų turėtojai privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje, sąrašas pateiktas šių Taisyklių 1 priede.

45. Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų ar į kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius. Surenkamos ir vežamos atskirose atliekų surinkimo priemonėse surinktos biologiškai skaidžios atliekos negali būti sumaišomos su mišriomis komunalinėmis atliekomis ir (ar) pakuočių atliekomis bei kitomis antrinėmis žaliavomis.

46. Komunalinių atliekų turėtojai biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje:

46.1. komunalinių atliekų turėtojai, kurie turi galimybes ir pageidauja biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas kompostuoti, turi tai daryti komposteryje (kompostavimo dėžėje) savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje;

46.2. komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių ar nepageidauja kompostuoti atliekų individualių namų ūkių teritorijose, atskirtas biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas privalo:

46.2.1. išmesti į tam skirtas surinkimo priemones (konteinerius) ar sudėti į komunalinių atliekų tvarkytojo suteiktus maišus;

46.2.2. pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę;

46.2.3. pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

47. Individualių namų komunalinių atliekų turėtojai biologiškai skaidžioms (žaliosioms) atliekoms surinkti yra aprūpinami individualiais 0,12–0,24 m3 talpos konteineriais. Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos į konteinerius metamos, nededant į plastikinius ar kitos rūšies maišelius.

48. Daugiabučių namų ir sodų bendrijų komunalinių atliekų turėtojai biologiškai skaidžioms (žaliosioms) atliekoms surinkti aprūpinami kolektyviniais (bendrais) 0,24–1,1 m3 talpos konteineriais, kurių skaičius mišrių komunalinių atliekų surinkimo aikštelėje nustatomas pagal poreikį. Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos, prieš išmetant į konteinerius, gali būti sudedamos į popierinius arba kitus biologiškai suyrančius maišelius. Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas draudžiama dėti į plastikinius maišelius.

49. Garažų bendrijos ir kiti juridiniai asmenys biologiškai skaidžioms (žaliosioms) atliekoms surinkti aprūpinami 0,24–1,1 m3 talpos konteineriais tik pagal atskirą garažų bendrijos ar kito juridinio asmens prašymą.

50. Esant poreikiui (padidėjus žaliųjų atliekų kiekiui po želdinių genėjimo, kirtimo, lapų grėbimo, šienavimo, netekusio ar sulūžusio konteinerio keitimo metu ir pan.) biologiškai skaidžioms (žaliosioms) atliekoms surinkti iš daugiabučių namų ir juridinių asmenų gali būti naudojami ir didžiatūriai 1 m3 talpos maišai.

51.  Konteineriais ir kitomis biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų atskiro surinkimo priemonėmis komunalinių atliekų tvarkytojai aprūpinami pagal jų su Administratoriumi sudarytose sutartyse numatytas sąlygas.

52. Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos, surenkamos konteineriais iš individualių, daugiabučių namų ir sodininkų bendrijų, yra vežamos nuo balandžio 15 d. iki gruodžio 1 d. kas antrą savaitę pagal Grafiką.

53. Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos, surenkamos konteineriais iš garažų bendrijų ir kitų juridinių asmenų bei surenkamos maišais iš daugiabučių namų ir juridinių asmenų, yra vežamos nuo balandžio 15 d. iki gruodžio 1 d. pagal iš anksto tarpusavyje suderintą Grafiką.

54. Bendro naudojimo teritorijų priežiūros metu susidarančias žaliąsias atliekas miestą tvarkančios įmonės pristato į kompostavimo aikštelę.

55. Įmonės, kurių ūkinėje veikloje susidaro maisto ir virtuvės atliekos (viešbučiai, moteliai, restoranai, kitos viešojo maitinimo įstaigos (švietimo įstaigos ir kt.), prekybos centrai, parduotuvės), susidariusias ir išrūšiuotas biologines (maisto ir virtuvės) atliekas turi perdirbti (pvz., kompostuojant įrenginiuose), kitaip panaudoti (pvz., energijai gauti) visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoti jas sutartiniais pagrindais atliekų apdorojimo įmonei. Šioms įmonėms maisto ir virtuvės atliekas draudžiama dėti į mišrių komunalinių atliekų, biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų ar į kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius. Atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos gali būti laikinai laikomos tik nerūdijančiose, vandens nesugeriančiose ir nepraleidžiančiose, atliekų ir klimato poveikiui atspariose talpyklose, kurios užtikrintų apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių ir pan. Iš tokių talpyklų neturi tekėti skysčiai ir sklisti kvapai.

