LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo NR. 3d-254  „Dėl LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 mETŲ PROGRAMOS priemonĖS
„AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS“ ĮGYVENDINIMO taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. balandžio 7 d. Nr. 3D-237

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. rugsėjo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1617 (OL 2013 L 242, p. 22), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).“

2.   Pakeičiu 8.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.6. „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ veiklos sritys:

8.6.1. „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 97 Eur už ha;

8.6.2. „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 65 Eur už ha;“.

3. Pakeičiu 8.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.10. „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“:

- daržovėms ir bulvėms – 318 Eur už ha;

- vaisiams ir uogoms – 336 Eur už ha;“.

4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka šiame Taisyklių skyriuje išvardytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pateiktus, dokumentais pagrįstus bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.“

5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Bendrosios sąlygos ir reikalavimai:

12.1. paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių V skyriuje;

12.2. veikla atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytą prioritetą, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus;

12.3. pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo, neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra), o pareiškėjas, kuris yra fizinis asmuo, – tik Sodrai. Atitiktis šiam kriterijui vertinama nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d. Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai;

12.4. pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba jo įmonė ir (arba) veikla nėra likviduojama;

12.5. pareiškėjas įgyvendina Priemonės veiklas Lietuvos Respublikos teritorijoje;

12.6. pareiškėjas, kaip valdos valdytojas, savo vardu yra įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ nustatyta tvarka;

12.7. pareiškėjas nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos kasmet deklaruoja žemės ūkio naudmenas ir pasėlius;

12.8. pareiškėjas prisiima ir laikosi įsipareigojimų pagal veiklą deklaruotuose plotuose 5 arba 6 metus (taikoma nuo 2017 m. teikiamoms paramos paraiškoms);

12.9. pareiškėjams pagal Priemonę parama neteikiama, jei jie yra valdos perleidėjai (visam laikui yra nutraukę prekinę žemės ūkio gamybą) ir gauna paramą pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

12.10. veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ dalyvaujančiam pareiškėjui draudžiama tyčia dalyti valdą, siekiant gauti didesnę paramos sumą. Tyčiniu valdos dalijimu laikomas dirbtinis valdos ploto suskirstymas į dalis (skaidymas), sumažinant ankstesniais metais deklaruotą plotą. Tyčiniu valdos dalijimu taip pat laikomi atvejai, kai, nustačius valdos dalijimą ir Agentūrai paprašius, pareiškėjai Agentūros nustatyta tvarka nepateikia per pranešime nurodytą terminą prašomų įrodymo dokumentų (taikoma 2016 metais pateiktoms paramos paraiškoms);

12.11. pareiškėjui draudžiama kurti galimai neteisėtas sąlygas gauti paramą pagal veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-560 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Galimai neteisėtų sąlygų nustatymo metodika) (taikoma 2016 metais pateiktoms paramos paraiškoms).“

6.   Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. tinkamas paramai plotas pagal kiekvieną Priemonės veiklą, už kurį mokama kompensacinė išmoka, yra ne mažesnis kaip 1 ha (išskyrus veiklas „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ir „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“);“.

7. Pakeičiu 13.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

13.2. specifinės tinkamumo sąlygos siekiant gauti kompensacines išmokas:“.

8. Pakeičiu 13.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2.1. pagal veiklos „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ sritis:

13.2.1.1. pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – ne mažesniame kaip 5 ha ariamosios žemės plote įveista ne mažesnė kaip 0,5 ha medingųjų augalų juosta ir (arba) laukas. Medingųjų augalų mišinio lauko ir (arba) juostos ploto santykis ariamosios žemės ploto atžvilgiu yra 0,1 ha vienam hektarui;

13.2.1.2. pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamoje žemėje“ – ne mažesniame kaip 10 ha ariamosios žemės plote įveista ne mažiau kaip 2 ha ir ne daugiau kaip 5 ha daugiamečių žolių juosta / laukas;“.

9. Pripažįstu netekusiu galios 13.2.3 papunktį.

10. Pakeičiu 13.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.3. mažiausias lauko plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos pagal Priemonės veiklas „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Medingųjų augalų juostos ir arba laukai ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir  „Dirvožemio apsauga“, išskyrus veiklas „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ ir  „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ – 0,1 ha;“.

11. Pakeičiu 13.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.4. siekdamas įgyti veiklai „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ įgyvendinti reikalingų žinių ir gebėjimų, įsipareigojimų laikotarpiu pagal šią veiklą pareiškėjas įsipareigoja kasmet naudotis individualiomis konsultacinėmis paslaugomis, suteiktomis konsultantų, kurie yra akredituoti teikti paslaugas Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.2 papunktyje nurodytoje konsultavimo srityje (agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose konsultavimo klausimais) (toliau – specializuoti konsultantai);“.

12. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Pareiškėjai, prisiėmę įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas ir (arba) veiklas, išskyrus programą „Ekologinis ūkininkavimas“, privalo:“.

13. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui draudžiama tame pačiame pagal veiklą deklaruotame plote vykdyti daugiau nei vieną iš šiose Taisyklėse minimų Priemonės veiklų.“

14. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai gali dalyvauti įgyvendinant šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones: „Su NATURA 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ ir „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, deklaruodami tuos pačius plotus, kuriuos įsipareigojo tvarkyti pagal Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas.“

15. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai negali dalyvauti priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklose deklaruodami tuos pačius plotus, kuriuos įsipareigojo tvarkyti pagal Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas.“

16. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, norintis dalyvauti atitinkamose Priemonės veiklose ir prašyti kompensacinių išmokų už papildomą plotą, kitais metais turi teikti naują paramos paraišką pagal šių Taisyklių VI, VII skyriuose nustatytus reikalavimus, įbraižydamas deklaruotus pagal veiklą papildomus laukų plotus atskirai. Šiuo atveju pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui įsipareigojimų laikotarpis skaičiuojamas naujai deklaruotiems pagal veiklą (-as) plotams, o anksčiau pateiktos paramos paraiškos (paraiškų) įsipareigojimų laikotarpis nekinta.“

17. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1. laikytis įsipareigojimų ir vykdyti atitinkamą Priemonės veiklą nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutinių įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos. Prisiimtų įsipareigojimų trukmė negali būti keičiama;“.

18. Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.3. visą įsipareigojimų laikotarpį veiklą vykdyti:

19.3.1. tame pačiame paramos paraiškoje (-ose) nurodytame plote (t. y. tuose pačiuose nurodytų kontrolinių žemės sklypų laukuose) ir kasmet deklaruoti šiuos plotus;

19.3.2. įgyvendinant veiklas „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir (arba) veiklą „Dirvožemio apsauga“, pagal kurią auginami ankštiniai augalai ir (arba) jų mišiniai, veiklos kasmet gali būti vykdomos skirtinguose laukuose (t. y. skirtinguose nurodytų kontrolinių žemės sklypų laukuose), tačiau privaloma išlaikyti tokį pat pagal atitinkamos veiklos reikalavimus tvarkomą naudmenų plotą. Jei pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas dalyvauja įgyvendinant veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir nenori padidinti pirmoje paramos paraiškoje deklaruoto ploto pagal šią veiklą, tačiau vykdo pagal šią veiklą nustatytus reikalavimus didesniame deklaruotame plote, privalo pateikti raštu Agentūrai Pažymą apie padidėjusį deklaruotą plotą pagal veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ (Taisyklių 8 priedas), kurioje turi nurodyti, kad neketina didinti pirmoje paramos paraiškoje deklaruoto ploto, už kurį prašoma paramos;

19.3.3. įgyvendinant veiklą „Dirvožemio apsauga“, pagal kurią įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis, trečiaisiais veiklos įgyvendinimo metais daugiametės žolės turi būti įsėjamos kituose  laukuose (t. y. skirtinguose nurodytų kontrolinių žemės sklypų laukuose), tačiau privaloma išlaikyti tokį pat pagal šios veiklos reikalavimus tvarkomą naudmenų plotą.“

19. Pakeičiu 19.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.4. per įsipareigojimų laikotarpį, nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos, nesumažinti paramos paraiškoje nurodytų plotų daugiau kaip 5 proc. pagal veiklą. Per įsipareigojimų laikotarpį, nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos, paramos gavėjas joje nurodytus pagal veiklą deklaruotus plotus gali sumažinti ne daugiau kaip 10 proc. esant vienai iš šių sąlygų:

19.4.1. kai, atlikus kadastrinius (geodeziniais matavimo prietaisais) ar geodezinius žemės matavimus, nustatomi žemės plotų pakitimai;

19.4.2. kai paramos paraiškoje žemės sklypai pažymėti kodu bl3 (tai sklypai, kuriuose vyraujantis dangos tipas yra neužstatyta (pastatais, statiniais, kitais infrastruktūros objektais) teritorija ir vyraujantis ūkinis naudojimas yra miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai ir pan.);“.

20. Pakeičiu 19.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.5. visoje valdoje laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, nurodytus Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir Trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir Trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo;“.

21. Pakeičiu 19.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.6. visoje valdoje laikytis pagrindinių reikalavimų, nurodytų šių Taisyklių 1 priedo 1 stulpelyje, pagal veiklą;“.

22. Pakeičiu 19.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.8. jei valdoje naudojamos organinės ir (arba) mineralinės trąšos ir (arba) augalų apsaugos produktai, skirti neprofesionaliajam naudojimui:

19.8.1. ūkiai pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas), privalo turėti tręšimo planus, nurodytus minėtame apraše, ir juos įgyvendinti;

19.8.2. ūkiai, kurie tręšia organinėmis trąšomis (išskyrus reikalavimą ūkiams, nurodytą šių Taisyklių 19.8.1 papunktyje) ir (arba) žemės ūkio valdoje naudoja mineralines trąšas, ir (arba) tie, kurie naudoja neprofesionaliajam naudojimui skirtas augalų apsaugos priemones, privalo pildyti Trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalą, pateiktą šių Taisyklių 2 priede. Po augalų apsaugos produkto panaudojimo žurnalas turi būti užpildytas per 24 valandas, o po mineralinių ir (arba) organinių trąšų panaudojimo – per 5 darbo dienas (žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje). Žurnalas turi būti saugomas visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus, ir pateikiamas Agentūros darbuotojui paprašius Agentūros vykdomų patikrų vietoje metu;“.

23. Pakeičiu 19.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.9. jei pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas dalyvauja įgyvendinant Priemonės veiklas „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Dirvožemio apsauga“, valdoje turi taikyti integruotos augalų apsaugos principus. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas turi būti įregistruotas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Integruotoje augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinėje sistemoje (toliau – IKMIS) ne vėliau kaip iki Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, patvirtintose atskiru žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės), nustatyto paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškų priėmimo (nepavėluotai) termino pabaigos ir, siekdamas valdoje taikyti integruotos augalų apsaugos principus, kiekvienais kalendoriniais paramos paraiškos pateikimo metais naudotis IKMIS;“.

24. Pakeičiu 19.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.11. pildyti pagal Priemonės veikloje nurodytus reikalavimus Atliktų ūkio darbų pagal veiklas žurnalą, pateiktą šių Taisyklių 7 priede. Žurnalas turi būti užpildytas per 3 dienas po atliktų darbų. Šį žurnalą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas Agentūros vykdomų patikrų ūkyje metu privalo pateikti Agentūros darbuotojui. Žurnalas privalo būti saugomas visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus. Žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje;“.

