VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 30 d. Nr. 2B-86

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 10 ir 12 punktais ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.22 ir 2.23 punktais:

1. T v i r t i n u Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                       Vidmantas Žukauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86

 

 

PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – KET) reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, (toliau – pradedantieji vairuotojai) ir motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, (toliau – vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti) papildomo mokymo tvarką.

2. Tvarkos aprašas taikomas įmonėms ir įstaigoms, vykdančioms papildomą vairuotojų mokymą, (toliau – mokymo įstaiga) ir vairuotojams, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi, privalo baigti papildomą vairuotojų mokymą.

3. Papildomą vairuotojų mokymą vykdo mokymo įstaigos, kurioms Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko nustatyta tvarka yra suteikta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

II. PAPILDOMO MOKYMO TVARKA

 

5. Dokumentas, reguliuojantis pradedančiųjų vairuotojų, vairuotojų, kuriems atimta teisė vairuoti ir mokymo įstaigų tarpusavio santykius, vykdant papildomą vairuotojų mokymą, yra mokymo sutartis.

6. Norėdamas sudaryti mokymo sutartį, pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, privalo mokymo įstaigai pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė. Be to, pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti).

7. Mokymo sutartyje turi būti nurodyta: sutarties numeris (atitinkantis pradedančiojo vairuotojo eilės numerį pagal Pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnalą ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, eilės numerį pagal Vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnalą) ir data, sutarties sudarymo vieta, mokymo įstaigos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, mokymo įstaigos vardu sutartį sudariusio asmens vardas, pavardė, pareigos ir atstovavimo pagrindas, pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, papildomo vairuotojų mokymo kaina, sutarties keitimo, nutraukimo sąlygos ir tvarka, įsigaliojusio teismo sprendimo arba policijos nutarimo (-ų), kurio (-ių) pagrindu vairuotojui reikia baigti papildomą vairuotojų mokymą, numeris ir data, vairuotojo padarytas (-i) KET pažeidimas (-ai).

8. Mokymo sutartis sudaroma prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Sutartis įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo joje datos, jei sutartyje nenumatyta kitaip. Prieš sudarant sutartį pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo būti pasirašytinai supažindinti su mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir papildomo vairuotojų mokymo tvarka ir informuoti, kad papildomo vairuotojų mokymo metu (išskyrus individualią padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) analizę su psichologu) bus daromas vaizdo ir garso įrašas.

9. Mokymo įstaigos vedamame Pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnale ir Vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnale turi būti šie duomenys: eilės numeris, pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, vardas, pavardė ir asmens kodas, mokymo sutarties numeris ir sudarymo data, papildomo vairuotojų mokymo baigimo data. Vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnale taip pat turi būti nurodomas papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymos numeris ir išdavimo data, o vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, privalo jame pasirašyti pažymos įteikimo metu.

10. Papildomo vairuotojų mokymo apskaitos žurnale turi būti nurodyta: eilės numeris, pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, pavardė, vardas ir asmens kodas, KET pažeidimo (-ų), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė, individualaus aprašo analizės su mokymo įstaigos psichologu data ir šią analizę atlikusio mokymo įstaigos psichologo vardas, pavardė, parašas, teorijos kurso baigimo data, teorijos kursą vedusio vairuotojų mokytojo vardas, pavardė, parašas, psichologijos kurso baigimo data, psichologijos kursą vedusio psichologo vardas, pavardė, parašas, praktinio vairavimo atlikimo data ir jį atlikusio vairavimo instruktoriaus vardas, pavardė ir parašas, žinių patikrinimo testo rezultatas (-ai), testo atlikimo data.

11. Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, gali būti mokomi kartu. Jei pradedantysis vairuotojas už padarytą (-us) KET pažeidimą (-us) neteko teisės vairuoti, jis registruojamas į Vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnalą.

12. Tvarkos aprašo 19 punkte nurodytų pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, parengto padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė, aprašo analizės su mokymo įstaigos psichologu, teorijos kurso, psichologijos kurso ir praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymo vykdymo eiliškumą nusistato mokymo įstaiga.

13. Mokymo įstaiga savo veiklą turi organizuoti taip, kad pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomą vairuotojų mokymą užbaigtų per vieną dieną. Tais atvejais, kai pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, negali su mokymo įstaiga suderintą papildomo mokymo vykdymo dieną atvykti į mokymo įstaigą arba papildomo vairuotojų mokymo negali užbaigti per 1 dieną, jam turi būti sudarytos sąlygos mokymą baigti kitą dieną.

14. Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytas žinių patikrinimo testas turi būti laikomas tik po visų Tvarkos aprašo 19 punkte nurodytų mokymų baigimo. Papildomas vairuotojų mokymas laikomas užbaigtu, kai pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, išlaiko žinių patikrinimo testą.

15. Mokymo įstaiga informaciją apie pradedančiojo vairuotojo užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą.

16. Mokymo įstaiga vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, užbaigus papildomą vairuotojų mokymą išduoda nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą (toliau – pažyma) (priedas).

17. Mokymo įstaiga pradedančiajam vairuotojui, kuris už padarytą (-us) KET pažeidimą (-us) neteko teisės vairuoti, išduoda pažymą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną informaciją apie užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą.

18. Mokymo įstaigoje privalo būti:

18.1. darbo sutartys su vairuotojų mokytoju, psichologu, vairavimo instruktoriumi ir už papildomą vairuotojų mokymą atsakingu asmeniu (jei jis yra ne mokymo įstaigos vadovas, o jo įsakymu paskirtas kitas asmuo);

18.2. dokumentai, patvirtinantys vairuotojų mokytojo, psichologo, vairavimo instruktoriaus darbo stažą ir psichologo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta mokymo įstaigos vadovo ar už papildomą vairuotojų mokymą atsakingo asmens;

18.3. Pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnalas, Vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnalas ir Papildomo vairuotojų mokymo apskaitos žurnalas;

18.4. pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta teisė vairuoti, parengti KET pažeidimo (-ų) aprašai;

18.5. teorijos, psichologijos kursų ir praktinio vairavimo vaizdo ir garso įrašai;

18.6. administracinės ir mokymo patalpos (-ų) valdymo ir naudojimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai (nuomos ar panaudos sutartys);

18.7. metodinė mokomoji medžiaga (įskaitant demonstruoti reikalingas priemones, techninę įrangą (projektorius ir pan.) ir kt.) ir jos valdymo ir naudojimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai;

18.8. pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta teisė vairuoti, spręstų žinių patikrinimo testų rezultatai;

18.9. žinių patikrinimo testams naudojamų klausimų rinkinys su nuoroda, kuriuo metu tas rinkinys buvo naudojamas.

 

III. PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO TRUKMĖ IR TURINYS

 

19. Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalo:

19.1. ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti. Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo parengti ir prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią mokymo įstaigai pateikti jo padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) aprašą. Pažeidimo (-ų) aprašas rengiamas valstybine kalba A4 formato (210 x 297 mm) lape. Jeigu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, tačiau kartu su juo turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Pažeidimo (-ų) aprašo puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai jis pateikiamas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, data ir pasirašoma. Pažeidimo (-ų) aprašas turi turėti šias dalis:

19.1.1. įvadą, kuriame aprašomos KET pažeidimo (-ų) aplinkybės (pažeidimo ar eismo įvykio vieta, pažeidimo esmė, situacija (gali būti schema));

19.1.2. pažeidimo vertinimą (pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą, pažeidimo (-ų) vertinimą (-us));

19.1.3. išvadas ir pasiūlymus (nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, nuožiūra su pažeidimu (-ais) susijusi svarbi informacija);

19.1.4. informacijos šaltinius (nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų) aprašą);

19.1.5. priedus (pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimu (-ais));

19.2. baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių šiomis temomis:

19.2.1. KET naujovės;

19.2.2. atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės;

19.2.3. eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, šių įvykių statistika;

19.2.4. rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti;

19.2.5. saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas;

19.3. baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių šiomis temomis:

19.3.1. vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje;

19.3.2. emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę;

19.3.3. alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui;

19.3.4. vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;

19.4. su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką. Praktinio vairavimo mokymą sudaro šios dalys:

19.4.1. pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, vairuoja transporto priemonę mokymo įstaigos parinktu maršrutu. Mokymo įstaigos vairavimo instruktorius fiksuoja pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, padarytas klaidas;

19.4.2. pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, ir mokymo įstaigos vairavimo instruktorius analizuoja pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, padarytas klaidas;

19.4.3. pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, vairuoja transporto priemonę tuo pačiu maršrutu, o mokymo įstaigos vairavimo instruktorius jam pataria, kaip vairuoti saugiai ir tausojant aplinką.

20. Mokymo turinį pagal Tvarkos aprašo 19.2 ir 19.3 punktuose nurodytas temas nustato mokymo įstaiga.

21. Pradedantysis vairuotojas ir (arba) vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, norėdamas užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigos nustatyta tvarka privalo išlaikyti žinių patikrinimo testą, parengtą pagal Tvarkos aprašo 19.2 ir 19.3 punktuose nurodytas temas. Testą turi sudaryti 25 klausimai. Vienas klausimas turi turėti ne mažiau kaip 4 atsakymus, iš kurių tik vienas gali būti teisingas. Žinių patikrinimo testas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 % klausimų. Mokymo įstaiga testus turi sudaryti iš ne mažiau kaip 100 klausimų rinkinio, kurį turi atnaujinti ne rečiau kaip kartą per metus (turi būti atnaujinama ne mažiau kaip pusė naudojamų klausimų). Pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta teisė vairuoti, žinių patikrinimo testo vertinimo rezultatai (testas su pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, vertinimo data) mokymo įstaigoje turi būti saugomi ne mažiau kaip vienus metus nuo žinių patikrinimo testo vertinimo datos.

22. Pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, neišlaikęs žinių patikrinimo testo, jį perlaikyti gali ne anksčiau kaip kitą dieną mokymo įstaigos nustatyta tvarka.

 

IV. VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO ĮRANGOS NAUDOJIMO, VAIZDO IR GARSO ĮRAŠŲ SAUGOJIMO TVARKA

 

23. Pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta teisė vairuoti, teorijos ir psichologijos kursų, praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymo metu turi būti daromas vaizdo ir garso įrašas. Praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymo metu vaizdo ir garso įrašų darymo ir saugojimo įranga turi atitikti Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, 1 priede nustatytus vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo reikalavimus. Vaizdo ir garso įrašai gali būti naudojami atliekant mokymo įstaigos veiklos priežiūrą.

24. Vaizdo kamerų mokymo įstaigos mokymo patalpoje teorijos ir psichologijos kursų metu turi būti tiek, kad būtų matomi visi besimokantieji, tačiau į kamerų stebėjimo lauką neturi patekti vaizdai, esantys už mokymo patalpos ribų. Vaizdo kamerų daromame įraše turi būti rodoma reali mokymo data (metai, mėnuo ir diena, kurią vyksta mokymas) ir laikas.

25. Vaizdo ir garso įrašus mokymo įstaiga ne vėliau nei kitą darbo dieną po jų įrašymo dienos privalo perkelti į archyvą, kuriame šie įrašai turi būti saugomi ne mažiau kaip vienus metus. Mokymo įstaiga privalo užtikrinti archyve esančių vaizdo ir garso įrašų apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos (kompiuterinių virusų), nuo šių įrašų sugadinimo ar praradimo dėl techninių ar kitų priežasčių, suklastojimo ar perdavimo tretiesiems asmenims dėl šių įrašų laikymo tretiesiems asmenims prieinamoje vietoje.

26. Pradedančiajam vairuotojui ar vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, pageidaujant, mokymo įstaiga privalo sudaryti jam galimybę peržiūrėti papildomo vairuotojų mokymo, kuriame tas vairuotojas užfiksuotas, vaizdo ir garso įrašą mokymo įstaigoje. Gavus pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, mokymo įstaiga privalo atsakyti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – įstatymas) nustatyta tvarka.

27. Už vaizdo ir garso įrašymo įrangos, atitinkančios Tvarkos aprašo reikalavimus, įrengimą, mokymo įstaigos darbuotojų apmokymą ja naudotis, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimą, vaizdo ir garso įrašų saugojimą ir pateikimą mokymo įstaigos patikrinimo metu, nepažeidžiant įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, atsako asmuo, atsakingas už papildomą vairuotojų mokymą.

28. Mokymo įstaiga pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta teisė vairuoti, asmens duomenis turi tvarkyti įstatymo nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Mokymo įstaigos organizacinės, tvarkomosios ir ūkinės veiklos, personalo, mokymo apskaitos, asmens duomenų, saugos darbe ir kiti dokumentai turi būti saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

30. Mokymo įstaigos veiklos priežiūrą vykdo Inspekcijos pareigūnai teisės aktų nustatyta tvarka. Mokymo įstaiga Inspekcijos pareigūnams privalo pateikti visus Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus.

31. Inspekcijos pareigūnas privalo užtikrinti, kad iš mokymo įstaigos patikrinimo metu paimti vaizdo ir garso įrašai būtų saugomi ir naudojami nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

32. Mokymo įstaiga ne vėliau kaip per pirmas 5 kiekvieno einamojo mėnesio darbo dienas elektroninėmis priemonėmis informuoja Inspekciją apie praėjusį mėnesį papildomą vairuotojų mokymą baigusių pradedančiųjų vairuotojų ir vairuotojų, kuriems atimta teisė vairuoti, skaičių (atskirai).

_______________________