 

VIII. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ BEI TEKSTILĖS ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

56. Komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

57. Atliekų, kurias galima mesti į pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų (toliau – pakuočių atliekos) surinkimo konteinerius sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 2 priede.

58. Pakuočių atliekos (išskyrus stiklo atliekas) individualių namų ūkiuose metamos į tam skirtus individualius 0,24 m3 talpos pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo konteinerius.

59. Taisyklių 58 punkte nurodyti konteineriai tuštinami pagal Grafiką ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.

60. Stiklo atliekos individualių namų ūkiuose metamos į tam skirtus individualius 0,12 m3 talpos stiklo atliekų surinkimo konteinerius.

61.  Taisyklių 60 punkte nurodyti konteineriai tuštinami pagal Grafiką ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius.

62. Individualių namų ūkiai gali papildomai naudotis pakuočių atliekų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių aikštelėmis, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis ir papildomomis atliekų surinkimo sistemomis.

63. Daugiabučių namų atliekų turėtojai pakuočių atliekas turi išmesti į pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų kolektyvinius (bendrus) surinkimo konteinerius ir papildomai gali naudotis didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis ir papildomomis atliekų surinkimo sistemomis.

64. Savivaldybės teritorijoje pakuočių atliekoms surinkti naudojami kolektyviniai (bendri) 1,5 m3 , 1,6 m3 talpos konteineriai.

65. Esant poreikiui gali būti naudojami ir kitokios talpos pakuočių atliekų surinkimo konteineriai, taip pat gali būti naudojami antžeminiai, požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai. Jeigu pakuočių atliekų gabaritai netinka pakuočių atliekų surinkimo konteineriams, jas reikia susmulkinti arba tvarkyti kaip didelių gabaritų atliekas.

66. Kolektyviniai (bendri) pakuočių atliekų konteineriai tuštinami pagal Grafiką 2 kartus per mėnesį.

67. Surūšiuotos ir į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius metamos pakuočių atliekos turi būti be priemaišų (pvz., maisto, skysčio, kitų medžiagų likučių).

68. Surenkamos ir vežamos skirtingų rūšių atskirose atliekų surinkimo priemonėse surinktos pakuočių atliekos negali būti maišomos tarpusavyje ir (ar) su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

69. Draudžiama kolektyviniuose (bendruose) pakuočių atliekų surinkimo konteineriuose deginti atliekas, raustis juose, išimti iš jų atliekas, mesti atliekas, kurios negali būti šalinamos šiuose konteineriuose.

70.  Draudžiama šalia kolektyvinių (bendrų) pakuočių atliekų surinkimo konteinerių palikti atliekas, kurioms šie konteineriai nėra skirti.

71. Šių Taisyklių 41 punkte nurodytais atvejais komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų konteinerius.

72. Komunalinių atliekų tvarkytojas turi teisę neištuštinti individualaus pakuočių atliekų surinkimo konteinerio, jeigu tuštinimo metu nustatyta, jog konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius konteinerius mesti. Komunalinių atliekų tvarkytojas apie tai raštu turi pranešti komunalinių atliekų turėtojui ir Administratoriui.

73. Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas pakuočių atliekų surinkimo konteinerių neišstumia arba komunalinių atliekų tvarkytojas negali ištuštinti konteinerių dėl kitų priežasčių, nurodytų Šių Taisyklių 41 punkte, konteineriai ištuštinami ir atliekos surenkamos kitą pagal Grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną. Tokiu atveju individualūs konteineriai ištuštinami ir pakuočių atliekos bei kitos antrinės žaliavos surenkamos kitą pagal Grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną, o pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų kolektyviniai (bendri) konteineriai – kai tik pašalinamos priežastys, trukdžiusios ištuštinti konteinerį, bet ne ilgiau kaip per 2 dienų laikotarpį.

74. Komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę arba į artimiausią seniūnijos atliekų priėmimo punktą.

75. Įmonės, įstaigos ar organizacijos gali naudotis savivaldybės sukurta pakuočių atliekų surinkimo sistema arba tvarkyti jas pagal dvišales sutartis su atliekų tvarkytojais.

76. Gali būti taikomos ir kitos pakuočių atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų turėtojų priemonės. Informacija apie papildomas pakuočių atliekų surinkimo priemones skelbiama komunalinių atliekų tvarkytojo, Administratoriaus ir (ar) savivaldybės interneto svetainėse.

77. Viešųjų renginių metu renginių organizatoriai privalo užtikrinti, kad būtų pastatyti laikinieji specialieji konteineriai, skirti ne tik mišrioms komunalinėms atliekoms, bet ir pakuočių atliekoms surinkti. Konteineriai ir jų pastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs renginio dalyviams, atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

78. Komunalinių atliekų turėtojai surūšiuotas tekstilės atliekas (senus drabužius, kilimus, patalynę ir pan.) pristato į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Atskiru savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybėje gali būti organizuotas atskiras tekstilės atliekų surinkimas specialiais konteineriais. Komunalinių atliekų turėtojai tekstilės atliekas privalo mesti į šioms atliekoms skirtus konteinerius.

 

IX. BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

 

79. Komunalinių atliekų turėtojai buityje susidarančias pavojingąsias atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

80. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 11.1 punkte, buityje susidarančias pavojingąsias atliekas pristato į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka.

81. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 11.2 ir 11.3 punktuose, pavojingąsias atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

82. Atliekų turėtojai gali buityje susidarančias pavojingąsias atliekas perduoti atliekų tvarkytojui, kai jis jas surenka apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus pagal Grafiką.

83. Komunalinių atliekų turėtojai senus, netinkamus vartoti vaistus turi perduoti vaistinėms, kurios šias atliekas priima Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

84. Komunalinių atliekų turėtojai nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas gali pristatyti į nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietas (prekybos centruose, mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir pan.), kurių sąrašas skelbiamas savivaldybės ir Administratoriaus interneto svetainėse, arba perduoti nešiojamų baterijų ir akumuliatorių platintojams, kurie pagal teisės aktų reikalavimus turi priimti šias atliekas nemokamai ir nereikalaudami pirkti naują bateriją ar akumuliatorių.

85. Buityje susidarančias pavojingąsias atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų ar pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų konteinerius ar palikti šalia jų.

 

X. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

86. Komunalinių atliekų turėtojai elektros ir elektroninės įrangos atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

87. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 11.1 punkte, elektros ir elektroninės įrangos atliekas:

87.1.  pristato į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka, arba į artimiausią seniūnijos atliekų priėmimo punktą;

87.2. perduoda atliekų tvarkytojui, kai jis jas surenka apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus pagal Grafiką;

87.3. teisės aktų nustatyta tvarka perduoda elektros ir elektroninės įrangos gamintojams, importuotojams ar platintojams, turintiems pareigą priimti minėtas atliekas.

88. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 11.3 ir 10.3 punktuose, pristato elektros ir elektroninės įrangos atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Bariūnų kaime, Saugėlaukio seniūnijoje, kurioje jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka arba teisės aktų nustatyta tvarka perduoda elektros ir elektroninės įrangos gamintojams, importuotojams ar atliekų tvarkytojams.

89. Visi komunalinių atliekų turėtojai į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę gali pristatyti pakartotiniam naudojimui tinkamas elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

90. Komunalinių atliekų turėtojai elektros ir elektroninės įrangos atliekas gali pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietas (prekybos centruose, mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir pan.), kurių sąrašas skelbiamas savivaldybės ir Administratoriaus interneto svetainėse.

 

XI. DIDELIŲ GABARITŲ IR NAUDOTŲ PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

91. Didelių gabaritų atliekos ir naudotos padangos iš atliekų turėtojų yra surenkamos apvažiavimo būdu pagal Grafiką ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

92. Komunalinių atliekų tvarkytojas ir (ar) savivaldybė ir (ar) Administratorius reguliariai informuoja atliekų turėtojus apie datą, laiką ir vietą, kai bus surenkamos buityje susidariusios didelių gabaritų atliekos.

93. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 11.1 punkte, didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka arba į artimiausią seniūnijos atliekų priėmimo punktą.

94. Komunalinių atliekų turėtojai į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę gali pristatyti ir pakartotiniam naudojimui tinkamas gaminių atliekas (senus baldus, statybines medžiagas ir pan.).

95. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 11.2 ir 11.3 punktuose, didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

96. Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios netinkamos naudoti padangos turi būti paliekamos variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka.

97. Komunalinių atliekų turėtojai nemokamai gali atiduoti naudotas padangas padangų platintojams, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka atliekų turėtojo perkamų padangų skaičių.

98. Atliekų turėtojui kreipusis (žodžiu, raštu) dėl buityje susidariusių didelių gabaritų komunalinių atliekų surinkimo papildomos paslaugos, komunalinių atliekų tvarkytojas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipiantį atliekų turėtoją.

99. Draudžiama didelių gabaritų atliekas, naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.


 

XII. STATYBINIŲ IR GRIOVIMO ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

100. Šios taisyklės reglamentuoja tik statybinių ir griovimo atliekų, susidarančių pas atliekų turėtojus, nurodytus šių Taisyklių 11.1 punkte, atliekant smulkius patalpų statybos (griovimo) ar remonto darbus, kuriems vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka nėra privalomas statybos leidimas ar rašytinis pritarimas statinio projektui, tvarkymą.

101. Atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 11.2 ir 11.3 punktuose, savo statybos ir griovimo atliekas tvarko arba perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

102. Atliekų turėtojai statybines ir griovimo atliekas (įskaitant atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, pvz., asbesto turinčias atliekas) privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, pagal galimybes išrūšiuoti (metalas, mediena, gruntas, šiferis, putų polistirolas ir kt.), sudėti į patvarius maišus ar dėžes ir pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje jos priimamos Administratoriaus nustatyta tvarka, arba į artimiausią seniūnijos atliekų priėmimo punktą.

103. Atliekų turėtojai, kurie per kalendorinius metus sukaupė didesnį statybos ir griovimo atliekų kiekį, nei yra leidžiama pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, perduoda šias atliekas apdorojančiai įmonei patys arba per atliekų vežėją sutartiniais pagrindais.

104. Statybinės ir griovimo atliekos, kad neužterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui saugomos apvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje.

105. Statybines ir griovimo atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.

 

XIII. MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ (LIKUSIŲ PO RŪŠIAVIMO) ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

106. Savivaldybės teritorijoje mišrias komunalines atliekas surenka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės ir (ar) Administratoriaus parinktas komunalinių atliekų tvarkytojas.

107. Mišrios komunalinės atliekos surenkamos visoje savivaldybės teritorijoje iš visų atliekų turėtojų.

108. Komunalinių atliekų turėtojai mišrias komunalines, t. y. po rūšiavimo likusias atliekas, turi išmesti į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

109. Prieš išmesdami mišrias komunalines atliekas į konteinerį, komunalinių atliekų turėtojai privalo jas tvarkingai sudėti į plastikinius (polietileninius) maišelius ir juos užrišti.

110.  Individualių namų atliekų turėtojai yra aprūpinami 0,12–0,24 m3 talpos individualiais konteineriais.

111.  Daugiabučių namų, sodininkų ir garažų bendrijų komunalinių atliekų turėtojai aprūpinami 1,1 m3 kolektyviniais (bendrais) konteineriais, kurių skaičius mišrių komunalinių atliekų aikštelėje arba stovėjimo vietoje nustatomas pagal poreikį. Esant poreikiui gali būti naudojami ir kitokios talpos konteineriai, taip pat antžeminiai, požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai.

112.  Juridiniai asmenys, turintys teritoriją, kurioje gali būti pastatyti individualūs konteineriai, naudojasi individualiais 0,12–8,0 m3 talpos konteineriais, kurių dydis ir skaičius nustatomas pagal poreikį, laikantis minimalių savivaldybės tarybos patvirtintų atliekų susikaupimo normų. Juridiniai asmenys, kurie neturi teritorijos, kurioje gali būti pastatyti individualūs konteineriai, naudojasi kolektyviniais (bendrais) konteineriais.

