LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ VALDYBOS

 

2019 m.  balandžio 10 d. Nr. 1K-113

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 29 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Būsto paskolų draudimo bendrovės“ 2.2 papunkčiu, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 46 ir 72 punktais, Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1999 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 99 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, 61 punktu ir atsižvelgdamas į Kandidatų į Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narius atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1K-454 „Dėl Kandidatų į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą atrankos komisijos sudarymo“, 2019 m. vasario 11 d. sprendimą (protokolas Nr. 1):

1. S k i r i u į uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė) valdybą (toliau – valdyba) 4 (ketverių) metų kadencijai:

1.1. Sigitą Mitkų – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorių;

1.2. Aušrą Vičkačkienę – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorę;

1.3. Darių Indriūną – UAB „Aurochs investments“ partnerį (nepriklausomas narys);

1.4. Žanetą Kovaliovą – UP Consulting Group Ltd generalinę direktorę (nepriklausoma narė);

1.5. Sigitą Žutautą – AB „Amber grid“ nepriklausomą valdybos narį (nepriklausomas narys).

2. N u s t a t a u, kad nepriklausomiems valdybos nariams mokamas atlygis, kurį sudaro:

2.1. fiksuota mėnesinė dalis – 156 (vienas šimtas penkiasdešimt šeši) eurai (neatskaičius mokesčių) ir

2.2. už kiekvieną valdybos posėdį, kuriame valdybos narys dalyvavo:

2.2.1. 315 (trys šimtai penkiolika) eurų (neatskaičius mokesčių) nepriklausomam valdybos nariui, jeigu jis yra valdybos pirmininkas;

2.2.2. 235 (du šimtai trisdešimt penki) eurai (neatskaičius mokesčių) nepriklausomam valdybos nariui, jeigu jis nėra valdybos pirmininkas.

3. Į g a l i o j u Bendrovės direktorių (su teise perįgalioti):

3.1. atlikti reikiamus veiksmus dėl valdybos narių įregistravimo Juridinių asmenų registre;

3.2. pasirašyti su paskirtais valdybos nariais veiklos valdyboje sutartis.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. 1K-421 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narių skyrimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka