CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ IR KELEIVIŲ SALONO ĮGULOS NARIŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ ATESTACIJAI IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 27 d.Nr.4R-74

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivio įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros IV priedo MED dalies A - C skyrių (OL, 2011, L 311, p.1) nuostatas, su pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 290/2012 (OL, 2012 L 100 p.1) ir 2014 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2014 (OL, 2014 L 100 p.56) bei įgyvendindamas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1108/2009 (OL, 2009 L 309 p. 51), 2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 805/2011 (OL, 2011 L 206 p. 21), kuriais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjimų taisyklės, nuostatas,

1.       T v i r t i n u Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2.       P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1.    Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 4R-215 „Dėl sveikatos pažymėjimų išdavimo tvarkos“.

2.2.    Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 4R-188, 2011 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. 4R-90 ir 2011 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 4R-260 „ Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo“.

2.3.    Civilinės aviacijos direktoriaus 2012 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. 4R-154 „Dėl sveikatos pažymėjimų išdavimo orlaivių palydovams“.

2.4.    Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. 4R-75 „Dėl formų tvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Joris Gintilas


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos

Direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d.

įsakymu Nr.4R-74

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ IR KELEIVIŲ SALONO ĮGULOS NARIŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ ATESTACIJAI IŠDAVIMO  TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Sveikatos pažymėjimų (toliau – SP) ir Keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai (toliau – CCA MP) išdavimo, galiojimo pratęsimo, atnaujinimo, sustabdymo ir panaikinimo sąlygas ir tvarką.

2. Šių taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti civilinės aviacijos specialistų ir keleivių salono įgulos narių sveikatos būklės patikrinimus gali tik Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) paskirti sertifikuoti aviacijos medicinos gydytojai (toliau - AMG) ir aviacijos medicinos centrai (toliau AeMC).

3. Skrydžio įgulos nariai ir skrydžių vadovai negali naudotis savo licencijomis ir atestacijos pažymėjimais, jeigu neturi galiojančio SP ar CCA MP.

4. Pirmos ir trečios klasės pirminiam SP gauti aviacijos specialisto sveikatos patikrinimas gali būti atliekamas tik aviacijos medicinos centre.

5. Antros klasės, lengvojo orlaivio piloto (toliau – LAPL) SP ir CCA MP gauti kandidato sveikatos patikrinimas gali būti atliekamas aviacijos medicinos centre ar aviacijos medicinos gydytojo.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

6. Norėdamas gauti civilinės aviacijos specialisto SP ar CCA MP, pareiškėjas pateikia AeMC ar AMG užpildytą prašymo formą (1 priedas).

7. Prašymo teikėjas, kuriam sveikata tikrinama pirmą kartą, kartu su prašymu AeMC ar AMG pateikia šiuos dokumentus:

7.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7.2. Šeimos gydytojo išrašą apie persirgtas ligas paskutinių 5-rių metų laikotarpiu.

7.3. Pažymą iš narkologo pagal gyvenamą vietą.

7.4. Pažymą iš psichiatro pagal gyvenamą vietą.

8. Prašymo teikėjas, norintis pratęsti ar atnaujinti SP ar CCA MP galiojimą, kartu su prašymu AeMC ar AMG pateikia šiuos dokumentus:

8.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8.2. Turimą SP ar CCA MP.

8.3. Gydymo ar konsultacijų duomenis tuo atveju, jei per laikotarpį po paskutinio sveikatos patikrinimo asmuo sirgo ar konsultavosi asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

9. Apie bet kokį kandidato netikslios ar melagingos informacijos pateikimą arba šiame apraše reikalaujamos informacijos nepateikimą aviacijos medicinos gydytojas turi pranešti CAA Aviacijos medicinos skyriui (toliau – AMS).