113.  Konteineriais aprūpina ir juos keičia komunalinių atliekų tvarkytojai pagal jų su Administratoriumi sudarytose sutartyse numatytas sąlygas. Netinkamą naudoti ir (ar) sugadintą surinkimo konteinerį komunalinių atliekų tvarkytojas turi pakeisti ar suremontuoti šių Taisyklių 40.11.1 punkte nustatyta tvarka. 

114.  Mišrios komunalinės atliekos iš individualių namų yra vežamos kas trečią savaitę.

115.  Mišrios komunalinės atliekos iš daugiabučių namų kolektyvinių (bendrų) konteinerių vežamos ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę pagal Grafiką.

116.  Mišrios komunalinės atliekos iš juridinių asmenų, sodininkų ir garažų bendrijų vežamos pagal iš anksto su šiais asmenimis suderintą grafiką.

117.  Šių Taisyklių 41 punkte nurodytais atvejais komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

118. Konteineriai turi stovėti atliekų turėtojo teritorijoje. Jei atliekų turėtojas neturi privačios nuosavybės ar kita teise valdomo žemės sklypo ar jam priskirtos tvarkyti teritorijos, konteineriai gali stovėti savivaldybės ar Administratoriaus nustatytoje konteinerių stovėjimo vietoje ar aikštelėje.

119. Mišrių komunalinių atliekų ir pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių išdėstymas nustatytas Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo vietų sąraše, patvirtintame Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A-244 (2014 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A-208 redakcija).

120. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių stovėjimo naujos vietos (prie naujų namų ar kitos vietos, kurios nėra numatytos) nustatomos ir aikštelės įrengiamos pagal galimybes kiekvienam daugiabučiam namui ar kelių namų grupei tokiu principu: ne arčiau kaip 10 m nuo daugiabučio pastato ir 3 m nuo vienbučio (dvibučio) namo langų ir durų. Šis principas įgyvendinamas pagal galimybes, atsižvelgiant į vietovės specifiką, jo galima nesilaikyti įrengiant pusiau požeminių ar požeminių konteinerių aikšteles.

121.  Sodininkų ir garažų bendrijų teritorijose mišrių komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės parenkamos pagal susitarimą su bendrijos atstovais prie pagrindinio įvažiavimo ar išvažiavimo iš teritorijos ar teritorijos viduje taip, kad būtų patogu juos ištuštinti.

122.  Viešų renginių metu renginių organizatoriai privalo užtikrinti, kad būtų pastatyti laikinieji specialieji konteineriai, skirti mišrioms komunalinėms atliekoms ir pakuočių atliekoms surinkti. Konteineriai ir jų pastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs renginių dalyviams, atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

123.  Mišrių komunalinių atliekų konteineriai negali būti perpildyti, konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti, o konteineriai be dangčių turi būti užpildyti tik iki viršutinio konteinerio krašto (be kaupo). Atliekos negali būti presuojamos ar grūdamos į konteinerius.

124.  Už individualių konteinerių sanitarinę higieninę būklę atsako komunalinių atliekų turėtojas, už kolektyvinių (bendrų) – komunalinių atliekų tvarkytojas, kuris privalo plauti ir dezinfekuoti mišrių komunalinių atliekų konteinerius šių Taisyklių 40.9.1 punkte nustatytu dažniu.

125.  Draudžiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo kolektyviniuose (bendruose) konteineriuose deginti atliekas, raustis juose, išimti iš jų atliekas. Draudžiama pilti atliekas šalia mišrių komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių.

 

XIV. GATVIŲ, ŠALIGATVIŲ IR TERITORIJŲ VALYMO SĄŠLAVŲ TVARKYMAS

 

126. Už gatvėse ir ant žaliųjų plotų susikaupusių sąšlavų išvežimą atsakingos teritorijas valančios ir prižiūrinčios įmonės bei teritorijų savininkai.

127.  Gatvių ir kitų teritorijų tvarkymo metu susidarančios sąšlavos gali būti šalinamos Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Už šių atliekų šalinimą sąvartyne turi mokėti įmonė, kuri vykdo teritorijos priežiūrą ir pristato šias atliekas į sąvartyną.

