herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 24 d. Nr. 2V-187 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-244 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane nurodytos 01.02 programos „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“ ir 03.02 programos „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ priemonę „1.2.2. įgyvendinti „Nacionalinę jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos priemones“ pagal Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos 2017–2019 metų veiksmų planą, pagal kompetenciją vykdant šiuos veiksmus“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“, ir remdamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ ir 2015 m. rugsėjo 1 d. partnerystės su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutartimi Nr. 1F-69-(6.26) bei 2015 m. rugsėjo 21 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ sutartimi Nr. US15-88:

1. Tvirtinu Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. 2V-65 (1.4) „Dėl Savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                 Juozas Meldžiukas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2017 m. lapkričio mėn. 24 d.

įsakymu Nr. 2V-187 (1.4)

 

 

JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tikslą ir uždavinius, akreditavimo vykdytojus, jų darbo organizavimą, teises ir pareigas, jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarką.

2.      Aprašas parengtas siekiant įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“, ir 01.02 programos „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymuNr. A1-141 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“,  pagal Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Atrask save“ (toliau – Projektas) veiklas (Projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001).

3.      Aprašas parengtas remiantis viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ paruošta Europos savanoriškos tarnybos organizacijų akreditacijos tvarka.

4.      Apraše vartojamos sąvokos:

4.1.   akreditavimas – procesas, kurio metu potencialios jaunimo savanorius priimančios organizacijos įvertinamos pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu patvirtintame Apraše numatytus vertinimo kriterijus, siekiant nustatyti jų pasiruošimą priimti savanorius, ir kuris leidžia nustatyti

4.2.  gaires ir prioritetus tolesniam jaunimo savanorius priimančios organizacijos mokymuisi ir tobulėjimui;

4.3.   ekspertas – asmuo, išmanantis jaunimo neformaliojo ugdymo principus, savanoriškos veiklos Lietuvoje kontekstą bei turintis darbo patirties organizuojant ar koordinuojant jaunimo savanorišką veiklą arba turintis savanorius priimančių organizacijų akreditavimo patirties;

4.4.   kuratorius – asmuo, dirbantis arba savanoriaujantis jaunimo savanorius priimančioje organizacijoje, atsakingas už savanorių veiklos organizavimą ir koordinavimą, kompetencijų, įgytų savanoriškos veiklos metu, įvertinimą ir įsivertinimą;

4.5.   jaunimo savanorius priimanti organizacija – pagal Aprašą akredituotas Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis savanoriškos veiklos organizatorius, galintis suteikti savanoriams asmeninio / profesinio tobulėjimo erdvę ir užtikrinti atitinkamą palaikymą;

4.6.   savanoris – jaunas žmogus (14–29 m.), neatlygintinai atliekantis visuomenei naudingą  veiklą jaunimo savanorius priimančioje organizacijoje.

5.      Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6.      Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tikslas – įvertinti organizacijos, norinčios tapti jaunimo savanorius priimančia organizacija, pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą, bei numatyti gaires ir prioritetus tolesniam jaunimo savanorius priimančios organizacijos mokymuisi ir tobulėjimui, bendradarbiavimui su savanorystę organizuojančia organizacija.

7.      Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo uždaviniai:

7.1.   įvertinti jaunimo savanorius priimančios organizacijos potencialą ir pasirengimą organizuoti savanorystę;

7.2.   suteikti pradinę informaciją organizacijai apie savanorių priėmimą, patarti ir konsultuoti rūpimais klausimais, susijusiais su savanorystės organizavimu, padėti organizacijai numatyti tolesnes mokymosi galimybes;

7.3.   užtikrinti jaunimo savanorius priimančios organizacijos veiklos kokybę.

 


 

III SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO VYKDYTOJAI IR JŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8.      Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo procesą koordinuoja Departamentas.

9.      Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimą vykdančių ekspertų atranką organizuoja Departamentas.

10.    Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimą vykdantys ekspertai privalo tiek teoriškai, tiek praktiškai išmanyti jaunimo savanoriškos veiklos principus bei specifiką, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, išmanyti neformaliojo ugdymo principus, Lietuvoje vykdomas kitas savanorystės programas, būti susipažinusiam su savanoriškos veiklos principais ir specifika Europoje.

11.       Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditacijos procedūra nuo dienos, kai paraiška perduodama akreditavimą vykdančiam ekspertui, iki akreditacijos suteikimo negali būti ilgesnė nei 15 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas dėl ne nuo akreditavimą vykdančių ekspertų priklausančių aplinkybių (jaunimo savanorius priimančių organizacijų, trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo ir kt.)