25. Pripažįstu netekusiu galios 19.16 papunktį.

26. Papildau 19.17 papunkčiu:

19.17. atlikus šienavimo arba ganymo darbus pagal priemonės veiklas („Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Dirvožemio apsauga“), pildyti Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių priede nurodytą žurnalą „Ganyklų arba pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalas“. Žurnalas užpildomas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka“.

27. Pakeičiu 20.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.8. gyvulių ganiavos laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.“

28. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Vykdydami veiklą „Specifinių pievų tvarkymas“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja:

21.1. vykdyti veiklą Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytuose Europos Bendrijos svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinių plotuose. Informacija apie šiuos plotus skelbiama Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS);

21.2. nearti pievų ir jų nepersėti kultūrinėmis žolėmis;

21.3. neįrengti naujų drenažo, laistymo ir drėkinimo sistemų;

21.4. nenaudoti augalų apsaugos produktų, netręšti mineralinėmis ir organinėmis trąšomis (išskyrus gyvulių ganymą), neskleisti nuotekų dumblo;

21.5. pasirinkti pievų sutvarkymo būdą, kai ganomi gyvuliai:

21.5.1. laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu juos ganyti ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha pagal priemonės veiklą deklaruotame plote;

21.5.2. gyvulių ganymo laikotarpis – nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.;

21.5.3. privaloma nenuganytos žolės likučius nušienauti iki spalio 15 d.

21.6. pasirinkti pievų sutvarkymo būdą, kai šienaujama žolė:

21.6.1. šienavimą pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.;

21.6.2. nušienautos žolės nesmulkinti ir nepaskleisti. Žolė iš lauko turi būti išvežta, nušienauta iki spalio 15 d.“.

29. Pakeičiu 23.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.4. nuo einamųjų metų birželio 15 d. iki liepos 1 d. paramos paraiškų priėmimo vietoje ar prisijungus elektroniniu būdu susipažinti su PPIS atnaujintais duomenimis, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos pateiktą informaciją dėl meldinių nendrinukių nustatymo fakto pagal veiklą deklaruotuose plotuose. Remiantis šiais duomenimis, deklaruotus plotus tvarkyti taip:

23.4.1. Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai neradus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių (veisimosi elgesį demonstruojančių patinų), pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto (50 proc.) pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d., žolę nupjauti iki liepos 30 d.;

23.4.2. Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai radus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių (veisimosi elgesį demonstruojančių patinų), pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto (50 proc.) pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d.;“.

30. Pakeičiu 23.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.5. nuo rugpjūčio 1 d. nušienauti visą likusį pagal šią veiklą deklaruotą plotą (50 proc.) ir nušienautą žolę išvežti iš lauko iki spalio 1 d. (išskirtiniais atvejais dėl aukšto gruntinio vandens (kai negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika) lygio iki spalio 1 d. nušienauta žolė turi būti sukrauta į krūvas ir išvežta iš lauko iki kitų metų kovo 1 d.);“.

31. Pakeičiu 24.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.4. šienauti 50 proc. pagal šią veiklą deklaruoto ploto kiekvienais metais (per 2 metus nušienaujant visą plotą);“.

32. Pakeičiu 24.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.7. nepaskleisti nušienautos ar susmulkintos žolės;“.

33. Pakeičiu 24.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.8.1. laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha pagal Priemonės veiklą deklaruoto ploto;“.

34. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Vykdydami veiklą „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pasirinktinai gali prisiimti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ir (arba) laukai ariamojoje žemėje“ ir (arba) „Daugiamečių žolių juostos ariamojoje žemėje“. Pareiškėjai taip pat įsipareigoja:

25.1. pasėdami ir įrengdami medingųjų augalų juostas ir (arba) laukus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ir arba laukai ariamojoje žemėje“:

25.1.1. pasėti medingųjų augalų mišinį ariamojoje žemėje, susidedantį iš ne mažiau kaip 3 rūšių medingųjų augalų (Medingųjų augalų sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 4 priede). Apsėti mišiniu laukai turi būti arba kaip atskiri laukai, arba ne siauresnės kaip 6 m pločio juostos. Nei vienas iš medingųjų augalų, vertinant vizualiai, tuose laukuose ir (arba) juostose negali sudaryti daugiau kaip 70 proc. mišinio;

25.1.2. nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų;

25.1.3. birželio 1–30 d. nupjauti pusę ploto;

25.1.4. rugsėjo 1–30 d. nupjauti visą likusį plotą;

25.1.5. išvežti nupjautą žolę iki rugsėjo 30 d.;

25.2. pasėdami ir įrengdami daugiamečių žolių juostas ar laukus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ir (arba) laukai ariamojoje žemėje“:

25.2.1. pirmaisiais metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje pasėti daugiametes žoles (Daugiamečių žolių sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 4 priede);

25.2.2. nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų;

25.2.3. antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.;

25.2.4. visą nupjautą žolę iš lauko išvežti iki rugsėjo 30 d.“

35. Pakeičiu 26.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.3. kartą per metus nušienauti ar nuganyti iki privalomos pagal teisės aktus pakrantės apsaugos juostos (pareiškėjas gali laisvai nuspręsti, ar ganyti, ar šienauti):“.

36. Pakeičiu 26.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.5. laikyti gyvulius ir vidutiniškai ganiavos laikotarpiu ganyti ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG / ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG / ha pagal Priemonės veiklą deklaruoto ploto;“.