10. Pirminio sveikatos patikrinimo metu kandidatui atliekami šie tyrimai ir konsultacijos:

10.1. bendras kraujo tyrimas;

10.2. gliukozės kiekio kraujyje nustatymas;

10.3. cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas;

10.4. šlapimo tyrimas;

10.5. kvėpavimo funkcijos įvertinimas;

10.6. krūtinės ląstos rentgenograma;

10.7. 12 kanalų EKG;

10.8. veloergometrija;

10.9. širdies echoskopija;

10.10. pilvo organų echoskopija;

10.11. audiograma;

10.12. ausų, nosies, gerklės gydytojo konsultacija, užpildomas Otorinolaringologo išvados lapas (2 priedas);

10.13. akių gydytojo konsultacija, užpildomas Oftalmologo išvados lapas (3 priedas);

10.14. neurologo konsultacija;

10.15. chirurgo konsultacija;

10.16. bendrosios praktikos gydytojo ar terapeuto konsultacija;

10.17. stomatologo konsultacija;

10.18. ginekologo konsultacija (moterims).

11. Pratęsiant SP ar CCA MP galiojimą, atliekami šio aprašo 4 priede nurodyti tyrimai ir konsultacijos.

12. Esant klinikinei būtinybei, AeMC, AMG ar AMS gali reikalauti atlikti bet kurį kitą tyrimą ar konsultaciją.

13. Patikrinus kandidato sveikatos būklę, AMG užpildo Medicininės išvados lapą (5, 6 priedai) ir supažindina kandidatą su tyrimo duomenimis ir išvadomis.

14. Informacija apie kandidato sveikatos būklę yra konfidenciali ir gali būti platinama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

15. Visos medicininės išvados ir kita informacija apie kandidato sveikatos būklę turi būti neprieinama pašaliniams asmenims ir laikoma saugomoje patalpoje.

16. Visus medicininės patikros dokumentus ir duomenis, gautus iš AMG, užklijuotame voke pareiškėjas penkių darbo dienų laikotarpyje nuo medicininės patikros datos pristato į CAA AMS.

 

 

III SKYRIUS

SP ir CCA MP IŠDAVIMAS

 

17. CAA išduodami šie sveikatos pažymėjimai ir medicininės pažymos:

17.1. pirmos klasės SP (7 ir 7a  priedai);

17.2. antros klasės SP (8 priedas);

17.3. trečios klasės SP (9 ir 9a priedai);

17.4. LAPL SP (10 priedas);

17.5. Keleivių salono įgulos nario medicininė pažyma atestacijai (11 ir 11a priedai).

18. Pirmos klasės SP išduodamas asmenims, norintiems gauti arba turintiems:

18.1. avialinijų transporto pilotot (lėktuvo ir/ar sraigtasparnio) licenciją (ATPL);

18.2. komercinės aviacijos piloto (lėktuvo ir/ar sraigtasparnio) licencijq (CPL);

18.3. navigatoriaus licenciją (FN);

18.4. skraidančiojo inžinieriaus licenciją (FI);

18.5. piloto mokinio licenciją (MO).

19. Antros klasės SP išduodamas asmenims, norintiems gauti ar turintiems:

19.1. sklandytojo piloto licenciją (SPL);

19.2. laisvojo aerostato piloto licenciją (LA/BPL);

19.3. piloto mokinio licenciją (MO).

20. Trečios klasės SP išduodamas asmenims, norintiems gauti ar turintiems:

20.1. skrydžių vadovo licenciją (SV);

20.2. skrydžių vadovo mokinio licenciją (SV MO).

21. LAPL SP išduodamas asmenims, norintiems gauti arba turintiems, LAPL licenciją.

22. Keleivių salono įgulos nario medicininė pažyma atestacijai išduodama asmenims, norintiems gauti arba turintiems Keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymą.

23. SP arba CCA MP išduodama pareiškėjui, kurio esama sveikatos būklė, remiantis AeMC ar AMG pateiktomis medicininėmis išvadomis bei kita medicinine informacija, atitinka 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivio įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (toliau – Reglamentas) IV priedo MED dalies B skyriaus reikalavimus.

