AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 M. VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ ATLIKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS TIKRINIMŲ PLANO TVIRTINIMO

 

2019-02-08 Nr. V3-2

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 45 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017-04-18 įsakymu Nr. V3-19, 9 punktu ir atsižvelgdamas į 2019-02-07 Audito priežiūros komiteto posėdyje pateiktą nuomonę, įformintą 2019-02-07 Audito priežiūros komiteto balsavimo elektroninėmis ryšio priemonėmis protokolo nutarimu Nr. A1-1,

t v i r t i n u 2019 metų viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Audrius Linartas

 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2019-02-08 įsakymu Nr. V3-2

 

 

2019 metų viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planas

 

 

 

Eil. Nr.

Audito įmonė

Auditorius

1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ERNST & YOUNG BALTIC“

Asta Štreimikienė

Jonas Akelis

Inga Gudinaitė

2

UAB „ROSK Consulting“

Romanas Skrebnevskis

Ona Armalienė

 

_____________________