Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 897

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“:

Papildyti III1 skyriumi ir jį išdėstyti taip:

 

III1 SKYRIUS

PAGRINDŲ ĮVESTI LAIKINĄ TIESIOGINĮ VALDYMĄ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE BUVIMO ĮVERTINIMas

 

1082. Informaciją apie Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 1–4 punktuose atsiradusias aplinkybes Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pateikia Vyriausybės atstovas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo.

Jei Vidaus reikalų ministerija informaciją apie Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 1–4 punktuose nurodytų pagrindų buvimą gauna ne iš Vyriausybės atstovo, ji per 3 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo nusiunčia ją Vyriausybės atstovui, kad jis pagal kompetenciją pateiktų nuomonę ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo.

1083. Vidaus reikalų ministerija, Reglamento 1082 punkte nustatyta tvarka gavusi informaciją apie Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 1−4 punktuose nurodytų pagrindų buvimą, per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos ją įvertina ir, atsižvelgdama į savivaldybės galimybes atlikti jai priskirtas funkcijas, vietos gyventojų poreikių, viešųjų interesų tenkinimą ir kitas aplinkybes, parengia Vyriausybės ir Seimo nutarimų, kai teikiamas pasiūlymas Seimui įvesti laikiną tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje, ar Vyriausybės pasitarimo protokolo, kai neteikiamas pasiūlymas Seimui įvesti laikiną tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje, projektus, kartu nurodydama motyvus, dėl kurių teikiamas atitinkamas pasiūlymas, ir pateikia juos Vyriausybei.

1084. Klausimas dėl pasiūlymo Seimui įvesti laikiną tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 1−4 punktuose nurodytais pagrindais teikimo svarstomas Vyriausybės pasitarime. Vyriausybės pasitarime nusprendus teikti pasiūlymą Seimui įvesti laikiną tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje, Vyriausybės ir Seimo nutarimų projektai svarstomi Vyriausybės posėdyje ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų pateikimo Vyriausybei dienos.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Rita Tamašunienė