 

IV SKYRIUS

AKREDITAVIMĄ VYKDANČIŲJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

12.    Akreditavimą vykdantys ekspertai ir kiti asmenys, vienu ar kitu būdu įsitraukę į akreditavimo eigą, turi užtikrinti nešališkumą akredituojamos organizacijos atžvilgiu ir informacijos konfidencialumą ir viešai neskelbti galutinio sprendimo, kol nepasibaigęs akreditavimo procesas.

13.    Akredituodami jaunimo savanorius priimančią organizaciją ekspertai turi vadovautis jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo rekomendacijomis (1 priedas).

 

V SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKA

 

14.    Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimas pradedamas gavus savanorius priimti ketinančios organizacijos užpildytą paraišką (2 priedas).

15.    Paraiška gali būti teikiama visus metus.

16.    Paraiškos forma yra viešai prieinama interneto svetainėje www.jrd.lt.

17.    Jaunimo savanorius priimančiai organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams. Pakartotinės akreditacijos metu jaunimo savanorius priimančiai organizacijai akreditacija suteikiama 2 metams.

18.    Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimas vyksta toliau nurodyta tvarka:

18.1. jaunimo savanorius priimti ketinanti organizacija turi pateikti užpildytą paraiškos formą (2 priedas) Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam specialistui. Pirminė paraiškos forma turi būti pateikta elektroniniu formatu. Pirminė paraiška turi būti pasirašyta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens;

18.2. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas specialistas atlieka gautos paraiškos vertinimą pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus savanoriškos veiklos organizatoriui. Jeigu paraiška atitinka minėtus reikalavimus, ji perduodama akreditavimą vykdantiems ekspertams;

18.3. akreditavimą vykdantis ekspertas jaunimo savanorius priimti ketinančiai organizacijai siunčia pranešimą apie gautą paraišką ir informuoja apie tolesnę eigą. Paraišką pateikusiai organizacijai informacija apie tolesnę akreditacijos eigą turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo;

18.4. akreditavimą vykdantys ekspertai organizuoja vertinimo vizitą jaunimo savanorius priimti ketinančioje organizacijoje. Vertinimo vizito data ir laikas turi būti iš anksto suderinti ir įvykti abiem pusėms patogiu laiku. Akredituojantis ekspertas privalo sutarti el. paštu ar telefonu tikslų vizito laiką ir vietą su jaunimo savanorius priimančia organizacija ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki vizito. Susitikime privalo dalyvauti jaunimo savanorius priimančios organizacijos kuratorius, asmenys, tiesiogiai dirbantys su savanoriais, ir pagal galimybes akreditacijos paraišką teikiančios organizacijos vadovas;

18.5. jaunimo savanorius priimti ketinančios organizacijos pateikta pirminė paraiška gali būti koreguojama atsižvelgiant į akreditavimą vykdančių ekspertų pastabas, pateiktas po vertinimo vizito jaunimo savanorius priimti ketinančioje organizacijoje;

18.6. visos jaunimo savanorius priimti ketinančios organizacijos turi pateikti galutinę paraišką akreditavimą vykdančiam ekspertui. Galutinė paraiška turi būti pasirašyta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens;

18.7. akreditavimą vykdantys ekspertai po vertinimo vizito savanorius priimti ketinančioje organizacijoje ir gavę galutinę paraišką pildo vertinimo ataskaitą (3 priedas);

18.8. atsižvelgdamas į vertinimo ataskaitą, akreditavimą vykdantis ekspertas priima sprendimą dėl akreditacijos suteikimo jaunimo savanorius priimti ketinančiai organizacijai ir informuoja ją apie tai raštu, pateikdamas sprendimo lapą (4 priedas);

18.9. sprendimas dėl akreditacijos pateikiamas jaunimo savanorius priimti ketinančiai organizacijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo galutinės paraiškos gavimo dienos.

19.    Pakartotinis akreditavimas vyksta toliau nurodyta tvarka:

19.1. pakartotinės akreditacijos siekianti jaunimo savanorius priimanti organizacija turi pateikti užpildytą paraiškos formą (2 priedas) Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam specialistui. Pirminė paraiškos forma turi būti pateikta elektroniniu formatu. Pirminė paraiška turi būti pasirašyta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens; 

19.2. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas specialistas atlieka gautos paraiškos vertinimą pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus savanoriškos veiklos organizatoriui. Jeigu paraiška atitinka minėtus reikalavimus, ji perduodama akreditavimą vykdantiems ekspertams;

19.3. akreditavimą vykdantis ekspertas jaunimo savanorius priimti ketinančiai organizacijai siunčia pranešimą apie gautą paraišką ir informuoja apie tolesnę eigą. Paraišką pateikusiai organizacijai informacija apie tolesnę akreditacijos eigą turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo;