24. Jeigu asmens sveikatos būklė neatitinka nustatytų reikalavimų, SP arba CCA MP gali būti išduotas tik tuo atveju, kai:

24.1. medicininėje išvadoje nurodoma, kad tam tikromis aplinkybėmis neatitiktis nustatytiems reikalavimams nekelia grėsmės skrydžių saugai;

24.2. atsižvelgiama į atitinkamus asmens sugebėjimus, kvalifikaciją ir patirtį, taip pat darbo sąlygas; ir

24.3. SP arba CCA MP padaromas įrašas apie apribojimus nurodytus Reglamento IV priedo MED.B.001 punkte.

25. Prieš išduodant SP arba CCA MP asmuo privalo sumokėti nustatytą valstybės rinkliavą.

26. Pareiškėjas, nesutinkantis su medicinine išvada, gali per 30 kalendorinių dienų raštu kreiptis į CAA.

27. Gavus raštišką kandidato skundą, CAA direktoriaus įsakymu per 14 kalendorinių dienų turi būti sudaroma pakartotinos peržiūros komisija. Į šios komisijos sudėtį turi būti įtraukiami:

27.1. atitinkamos medicinos srities specialistas, turintis klinikinių ir mokslinių žinių bei gebantis įvertinti ir patarti ginčytinais klausimais;

27.2. pilotas instruktorius ar skrydžių vadovas instruktorius;

27.3. AMS vadovas, jis skiriamas pakartotinės peržiūros komisijos pirmininku.

28. Vaovaujantis minėtos komisijos išvadomis CAA AMS vedėjas išduoda ar atsisako išduoti SP arba CCA MP, taip pat nustato reikalingus apribojimus.

29. Sprendimas dėl SP ar CCA MP išdavimo priimamas per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo datos.

 

 

 

IV SKYRIUS

SP IR CCA MP GALIOJIMAS, GALIOJIMO PRATĘSIMAS, ATNAUJINIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

30. 1 klasės SP galioja:

30.1. iki 40 metų amžiaus – 12 mėnesių;

30.2. nuo 40 iki 59 metų amžiaus, atliekant komercinius žmonių skraidinimus vienpiločiais lėktuvais – 6 mėnesiai;

30.3. nuo 40 iki 59 metų amžiaus, skraidant daugiapiločiais lėktuvais – 12 mėnesių;

30.4. vyresniems nei 60 metų amžiaus – 6 mėnesiai.

31. 2 klasės SP ir CCA MP galioja:

31.1. iki 40 metų amžiaus – 60 mėnesių;

31.2. nuo 40iki 50 metų – 24 mėnesiai;

31.3. vyresniems nei 50 metų amžiaus – 12 mėnesių.

32. LAPL SP galioja:

32.1. iki 40 metų amžiaus – 60 mėnesių;

32.2. vyresniems nei 40 m amžiaus – 24 mėnesius;

33. 3 klasės SP galioja:

33.1. iki 40 metų amžiaus – 24 mėnesiai;

33.2. vyresniems nei 40 metų amžiaus – 12 mėnesių.

34. SP arba CCA MP galiojimo terminas gali būti sumažintas atsižvelgiant į klinikinių tyrimų duomenis.

35. SP ir CCA MP pratęsimui reikalingas apžiūras ir (arba) vertinimus  galima atlikti likus 45 dienoms iki SP ir CCA MP galiojimo termino pabaigos.

36. SP ar CCA MP galiojimo atnaujinimui, jei nebuvo laiku pratęstas:

36.1. jeigu SP ar CCA MP galiojimas baigėsi mažiau kaip prieš 5 metus, aviacijos specialistui atliekami 4 priede išdėstyti pakartotinio sveikatos patikrinimo metu numatyti tyrimai ir konsultacijos, įvertinant asmens sveikatos būklę;

36.2. jeigu SP ar CCA MP galiojimas baigėsi daugiau nei prieš 5 metus, taikomi pirminiam SP ar CCA MP išdavimui galiojantys reikalavimai, o vertinimai atliekami pagal pratęsimo reikalavimus.