37. Papildau 26.6 papunkčiu:

26.6. nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d.“

38. Pakeičiu 27.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.3. pasirinkti melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą:

27.3.1. kai nušienauta žolė yra išvežama:

27.3.1.1 melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);

27.3.1.2. pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro pločio apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.;

27.3.1.3. išvežti nušienautą žolę, iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d.;

27.3.1.4. išvežti nušienautą (nesusmulkintą arba susmulkintą) žolę;

27.3.2. kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito:

27.3.2.1. melioracijos griovio šlaitą ir 1 metro pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);

27.3.2.2. nušienautą žolę susmulkinti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d., nesusmulkintą žolę išvežti;

27.3.3. pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 metro pločio apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.“

39. Pakeičiu 28.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.1. prisiimtų įsipareigojimų laikotarpiu, siekdamas įgyti veiklai įgyvendinti reikalingų žinių ir gebėjimų, naudotis individualiomis specializuotų konsultantų teikiamomis konsultavimo paslaugomis. Konsultavimo paslaugų teikimo trukmė turi būti ne trumpesnė nei 4 valandos kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį. Individualios konsultavimo paslaugos gali būti kompensuojamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ ir (arba) mokama už jas iš pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo lėšų. Agentūrai patikros vietoje metu turi būti pateikta:

28.1.1. individualių konsultavimo paslaugų teikimo sutarties, sudarytos su specializuotu konsultantu, kopija;

28.1.2. individualių konsultavimo paslaugų suteikimo akto, kuriame detaliai turi būti nurodytos veiklos sritys, pagal kurias teiktos konsultavimo paslaugos, konsultavimo paslaugų teikimo trukmė (valandomis), konsultacijas suteikęs specializuotas konsultantas ir apmokėtos sumos už kiekvieną konsultavimo paslaugą, kopija;

28.1.3. jei už individualias konsultavimo paslaugas mokėta pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo lėšomis, taip pat turi būti pateikta Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka konsultavimo paslaugas teikiančiam specializuotam konsultantui išduoto akreditavimo pažymėjimo kopija;“.

40. Pakeičiu 28.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.2. turėti sertifikatą. Pirmaisiais metais šioje veikloje dalyvaujantiems pareiškėjams paramos paraiškos pateikimo metu sertifikato turėti nereikalaujama, tačiau kol sertifikatas neišduotas, kompensacinė išmoka veikloje dalyvaujantiems pareiškėjams neišmokama;“.

41. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Vykdydami veiklą „Dirvožemio apsauga“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja:

29.1. auginti ankštinius augalus ir (arba) jų mišinį ir (arba) įsėti daugiamečių žolių įsėlį:

29.1.1. kai auginami ankštiniai augalai ir (arba) jų mišinys:

29.1.1.1. ankštiniais augalais ir (arba) jų mišiniu užsėtas plotas kiekvienais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje ankštiniais augalais ir (arba) jų mišiniu užsėtas plotas kiekvienais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto. Ankštinių augalų ir ankštinių augalų mišinių sąrašai pateikiami šių Taisyklių 5 priede;

29.1.1.2. pasėtus ankštinius augalus ir (arba) jų mišinį deklaruoti pasėjimo metais;

29.1.1.3. ankštinius augalus ir (arba) jų mišinį arba jų ražienas suarti pasėjimo metais nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.;

29.1.2. kai įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis:

29.1.2.1. įsėti daugiamečių žolių įsėlį ne mažesniame kaip 20 proc. nuo paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto ir išlaikyti 2 metus tame pačiame lauke nuo pasėjimo metų. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje daugiametėmis žolėmis apsėtas plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų. Daugiamečių žolių įsėliui sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 5 priede;

29.1.2.2. pasėtas daugiametes žoles deklaruoti pasėjimo metais;

29.1.2.3. antraisiais metais daugiametes žoles, jų nenušienavus, suarti nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.;

29.2. nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių trąšų einamaisiais metais tuose pagal veiklą deklaruotuose plotuose, kuriuose auginami pasėti ankštiniai augalai ir (arba) jų mišiniai ir (arba) įsėtos daugiametės žolės;

29.3. plotai, kuriuose pareiškėjai pagal šią veiklą deklaruoja ankštinius augalus ir (arba) jų mišinius ir (arba) daugiametes žoles, negali būti mažesni nei plotų proporcijos, nurodytos šių Taisyklių 29.1.1.1 ir 29.1.2.1 papunkčiuose.

Ankštinių augalų ir (arba) jų mišinių ir (arba) daugiamečių žolių plotai, kuriuose įgyvendinama ši veikla, negali būti įskaičiuojami vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių V skyriuje, įgyvendinimą.

Jei pareiškėjai deklaruoja ankštinių augalų arba jų mišinių ir (arba) daugiamečių žolių plotus, tačiau už šias kultūras neprašo žalinimo išmokos, deklaruojami ankštinių augalų ir (arba) jų mišinių ir (arba) daugiamečių žolių plotai visą prisiimtų įsipareigojimų pagal veiklą laikotarpį turi būti ne mažesni nei proporcijos, nurodytos šių Taisyklių 29.1.1.1 ir 29.1.2.1 papunkčiuose.“

42. Papildau 30.6 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

30.6. nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d.“

43. Pakeičiu 31.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.1. kai iš dalies pasikeičia atitinkami privalomi standartai, reikalavimai ir įsipareigojimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnio 3 punkte;“.

44. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Pareiškėjas laikomas įgyvendinančiu Priemonę nuo paramos paraiškos pagal atitinkamą Priemonės veiklą pateikimo dienos (paramos paraiškos forma ir paramos paraiškos pildymo instrukcija pateikiama vadovaujantis paramos paraiškos teikimo metu galiojančiomis Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis).“

45. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Paramos paraiškų teikimo pradžios data nustatoma kiekvienais metais atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Paramos paraiškų pildymas, deklaruojamų laukų įbraižymas, paramos paraiškų teikimas, pavėluotas paramos paraiškų teikimas ir paramos paraiškų duomenų keitimas vykdomas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.“

46. Pripažįstu netekusiu galios 36 punktą.

47. Pripažįstu netekusiu galios 37 punktą.

48. Papildau 391 punktu:

391. Pareiškėjai, kurie paramos paraiškas pagal veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ pateikė 2016 metais, vertinami, ar yra susijusios įmonės / kartu veikiančių fizinių asmenų grupė. Agentūra, vertindama pareiškėjų atitiktį šiam reikalavimui, vadovaujasi 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 1 tomas, p. 340), Reglamentu (ES) Nr. 1305/2013, Reglamentu (ES) Nr. 1306/2013, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu.“

49. Papildau 392 punktu:

392. Pareiškėjai, kurie paramos paraiškas pagal veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ pateikė 2016 metais, vertinami pagal Galimai neteisėtų sąlygų nustatymo metodiką.“

50. Pakeičiu 55.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

55.4. padaro pažeidimą pagal šių Taisyklių 19.3 papunktį, parama einamaisiais metais nemokama už tą plotą, kuris neatitinka paramos paraiškoje nurodyto kontrolinio žemės sklypo lauko ploto (ši nuostata netaikoma veiklos „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ sritims, veikloms „Dirvožemio apsauga“ ir „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“);“.

51. Pakeičiu 55.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

55.6. nesilaiko bent vieno iš šių Taisyklių VII skyriuje atitinkamai veiklai nustatytų reikalavimų (išskyrus reikalavimus nearti pievų ir nesėti jų kultūrinėmis žolėmis, neįrengti naujų drenažo ar laistymo, drėkinimo sistemų, nenaudoti augalų apsaugos produktų, trąšų, kalkinimo priemonių ir reikalavimą naudotis individualiomis specializuotų konsultantų teikiamomis konsultavimo paslaugomis, nustatytą šių Taisyklių 28.1 papunktyje), iki 30 proc. pagal veiklą paramos paraiškoje deklaruoto ploto (einamaisiais metais išmoka mažinama 15 proc. visos apskaičiuotos pagal veiklą paramos sumos, ir sankcijos dydis padidinamas 15 proc. už kiekvieno likusio reikalavimo nesilaikymą);“.

52. Pakeičiu 55.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

55.10. jei nesilaiko šių Taisyklių 19.7 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą, 19.8.1 papunktyje nurodyto reikalavimo turėti ir įgyvendinti tręšimo planus, nurodytus Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos apraše, bei 19.8.2 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalo, jei valdoje naudojami augalų apsaugos produktai, skirti neprofesionaliajam naudojimui, pareiškėjui taikomos sankcijos vadovaujantis Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo;“.

53. Pakeičiu 55.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

55.12. jei nesilaiko šių Taisyklių 19.8.2 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalo, jei valdoje naudojamos organinės ir (arba) mineralinės trąšos, 19.11 papunktyje nurodyto reikalavimo pildyti Atliktų ūkio darbų pagal veiklas žurnalo, išmoka mažinama 1 proc. visos apskaičiuotos paramos sumos pagal atitinkamą Priemonės veiklą;“.

54. Papildau 55.15 papunkčiu:

55.15. jei įvertinus 2016 metais pateiktas paramos paraiškas nustatoma, kad veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ dalyvaujantys pareiškėjai yra susijusios įmonės / kartu veikiančių fizinių asmenų grupė, parama pagal šią veiklą teikiama šiuos pareiškėjus skaičiuojant kaip vieną pareiškėją ir išmokama vadovaujantis Agentūros nustatyta tvarka.“

55. Pakeičiu 56.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.2.1. kai nesilaikoma įsipareigojimo kasmet teikti paramos paraišką, kai vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios, pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, pateikia prašymą ir dokumentus su nurodyta paramos paraiškos nepateikimo priežastimi, šie dokumentai priimami iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Nepateikus paramos paraiškos ir dokumentų su nurodyta paramos paraiškos nepateikimo priežastimi, taikomos šių Taisyklių 57.2 papunkčio nuostatos;“.

56. Pakeičiu 56.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.2.3. kai nesilaikoma daugiau kaip 30 proc. paramos paraiškoje deklaruotame plote reikalavimo dėl susmulkintos nušienautos žolės paskleidimo draudimo ar bent vieno iš įsipareigojimų, nurodytų šių Taisyklių VII skyriuje atitinkamai veiklai (išskyrus reikalavimus nearti pievų ir nesėti jų kultūrinėmis žolėmis, neįrengti naujų drenavimo ar laistymo, drėkinimo sistemų, nenaudoti augalų apsaugos produktų, trąšų, kalkinimo priemonių ir reikalavimą naudotis individualiomis specializuotų konsultantų teikiamomis konsultavimo paslaugomis, nustatytą šių Taisyklių 28.1 papunktyje);“.

57. Pripažįstu netekusiu galios 56.2.4 papunktį.

58. Pakeičiu 56.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.3. parama pagal visą Priemonę einamaisiais metais neskiriama pareiškėjui ar paramos gavėjui, neleidusiam atlikti patikros vietoje visuose arba dalyje deklaruotų laukų. Jei pareiškėjas ar paramos gavėjas patikros vietoje metu neleidžia atlikti laikomų ūkinių gyvūnų patikros, nesudaro tinkamų sąlygų ar nepateikia dokumentų, susijusių su prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, laikoma, kad jis įsipareigojimo nesilaiko (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai pareiškėjui ar paramos gavėjui, neturinčiam reikiamų dokumentų patikros vietoje metu, leidžiama per nustatytą laikotarpį pateikti juos Agentūrai);“.