128.  Draudžiama gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavas pilti į komunalinių atliekų konteinerius.


 

XV. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

129. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtojimą ir eksploatavimą reglamentuojantys dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę su jais susipažinti įstatymų nustatyta tvarka. Joniškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės skelbiamos teisės aktų registre, vietinėje spaudoje, savivaldybės ir Administratoriaus interneto svetainėse.

130. Atliekų turėtojai nustatyta tvarka informuojami apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, savivaldybės teritorijoje veikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus, jiems priskirtas teritorijas, paslaugų kainas ir pan. Ši informacija teikiama savivaldybės ir (ar) Administratoriaus, komunalinių atliekų tvarkytojo interneto svetainėje, buveinėje raštu, telefonu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis nemokamai.

131.  Komunalinių atliekų tvarkytojas (-ai), pasinaudodamas (-i) įvairiais jam (jiems) prieinamais būdais, privalo periodiškai informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie esamus atliekų tvarkymo įrenginius ir sistemas, savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo ir eksploatavimo ypatumus, teikiamas paslaugas, antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų atskyrimo būdus ir ypatumus siekiant surinkti geros kokybės pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas, atliekų pavojingumą, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimo galimybes ir kt.

132.  Kiekvienais metais iki birželio 1 d. Administratorius savo interneto svetainėje paskelbia Administratoriaus metinę veiklos ataskaitą.

133.  Gamintojai (importuotojai) ar jų įsteigta organizacija nustatyta tvarka pateikia išsamią ataskaitą apie pakuočių ir kitų apmokestinamųjų gaminių tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir skiria lėšų visuomenės švietimo ir informavimo veiklai, teisės aktų nustatyta tvarka.

134.  Savivaldybė ir Administratorius įgyvendina visuomenės švietimo ir informavimo priemones, numatytas savivaldybės atliekų tvarkymo plane.

135.  Atliekų rūšiavimui skatinti Administratorius privalo ne rečiau kaip kartą per metus informuoti gyventojus apie antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimą savivaldybės teritorijoje –  pateikti informaciją apie surinktus kiekius ir surinkimo dinamiką, taip pat informuoti apie numatomas per artimiausius metus įdiegti ir / ar vykdyti rūšiuojamojo antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo priemones.

136.  Administratorius ne rečiau kaip du kartus per metus turi pateikti išsamią informaciją apie pavojingųjų atliekų tvarkymą visiems gyventojams, taip pat šią informaciją skelbti savivaldybės interneto svetainėje. Pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta pavojingųjų atliekų tvarkymo svarba, pavojingųjų atliekų surinkimo savivaldybės teritorijoje vietos (nurodant surenkamas atliekas, darbo laiką, kontaktinę informaciją, kainas, jei tokios nustatytos), gyventojų teisės, perduodant pavojingąsias atliekas jų tvarkytojams.

 

XVI. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENA

 

137. Komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus dėl šių atliekų tvarkymo sistemos teikiamų paslaugų kokybės nagrinėja savivaldybė, Administratorius ir tos teritorijos komunalinių atliekų tvarkytojas.

138.  Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikiantys komunalinių atliekų tvarkytojai privalo įdiegti ir palaikyti kokybės užtikrinimo ir ataskaitų teikimo apie teikiamą paslaugą sistemą, vykdyti teikiamų paslaugų kokybės stebėseną pagal sutartyje su Administratoriumi nustatytus reikalavimus.

139. Komunalinių atliekų tvarkytojų įdiegta kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:

139.1. komunalinių atliekų turėtojų skundai bus registruojami ir apie juos bus pranešama Administratoriui;

139.2. esant pagrįstiems skundams trūkumai bus pašalinti;

139.3. bus teikiama kokybiška komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

140. Savivaldybės teritorijoje veikiantys komunalinių atliekų tvarkytojai pasibaigus mėnesiui per 5 kalendorines dienas Administratoriui turi pateikti:

140.1. duomenis apie savivaldybės teritorijoje surinktų ir perduotų apdoroti visų komunalinių atliekų, įskaitant rūšiuojamuoju būdu ir apvažiavimo būdu surinktų komunalinių atliekų, kiekį pagal atliekų rūšis ir atskiras atliekų turėtojų grupes raštu ir elektroninėje laikmenoje;

140.2. duomenis apie praėjusį mėnesį gautų skundų ir prašymų skaičių ir priežastis, atsakymų į juos raštu skaičių;

140.3. duomenis apie konteinerių, ištuštintų per ataskaitinį mėnesį, skaičių elektroninėje laikmenoje;

140.4. duomenis apie konteinerių priežiūrą kiekvieną mėnesį (plovimą, dezinfekavimą, keitimą ir pan.) elektroninėje laikmenoje;

140.5. dirbančių transporto priemonių sąrašus (nurodant markę, valstybinį numerį, talpą m3 ir tonomis, paskirtį);

140.6. dirbančių transporto priemonių maršrutus (GPS duomenų pagrindu).

