TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PAPRASTOJO REMONTO, KAPITALINIO REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PRIORITETINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 25 d. Nr. 1-153

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi,  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-48 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13 ir 14 punktais, atsižvelgdama į komisijos, sudarytos Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 5-571 „Dėl komisijos sudarymo teikti siūlymus savivaldybės tarybai dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos kaimiškųjų seniūnijų gatvių statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto eiliškumo“, 2022 m. gegužės 17 d. posėdžio protokolą Nr. 22- 131, ir komisijos, sudarytos Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 5-596 „Dėl komisijos fizinių ir juridinių asmenų prašymams nagrinėti ir pasiūlymams dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo teikti sudarymo“,  2022 m. gegužės 17 d. posėdžio protokolą Nr. 22- 132,  Tauragės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Patvirtinti pridedamus:

1.1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų, išskyrus Tauragės miesto seniūnijos, susisiekimo infrastruktūros objektų kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių 2022-2024 metų objektų sąrašą;

1.2. Tauragės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų, išskyrus Tauragės miesto seniūnijos, susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, prioritetinių 2022-2024 metų objektų sąrašą;

1.3. Tauragės miesto seniūnijos susisiekimo infrastruktūros objektų kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių 2022-2024 metų objektų sąrašą;

1.4. Tauragės miesto seniūnijos susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, prioritetinių 2022-2024 metų objektų sąrašą;

1.5. Tauragės miesto seniūnijos  darnaus judumo priemonių diegimo ir daugiabučių namų gyventojų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo, rekonstravimo, remonto ir priežiūros prioritetinių 2022-2024 metų objektų sąrašą.

2. Pavesti Tauragės rajono savivaldybės administracijai vykdyti užsakovo funkcijas.

3. Vykdyti kelių ir gatvių statybą, rekonstrukciją, kapitalinį remontą ir paprastąjį remontą Tauragės rajono savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos, Europos Sąjungos ir kitomis lėšomis.

4. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. 1-91 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės  susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo“.

5. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Tarybos narė                                                                                       Jolanta Skrodenienė