59. Papildau 56.4 papunkčiu:

56.4. jei įvertinus 2016 metais pateiktas paramos paraiškas nustatomas šių Taisyklių 12.10 ir (arba) 12.11 papunktyje nurodytų reikalavimų pažeidimas pagal veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema;“.

60. Papildau 56.5 papunkčiu:

56.5. jei nevykdomas šių Taisyklių 12.3 papunktyje nurodytas reikalavimas panaikinti įsiskolinimą iki nustatytos datos, parama einamaisiais metais nemokama, tačiau prisiimti įsipareigojimai pagal Priemonės veiklą nenutrūksta.“

61. Papildau 56.6 papunkčiu:

56.6. tais atvejais, kai pareiškėjai neatitinka 29.1.1.1 ir 29.1.2.1 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, parama einamaisiais metais pagal veiklą neskiriama.“

62. Papildau 57.5 papunkčiu:

57.5. jei įvertinus 2016 metais pateiktas paramos paraiškas nustatomas šių Taisyklių 12.10 ir (arba) 12.11 papunktyje nurodytų reikalavimų pažeidimas pagal veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema;“.“

63. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Sankcijos už kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikymą patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimo taikymo metodikos patvirtinimo.“

64. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Valdos arba dalies valdos perėmėjas prisiima atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų, kurie kyla iš perdavėjo paramos paraiškos pagal Priemonę.“

65. Papildau 721 punktu:

721. Agentūra gali sustabdyti paramos paraiškos administravimą Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.“

66. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Už pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų informavimą paramos teikimo klausimais, paramos paraiškų bei kitų dokumentų priėmimą, patikrinimą, registravimą, duomenų įvedimą į informacinę sistemą bei perdavimą ŽŪIKVC jo nustatyta tvarka ir terminais atsakingos savivaldybės (seniūnijos).“

67. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Už paramos paraiškų administravimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje ir nuotolinę patikrą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą bei sankcijų taikymą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako Agentūra.“

68. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

69. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

70. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

71. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

72. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

73. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Bronius Markauskas

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės

„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

PRIEMONĖS „AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS“ PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ IR SANKCIJŲ SĄRAŠAS

 

Pagrindiniai reikalavimai pagal veiklas

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos

Sankcija už pagrindinio reikalavimo nesilaikymą dalyvaujant vienoje ir (arba) keliose programose (veiklose)

Žemės ūkio veiklos subjektai, norintys naudoti vandenį laistymui, privalo laikytis paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nurodytų Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-302.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

 

Per metus į dirvą patenkančio azoto (tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius) kiekis negali viršyti 170 kg į ha.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

Laikymo vietoje (bandoje) laikomi galvijai, avys, ožkos ir kiaulės turi būti laiku paženklinti (kiaulės ženklinamos tik perkeliant) ir užregistruoti.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

 

Galvijų laikytojai turi turėti teisingai užpildytą galvijo pasą, kaip tai nurodyta Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-238.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

 

Jei žemės ūkio valdoje yra naudojami profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, turi būti pildomas profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalas pagal Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“, nustatytą formą ir naudojami tik Lietuvos Respublikoje registruoti augalų apsaugos produktai.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

Draudžiama mėšlą ir (ar) srutas skleisti nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai tręšiami pūdymai, pievos, ganyklos ir plotai, kuriuose bus auginami žiemkenčiai.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

Draudžiama tręšti ant įšalusios, apsemtos ir apsnigtos žemės.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

Su pesticidais gali dirbti tik apmokyti asmenys, susipažinę su preparatų savybėmis ir darbo saugos reikalavimais.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

Asmenys, naudojantys profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, turi turėti žemės ūkio mokslų diplomą arba pažymėjimą, kad yra baigę mokymo apie augalų apsaugą kursą.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų juostos arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

Augalų apsaugos produktams skirti purkštuvai turi turėti standartinių purkštuvų atitikties pažymėjimus.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių buveinių populiacijos saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

Baigus darbą, purkštuvas turi būti išplautas. Plovimo vanduo gali būti purškiamas ant tų pačių apdorojamų augalų. Draudžiama plauti purkštuvus arba išpilti tam panaudotą vandenį ten, kur vanduo gali nutekėti į kanalizaciją arba kitus vandens telkinius.

 

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

Žemės ūkio augalai bei jų ražienos, žolė ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose negali būti deginami, išskyrus atvejus, numatytus Aplinkos apsaugos reikalavimuose deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas, patvirtintuose aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269.

 

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

Veikla „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

 

Valstybės saugomi botaniniai gamtos paveldo objektai – medžiai ir krūmai, augantys deklaruotuose plotuose, negali būti iškertami, išskyrus atvejus, jei medžiai, krūmai yra nulaužti ar išversti vėjo ar sniego, taip pat nudžiūvę medžiai, krūmai, keliantys grėsmę žmonėms, pastatams, eismui, kaip yra patvirtinta žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932.

 

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

 

Deklaruotame plote, kuris yra „Natura 2000“ teritorijoje, esančios natūralios ganyklos arba pievos neturi būti suartos, persėtos kultūrinėmis žolėmis ar apsodintos mišku. Taikoma tik toms teritorijoms, kuriose šios veiklos yra draudžiamos pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą bei kitus veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančius dokumentus,

 

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

1 proc. už lauką, kuriame nustatytas pažeidimas, neskiriama

 

Jei deklaruotas plotas tręšiamas nuotekų dumblu, būtina turėti su savivaldybe, kurios teritorijoje vykdomas tręšimas, suderintą tręšimo planą, parengtą pagal LR aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 nustatytus reikalavimus.

 

„Specifinių pievų tvarkymas“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

 

Draudžiama nuotekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, nurodytomis Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472, 1 ir 2 prieduose, tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį (t. y. vanduo, kuris yra po žeme ir tiesiogiai liečiasi su dirva ar podirviu). Pavojingos medžiagos turi būti laikomos taip, kad būtų išvengta jų tiesioginio ar netiesioginio patekimo į požeminį vandenį. Pavojingų medžiagų talpyklos (pvz., kuro talpyklos, augalų apsaugos priemonių ar mineralinių trąšų pakuotės, pavojingų medžiagų laikymo konteineriai) turi būti sandarios, be įtrūkimų ar kitokių mechaninių pažeidimų ir laikomos ant nelaidaus pagrindo, kuris apsaugotų nuo pavojingų medžiagų patekimo ant žemės.

 

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

 

Draudžiama kultivuoti žemę, naudoti trąšas ir pesticidus vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose.

 

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

Draudžiama naudoti mineralines trąšas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, kaip nustatyta Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančių paukščių meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

Draudžiama paskleisti mėšlą ir (ar) srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, kaip tai nustatyta Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343.

 

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

Draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų.

 

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

Statesniuose negu 12 proc. šlaituose neauginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų (bulvių, kukurūzų, pašarinių ir cukrinių runkelių).

 

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

1 proc. už lauką, kuriame nustatytas pažeidimas, neskiriama

Asmenys, tręšiantys mėšlu ir (ar) srutomis daugiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus privalo turėti nustatytus reikalavimus atitinkantį tręšimo planą

 

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

Asmenys turi būti registruoti integruotos kenkėjų stebėjimo sistemos naudotojais ir registruoti įrašus apie šios sistemos naudojimą.

 

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

 

________________


 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

TRĄŠŲ NAUDOJIMO IR AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ, SKIRTŲ NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI, APSKAITOS ŽURNALO FORMA

 

 

Eil. Nr.

 

Kontrolinio žemės sklypo Nr.*

 

Lauko Nr.*

 

 

 

Plotas, ha

 

Pasėlio kodas**

 

Tręšimo ir (arba) apdorojimo augalų apsaugos produktais, skirtais neprofesionaliajam naudojimui, data

 

Naudotos organinės trąšos

 

 

 

 

 

Naudotos mineralinės trąšos

 

Naudotos kalkinimo medžiagos

 

Augalų apsaugos produktai, skirti neprofesionaliajam naudojimui****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineralinės trąšos

 

 

 

Mineralinės trąšos perskaičiavus pagal azoto kiekį kg į ha***

 

 

 

Naudotų augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, pavadinimas

Sunaudota augalų apsaugos produktų (kg į ha, kg į m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavadinimas

 

Tręšimo kiekis, t/laukui

 

 

 

Pavadinimas

 

Tręšimo kiekis, kg į ha

 

Per metus į dirvą patekęs azoto kiekis, kg į ha

 

Pavadinimas

 

Kalkinimo medžiagos kiekis, kg/ha

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

13

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1 ir 2 stulpeliuose nurodomi tik tie kontrolinio žemės sklypo ir lauko numeriai, kuriuose buvo panaudotos trąšos.

** pasėlio kodas įrašomas iš Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklių VI priedo.

*** pildyti dalyvaujantiesiems programoje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Tręšimo metu į dirvą išbertas mineralinio azoto kiekis (kg į ha) apskaičiuojamas pagal formulę:

QU

n = ––––––

100

n – veikliosios medžiagos (azoto „N“) kiekis, kg; Q -  mineralinių trąšų kiekis, kg; U – veikliosios medžiagos (azoto „N“) kiekis trąšose, procentais.

Pavyzdys:

Pagrindiniam 1 hektaro vaisių ar daržovių ploto tręšimui naudojant 600 kg „Yara Milla Cropcare“ (N11 P11 K21) trąšų, kuriose yra 11 proc. azoto (N), išbersime 66 kg azoto (600 x11/100).

Papildomam tręšimui naudojant 100 kg amonio salietros, kurioje bendras azoto kiekis yra 34,4 proc., išbersime 34,4 kg azoto.

Bendras azoto kiekis 100,4 kg į ha (paskaičiuotas susumuojant visų tręšimų metu išberiamo azoto kiekius ir padalinant iš tręšiamo ploto (ha)).

 

**** Patvirtinu, kad esu susipažinęs su šių produktų savybėmis                                                   

ir darbo saugos reikalavimais juos naudojant.

(Patvirtinant langelyje pažymėti X)                                                                                       __________________

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių

4 priedas

 

 

TINKAMŲ PARAMAI GAUTI PAGAL VEIKLOS „MEDINGŲJŲ AUGALŲ IR (ARBA) DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ JUOSTOS AR LAUKAI ARIAMOJOJE ŽEMĖJE“ VEIKLOS SRITIS AUGALŲ SĄRAŠAS

 

1. ĮGYVENDINANT VEIKLĄ „MEDINGŲJŲ AUGALŲ JUOSTOS AR LAUKAI ARIAMOJOJE ŽEMĖJE“:

 

1. Apyninė liucerna (Medicago lupulina).

2. Australinė pilkoji arba sidabrinė zunda (Eryngium).

3. Baltasis dobilas (Trifolium repens).

4. Bandrenis (Echinops).

5. Barkūnas baltažiedis (Melilotus albus).

6. Barkūnas geltonžiedis Melilotus officinalis).

7. Darželinė žiomenė (Dracocephalum moldavica).

8. Facelija (Phacelia tanacetifolia).

9. Garstyčia (Sinapis).

10. Judra (Camelina).

11. Katžolė (Nepeta).

12. Kvapioji aniužė (Elscholtzia ciliata).

13. Mėlynžiedė liucerna (Medicago sativa).

14. Ožiarūtis (Galega orientalis).

15. Paprastasis čiobrelis (Thymus serpyllum) ir kt. rūšys.

16. Paprastasis ežeinis (Echium vulgare).

17. Paprastasis garždenis (Lotus corniculatus).

18. Paprastasis kmynas (Carum carvi).

19. Paprastasis raudonėlis (Origanum vulgare).

20. Rausvasis dobilas (Trifolium hybridum).

21. Raudonasis dobilas (Trifolium pratense).

22. Sėjamasis esparcetas (Onobrychis vicifolia).

23. Šiurkščioji taukė (Symphytum officinale).