141. Atliekų turėtojas turi teisę raštiškai kreiptis tiesiai į savivaldybę arba Administratorių su skundu dėl komunalinių atliekų tvarkytojo (-ų) neveikimo ar netinkamo veikimo. Tokie skundai yra nagrinėjami savivaldybės nustatyta tvarka.

142. Administratorius teikiamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę vertina pagal šiuos paslaugos kokybės rodiklius:

142.1. konteinerių tuštinimas laiku pagal grafiką;

142.2. visų sutartyje numatytų rinkliavos mokėtojų 100 % aptarnavimas;

142.3. pagarbus elgesys su rinkliavos mokėtojais, visų trūkumų pagal gautus skundus pašalinimas laiku;

142.4. reguliari ir laiku vykdoma konteinerių būklės priežiūra (plovimas, dezinfekavimas, remontas);

142.5. trūkstamų, pavogtų ir sugadintų konteinerių pakeitimas ir / ar sutvarkymas nustatytu terminu;

142.6. švaros užtikrinimas aplink konteinerius;

142.7. ataskaitų ir informacijos perdavimas Administratoriui nustatytu laiku;

142.8. laiku ir teisingas ataskaitų apie kontrolinius apvažiavimus pateikimas.

143. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės rodiklių stebėsenos metu nustačius neatitikimų, Administratorius privalo nedelsdamas imtis priemonių pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę.

 

XVII. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ

 

144. Šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymąsi kontroliuoja savivaldybė ir Administratorius. Teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už taisyklių nesilaikymą turi savivaldybės administracijos direktoriaus tam įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodyti pareigūnai.

145.  Komunalinių atliekų tvarkymo, įskaitant rūšiavimo susidarymo vietoje, kokybės kontrolę vykdo Administratoriaus kontrolės padalinys, kuris veikia pagal patvirtintus nuostatus.

146.  Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymo bei atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų kokybę kontroliuoja savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius ir Administratorius.

147.  Asmenims, pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus, yra taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas.

 

_____________________


 

Joniškio rajono savivaldybės

atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ (ŽALIŲJŲ) ATLIEKŲ, KURIAS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJAI PRIVALO RŪŠIUOTI JŲ SUSIDARYMO VIETOJE, SĄRAŠAS

 

 

Virtuvės ir kitos buitinės atliekos

Sodo atliekos

Augalinės kilmės maisto atliekos:

·    vaisių ir daržovių liekanos;

·    vaisių ir  daržovių žievės;

·    arbatžolės, arbatos pakeliai;

·    kavos tirščiai ir jų filtrai.

Naminių graužikų (žiurkėnų, jūrų kiaulyčių ir kt.) natūralūs pakratai.

Sodo ir daržo atliekos:

·    netinkami naudoti vaisiai, daržovės;

·    augalų lapai;

·    nupjauta žolė;

·    smulkios šakos;

·    jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų);

·    šiaudai ir šienas;

·    velėna;

·    pjuvenos.

Sena vazonų žemė, kambariniai augalai, gėlės.

 

 

______________________


 

Joniškio rajono savivaldybės

atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ, KURIAS GALIMA MESTI Į PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIUS, SĄRAŠAS*

 

Atskirai surenkamų komunalinių atliekų rūšys

Priemonių paskirtis ir tipas

Pakuočių atliekos

 

(neužterštos maisto ir kitų medžiagų likučiais)

Kitos antrinės žaliavos

Individualūs ir kolektyviniai konteineriai**

Stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms surinkti (STIKLAS)

Popierinių ir kartoninių pakuočių bei popieriaus atliekoms surinkti (POPIERIUS)

Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekoms surinkti (PLASTIKAS)

Stiklinių pakuočių atliekos, iš jų:

 

+

 

 

a)   visų dydžių ir spalvų stikliniai buteliai ir buteliukai (be kamščių);

 

+

 

 

b)   stiklainiai (be dangtelių);

 

+

 

 

c)   kitos stiklinės pakuotės ir jų duženos.

 

+

 

 

 

d)  stikliniai indai, vazos ir kiti stiklo gaminiai;

+

 

 

 

e)   skaidrus lakštinis (langų) stiklas.

+

 

 

Popierinių ir kartoninių pakuočių atliekos,

 

iš jų:

 

 

+

 

a)   visų rūšių kartonas, jo lakštai, gofruoto kartono dėžės ir kartono dėžutės;

 

 

+

 

b)   popieriniai krepšiai, maišeliai, pakavimo popierius;

 

 

+

 

c)   kitos kartoninės ir popierinės pakuotės;

 

 

+

 

 

d)  laikraščiai, žurnalai, vokai, lankstinukai, skrajutės ir kiti reklaminiai spaudiniai;

 

+

 

 

e)   bloknotai ir knygos

 

(be kietų viršelių);

 

+

 

 

f)   kitas spaudos ir rašomasis popierius.

 

+

 

Plastikinių ir PET (polietileno tereftalato) pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   plastikiniai buteliai, indeliai, dėžutės bei kitos talpos nuo gėrimų ir kitų maisto produktų, gyvūnų ėdalo, buitinių priemonių;

 

 

 

+

b)   plastikiniai dangteliai ir kamšteliai;

 

 

 

+

c)   plastikiniai maišeliai ir plėvelės;

 

 

 

+

d)   PET ir PP tvirtinimo juostos;

 

 

 

+

e)   kita plastikinė pakuotė (su įspaustais PET, HDPE, PE, LPPE, PP, PS ženklais);

 

 

 

+

 

f)   polietileno plėvelė;

 

 

+

 

g)   plastikiniai indai.

 

 

+

Kombinuotų (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   kartoninės gėrimų pakuotės nuo sulčių ir pieno produktų („Tetra Pak“, „Pure-Pak“ ir kt.);

 

 

 

+

b)   laminuoto popieriaus ir kartono pakuotės.

 

 

 

+

Metalinių pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   skardinės nuo gėrimų ir kitų maistų produktų, gyvūnų ėdalo, buitinių priemonių;

 

 

 

+

b)   konservų ir kitos dėžutės;

 

 

 

+

c)   metaliniai dangteliai ir kamšteliai;

 

 

 

+

d)   metalinės tvirtinimo juostos;

 

 

 

 

 

e)   metaliniai indai ir įrankiai, kepimo skardos bei kitos metalinės atliekos.

 

 

+

Kombinuotų (kitų) pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   traškučių pakeliai;

 

 

 

+

b)   kavos, ledų pakeliai.

 

 

 

+

Medinių pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   medinės dėžės ir dėžutės;

 

 

 

+

b)   medinės pakuotės ir jų sudėtinės dalys prekėms tvirtinti ir transportuoti.

 

 

 

+

Kitos pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   džiuto maišai ir kitos medžiaginės pakuotės;

 

 

 

+

b)   keraminiai buteliai ir dėžutės.

 

 

 

+

 

* Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų, kurias galima mesti į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

** Individualaus naudojimo konteineriais, skirtais visų rūšių pakuočių atliekoms (išskyrus stiklinėms) bei kitoms tinkamoms perdirbti popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo atliekoms surinkti iš individualių gyvenamųjų namų valdų turi būti surenkamos visos lentelėje nurodytos komunalinės atliekos, išskyrus nurodytos stiklinių pakuočių ir kitos stiklo atliekos (kai šioms atliekoms surinkti naudojami atskiri individualaus naudojimo konteineriai). Kol stiklinių pakuočių ir kitoms stiklo atliekoms surinkti nenaudojami atskiri individualaus naudojimo konteineriai, individualaus naudojimo konteineriais iš individualių gyvenamųjų namų valdų surenkamos visų rūšių pakuočių atliekos bei kitos tinkamos perdirbti popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo atliekos, išskyrus stiklo atliekas.

 

______________