19.4. akreditavimą vykdantys ekspertai organizuoja vertinimo vizitą jaunimo savanorius priimti ketinančioje organizacijoje. Vertinimo vizito data ir laikas turi būti iš anksto suderinti ir įvykti abiem pusėms patogiu laiku. Akredituojantis ekspertas privalo sutarti el. paštu ar telefonu tikslų vizito laiką ir vietą su jaunimo savanorius priimančia organizacija ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki vizito. Susitikime privalo dalyvauti jaunimo savanorius priimančios organizacijos kuratorius, asmenys, tiesiogiai dirbantys su savanoriais, ir pagal galimybes akreditacijos paraišką teikiančios organizacijos vadovas;

19.5. vertinimas siekiant pakartotinės akreditacijos gali būti vykdomas nuotoliniu būdu, jei jaunimo savanorius priimančioje organizacijoje per akreditacijos laikotarpį nepasikeitė daugiau kaip 2/3 tiesiogiai su savanoriais dirbančių darbuotojų;

19.6. jaunimo savanorius priimti ketinančios organizacijos pateikta pirminė paraiška gali būti koreguojama atsižvelgiant į pakartotinį akreditavimą vykdančių ekspertų pastabas, pateiktas po vertinimo vizito jaunimo savanorius priimančioje organizacijoje arba po pokalbio, vykdyto nuotoliniu būdu;

19.7. visos jaunimo savanorius priimančios organizacijos turi pateikti galutinę paraišką akreditavimą vykdančiam ekspertui. Galutinė paraiška turi būti pasirašyta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens;

19.8. akreditavimą vykdantys ekspertai po vertinimo vizito jaunimo savanorius priimti ketinančioje organizacijoje arba po pokalbio, vykdyto nuotoliniu būdu, ir gavę galutinę paraišką pildo vertinimo ataskaitą (3 priedas);

19.9. atsižvelgdami į vertinimo ataskaitą, akreditavimą vykdantys ekspertai priima sprendimą dėl pakartotinės akreditacijos suteikimo jaunimo savanorius priimančiai organizacijai ir informuoja ją apie tai raštu, pateikdami sprendimo lapą (4 priedas);

19.10.     sprendimas dėl pakartotinės akreditacijos pateikiamas jaunimo savanorius priimančiai organizacijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo galutinės paraiškos gavimo dienos.

20.    Į akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų duomenų bazę interneto svetainėje www.jrd.lt duomenis įveda Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas specialistas, gavęs juos elektroniniu formatu iš eksperto, akreditavusio konkrečią jaunimo savanorius priimančią organizaciją. Kartu su duomenimis persiunčiamas ir įstaigos logotipas (jpg arba png formatu). Jeigu jaunimo savanorius priimanti organizacija logotipo neturi, šalia jos aprašymo keliamas Departamento logotipas. Į duomenų bazę gali būti suvedamas ne visas paraiškos tekstas – turi būti siekiama, kad aprašymas būtų aiškus, glaustas, informatyvus ir suprantamas potencialiems duomenų bazės vartotojams.

21.    Pakartotinai teikti akreditacijos paraiškas galima praėjus ne mažiau nei 3 mėnesiams nuo galutinio sprendimo dėl akreditacijos nesuteikimo, skaičiuojant nuo datos, nurodytos paraiškos akreditacijai gauti sprendimo lape. Teikiant pakartotiną paraišką akreditacijai gauti, savanorius priimti ketinanti organizacija pateikia trumpą komentarą apie pakeitimus, įgyvendintus atsižvelgiant į rekomendacijas.

22.    Akreditacija gali būti sustabdyta, o pakartotinė akreditacija nesuteikta, pastebėjus, jog jaunimo savanorius priimanti organizacija nesilaiko Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 4 straipsnyje numatytų savanoriškos veiklos organizavimo principų.

23.    Sprendimo dėl akreditacijos apskundimo tvarka:

23.1. Jaunimo savanorius priimanti organizacija turi teisę per 5 darbo dienas skųsti akreditavimą vykdžiusio eksperto priimtą sprendimą. Skundas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens ir pateiktas Departamentui;

23.2. Departamentas gavęs skundą dėl akreditavimą vykdžiusio eksperto priimto sprendimo turi jį išnagrinėti ir pateikti informaciją dėl tolesnių veiksmų jaunimo savanorius priimančiai organizacijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;

23.3. Departamento direktoriaus įsakymu paskirta skundų vertinimo komisija, išnagrinėjusi gautą skundą ir nustačiusi pažeidimus akreditacijos procedūroje, turi sudaryti sąlygas organizacijai pakartoti akreditacijos procedūrą skiriant naują akreditacijos ekspertą.

_________________