LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 522 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ IR KADASTRO DUOMENŲ SURINKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. 3D-291

Vilnius

 

Pakeičiu Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.         Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų formos ir statinių verčių nustatymo žiniaraščiai pildomi, nekilnojamųjų daiktų planai rengiami elektroninėmis priemonėmis, išskyrus žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktą.“

2.         Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys, žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai (toliau – žemės paviršiaus objektai) sutartiniais ženklais planuose braižomi pagal Techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo“ (toliau - GKTR 2.11.03:2014), 1 priede nustatytus reikalavimus.“

3.         Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. Nekilnojamojo turto registro išrašas iš Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį;“.

4.         Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. Nekilnojamojo turto kadastro (toliau – Kadastras) žemėlapio ištrauka iš Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės;“.

5.         Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 arba M 1:5 000 skaitmeniniai rastriniai ortofotografiniai žemėlapiai (toliau – ortofotografiniai žemėlapiai), topografiniai žemėlapiai ir topografiniai planai, inžinerinių tinklų planai;“.

6.         Pakeičiu 6.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.10. Žemės informacinės sistemos (toliau – ŽIS) duomenys;“.

7.         Pakeičiu 7.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.6. apskaitomų objektų šulinių ir vamzdžių aprašymai (vamzdžių medžiaga, skersmuo, pavadinimas, numeracija, eksploatacijos pradžios metai), vandentiekio ar nuotekų šalinimo tinklų erdvinių duomenų rinkinių duomenys.“

8.         Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Nustatant valstybinės reikšmės vandens telkinių kadastro duomenis, naudojami Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro duomenys ir informacija bei naujausi ortofotografiniai žemėlapiai ir Georeferencinio pagrindo kadastro duomenys ir informacija.“

9.         Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. Kadastro tvarkytojo, kurio teikiamus duomenis gali sudaryti nekilnojamojo daikto kadastro įrašas elektronine forma, Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenys, Nekilnojamojo turto kadastrui pateiktų dokumentų ir (ar) šių dokumentų kopijos, reikalingos nekilnojamojo daikto kadastro duomenims nustatyti;“.

10.       Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Ženklinant žemės sklypo, besiribojančio su valstybinės reikšmės keliu, kuris nėra suformuotas kaip atskiras žemės sklypas, ribas, į ribų paženklinimą kviečiamas ir žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akte pasirašo valstybinės reikšmės kelio patikėtinis, t. y. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės ar jos įgaliotas valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovas. Jeigu ženklinamas žemės sklypas ribojasi su vietinės reikšmės viešuoju keliu arba gatve, kurie nėra suformuoti kaip atskiri žemės sklypai – į ženklinimą kviečiamas ir žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akte pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos atstovas, o jeigu besiribojantis vietinės reikšmės viešasis kelias arba gatvė yra suformuoti kaip atskiri žemės sklypai pagal parengtą ir patvirtintą detalųjį planą arba žemės valdos projektą ir teisės aktų nustatyta tvarka yra perduoti valdyti, naudotis ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybei – savivaldybės atstovas.“

11.       Pakeičiu 42.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.5. Taisyklių 6 priedo 5 lentelėje nurodomas žemės sklypo žemės ūkio naudmenų našumo balas. Žemės naudmenų našumo balas nustatomas naudojant Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio (Dirv_DR10LT) informaciją.“

12.       Pakeičiu 44.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.3. kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotame žemės sklype, kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, įveistas miškas ar ne miško žemės plotas apaugęs medžių savaiminukais;“.

13.       Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Dokumentai dėl teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir į kurią patenka žemės sklypas, nustatymo, kuriais papildoma Nekilnojamojo turto registre įrašyto žemės sklypo kadastro duomenų byla, rengiami Nuostatų 542–545 punktuose nustatyta tvarka.“

14.       Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46.     Jei žemės sklypo kadastro duomenys tikslinami Taisyklių 44.1 papunktyje nustatytu atveju, žemės sklypo kadastro duomenų byla papildoma žemės sklypo planu ir kadastro duomenų forma.“

15.       Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Jei žemės sklypo kadastro duomenys tikslinami Taisyklių 44.2 papunktyje nustatytu atveju, žemės sklypo kadastro duomenų byla papildoma žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planu (kai ne visas žemės sklypas patenka į teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos) ir kadastro duomenų forma.“

16.       Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48.     Jei žemės sklypo kadastro duomenys tikslinami Taisyklių 44.3 papunktyje nustatytu atveju, žemės sklypo kadastro duomenų byla papildoma Nuostatų 56 punkte nustatyta tvarka užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma, kurioje įrašomi duomenys apie žemės naudmenų kiekį.“

17.       Pakeičiu 119 punktą ir jį išdėstau taip:

119.   Jei žemės sklype esančių pastatų, kurių kadastriniai matavimai neatliekami, statinių išdėstymo planai nebuvo rengti, turi būti nustatyti šių pastatų išoriniai matmenys. Šie pastatai statinių išdėstymo plane žymimi sutartiniais ženklais, nurodytais GKTR 2.11.03:2014 1 priede.“

18.       Pakeičiu 153 punkto nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstau taip:

153.   Negyvenamosios paskirties patalpoms skaičiuojami šie patalpų plotai:“.

19.       Pakeičiu 153.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.3.1. į antžeminėje pastato dalyje esančios negyvenamosios paskirties patalpos naudingąjį plotą įskaičiuojami apšiltintų pagrindiniam ir pagalbiniam plotui priskiriamų patalpų plotai;“.

20.       Pripažįstu netekusiu galios 214.5 papunktį.

21.       Pakeičiu 223 punktą ir jį išdėstau taip:

223. Šių Taisyklių 219 punkte nurodyti duomenys sutartiniais ženklais kelio plane braižomi pagal GKTR 2.11.03:2014 1 priede nustatytus reikalavimus.“

22.       Pakeičiu 227 punktą ir jį išdėstau taip:

227. Kelio planas skaitmenine (vektorine) forma rengiamas valstybinėje koordinačių sistemoje. Kelio plane atvaizduoti žemės paviršiaus objektai koduojami pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamente GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo“ (toliau – GKTR 3.01:2020), nustatytus reikalavimus.“

23.       Pakeičiu 234 punktą ir jį išdėstau taip:

234.   Kelio juostos planas skaitmenine (vektorine) forma rengiamas valstybinėje koordinačių sistemoje. Kelio plane atvaizduoti žemės paviršiaus objektai koduojami pagal GKTR 3.01:2020 ir GKTR 2.11.03:2014 1 priede nustatytus reikalavimus.“

24.       Pakeičiu 256 punktą ir jį išdėstau taip:

256.   Šių Taisyklių 253 punkte nurodyti duomenys sutartiniais ženklais geležinkelių linijos plane braižomi pagal GKTR 2.11.03:2014 1 priede nustatytus reikalavimus.“

25.       Pakeičiu 260 punktą ir jį išdėstau taip:

260. Geležinkelių linijos planas skaitmenine (vektorine) forma rengiamas valstybinėje koordinačių sistemoje. Geležinkelio linijos plane atvaizduoti žemės paviršiaus objektai koduojami pagal GKTR 2.11.03:2014 1 priede ir GKTR 3.01:2020 nustatytus reikalavimus.“

26.       Pakeičiu 275 punktą ir jį išdėstau taip:

275.   Kiti inžineriniai statiniai išdėstymo plane braižomi sutartiniais ženklais pagal GKTR 2.11.03:2014 1 priedo reikalavimus.“

27.       Pakeičiu 295 punktą ir jį išdėstau taip:

295.   Vandentiekis ar nuotekų tinklai išdėstymo plane braižomi sutartiniais ženklais pagal GKTR 2.11.03:2014 1 priedo reikalavimus.“

28.       Pakeičiu 298 punktą ir jį išdėstau taip:

298.   Išdėstymo plane nurodomas šulinio nomenklatūrinis numeris (šulinio numeris topografiniame plane). Jei šulinys turi žinybinį numerį, išdėstymo plane jis nurodomas skliausteliuose. Šuliniai, kurie neturi nomenklatūrinio numerio, numeruojami pagal Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-421 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“ (toliau – GKTR 2.01:2020), reikalavimus.“

29.       Pakeičiu 299 punktą ir jį išdėstau taip:

299. Vandentiekio ar nuotekų tinklų išdėstymo planas skaitmenine (vektorine) forma rengiamas valstybinėje koordinačių sistemoje. Plane atvaizduoti žemės paviršiaus objektai koduojami pagal GKTR 3.01:2020 nustatytus reikalavimus.“

30.       Pakeičiu 322 punktą ir jį išdėstau taip:

322.   Inžineriniai tinklai išdėstymo plane braižomi sutartiniais ženklais pagal GKTR 2.11.03.2014 1 priedo reikalavimus.“

31.       Pakeičiu 325 punktą ir jį išdėstau taip:

325.   Inžinerinių tinklų išdėstymo plane nurodomas šulinio nomenklatūrinis numeris (šulinio numeris topografiniame plane). Jei šulinys turi žinybinį numerį, išdėstymo plane jis nurodomas skliausteliuose. Šuliniai, kurie neturi nomenklatūrinio numerio, numeruojami pagal
GKTR 2.01:2020 reikalavimus.“

32.       Pakeičiu 327 punktą ir jį išdėstau taip:

327.   Inžinerinių tinklų išdėstymo plano informacija skaitmenine forma išreiškiama valstybinėje koordinačių sistemoje geografiškai susietais geoobjektais (žemės paviršiaus objektais), kurie gali būti vaizduojami taškais, linijomis, vektoriais ir plotais. Atsižvelgiant į mastelį, geoobjektai koduojami pagal GKTR 3.01:2020 nustatytus reikalavimus.“

33.       Pakeičiu 340 punktą ir jį išdėstau taip:

340.   Pagal vandens telkinio žemės sklypo ribų nustatymo duomenis parengiamas vandens telkinio žemės sklypo planas (Taisyklių 22 priedas) ir jo pagrindu apskaičiuojamas vandens telkinio žemės sklypo bendras plotas. Vandens telkinio žemės sklypo planas turi būti parengtas ir jame žemės sklypo ribos ir statiniai pažymėti pagal GKTR 2.11.03:2014 1 priede nustatytus reikalavimus. Vandens telkinio žemės sklypo plane įbraižomi ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašomos ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmės.“

34.       Pripažįstu netekusiu galios 341.1 papunktį.

35.       Pripažįstu netekusiu galios 342.4 papunktį.

36.       Pakeičiu 6 priedą:

36.1.    pakeičiu 4 lentelės pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„Duomenys apie žemės naudmenų kiekį ir žemės ūkio naudmenų našumo balą“;

36.2.    pripažįstu netekusia galios 5 lentelę „Žemės sklypo vertė, Eur (nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“)“;

36.3.    papildau nauja 5 lentele:

 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas

 

 

37.       Pakeičiu 23 priedą:

37.1.    pakeičiu lentelės „Duomenys apie žemės sklypo naudmenų kiekį ir vertę“ pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„Duomenys apie žemės sklypo naudmenų kiekį ir žemės ūkio naudmenų našumo balą“;

37.2.    pripažįstu netekusia galios lentelę „Žemės sklypo vertė, Eur (nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“)“;

37.3.    papildau nauja lentele:

 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas