r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T-269(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalimis, vykdydama Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2014 m. rugpjūčio 18 d. reikalavimą Nr. 4-38 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalių įgyvendinimo“,  Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti šią Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos

sudėtį:

Andrius Almanis, Akmenės rajono savivaldybės tarybos deleguotas atstovas,

Gražina Gauronskienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos deleguota atstovė,

Jonas Kanavolas, Akmenės rajono savivaldybės tarybos deleguotas atstovas,

Tomas Martinaitis, Savivaldybės jaunimo nevyriausybinių organizacijų deleguotas atstovas,

Mindaugas Palionis , Savivaldybės socialinės veiklos nevyriausybinių organizacijų deleguotas atstovas,

Margarita Skabeikienė, Savivaldybės kultūros ir sporto nevyriausybinių organizacijų deleguota atstovė,

Vladimiras Silvaško, Akmenės rajono savivaldybės administracijos deleguotas atstovas,

Vitalija Žakienė, Savivaldybės vietos bendruomenių deleguota atstovė.

2. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Vitalijus Mitrofanovas


 

PATVIRTINTA

Akmenės  rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-269(E)

 

 

AKMENĖS RAJONO savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (toliau -Nuostatai) nustato Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) funkcijas, teises, atstovų delegavimo į Tarybą tvarką ir darbo organizavimą.

2. Taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kuri sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo. Taryba teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo ir atlieka kitas šiuose Nuostatuose numatytas funkcijas.

3. Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

4. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu (toliau – Įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat Nuostatais.

5. Taryba nėra juridinis asmuo. Tarybos nariams už dalyvavimą Tarybos veikloje nemokama.

6. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

 

II.TARYBOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

7. Taryba atlieka šias funkcijas:

7.1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos ir jos įgyvendinimo prioritetų;

7.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms dėl:

7.2.1. nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių finansavimo prioritetų;

7.2.2. Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo;

7.2.3. vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su nevyriausybinėmis organizacijomis ar jų veikla;

7.3. kas dveji metai viešai skelbia savo veiklos ataskaitą;

7.4. vertina nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia Savivaldybės institucijoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

7.5.konsultuoja Savivaldybės institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų;

7.6. organizuoja Tarybos veiklos viešinimą Savivaldybėje;

7.7. skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;

7.8. analizuoja Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų sektoriaus problemas ir poreikius;

7.9. inicijuoja pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais nevyriausybinių organizacijų veiklos klausimais;

7.10. skatina naujų nevyriausybinių organizacijų steigimą Savivaldybėje;

7.11. atlieka kitas Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytas funkcijas.

8. Taryba turi teisę:

8.1. dalyvauti rengiant Savivaldybės institucijų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtros politika Savivaldybėje, projektus;

8.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Tarybos uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

8.3. kviesti į savo posėdžius Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų atstovus ir kitus asmenis spręsti klausimų, susijusių su Tarybos funkcijų atlikimu;

8.4. sudaryti darbo ar ekspertų grupes nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;

8.5. teikti pasiūlymus, rekomendacijas, kaip gerinti Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą;

8.6. naudotis kituose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

 

III. TARYBOS SUDĖTIS ir DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Taryba sudaroma iš 8 asmenų laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 Tarybos narių – Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai, ir ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai. 

10. Į Tarybą po du atstovus deleguoja Savivaldybės taryba ir Savivaldybės įstaigos, po vieną atstovą deleguoja nevyriausybinės organizacijos, veikiančios jaunimo, vietos bendruomenių, kultūros ir  sporto, socialinės veiklos srityse.

11. Tarybos narių kadencijos trukmė yra dveji metai.

12. Jeigu Taryboje svarstomas klausimas susijęs su Tarybos nario interesais, Tarybos narys informuoja apie tai Tarybą ir nusišalina priimant sprendimą. Jeigu paaiškėja, kad Tarybos narys priimant sprendimą buvo šališkas, jo balsas neskaičiuojamas.

13. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas (toliau – Pirmininkas), jo nesant – Pirmininko funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas (toliau – Pavaduotojas).

14. Pirmininkas ir Pavaduotojas renkami metams iš Tarybos narių atskirai slaptu balsavimu per pirmąjį Tarybos posėdį, taip pat naujo Pirmininko ir (ar) Pavaduotojo rinkimai organizuojami ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki Pirmininko ir (ar) Pavaduotojo kadencijos pabaigos.

15. Pirmininku išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs Tarybos narys. Balsams pasiskirsčius po lygiai, organizuojamas kitas balsavimo etapas dėl po vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų. Pavaduotojas renkamas balsavusių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu renkant Pavaduotoją balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas Pirmininko balsas.

16. Jeigu Pirmininku išrenkamas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas, Pavaduotoju turi būti renkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas.

17. Jeigu Pirmininku išrenkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas, Pavaduotoju turi būti renkamas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.

18. Pasibaigus metams, Pirmininkas ir Pavaduotojas perrenkami rotacijos principu – vienus metus Pirmininku turi būti išrinktas Savivaldybės institucijos ar įstaigos, o kitus – nevyriausybinių organizacijų atstovas.

19. Pirmininko ir (ar) Pavaduotojo įgaliojimai baigiasi pasibaigus jo (jų) kadencijai, jam (jiems) pasitraukus iš einamų Pirmininko ar Pavaduotojo pareigų, delegavusiam subjektui jį (juos) atšaukus iš Tarybos ar jam (jiems) mirus. Pirmininko ir (ar) Pavaduotojo įgaliojimai baigiasi, kai Tarybos nariai sprendimą dėl jo (jų) nušalinimo priima balsų dauguma. Šiais atvejais iš naujo renkamas Pirmininkas ir (ar) Pavaduotojas naujai visai kadencijai ar iki jų, kaip Tarybos narių, kadencijos pabaigos, jeigu iki šios kadencijos pabaigos likę mažiau kaip metai.

20. Jeigu Tarybos narys iš Tarybos atšaukiamas jį delegavusio subjekto, šį narį delegavusi Savivaldybės institucija ar įstaiga,  nevyriausybinės organizacijos, nurodytos  šių Nuostatų 10 punkte, ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo šios informacijos pateikimo Savivaldybės tarybai pateikia naujo atstovo kandidatūrą.

21. Baigiantis Tarybos nario kadencijos laikui, jį delegavusi Savivaldybės institucija ar įstaiga, nevyriausybinė organizacija, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki Tarybos nario kadencijos pabaigos, Savivaldybės tarybai pateikia atstovo kandidatūrą naujai kadencijai.

22. Pirmininkas:

22.1. planuoja ir organizuoja Tarybos darbą;

22.2. šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

22.3. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus ir kitus su Tarybos veikla susijusius dokumentus;

22.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja Savivaldybės institucijų ir įstaigų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Tarybos kompetencija susiję klausimai;

22.5. artimiausiame Tarybos posėdyje informuoja Tarybos narius apie atstovavimą Tarybai ir dalyvavimą su Tarybos kompetencija susijusiuose renginiuose.

23. Tarybai atstovauja Pirmininkas arba, jo nesant, Pavaduotojas. Pirmininkas gali įgalioti kitą Tarybos narį atstovauti Tarybai.

24. Tarybos sekretoriaus funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris nėra Tarybos narys.

25. Tarybos sekretorius:

25.1. praneša Tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims apie Tarybos posėdžio laiką, vietą, pateikia jiems parengtą ir su Pirmininku suderintą posėdžio medžiagą ir darbotvarkę;

25.2. surašo Tarybos posėdžių protokolus;

25.3.tvarko su Tarybos darbu susijusius dokumentus, kaupia ir sistemina surinktą medžiagą;

25.4. vykdo kitus Tarybos sprendimus ir (ar) Pirmininko nurodymus.

26. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

27. Informacija apie Tarybos posėdį ir jo darbotvarkę Tarybos nariams pranešama ir posėdžio medžiaga pateikiama ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki posėdžio. Darbotvarkė gali būti pildoma naujais Tarybos narių siūlomais klausimais ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki posėdžio. Parengta darbotvarkė gali būti pildoma tik Pirmininkui pritarus.

28. Tarybos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių.

29. Eiliniai Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. Neeiliniai Tarybos posėdžiai šaukiami Pirmininko arba 1/3 Tarybos narių iniciatyva.

30. Tarybos posėdžiai yra atviri. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti suinteresuoti asmenys, kurie turi teisę pasisakyti po to, kai pasisako Tarybos nariai.

31. Taryba priima sprendimus posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Pirmininko balsas.

32.Tarybos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri užfiksuojama protokole.

33.Tarybos sprendimai įforminami Tarybos posėdžio protokolais, kuriuos pasirašo Pirmininkas ir sekretorius.

34. Pasirašyti protokolai išsiunčiami Tarybos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po posėdžio.

 

iV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Tarybą techniškai aptarnauja ir pirmąjį Tarybos posėdį šaukia Savivaldybės administracija.

36. Taryba apie savo veiklą, Tarybos sudarymą, atstovo (-ų) į Tarybą delegavimą ar atšaukimą visuomenę informuoja Savivaldybės interneto svetainėje http://www.akmene.lt. Informacija apie organizuojamus Tarybos posėdžius, jų laiką ir darbotvarkę Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki posėdžio.

 

_______________