24. Tikroji levanda (Lavandula angustifolia).

25. Vaistinė agurklė (Borago officinalis).

26. Vaistinė juozažolė (Hyssopus officinalis).

27. Vaistinė melisa (Melisa officinalis).

 

2. ĮGYVENDINANT VEIKLĄ „DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ JUOSTOS ARIAMOJE ŽEMĖJE“

 

Daugiamečių žolių iš kurių sudaromas mišinys, sąrašas:

1. Aliejiniai ridikai (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.).

2. Barkūnas (Melilotus).

3. Baltoji smilga (Agrostis stolonifera).

4. Beginklė dirsuolė (Bromopsis inermis Holub).

5. Dobilas (Trifolium).

6. Esparcetas (Onobrychis).

7. Facelija (Phacelia tanacetifolia).

8. Paprastasis gargždenis (Lotus corniculatus).

9. Liucerna (Medicago).

10. Nendrinis dryžutis (Phalaris arundinacea).

11. Nendrinis eraičinas (Festuca arundinacea).

12. Ožiarūtis (Galega orientalis).

13. Paprastoji miglė (Poa trivialis).

14. Paprastoji šunažolė (Dactylis glomerata).

15. Pašarinis motiejukas (Phleum pratense).

16. Pelkinė miglė (Poa palustris).

17. Pievinė miglė (Poa pratensis).

18. Pievinis pašiaušėlis (Alopecurus pratensis).

19. Raudonasis dobilas (Trifolium pratense).

20. Raudonasis eraičinas (Festuca rubra).

21. Rausvasis dobilas (Trifolium hybridum).

22. Rytinis ožiarūtis (Galega orientalis).

23. Seradelė (Ornithopus).

24. Smulkusis motiejukas (Phleum nodosum).

25. Svidrė (Lolium).

26. Tikrasis eraičinas (Festuca pratensis).

27. Žolių mišiniai

_________________


 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių

5 priedas

 

TINKAMŲ PARAMAI GAUTI PAGAL VEIKLĄ „DIRVOŽEMIO APSAUGA“ AUGALŲ SĄRAŠAS

 

 

Ankštinių augalų sąrašas:

1.   Pupos (Vicia faba).

2.   Sojos (Glycine).

3.   Vikiai (Vicia).

4.   Žirniai (Pisum sativum).

5.   Lęšiai (Lens).

6.   Lubinai (Lupinus).

 

Ankštinių augalų mišiniams sąrašas:

1.  Pupos (Vicia faba).

2.  Sojos (Glycine).

3.  Vikiai (Vicia).

4.  Žirniai (Pisum sativum).

5.  Lęšiai (Lens).

6.  Lubinai (Lupinus).

 

Daugiamečių žolių sąrašas:

1.   Dobilai (Trifolium).

2.   Esparcetai (Onobrychis).

3.   Barkūnai (Melilotus officinalis).

4.   Liucernos (Medicago lupulina).

5.   Gargždeniai (Lotus corniculatus).

6.   Ožiarūčiai (Galega).

7.   Seradelės (Ornithopus).

_________________


 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir

klimatas“ įgyvendinimo taisyklių

6 priedas

 

TINKAMŲ PARAMAI GAUTI PAGAL VEIKLĄ „TAUSOJANTI APLINKĄ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ AUGINIMO SISTEMA“ VAISIŲ, UOGŲ IR DARŽOVIŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

1. Bulvės

2. Pupelės, pupuolės

3. Svogūninės daržovės (svogūnai, porai, česnakai ir kt.)

4. Kopūstai (gūžiniai, žiediniai, kininiai, ropiniai, brokoliniai ir kt.)

5. Burokėliai

6. Morkos

7. Salierai

8. Agurkai

9. Cukinijos

10. Aguročiai

11. Moliūgai

12. Patisonai

13. Pomidorai

14. Salotos

15. Ridikėliai

16. Ridikai

17. Paprikos

18. Griežčiai

19. Rūgštynės

20. Petražolės

21. Bazilikai

22. Raudonėliai

23. Rabarbarai

24. Šparagai

25. Baklažanai

26. Krienai

27. Pastarnokai

28. Špinatai

29. Obuoliai

30. Kriaušės

31. Slyvos

32. Vyšnios

33. Trešnės

34. Serbentai

35. Agrastai

36. Avietės

37. Gervuogės

38. Braškės

39. Aktinidijos

40. Šilauogės

_____________

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės

„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų įgyvendinimo taisyklių

7 priedas

 

ATLIKTŲ ŪKIO DARBŲ PAGAL VEIKLAS ŽURNALO FORMA

 

 

Eil.

Nr.

Priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklos

Kontrolinio žemės sklypo Nr.*

Lauko Nr.*

Plotas, ha

Daugiamečių žolių įsėjimo data

Derliaus nuėmimo data**

Pastabos

1.

Veikla „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

 

 

 

 

 

 

 

2.

Veikla „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

 

 

 

 

 

 

 

3.

Veikla „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

 

 

 

 

 

 

 

4.

Veikla „Dirvožemio apsauga“

 

 

 

 

 

 

 

 

** pildyti dalyvaujantiesiems įgyvendinant veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“.

______________