37. SP ar CCA MP savininkas turi nedelsdamas informuoti AMS, AeMC ar AMG:

37.1. apie sveikatos būklės pablogėjimą, kuomet jis gali nesugebėti saugiai naudotis atitinkama licencija suteiktomis teisėmis;

37.2. apie gydymąsi ligoninėje arba kitoje gydymo įstaigoje, kurio trukmė ilgesnė kaip 12 val.;

37.3. apie jam atliktą chirurginę operaciją ar invazinę procedūrą, galinčią turėti poveikį skrydžio saugai;

37.4. patyrė sunkų sužalojimą, dėl kurio negali vykdyti skrydžio įgulos nario funkcijų;

37.5. kai nuolatiniam vartojimui paskiriami vaistai, kurie galėtų trukdyti saugiai naudotis atitinkama licencija suteikiamomis teisėmis

37.6. kai pirmą kartą nuolatiniam nešiojimui paskiriami akiniai ar kontaktiniai lęšiai;

37.7. apie nėštumą.

38. SP ar CCA MP galiojimas sustabdomas, jeigu:

38.1. skrydžio metu įvyko ūmus sveikatos sutrikimas;

38.2. atsirado pagrįstų abejonių dėl asmens sveikatos būklės;

38.3. gavus informaciją nurodytą šio aprašo 37 punkte.

39. Sustabdęs SP ar CCA MP galiojimą arba nustatęs ribojimus, AMS užpildo SP stabdymo formą (12 priedas) ir apie tai raštu informuoja kandidatą.

40. Sustabdyto SP ar CCA MP galiojimas gali būti atnaujinamas, kai po AMS nurodymu atlikto medicinos tyrimo, asmuo pripažįstamas tinkamu naudotis licencijoje nurodytomis teisėmis.

41. AMS gali panaikinti SP ar CCA MP galiojimą apie tai raštu informuojant kandidatą, užpildoma SP galiojimo nutraukimo forma (13 priedas).

42. Sustabdžius arba nutraukus SP ar CCA MP galiojimą, atitinkamai sustabdomas arba panaikinamas ir civilinės aviacijos specialisto licencijos galiojimas.

43. Jei aviacijos specialisto SP arba CCA MP galiojimas sustabdomas ar panaikinamas, jis nedelsdamas grąžina SP ar CCA MP į CAA AMS.

44. Išduotas SP ar CCA MP užregistruojamas registracijos žurnale, kuriame prieš atsiimdamas SP ar CCA MP pasirašo gavėjas.

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

45. Visi pristatyti aviacijos specialistų medicinos dokumentai saugomi nedegiose, užrakinamose spintose, saugomoje patalpoje.

46. Aviacijos specialistų dokumentai apie sveikatos būklę, pasibaigus/nutrūkus aktyviai aviacijos specialistų veiklai, saugomi ne mažiau 20 metų archyve.

 

VI SKYRIUS

PASIKEITIMAS REGISTRUOJAMA INFORMACIJA

 

47. Aviacijos specialistas, norintis pakeisti licenciją išdavusią šalį, kreipiasi į galiojančią licenciją išdavusios šalies kompetentingą instituciją (CAA), informuoja atsakingą AMS darbuotoją apie sutikimą, kad jo konfidencialūs duomenys apie sveikatos būklę ir atliktus tyrimus, gali būti persiųsti kitos šalies, kurios licenciją siekia gauti, AMS. Užpildoma duomenų pasikeitimo forma (14 priedas)

48. AMS vedėjas, gavęs aviacijos specialisto sutikimą, persiunčia atitinkamus konfidencialius duomenis (paštu, registruotu paštu, faksu ar elektroniniu būdu), kitos šalies atitinkamos organizacijos AMS. CAA turimi duomenys ir informacija apie asmens sveikatos būklę kitiems juridiams ir fiziniams asmenims gali būti teikiami tik Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatyme nustatyta tvarka.