LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 16, 19 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. kovo 14 d. Nr. XIII-1986

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) detalizuojant sprendinius žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, detaliuosiuose planuose ar žemėtvarkos planavimo dokumentuose – žemės valdos projektuose, kurių rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (toliau – Žemės įstatymas) (toliau – žemės valdos projektai). Miestuose ir miesteliuose bei laisvosiose ekonominėse zonose ir pramonės parkuose žemės valdos projektų rengimą organizuoja ir juos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius;“.

 

2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) jeigu detaliajame plane numatyti tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, rengiami žemės valdos projektai, kuriuose pagal detaliojo plano nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos, vadovaujantis detaliajame plane numatytais principais, ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas. Miestuose ir miesteliuose bei laisvosiose ekonominėse zonose ir pramonės parkuose žemės valdos projektų rengimą organizuoja ir juos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius;“.

 

3 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Miestų ir miestelių teritorijose, laisvųjų ekonominių zonų ar pramonės parkų teritorijose savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais žemės valdos projektais:

1) įgyvendinami šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 19 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytais atvejais kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai;

2) formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;

3) žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami, išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai, ir jeigu keitimai nesiejami su žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimu laisvoje valstybinėje žemėje ir nepažeidžiamas teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas leistinas užstatymo tankis arba nekeičiamas faktinis užstatymo tankis. Pertvarkant sodybų, vieno ar dviejų butų gyvenamųjų pastatų žemės sklypus, nustatomas teisės aktais leistinas užstatymo tankis, išskyrus atvejus, kai teritorijų planavimo dokumentuose šis teritorijos naudojimo reglamentas nustatytas mažesnis;

4) formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;

5) įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas tarp privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelio (gatvės) Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

6) suformuojami nauji valstybinės žemės sklypai, išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

2. Jeigu sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų, kuriais planuojama laisvosios ekonominės zonos ar pramonės parko teritorija, rengimo pradžios ir planavimo tikslų priimti iki šio įstatymo įsigaliojimo, šių teritorijų planavimo dokumentų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros atliekamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė