UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS

IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ IR ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS POLITIKĄ ĮGYVENDINANČIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 19 d. Nr. V-113

Vilnius

 

Vadovaudamasi Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, 7, 8, 12 ir 13 punktais:

1.       Tvirtinu pridedamus:

1.1.    Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatus;

1.2.    Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles;

1.3.    Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planą;

1.4.    Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisykles.

2.       Pripažįstu netekusiais galios:

2.1.    Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-509 „Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2.    Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 22 d. įsakymą Nr. V-512 „Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3.    Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. V-43 „Dėl Lietuvos darbo biržos personalo valdymo informacinės sistemos saugos politiką gyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.       P a v e d u Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Balnanosienė

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro

prie Krašto apsaugos ministerijos

2021 m. kovo 2 d. raštu Nr. (4.1 E) 6K-153

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-113

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai (toliau – Saugos nuostatai) reglamentuoja Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba, Įstaiga) informacijos saugos ir kibernetinio saugumo politiką (toliau – Saugos politika), apibrėžia pagrindinius elektroninės informacijos saugos užtikrinimo ir valdymo principus, nustato organizacinius ir techninius informacijos saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimus, toliau bendrai vadinamus saugos reikalavimais, taikomus Užimtumo tarnybos valdomoms informacinėms sistemoms (toliau – Įstaigos IS, IS), nurodytoms Saugos nuostatų 1 priede.

2. Saugos politika Įstaigoje įgyvendinama vadovaujantis šiais Saugos nuostatais, Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, Naudotojų administravimo taisyklėmis, Veiklos tęstinumo valdymo planu (toliau šie dokumentai bendrai vadinami Saugos dokumentais) bei kitomis Įstaigos taisyklėmis, tvarkomis, procedūromis bei dokumentais, reglamentuojančiais informacijos saugą ir kibernetinį saugumą.

3. Saugos nuostatai parengti vadovaujantis šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

3.2. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

3.3. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 “Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo” (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas);

3.4. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo” (toliau – Bendrųjų saugos reikalavimų aprašas);

4. Įstaigos valdomose informacinėse sistemose asmens duomenys tvarkomi ir tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais.

5. Saugos nuostatuose vartojamos sąvokos:

5.1. Saugos įgaliotinis – Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Įstaigos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atsakingas už Įstaigos informacijos saugos politikos įgyvendinimą, koordinavimą ir priežiūrą (Saugos įgaliotinis taip pat gali atlikti ir už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą Įstaigoje atsakingo asmens funkcijas).

5.2. Įstaigos informacinė sistema – Užimtumo tarnybos nustatytoms funkcijoms vykdyti ir atlikti, reikalinga informaciją apdorojanti teisinių, organizacinių, techninių ir programinių priemonių visuma, skirta Įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti naudojant informacines ir ryšių technologijas.

5.3. Įstaigos IS administratorius – Užimtumo tarnybos paskirtas  Įstaigos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, prižiūrintis IS ir (ar) jų infrastruktūrą, užtikrinantis jų veikimą ir atliekantis funkcijas, susijusias su informacinės sistemos naudotojų teisių valdymu, informacinės sistemos komponentais (kompiuteriais, operacinėmis sistemomis, duomenų bazių valdymo sistemomis, taikomųjų programų sistemomis, ugniasienėmis, įsilaužimų aptikimo sistemomis, elektroninės informacijos perdavimu tinklais, bylų serveriais ir kitais), šių informacinės sistemos komponentų sąranka, informacinių sistemų pažeidžiamų vietų nustatymu, saugumo reikalavimų atitikties nustatymu ir stebėsena, reagavimu į elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo incidentus (toliau – kibernetiniai incidentai); arba kitas trečiasis asmuo (asmenų grupė), kuriam (kuriai) teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais yra perduotos informacinės sistemos ir (arba) jos infrastruktūros priežiūros ir (arba) administravimo funkcijos.

5.4. Įstaigos IS naudotojas – Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, informacinių sistemų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją naudojantis ir tvarkantis elektroninę informaciją atlikdamas priskirtas tarnybines ar darbo funkcijas.

6. Kitos Saugos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Valstybės informacinių išteklių įstatyme, Kibernetinio saugumo įstatyme, Bendrųjų saugos reikalavimų apraše, Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, Lietuvos Respublikos standartuose LST ISO/IEC 27001:2013 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ ir LST ISO/IEC 27002:2014 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ pateiktas sąvokas.

7. Saugos nuostatų 1 priede nurodytų Įstaigos IS valdytojas ir tvarkytojas yra Užimtumo tarnyba, buveinės adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius.

8. Saugos nuostatai ir saugos reikalavimai privalomi ir taikomi Įstaigos IS valdytojui, tvarkytojui, saugos įgaliotiniui, Įstaigos IS administratoriams bei naudotojams ir trečiosioms šalims, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteiktos prieigos teisės prie Užimtumo tarnybos informacinių sistemų ir informacijos.

9. Užimtumo tarnyba, kaip Įstaigos IS valdytoja, yra atsakinga už Saugos politikos Įstaigoje formavimą ir įgyvendinimą bei atsako už reikiamų administracinių, techninių ir organizacinių saugos priemonių įgyvendinimą, užtikrinimą ir laikymąsi. Vykdydama valdytojui priskirtas funkcijas Užimtumo tarnyba:

9.1. rengia ir tvirtina Įstaigos IS Saugos dokumentus ir kitus informacijos saugos ir kibernetinio saugumo politiką įgyvendinančius teisės aktus;

9.2. kontroliuoja kaip laikomasi Saugos dokumentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Įstaigos IS informacijos saugą ir kibernetinį saugumą;

9.3. priima sprendimus dėl techninių ir programinių priemonių, būtinų Įstaigos informacijos saugai ir kibernetiniam saugumui užtikrinti, įsigijimo, įdiegimo ir modernizavimo;

9.4. skiria saugos įgaliotinį ar įgaliotinius ir administratorių ar administratorius arba sudaro sutartį su išoriniu paslaugų teikėju dėl administratoriaus funkcijų vykdymo perdavimo;

9.5. atsako už Įstaigos IS duomenų tvarkymo ir duomenų teikimo/gavimo teisėtumą ir saugą;

9.6. priima sprendimą dėl Įstaigos IS informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimo atlikimo ir informacinių sistemų rizikos vertinimo atlikimo;

9.7. vykdo kitas IS valdytojui priskirtas funkcijas priskirtas funkcijas

10. Užimtumo tarnyba kaip Įstaigos IS tvarkytojas atsako už reikiamų administracinių, techninių ir organizacinių saugos priemonių įgyvendinimą, užtikrinimą ir laikymąsi Saugos dokumentuose nustatyta tvarka.

11. Įstaigos informacinėse sistemoje tvarkomos elektroninės informacijos svarbos kategorija, priskyrimo tam tikrai svarbos kategorijai kriterijai, informacinių sistemų kategorijos bei kita svarbi su Įstaigos IS susijusi informacija nurodyta 1 priede.

12. Saugos įgaliotinio funkcijos ir atsakomybė:

13. Užimtumo tarnybos direktorius paskiria saugos įgaliotinį, kuris koordinuoja ir prižiūri Saugos politikos įgyvendinimą Įstaigoje bei, Įstaigos direktoriaus įsakymu, įgyvendina už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą Įstaigoje atsakingo asmens funkcijas, t. y. atsako už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą Užimtumo tarnyboje bei dalyvauja kibernetinių incidentų valdyme (toliau bendrai saugos įgaliotinis ir asmuo atsakingas už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą vadinamas Saugos įgaliotiniu).

14. Saugos įgaliotinis atlieka Bendrųjų saugos reikalavimų apraše, Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše saugos įgaliotiniui ir už kibernetinio saugumo organizavimą atsakingam asmeniui priskirtas funkcijas bei kitas šiuose Saugos nuostatuose ir kituose Saugos dokumentuose bei teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą, nustatytas saugos įgaliotiniui priskirtas funkcijas:

14.1. teikia Užimtumo tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl:

14.1.1.  administratoriaus ar administratorių paskyrimo ar administravimo funkcijų perdavimo trečiosioms šalims ir administratoriams taikomų reikalavimų nustatymo;

14.1.2. informacinių technologijų saugos atitikties ir rizikos vertinimo atlikimo;

14.1.3. Saugos dokumentų priėmimo, keitimo ir panaikinimo;

14.2. koordinuoja kibernetinių incidentų tyrimą ir bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, informacijos saugos ir kibernetinio saugumo incidentus, neteisėtas veikas, susijusias su elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) incidentais;

14.3. teikia administratoriui (administratoriams) ir naudotojams privalomus vykdyti nurodymus ir pavedimus, susijusius su Saugos nuostatų ir kitų Saugos dokumentų ir juose nustatytų saugos reikalavimų įgyvendinimu;

14.4. organizuoja naudotojų supažindinimą su Saugos dokumentais bei užtikrina supažindinimo įrodomumą;

14.5. koordinuoja Saugos dokumentų reikalavimų vykdymą;

14.6. organizuoja rizikos ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimą, o Įstaigos direktoriaus pavedimu – ir atlieka juos;

14.7. organizuoja Įstaigos IS naudotojams mokymus ir (arba) kursus elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo užtikrinimo klausimais, kelia naudotojų žinių lygį informuodamas apie informacijos saugos ir kibernetinio saugumo problematiką, naujas grėsmes bei apsaugos nuo grėsmių būdus siųsdamas atmintines ar priminimus elektroniniu paštu ar patalpindamas aktualią informaciją Įstaigos intranete;

14.8. teikia Įstaigos IS tvarkytojams metodinę ir informacinę medžiagą informacijos saugos ir kibernetinio saugumo klausimais, apibendrina duomenų registravimo, keitimo, išregistravimo ir kitų su duomenimis atliekamų veiksmų praktiką ir teikia bendrą praktiką formuojančias rekomendacijas;

14.9. atlieka kitas Saugos įgaliotiniui pavestas ir jam kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą, nustatytas saugos įgaliotiniui priskirtas funkcijas.

15. Saugos įgaliotinis negali atlikti Įstaigos IS administratoriaus funkcijų.

16. Įstaigos IS administratorių (administratorius) Saugos įgaliotinio teikimu skiria Užimtumo tarnybos direktorius. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 41 straipsnyje nustatyta tvarka administratoriaus funkcijų vykdymas gali būti perduodamas išoriniam paslaugos teikėjui.

17. Įstaigos IS administratoriaus teisės gali būti suteikiamos tik informacinių sistemų priežiūros funkcijoms atlikti, Įstaigos IS administratoriaus paskyra neturi būti naudojama atliekant IS naudotojo funkcijas.

18. Įstaigos IS administratorius (administratoriai) atlieka šias funkcijas:

18.1. atsako už Įstaigos IS funkcionavimą užtikrinančios techninės ir programinės įrangos, infrastruktūros bei informacinių technologijų paslaugų administravimą;

18.2. registruoja Įstaigos IS naudotojus ir suteikia prieigos teises naudotis IS infrastruktūra paskirtoms funkcijoms atlikti;

18.3. rengia ir teikia pasiūlymus Įstaigos IS valdytojui dėl IS kūrimo, palaikymo, priežiūros, techninės ir programinės įrangos modernizavimo ir duomenų saugos užtikrinimo;

18.4. atlieka Įstaigos IS sudarančių komponentų (kompiuterių, operacinių sistemų, duomenų bazių valdymo sistemų, taikomųjų programų sistemų, ugniasienių, įsilaužimų aptikimo sistemų, duomenų perdavimo tinklų ir kitų komunikavimo priemonių), administravimą, jų tinkamą funkcionavimą, pažeidžiamų vietų nustatymą ir saugos priemonių parinkimą bei atsako už jų atitiktį Užimtumo tarnybos Saugos dokumentų reikalavimams;

18.5. administruoja Įstaigos IS duomenų bazes, kontroliuoja duomenų įvedimo funkcionalumo teisingumą, nustato galimas sutrikimų priežastis;

18.6. atlieka Įstaigos IS pažeidžiamų vietų nustatymą, Saugos reikalavimų atitikties nustatymą ir stebėseną, reaguoja į kibernetinius incidentus, nedelsiant informuoja Saugos įgaliotinį apie įvykusius kibernetinius incidentus bei teikia pasiūlymus dėl priemonių kibernetinių incidentų šalinimui taikymo;

18.7. atlieka kitas Saugos dokumentuose priskirtas funkcijas, vykdo Saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su Įstaigos IS saugos užtikrinimu, nuolat teikia Saugos įgaliotiniui informaciją Įstaigos IS saugos būklę.

 

II SKYRIUS

ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS VALDYMAS

 

19. Užimtumo tarnybos valdomose informacinėse sistemose tvarkomos informacijos svarba bei priskyrimo konkrečios svarbos lygiui kriterijai, Įstaigos IS kategorijos, ilgiausias leistinas konkrečių informacinių sistemų sutrikimo laikotarpis ir kita su Įstaigos IS susijusi informacija pateikiama Saugos nuostatų 1 priede.

20. Įstaigos IS tvarkomos elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo užtikrinimo tikslai:

20.1. sudaryti sąlygas saugiai automatizuotu būdu tvarkyti Įstaigos IS elektroninę informaciją;

20.2. užtikrinti, kad elektroninė informacija būtų patikima ir apsaugota nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

20.3. vykdyti kibernetinių incidentų prevenciją, reaguoti į kibernetinius incidentus ir juos operatyviai suvaldyti, atkuriant įprastą IS veiklą ir Įstaigos funkcijų vykdymą.

21. Elektroninės informacijos sauga ir kibernetinis saugumas turi būti įgyvendinamas taikant elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo užtikrinimo priemones (toliau – Saugos priemonės), nurodytas šiuose Saugos nuostatuose bei kituose Saugos dokumentuose. Saugos priemonės turi būti parenkamos ir diegiamos atsižvelgiant į Įstaigos IS kylančią riziką, nustatytą rizikos vertinimo metu bei atsižvelgiant į naujausius technikos laimėjimus.

22. Pagrindiniai Saugos priemonių parinkimo principai yra šie:

22.1. Įstaigos IS likutinė rizika turi būti sumažinta iki priimtino lygio;

22.2. diegimo kainos adekvatumas saugomos informacijos vertei;

22.3. turi būti įdiegtos prevencinės, detekcinės ir korekcinės saugos priemonės.

23. Siekiant užtikrinti Saugos reikalavimų įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę ne rečiau kaip kartą per metus turi būti organizuojamas informacinių technologijų saugos atitikties saugumo reikalavimams vertinimas (toliau – atitikties vertinimas) ir informacinių sistemų rizikos vertinimas (toliau – rizikos vertinimas). Atsižvelgiant į Įstaigoje įvykius pokyčius, grėsmes, įvykusius kibernetinius incidentus bei kitą informaciją, gali būti organizuojamas neeilinis rizikos vertinimas.

24. Atliekant atitikties vertinimą turi būti atliekami šie veiksmai:

24.1. sudaromas Įstaigos IS privalomų taikyti saugos reikalavimų sąrašas bei įvertinamas saugos reikalavimų įgyvendinimo lygis;

24.2. inventorizuojama Įstaigos IS techninė ir programinė įranga;

24.3. patikrinama atsitiktinai parinktų Įstaigos IS naudotojų kompiuterizuotų darbo vietų, visose informacinės sistemos tarnybinėse stotyse įdiegtos programos ir jų sąranka;

24.4. patikrinama Įstaigos IS naudotojams suteiktų teisių ir vykdomų funkcijų atitiktis Saugos dokumentuose nustatytiems reikalavimams;

24.5. įvertinamas pasirengimas užtikrinti Įstaigos IS veiklos tęstinumą, įvykus kibernetiniam incidentui;

24.6. peržiūrimi Saugos dokumentai, įvertinama jų atitiktis teisės aktų reikalavimams bei, esant poreikiui, parengiami Saugos dokumentų pakeitimai.

25. Saugos įgaliotinis atsakingas už rizikos vertinimą, rizikos vertinimo proceso priežiūrą bei nuolatinį tobulinimą. Užimtumo tarnybos direktoriaus sprendimu rizikos vertinimo proceso priežiūros bei nuolatinio tobulinimo paslaugos gali būti pavestos trečiajai šaliai.

26. Įstaigos IS rizikos vertinimas, jeigu nėra Įstaigos direktoriaus patvirtintos informacijos saugos rizikos vertinimo metodikos, gali būti atliekamas atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje skelbiamą metodinę priemonę „Rizikos analizės vadovas“, taip pat į Lietuvos ir tarptautinius standartus ar metodikas, reglamentuojančias rizikos valdymą.

27. Atliekant informacinių sistemų rizikos vertinimą turi būti organizuojamas ir atliekamas grėsmių ir pažeidžiamumų, galinčių turėti įtakos Įstaigos IS elektroninės informacijos saugai ir kibernetiniam saugumui vertinimas. Rizikos vertinimo metu turi būti:

27.1. sudaromas vertintinų informacinių išteklių sąrašas;

27.2. nustatomi esami informacinių išteklių pažeidžiamumai;

27.3. atliekamas grėsmių ir jų tikimybės įvertinimas;

27.4. atliekamas rizikos veiksnių įtakos vertinimas;

27.5. nustatomas rizikos lygis, priimtina rizika;

27.6. parenkami nepriimtinos rizikos valdymo būdai/priemonės;

27.7. parengiama rizikos vertinimo ataskaita ir nepriimtinos rizikos valdymo priemonių planas.

28. Informacinių sistemų rizikos įvertinimo rezultatai išdėstomi rizikos vertinimo ataskaitoje, kurioje įvertinami rizikos veiksniai, galintys turėti įtakos elektroninės informacijos saugai, jų galima žala, pasireiškimo tikimybė ir pobūdis, galimi rizikos valdymo būdai bei rizikos priimtinumo kriterijai. Kartu su Rizikos vertinimo ataskaita turi būti parengiamas nepriimtinos rizikos valdymo priemonių planas.

29. Rizikos vertinimo metu, nustatant vertinimo apimtį, turi būti parengiamas pažeidžiamumų nustatymo planas, kuris turi apimti pažeidžiamumų nustatymo būdą – ar bus atliekamas savo jėgomis, ar išorinių paslaugų teikėjų.

30. Atlikus technologinio pažeidžiamumo vertinimą turi būti parengta detali ataskaita, kurioje turi būti pateikiama trumpas atlikto technologinio pažeidžiamumų vertinimo aprašymas ir jo atlikimo tikslas, nurodyta, kas buvo testuota, testavimo rezultatai ir nustatyti pažeidžiamumai ir rekomendacijos nustatytų pažeidžiamumų pašalinimui.

31. Patvirtintų Įstaigos Saugos dokumentų ar jų pakeitimų kopijos, Atitikties vertinimo ataskaitos, pastebėtų trūkumų šalinimo plano kopijos, Rizikos vertinimo ataskaitos, rizikos įvertinimo ir rizikos valdymo priemonių plano kopijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo minėtų dokumentų priėmimo turi būti pateikti Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemai Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-1183 „Dėl Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

organizaciniai IR TECHNINIAI kibernetinio saugumo reikalavimai

 

32. Įstaigos IS informacijos saugai (kibernetiniam saugumui) užtikrinti naudojamos organizacinės, techninės, programinės ir fizinės informacijos apsaugos priemonės.

33. Programinės įrangos, skirtos Įstaigos IS apsaugoti nuo kenksmingos programinės įrangos (virusų, šnipinėjimo programinės įrangos, nepageidaujamo elektroninio pašto ir pan.) naudojimo nuostatos ir jos atnaujinimo reikalavimai:

33.1. Tarnybinėse stotyse ir naudotojų kompiuterinėse darbo vietose turi būti naudojamos centralizuotai valdomos ir atnaujinamos kenksmingos programinės įrangos aptikimo, stebėjimo realiu laiku priemonės;

33.2. Informacinių sistemų komponentai be kenksmingos programinės įrangos aptikimo priemonių gali būti eksploatuojami, jeigu rizikos vertinimo metu patvirtinama, kad šių komponentų rizika yra priimtina;

33.3. Kenksmingos programinės įrangos aptikimo priemonės turi atsinaujinti automatiškai ne rečiau kaip kartą per dieną. Administratoriai turi būti automatiškai informuojami elektroniniu paštu apie tai, jog yra pradelstas kenksmingos programinės įrangos aptikimo priemonių atsinaujinimo laikas, kenksmingos programinės įrangos aptikimo priemonės netinkamai funkcionuoja arba yra išjungtos.

34. Programinės įrangos, įdiegtos kompiuteriuose ir tarnybinėse stotyse, naudojimo nuostatos:

34.1. turi būti naudojama tik legali, Įstaigos IS funkcijoms vykdyti būtina programinė įranga;

34.2. Saugos įgaliotinis periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus, peržiūri ir, suderinęs su Užimtumo tarnybos direktoriumi, patvirtina leistinos programinės įrangos sąrašą (standartinės ir papildomos programinės įrangos);

34.3. Įstaigos IS naudotojų kompiuterinėse darbo vietose ir tarnybinėse stotyse negali būti naudojama programinė įranga, nesusijusi su IS naudotojų funkcijų vykdymu. Standartinė programinė įranga Įstaigos IS naudotojų kompiuterinėse darbo vietose diegiama pagal nutylėjimą, rengiant kompiuterinę darbo vietą darbuotojui. Papildoma programinė įranga gali būti diegiama jei ji būtina darbuotojo funkcijų vykdymui. Įranga, kuri nėra įtraukta į leistinos standartinės arba papildomos programinės įrangos sąrašą, tačiau ji reikalinga darbuotojo darbinių funkcijų vykdymui gali būti diegiama tik patvirtinus Saugos įgaliotiniui ir įtraukus tokią įrangą į papildomos įrangos sąrašą;

34.4. Programinę įrangą gali diegti tik administratorius (administratoriai), Įstaigos IS naudotojams draudžiama savavališkai diegti bet kokią programinę įrangą;

34.5. programinė įranga turi būti nuolatos atnaujinama, laikantis gamintojo reikalavimų, Įstaigos IS funkcionavimą užtikrinančios įrangos diegimą, priežiūrą, konfigūravimą, atnaujinimą, keitimą atsižvelgdami į gamintojų rekomendacijas atlieka administratoriai pagal priskirtas atitinkamas funkcijas;

34.6. periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, turi būti atliekama naudojamos programinės įrangos patikrinimas, kurio metu tikrinama, ar IS naudotojų darbo vietose ir tarnybinėse stotyse nėra naudojama nelegali ar neleistina (neįtraukta į standartinės ir papildomos programinės įrangos sąrašus) programinė įranga. Rasta nelegali ar neleistina naudoti programinė įranga turi būti nedelsiant pašalinta;

34.7. turi būti įdiegta prieigos prie Įstaigos IS elektroninės informacijos per registravimą, teisių suteikimą ir slaptažodžius sistema;

34.8. turi būti įgyvendinta prievolė reguliariai ne rečiau kaip kas 60 kalendorinių dienų keisti slaptažodžius;

35. Informacijos saugai ir jos pasiekiamumui užtikrinti automatiniu būdu reguliariai, kiekvieną darbo dieną daromos IS duomenų ir informacijos atsarginės kopijos.

36. Atsarginės kopijos turi būti saugomos kitoje patalpose nei yra įrenginys, kurio elektroninė informacija buvo nukopijuota. Atsarginės kopijos saugomos 14 kalendorinių dienų.

37. Prireikus atkurti informaciją iš atsarginių kopijų teisę atkurti informaciją turi tik IS administratorius ar jį pavaduojantis asmuo.

38. Ne rečiau kaip kartą per metus turi būti atliekamas atsarginių kopijų išbandymas siekiant įsitikinti, kad informacija gali būti sėkmingai atkurta.

39. Siekiant užtikrinti Įstaigos IS saugumą ir tinkamą jų veikimą kaupiami ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį analizuojami žurnaliniai įrašai (angl. log files):

39.1.  IS elementų (įskaitant, bet neapsiribojant tarnybinių stočių, taikomosios programinės įrangos) įjungimas ir išjungimas ar perkrovimas;

39.2. IS naudotojų ir administratorių prisijungimai ir nesėkmingi bandymai prisijungti prie informacinių sistemų bei atsijungimas nuo informacinių sistemų;

39.3. įvykių data, tikslus laikas ir trukmė;

39.4. IS naudotojų veiksmai informacinėse sistemose (duomenų įvedimas, peržiūra, keitimas, naikinimas ir kiti duomenų tvarkymo veiksmai);

39.5. IS naudotojų ir administratorių vykdomi veiksmai informacinėse sistemose (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų įvedimas, peržiūra, keitimas, naikinimas ir kiti duomenų tvarkymo veiksmai);

39.6. audito funkcijos įjungimas ir išjungimas, audito įrašų trynimas, kūrimas ar keitimas;

39.7. laiko ir (ar) datos pakeitimai;

39.8. kiti saugai svarbūs įvykiai, vykstantys kompiuterinio tinklo įrangoje, saugos užtikrinimo programinėje įrangoje, tarnybinėse stotyse.

40. Žurnaliniuose įrašuose turi būti fiksuojamas:

40.1. veiksmą atlikusio naudotojo identifikatorius, įvykio data ir tikslus laikas;

40.2. įvykio rūšis / pobūdis;

40.3. naudotojo ir (arba) administratoriaus ir (arba) Įstaigos IS įrenginio, susijusio su įvykiu, duomenys;

40.4. įvykio rezultatas.

41. Žurnaliniai įrašai turi būti apsaugoti nuo galimybės juos ištrinti ar pakeisti.

42. Žurnaliniai įrašai turi būti kaupiami ir saugomi centralizuotai techninėje ar programinėje įrangoje, skirtoje audito duomenims saugoti ir analizuojami administratoriaus ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Apie analizės rezultatus turi būti informuojamas Saugos įgaliotinis.

43. Žurnaliniai įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 60 dienų užtikrinant visas prasmingas jų turinio reikšmes. Draudžiama ištrinti žurnalinius įrašus kol nesibaigęs jų saugojimo terminas. Pasibaigus saugojimo terminui žurnaliniai įrašai gali būti archyvuojami. Audito duomenys turi būti prieinami tik Saugos įgaliotiniui ir administratoriui (peržiūros teisėmis).

44. Dėl įvairių trikdžių nustojus fiksuoti žurnalinius įrašus, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, turi būti informuojamas administratorius ir Saugos įgaliotinis.

45. Įvykus įtartinai veiklai, tai turi būti užfiksuojama žurnaliniuose įrašuose ir kuriamas pranešimas, kurį matytų administratorius. Toks pranešimas turi būti klasifikuojamas pagal užfiksuotą įvykį.

46. Įsilaužimo atakų požymiai (angl. attack signature) turi būti atnaujinami naudojant patikimus aktualią informaciją teikiančius šaltinius. Naujausi įsilaužimo atakų požymiai turi būti fiksuojami ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas nuo gamintojo paskelbimo apie naujausius įsilaužimo atakų požymius datos arba ne vėliau kaip per septyniasdešimt dvi valandas nuo gamintojo paskelbimo apie naujausius įsilaužimo atakų požymius datos, jeigu Įstaigos IS valdytojo sprendimu atliekamas įsilaužimo atakų požymių įdiegimo ir galimo jų poveikio Įstaigos IS veiklai vertinimas (testavimas).

47. Pagrindinėse tarnybinėse stotyse turi būti įjungtos ugniasienės, sukonfigūruotos blokuoti visą įeinantį ir išeinantį, išskyrus su Įstaigos IS funkcionalumu ir administravimu susijusį duomenų srautą.

48. Įsilaužimo aptikimo konfigūracijos ir kibernetinių incidentų aptikimo taisyklės turi būti saugomos elektronine forma atskirai nuo Įstaigos IS techninės įrangos (kartu nurodant konfigūracijų ar taisyklių įgyvendinimo, atnaujinimo ir pan. datas, atsakingus asmenis, taikymo periodus ir panašiai).

49. Belaidžio tinklo saugumas ir kontrolė užtikrinama:

49.1. leidžiant naudoti tik su Saugos įgaliotiniu suderintus belaidžio tinklo įrenginius, atitinkančius techninius kibernetinio saugumo reikalavimus;

49.2. tikrinant eksploatuojamus belaidžius įrenginius ir Saugos įgaliotiniui pranešant apie neleistinus ar techninių kibernetinio saugumo reikalavimų neatitinkančius belaidžius įrenginius;

49.3. belaidės prieigos taškus diegiant atskirame potinklyje, kontroliuojamoje zonoje;

49.4. prisijungiant prie belaidžio tinklo, turi būti taikomas naudotojų tapatumo patvirtinimo EAP (angl. Extensible Authentication Protocol) / TLS (angl. Transport Layer Security) protokolas;

49.5. belaidėje sąsajoje uždraudžiamas naudoti SNMP (angl. Simple Network Management Protocol) protokolas, taip pat uždraudžiami visi nereikalingi valdymo protokolai;

49.6. nenaudojami TCP (angl. Transmission Control Protocol) / UDP (angl. User Datagram Protocol) prievadai turi būti išjungti;

49.7. uždraudžiant lygiarangį (angl. peer to peer) funkcionalumą leidžiantį belaidžiais įrenginiais tarpusavyje palaikyti ryšį;

49.8. belaidį ryšį šifruojamas mažiausiai 128 bitų ilgio raktu;

49.9. prieš pradedant šifruoti belaidį ryšį, turi būti pakeisti belaidės prieigos stotelėje standartiniai gamintojo raktai.

50. Nešiojamųjų kompiuterių ir kitų mobiliųjų įrenginių, neįskaitant mobiliųjų telefonų (toliau bendrai – mobilieji įrenginiai), naudojimo tvarka:

50.1. Leidžiama naudoti tik su Saugos įgaliotiniu suderintus mobiliuosius įrenginius, atitinkančius techninius kibernetinio saugumo reikalavimus. Jei darbuotojas nori naudoti savo mobilųjį įrenginį, jis turi atitikti nustatytus kibernetinio saugumo reikalavimus ir darbuotojas privalo sutikti su Įstaigos teise valdyti darbuotojo įrenginį (darbinę aplinką);

50.2. Įstaigos IS naudotojai yra atsakingi už jiems priskirtų mobilių įrenginių ir juose esančios informacijos apsaugą;

50.3. Prieiga prie mobiliųjų įrenginių bei juose esanti informacija turi būti apsaugota naudotojo identifikatoriumi ir slaptažodžiu;

50.4. Įstaiga turi turėti visas teises valdyti mobiliuosius įrenginius ir juose įdiegtą programinę įrangą. Mobiliųjų įrenginių techninę ir programinę įrangą diegia ir prižiūri administratorius. Mobiliuosiuose įrenginiuose gali būti diegiama tik licencijuota programinė įranga;

50.5. Turi būti tikrinami eksploatuojami mobilieji įrenginiai ir, nustačius neleistinus ar techninių kibernetinio saugumo reikalavimų neatitinkančius mobiliuosius įrenginius, informuojamas Saugos įgaliotinis;

50.6. Turi būti reguliariai įdiegiami operacinės sistemos ir kitos naudojamos programinės įrangos gamintojų rekomenduojami atnaujinimai;

50.7. Duomenys perduodami tarp mobiliojo įrenginio ir Įstaigos IS, turi būti šifruojami taikant virtualaus privataus tinklo (angl. virtual private network, VPN) technologiją;

50.8. Mobilieji įrenginiai turi būti sukonfigūruoti, kad mobiliojo įrenginio naudotojas negalėtų atlikti mobiliojo įrenginio administratoriaus funkcijų, savarankiškai keisti mobiliojo įrenginio ar jame įdiegtos programinės įrangos nustatytų parametrų mobiliojo įrenginio darbo aplinkoje;

50.9. Mobiliuosiuose įrenginiuose negali būti saugomi asmens duomenys ar kita svarbi informacija, išskyrus naudotojo darbo dokumentus. Mobiliuosiuose įrenginiuose saugoma informacija turi būti šifruojama. Šifravimui naudojamos operacinės sistemos priemonės arba naudojama specializuota programinė įranga, užtikrinanti reikiamą šifravimo patikimumo lygį. Mobiliuosiuose įrenginiuose esanti informacija turi būti šifruojama laikantis šių reikalavimų:

50.9.1. Mobiliajame įrenginyje, kuriame saugomi jautrūs duomenys ar kurie gali būti naudojami prisijungimui prie IS, privalo būti įjungtas šifravimas;

50.9.2. Informacijos šifravimui turi būti naudojamas ne mažesnis nei 128 bitų šifravimo standarto AES, RCA ar analogiškas algoritmas, bei naudojamas saugus slaptažodis, sudarytas pagal Įstaigos slaptažodžių politiką;

50.9.3. Šifravimo algoritmas ir šifravimo raktas turi būti saugomi atskirai skirtingose vietose.

50.10. Administratorius ne rečiau kaip kartą per metus turi įvertinti šifravimo reikalavimų naudotojų mobiliuosiuose įrenginiuose atitikimo vertinimą.

51. Mobiliuosiuose įrenginiuose turi būti išjungta belaidė prieiga, jeigu jos nereikia darbo funkcijoms atlikti, išjungtas lygiarangis (angl. peer to peer) funkcionalumas, belaidė periferinė prieiga.

52. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį administratoriai turi įvertinti kibernetiniam saugumui naudojamų priemonių programinius atnaujinimus, klaidų taisymus, kad būtų galima atnaujinti techninę ir programinę įrangą ir patikrinti jos nustatymus. Siekiant užtikrinti šių veiksmų atlikimą, naudotojai turi ne rečiau kaip kartą per mėnesį prisijungti prie Įstaigos kompiuterinio tinklo ar kitaip sudaryti sąlygas administratoriui atnaujinti programinę įrangą ir atlikti kitą būtinąjį mobiliojo įrenginio tvarkymą.

53. Kibernetinių incidentų valdymas vykdomas vadovaujantis Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Kibernetinių incidentų valdymo planas) nuostatomis.

54. Visi kibernetiniai incidentai, įvykę Įstaigos IS, registruojami ir valdomi bei šalinami Įstaigos turimomis techninėmis ir programinėmis priemonėmis.

55. Įvykus kibernetiniam incidentui, administratorius ar kitas už kibernetinių incidentų valdymą paskirtas atsakingas darbuotojas, turi pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centui (toliau – NKSC) ir, esant numatytiems pagrindams – Policijai bei Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI). Apie įvykusį kibernetinį incidentą pranešama NKCS interneto svetainėje nurodytais kontaktais arba užpildant formą NKSC svetainėje Kibernetinių incidentų valdymo plane nustatytais terminais bei pateikiant jame nurodytą informaciją.

56. Įstaigos IS įprastinės veiklos atkūrimą įvykus kibernetiniam incidentui, dėl kurio sutriko arba neveikia bent viena Įstaigos valdoma IS (ar jos dalis), galinti turėti neigiamą įtaką Įstaigos funkcijų vykdymui, nustato Veiklos tęstinumo valdymo planas. Įstaigos IS veiklos sutrikimas turi neviršyti maksimalus leistino paslaugos neveikimo laiko, nustatyto rizikos vertinimo metu atsižvelgiant į konkrečių informacinių sistemų svarbą bei galimą neigiamą poveikį Įstaigai bei kitiems susijusiems asmenims ir paslaugų gavėjams ir yra pateikiamas Saugos nuostatų 1 priede.

57. Kibernetinių incidentų valdymo patirtis įgyjama analizuojant ir vertinant įvykusius incidentus bei jų šalinimo metu įgytą patirtį, dalyvaujant kibernetinio saugumo nacionalinėse pratybose, o kibernetinio saugumo būklės gerinimas užtikrinamas dalyvaujant įvairiuose kibernetinio saugumo mokymuose.

58. Įstaigoje turi būti užtikrinamas dubliuotas ryšio ir interneto paslaugų teikimas.

59. Interneto paslaugų tiekėjams turi būti nustatomi minimalūs reikalavimai įtraukiant į sutartis:

59.1. reagavimo į kibernetinius incidentus įprastomis Įstaigos darbo valandomis ir po darbo valandų;

59.2. nepertraukiamo interneto paslaugos teikimo užtikrinimo dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę (24/7);

59.3. interneto paslaugos sutrikimų registravimo dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę (24/7);

59.4. apsaugos nuo IS trikdymo taikymo (angl. Denial of Service, DoS).

60. Elektroninio pašto naudojimo Įstaigoje nuostatos:

60.1. Įstaigos darbuotojams, Naudotojų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, suteikiant standartinį prieigos teisių rinkinį, yra sukuriama elektroninio pašto dėžutė ir suteikiamas elektroninio pašto adresas.

60.2. Elektroninio pašto informacijai saugoti darbuotojui skiriama nustatyto dydžio elektroninio pašto tarnybinės stoties disko talpa. Viršijus skirtą dydį, sistema apie tai informuoja naudotoją.

60.3. Jei darbuotojo funkcijoms vykdyti yra būtina didesnė elektroninio pašto dėžutės talpa, struktūrinio padalinio vadovas motyvuotu prašymu nustatyta tvarka informuoja Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyrių.

60.4. Elektroniniu paštu siunčiamiems ir gaunamiems pranešimams nustatytas maksimalus 11 MB dydis. Viršijus nustatytą elektroninio pašto pranešimo dydį, sistema apie tai informuoja naudotoją.

60.5. darbinis elektroninis paštas turi būti naudojamas darbo reikmėms – visa darbinė informacija turi būti siunčiama tik naudojantis Įstaigos darbiniu elektroniniu paštu.

60.6. Elektroninio pašto naudotojai privalo laikytis saugaus elektroninio pašto naudojimosi reikalavimų bei užtikrinti siunčiamos informacijos konfidencialumą.

60.7. Naudojantis elektroniniu paštu draudžiama:

60.7.1. savavališkai keisti elektroninio pašto programinės įrangos parametrus, susijusius su sauga arba prisijungimo būdu, ir kitus įdiegtus saugumo mechanizmus;

60.7.2. naudojantis elektroniniu paštu siųsti konfidencialią Įstaigos informaciją, įskaitant asmens duomenis, jei nenaudojamos papildomos informacijos saugos priemonės (pvz., siunčiamos informacijos šifravimas);

60.7.3. naudojantis elektroninio pašto paslauga siųsti pranešimus savo arba Įstaigos vardu, kurie gali pakenkti Įstaigos įvaizdžiui, sukelti materialinę arba moralinę žalą Įstaigai;

60.7.4. naudotis elektroniniu paštu sukčiavimo, reklamos ir asmeninės finansinės naudos tikslais;

60.7.5. kurti ar platinti laiškus su smurtinio, diskriminacinio, rasistinio, seksualinio ar kitaip žmogaus garbę ir orumą žeminančio turinio informaciją;

60.7.6. perduoti kitiems asmenims, įskaitant ir Įstaigos darbuotojus, elektroninio pašto prisijungimo vardus ir slaptažodžius ir naudotis svetimais elektroninio pašto adresais ir slaptažodžiais.

60.8. Už elektroniniu paštu siunčiamos informacijos turinį ir saugumą atsako siuntėjas.

60.9. Pasibaigus darbuotojo darbo santykiams, darbuotojo elektroninio pašto adresas naikinamas. Jei darbuotojo elektroninio pašto dėžutėje yra Įstaigos veiklai svarbios informacijos, ne vėliau kaip paskutinę darbuotojo darbo Įstaigoje dieną, atleidžiamas darbuotojas privalo perduoti tokią informaciją struktūrinio padalinio, kuriame jis dirbo, vadovui ar jo nurodytam darbuotojui. Jei ateityje į atleidžiamo darbuotojo elektroninio pašto dėžutę gali būti siunčiami elektroniniai laiškai, taip pat jei buvo vykdomas susirašinėjimas svarbiais Įstaigai klausimais, struktūrinio padalinio, kuriame dirbo darbuotojas, vadovas nedelsdamas informuoja elektroniniu paštu Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyrių dėl būtinumo nustatyti automatinį atsakymą, informuojantį siuntėją, kad elektroninio pašto adresas nebenaudojamas bei nurodant kitą Įstaigos darbuotoją, su kuriuo siuntėjas galėtų susisiekti.

61. Įstaigos interneto svetaines prižiūri atitinkamos informacinės sistemos ar posistemio tvarkytojas. Informacija interneto svetainėse turi būti tinkamai apsaugota. Prieigą prie interneto svetainių kontroliuoja ir techninę priežiūrą atlieka administratoriai:

61.1. Svetainės turi atitikti Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo nustatytus techninius reikalavimus;

61.2. Svetainių užkardos turi būti sukonfigūruotos taip, kad prie svetainių turinio valdymo sistemų būtų galima jungtis tik iš vidinio Įstaigos kompiuterinio tinklo arba nustatytų IP (angl. Internet Protocol) adresų;

61.3. Turi būti pakeistos numatytos prisijungimo prie svetainių turinio valdymo sistemų ir administravimo skydų (angl. Panel) nuorodos (angl. Default path) ir slaptažodžiai;

61.4. Turi būti užtikrinama, kad prie svetainių turinio valdymo sistemų ir administravimo skydų būtų galima jungtis tik naudojantis šifruotu ryšiu.

62. Įstaigos IS turi būti įgyvendinti techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai, atsižvelgiant į konkrečios informacinės sistemos kategoriją bei tokios kategorijos informacinėms sistemoms privalomus taikyti kibernetinio saugumo reikalavimus, kurie nustatyti Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 “Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo”. Detalus privalomų taikyti reikalavimų sąrašas pateikiamas Saugos nuostatų 2 priede.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PERSONALUI

 

63. Saugos įgaliotiniu negali būti skiriamas asmuo, turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, taip pat paskirtą administracinę nuobaudą už Kibernetinio saugumo įstatymo pažeidimus, susijusius su saugumo nustatytos informacijos teikimo pareigos neatlikimu ar paskirtą administracinę nuobaudą už neteisėtą asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugos pažeidimą elektroninių ryšių srityje, elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo taisyklių pažeidimą, elektroninių ryšių tinklo gadinimą ar savavališką prisijungimą prie tinklo arba galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių tinklo darbui, savavališką prisijungimą arba elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, naudojimo ir apsaugos sąlygų ir taisyklių pažeidimą, jeigu nuo jos paskyrimo praėję mažiau kaip vieni metai

64. Saugos įgaliotinis turi:

64.1. išmanyti elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo užtikrinimo principus;

64.2. šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimo ypatumus, būti susipažinęs su informacijos saugą ir kibernetinį saugumą užtikrinančiais technologiniais sprendimais bei jų veikimo principais;

64.3. būti susipažinęs su informacijos saugos rizikos vertinimo metodikomis, sugebėti vertinti rizikos veiksnių tikimybes ir žalos galimybes, organizuoti ir kontroliuoti trūkumų šalinimą;

64.4. privalo reguliariai kelti savo kvalifikaciją;

64.5. Vykdydamas jam priskirtas funkcijas, vadovautis Saugos nuostatais ir saugos dokumentais ir kitų Užimtumo tarnybos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą.

65. Įstaigos IS administratorius, atsižvelgiant į vykdomas funkcijas, turi:

65.1. išmanyti darbą su kompiuterių tinklais ir mokėti užtikrinti jų saugumą;

65.2. mokėti administruoti ir prižiūrėti duomenų bazes;

65.3. būti susipažinęs su šiais Saugos nuostatais bei kitais Saugos dokumentais ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą bei saugų elektroninės informacijos tvarkymą.

66. Įstaigos IS naudotojai, vadovaudamiesi Saugos nuostatais ir kitais Saugos dokumentais, pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais, naudoja Įstaigos IS informaciją informacijos tvarkymo arba kitais su darbo funkcijų vykdymu susijusiais tikslais.

67. IS naudotojams gali būti suteikiamos tik tokios prieigos teisės, kurios būtinos jų darbo funkcijų vykdymui. Naudotojams negali būti suteikiamos administratoriaus teisės. Bet koks administratoriaus teisių naudotojams suteikimas turi būti suderintas su Saugos įgaliotiniu ir įvertinta tokių teisių suteikimo rizika bei numatytos rizikos mažinimo priemonės.

68. Tvarkyti IS informaciją ir ją naudoti gali tik įgalioti IS naudotojai, susipažinę su Saugos dokumentais ir raštu sutikę laikytis juose nustatytų reikalavimų. Už IS naudotojų supažindinimą su saugos dokumentais, atsakingas Saugos įgaliotinis. Naudotojų supažindinimą su Saugos dokumentais Saugos įgaliotinis organizuoja per Dokumentų valdymo sistemą ar kitu priimtinu būdu, kad būtų užtikrintas susipažinimo įrodomumas. Saugos įgaliotinis informuoja IS naudotojus apie saugos dokumentų priėmimą, pakeitimą ar pripažinimą netekusiais galios, pakeitus Saugos dokumentus naudotojai privalo iš naujo susipažinti su jais.

69. Įstaigos IS naudotojai privalo turėti darbo su kompiuteriu įgūdžių, mokėti tvarkyti IS duomenis IS nuostatų nustatyta tvarka.

70. Susipažinti su IS saugoma elektronine informacija ir ją tvarkyti gali tik tie naudotojai, kuriems Informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka buvo suteiktos prieigos prie IS ir informacijos teisės.

71. Kiekvienas naudotojas informacinėse sistemose turi būti identifikuojamas unikaliai (asmens kodas negali būti naudojamas kaip naudotojo identifikatorius). Draudžiama naudoti bendras paskyras, išskyrus jei tai būtina Įstaigos veiklos procesams užtikrinti ir nėra kitų galimybių. Bendrų paskyrų naudojimas turi būti suderintas su Saugos įgaliotiniu ir įvertinta tokių bendrų paskyrų naudojimo rizika bei numatytos rizikos mažinimo priemonės.

72. IS naudotojai privalo nedelsdami pranešti apie Įstaigos IS ar jų posistemių veiklos sutrikimus, esamus arba įtariamus, kibernetiniu incidentus, Saugos nuostatuose ir Saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų pažeidimus, neveikiančias arba netinkamai veikiančias saugos priemones, kitų naudotojų ar asmenų neteisėtus veiksmus ar nusikalstamos veikos požymius turinčius atvejus ar kitus įtartinus atvejus IS administratoriui ir (arba) Saugos įgaliotiniui.

73. IS naudotojai turi kelti savo kvalifikaciją informacijos saugos ir kibernetinio saugumo srityje, kasmet dalyvauti Įstaigos mokymų plane suplanuotuose ir (arba) Saugos įgaliotinio organizuojamuose mokymuose informacijos saugos ir kibernetinio saugumo klausimais bei pasiekti numatytus rezultatus, susipažinti su Saugos įgaliotinio pateikiama informacija apie aktualias kibernetines grėsmes ar problemas.

 

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

74. Saugos nuostatai turi būti peržiūrimi (persvarstomi) ir, jei reikia, atnaujinami, ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat įvykus esminiams organizaciniams, sisteminiams ar kitiems Įstaigos pokyčiams ar įvykus pavojingo ar didelio poveikio kibernetiniams incidentams.

75. Asmenys, pažeidę Saugos nuostatų reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

informacinių sistemų saugos nuostatų

1 priedas

 

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VALDOMŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Informacinė sistema

Informacinės sistemos paskirtis

Informacinės sistemos savininkas

Informacinės sistemos elektroninės informacijos svarbos kategorija ir priskyrimo kriterijai

 

Informacinės sistemos kategorija

Maksimalus leistinas IS neveikimo laikas

1

Lietuvos darbo biržos informacinė sistema (LDB IS, eDBirža)

IT priemonėmis valdyti šalies darbo rinkos stebėseną, fiziniams ir juridiniams asmenims teikiamas darbo rinkos, profesinės reabilitacijos ir administracines paslaugas bei taikomas užimtumo rėmimo priemones ir Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams papildomas užimtumo ir socialines garantijas, taip pat sudaryti sąlygas struktūrizuotų elektroninių dokumentų apsikeitimui tarp valstybių narių kompetentingų įstaigų per elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemą (EESSI sistema)

Užimtumo tarnyba

Svarbi informacija:

8.1. sudaryti sąlygas kilti pavojui žmogaus gyvybei arba sukelti pavojų žmogaus sveikatai ar kitaip pažeisti daugiau kaip 5 procentų, bet ne daugiau nei pusės valstybės gyventojų kitas teises ir teisėtus interesus;

8.2. lemti, kad nebus atliekama (-os) kuri nors (kurios nors) gyvybiškai svarbi (-ios) funkcija (-os) daugiau nei vienam ministrui pavestose valdymo srityse;

8.3. vienai ar kelioms institucijoms padaryti finansinių nuostolių, didesnių nei 300 000 eurų, bet ne didesnių nei 3 000 000 eurų;

8.4. padaryti žalą aplinkai daugiau nei vienoje, bet ne daugiau nei 5 apskrityse;

8.5. sukelti grėsmę viešajam saugumui daugiau nei vienoje, bet ne daugiau nei 5 apskrityse;

8.6. sukelti tarptautinių sutarčių ir įsipareigojimų pažeidimą, kurio padarinių šalinimo nuostoliai būtų didesni nei 300 000 eurų, bet ne didesni nei 3 000 000 eurų.

2

12 val.

2

Socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinė sistema (SIDA)

Perkelti į elektroninę erdvę Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas socialinėms įmonėms, mokėjimų prašymų subsidijoms gauti valdymą, IT priemonėmis rinkti ir apdoroti visą mokėjimo prašymų pateikimo bei vertinimo informaciją, tvarkyti tikslinėms grupėms priklausančių asmenų duomenis, susijusius su jų registracija Užimtumo tarnyboje, ir ypatingus tikslinėms grupėms priklausančių asmenų duomenis, patvirtinančius darbuotojų priklausymą šioms tikslinėms grupėms, gerinti informacijos bei dokumentų apdorojimo ir susijusių procesų efektyvumą bei taupyti materialiuosius išteklius

Užimtumo tarnyba

Svarbi informacija:

8.1. sudaryti sąlygas kilti pavojui žmogaus gyvybei arba sukelti pavojų žmogaus sveikatai ar kitaip pažeisti daugiau kaip 5 procentų, bet ne daugiau nei pusės valstybės gyventojų kitas teises ir teisėtus interesus;

8.2. lemti, kad nebus atliekama (-os) kuri nors (kurios nors) gyvybiškai svarbi (-ios) funkcija (-os) daugiau nei vienam ministrui pavestose valdymo srityse;

8.3. vienai ar kelioms institucijoms padaryti finansinių nuostolių, didesnių nei 300 000 eurų, bet ne didesnių nei 3 000 000 eurų;

8.4. padaryti žalą aplinkai daugiau nei vienoje, bet ne daugiau nei 5 apskrityse;

8.5. sukelti grėsmę viešajam saugumui daugiau nei vienoje, bet ne daugiau nei 5 apskrityse;

8.6. sukelti tarptautinių sutarčių ir įsipareigojimų pažeidimą, kurio padarinių šalinimo nuostoliai būtų didesni nei 300 000 eurų, bet ne didesni nei 3 000 000 eurų.

2

12 val.

3

Personalo valdymo informacinė sistema (PVS, Bonus)

Personalo ir darbo užmokesčio sistema

Užimtumo tarnyba

Mažiausios svarbos informacija

4

24 val.

 

____________________

 

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

informacinių sistemų saugos nuostatų

2 priedas

TECHNINIŲ KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Reikalavimai

Informacinės sistemos kategorija

II kat.[1]

IV kat.[2]

 

1 lentelė. Atpažinties, tapatumo patvirtinimo ir naudojimosi valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra saugumas ir kontrolė

 

1.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros priežiūrą vykdančio asmens (toliau – administratorius) funkcijos turi būti atliekamos naudojant atskirą tam skirtą paskyrą, kuri negali būti naudojama kasdienėms valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojo funkcijoms atlikti

x

x

 

2.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojams negali būti suteikiamos administratoriaus teisės

x

x

 

3.

Kiekvienas valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojas turi būti unikaliai atpažįstamas (asmens kodas negali būti naudojamas valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojui atpažinti)

x

x

 

4.

Viešaisiais elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas naudojant šifravimą, virtualųjį privatų tinklą (angl. Virtual private network, VPN)

x

x

 

5.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojas ar administratorius turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita tapatumo patvirtinimo priemone

x

x

 

6.

Administratorių tapatumui patvirtinti turi būti naudojamos dviejų veiksnių tapatumo patvirtinimo priemonės (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

 

 

7.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojo teisė dirbti su konkrečiu valstybės informaciniu ištekliumi ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra turi būti sustabdoma, kai valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojas nesinaudoja valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra ilgiau kaip tris mėnesius (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

x

 

8.

Administratoriaus teisė dirbti su valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra turi būti sustabdoma, kai administratorius nesinaudoja valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra ilgiau kaip du mėnesius (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

x

 

9.

Kai įstatymų nustatytais atvejais valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojas ar administratorius nušalinamas nuo darbo (pareigų), neatitinka kituose teisės aktuose nustatytų valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojo ar administratoriaus kvalifikacinių reikalavimų, taip pat pasibaigia jo darbo (tarnybos) santykiai, jis praranda patikimumą, jo teisė naudotis valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra turi būti panaikinta nedelsiant

x

x

 

10.

Nereikalingos ar nenaudojamos valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų ir administratoriaus paskyros turi būti blokuojamos nedelsiant ir ištrinamos praėjus audito duomenų nustatytam saugojimo terminui

x

x

 

11.

Baigus darbą arba valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojui pasitraukiant iš darbo vietos, turi būti imamasi priemonių, kad su informacija, kuri tvarkoma valstybės informaciniuose ištekliuose ar ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje, negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: turi būti atsijungiama nuo valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

x

 

12.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojui valstybės informaciniuose ištekliuose ar ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje neatliekant jokių veiksmų, darbo stotis turi užsirakinti, kad toliau naudotis valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra būtų galima tik pakartotinai patvirtinus savo tapatybę (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą). Laikas, per kurį valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojui neatliekant jokių veiksmų darbo stotis užsirakina, nustatomas kibernetinio saugumo politikos ir jos įgyvendinimo dokumentuose, tačiau negali būti ilgesnis kaip penkiolika minučių. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu, atlikus ryšių ir informacinių sistemų rizikos vertinimą, nustatomos kitos nustatytą riziką atitinkančios techninės kibernetinio saugumo priemonės

x

x

 

13.

Prisijungimo prie valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros slaptažodžių reikalavimai:

x

x

 

13.1.

Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių

x

x

 

13.2.

Slaptažodžiams sudaryti neturi būti naudojama asmeninio pobūdžio informacija (pavyzdžiui, gimimo data, šeimos narių vardai ir panašiai)

x

x

 

13.3.

Draudžiama slaptažodžius atskleisti kitiems asmenims

x

x

 

13.4.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys, patvirtinančios valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojo tapatumą, turi drausti išsaugoti slaptažodžius (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

x

 

13.5.

Turi būti nustatytas didžiausias leistinas valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojo mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičius (ne daugiau kaip penki kartai) (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą). Iš eilės neteisingai įvedus slaptažodį tiek kartų, kiek nustatyta, valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojo paskyra turi užsirakinti ir neleisti valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojui patvirtinti tapatybės kibernetinio saugumo politikos ir jos įgyvendinimo dokumentuose nustatytą laiką – ne trumpiau kaip penkiolika minučių (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

x

 

13.6.

Slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu. Kompetentingo asmens ar padalinio, atsakingo už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, sprendimu tik laikinas slaptažodis gali būti perduodamas atviru tekstu, tačiau atskirai nuo prisijungimo vardo, jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojas neturi galimybių iššifruoti gauto užšifruoto slaptažodžio ar nėra techninių galimybių valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojui perduoti slaptažodį šifruotu kanalu ar saugiu elektroninių ryšių tinklu

x

x

 

13.7.

Papildomi valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojo slaptažodžių reikalavimai:

 

 

 

13.7.1.

Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas tris mėnesius

x

 

 

13.7.2.

Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip aštuoni simboliai (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

 

 

13.7.3.

Keičiant slaptažodį, valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros neturi leisti sudaryti slaptažodžio iš buvusių šešių paskutinių slaptažodžių (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

 

 

13.7.4.

Pirmąkart jungiantis prie valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, turi būti reikalaujama, kad valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojas pakeistų slaptažodį (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

x

 

13.8.

Papildomi administratorių slaptažodžių reikalavimai:

x

x

 

13.8.2.

Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas du mėnesius

x

 

 

13.8.3.

Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip dvylika simbolių (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

 

 

13.8.4.

Keičiant slaptažodį, taikomoji programinė įranga neturi leisti sudaryti slaptažodžio iš buvusių trijų paskutinių slaptažodžių (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

 

 

14.

Turi būti patvirtinti asmenų, kuriems suteiktos administratoriaus teisės prisijungti prie valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, sąrašai, periodiškai peržiūrimi kompetentingo asmens ar padalinio, atsakingo už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą. Sąrašas turi būti nedelsiant peržiūrėtas, kai įstatymų nustatytais atvejais administratorius nušalinamas nuo darbo (pareigų)

x

 

 

15.

Turi būti vykdoma administratorių paskyrų kontrolė:

x

x

 

15.1.

Periodiškai tikrinama, ar nėra nepatvirtintų administratoriaus paskyrų

 

X

 

15.2.

Naudojamos administratorių paskyrų kontrolės priemonės, kurios tikrina administratoriaus paskyras. Apie nepatvirtintas administratoriaus paskyras turi būti pranešama kompetentingam asmeniui ar padaliniui, atsakingam už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą

x

 

 

16.

Vykdoma valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų paskyrų kontrolė:

 

 

 

16.1.

Tikrinama, ar nėra nepatvirtintų valstybės informacinių išteklių arba ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų paskyrų, ir pranešama kompetentingam asmeniui ar padaliniui, atsakingam už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, apie nepatvirtintas valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų paskyras

x

x

 

16.2.

Naudojamos valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų paskyrų kontrolės priemonės, kurios periodiškai tikrina valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų paskyras. Apie nepatvirtintas paskyras turi būti pranešama kompetentingam asmeniui ar padaliniui, atsakingam už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą

x

 

 

17.

Draudžiama valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros techninėje ir programinėje įrangoje naudoti gamintojo nustatytus slaptažodžius, jie turi būti pakeisti į atitinkančius reikalavimus

x

x

 

2 lentelė. Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, jos naudotojų ir administratorių atliekamų veiksmų auditas ir kontrolė

 

18.

Auditui atlikti turi būti fiksuojama ši informacija:

 

 

 

18.1.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros elementų įjungimas / išjungimas ar perkrovimas (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

x

 

18.2.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų, administratoriaus prisijungimas (ir nesėkmingi bandymai prisijungti) / atsijungimas

x

x

 

18.3.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų / administratorių teisių naudotis sistemos / tinklo ištekliais pakeitimai (jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros dalys palaiko tokį funkcionalumą)

x

 

 

18.4.

Audito funkcijos įjungimas / išjungimas

x

x

 

18.5.

Audito įrašų trynimas, kūrimas ar keitimas

x

x

 

18.6.

Laiko ir (ar) datos pakeitimai

x

 

 

19.

Audituojamų įrašų laiko žymos turi būti sinchronizuotos ne mažiau kaip vienos sekundės tikslumu

x

 

 

20.

Kiekviename audito duomenų įraše turi būti fiksuojama:

 

 

 

20.1.

Įvykio data ir tikslus laikas

x

x

 

20.2.

Įvykio rūšis / pobūdis

x

 

 

20.3.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojo / administratoriaus ir (arba) valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros įrenginio, susijusio su įvykiu, duomenys

x

x

 

20.4.

Įvykio rezultatas

x

x

 

21.

Priemonės, naudojamos valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros sąsajoje su viešųjų elektroninių ryšių tinklu, turi būti nustatytos taip, kad fiksuotų visus įvykius, susijusius su įeinančiais ir išeinančiais duomenų srautais

x

 

 

22.

Valstybės informaciniuose ištekliuose ar ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje fiksuojami įvykiai turi būti saugomi techninėje ar programinėje įrangoje, pritaikytoje audito duomenims saugoti

x

 

 

23.

Dėl įvairių trikdžių nustojus fiksuoti auditui skirtus duomenis, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip vieną darbo dieną turi būti informuojamas administratorius ir kompetentingas asmuo ar padalinys, atsakingas už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą

x

 

 

24.

Audito duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip šešiasdešimt dienų, užtikrinant visas prasmingas jų turinio reikšmes (pavyzdžiui, valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojo, su kuriuo nutraukti darbo santykiai ir kuris pašalintas iš sistemos, atpažinties duomenys turi būti išsaugoti visą būtiną audito duomenų saugojimo laiką)

x

 

 

25.

Draudžiama audito duomenis trinti, keisti, kol nesibaigęs audito duomenų saugojimo terminas

x

x

 

26.

Audito duomenų kopijos turi būti apsaugotos nuo pažeidimo, praradimo, nesankcionuoto pakeitimo ar sunaikinimo

x

 

 

27.

Naudojimasis audito duomenimis turi būti kontroliuojamas ir fiksuojamas. Audito duomenys turi būti pasiekiami tik administratoriui ir kompetentingam asmeniui ar padaliniui, atsakingam už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą (peržiūros teisėmis)

x

 

 

28.

Audito įrašų duomenys turi būti analizuojami administratoriaus ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir apie analizės rezultatus informuojamas kompetentingas asmuo ar padalinys, atsakingas už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą

x

 

 

3 lentelė. Įsibrovimų aptikimas ir prevencija

 

29.

Turi būti įdiegtos ir veikti įsibrovimo aptikimo sistemos, kurios stebėtų valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros įeinantį ir išeinantį duomenų srautą ir vidinį srautą tarp svarbiausių tinklo paslaugų

x

x

 

30.

Įvykus įtartinai veiklai, tai turi būti užfiksuojama audito įrašuose ir kuriamas pranešimas, kurį matytų administratorius

x

 

 

31.

Sukurtas pranešimas turi būti klasifikuojamas pagal užfiksuotą įvykį

x

 

 

32.

Įsilaužimo atakų požymiai (angl. attack signature) turi būti atnaujinami naudojant patikimus aktualią informaciją teikiančius šaltinius. Naujausi įsilaužimo atakų požymiai turi būti įdiegiami ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas nuo gamintojo paskelbimo apie naujausius įsilaužimo atakų požymių datos arba ne vėliau kaip per septyniasdešimt dvi valandas nuo gamintojo paskelbimo apie naujausius įsilaužimo atakų požymius datos, jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojo sprendimu atliekamas įsilaužimo atakų požymių įdiegimo ir galimo jų poveikio valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros veiklai vertinimas (testavimas)

x

 

 

33.

Pagrindinėse tarnybinėse stotyse turi būti įjungtos saugasienės, sukonfigūruotos blokuoti visą įeinantį ir išeinantį, išskyrus su valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros funkcionalumu ir administravimu susijusį duomenų srautą

x

x

 

34.

Įsilaužimo aptikimo konfigūracijos ir kibernetinių incidentų aptikimo taisyklės turi būti saugomos elektronine forma atskirai nuo valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros techninės įrangos (kartu nurodant atitinkamas datas (įgyvendinimo, atnaujinimo ir panašiai), atsakingus asmenis, taikymo periodus ir panašiai)

x

x

 

4 lentelė. Belaidžio tinklo saugumas ir kontrolė

 

35.

Leidžiama naudoti tik su kompetentingu asmeniu ar padaliniu, atsakingu už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, suderintus belaidžio tinklo įrenginius, atitinkančius techninius kibernetinio saugumo reikalavimus

x

x

 

36.

Turi būti vykdoma belaidžių įrenginių kontrolė:

x

x

 

36.1.

Tikrinami valstybės informaciniuose ištekliuose ar ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje eksploatuojami belaidžiai įrenginiai, kompetentingam asmeniui ar padaliniui, atsakingam už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, pranešama apie neleistinus ar techninių kibernetinio saugumo reikalavimų neatitinkančius belaidžius įrenginius

x

x

 

36.2.

Naudojamos priemonės, kurios apribotų neleistinus ar saugumo reikalavimų neatitinkančius belaidžius įrenginius arba informuotų kompetentingą asmenį ar padalinį, atsakingą už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą

x

 

 

36.3.

Leidžiama naudoti tik su kompetentingu asmeniu ar padaliniu, atsakingu už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, suderintus belaidės prieigos taškus

x

x

 

37.

Belaidės prieigos taškai gali būti diegiami tik atskirame potinklyje, kontroliuojamoje zonoje

x

x

 

38.

Prisijungiant prie belaidžio tinklo, turi būti taikomas ryšių ir informacinių sistemų naudotojų tapatumo patvirtinimo EAP (angl. Extensible Authentication Protocol) / TLS (angl. Transport Layer Security) protokolas

x

x

 

39.

Turi būti uždrausta belaidėje sąsajoje naudoti SNMP (angl. Simple Network Management Protocol) protokolą

x

x

 

40.

Turi būti uždrausti visi nebūtini valdymo protokolai

x

x

 

41.

Turi būti išjungti nenaudojami TCP (angl. Transmission Control Protocol) / UDP (angl. User Datagram Protocol) prievadai

x

x

 

42.

Turi būti uždraustas lygiarangis (angl. peer to peer) funkcionalumas, neleidžiantis belaidžiais įrenginiais palaikyti ryšį tarpusavyje

x

x

 

43.

Belaidis ryšys turi būti šifruojamas mažiausiai 128 bitų ilgio raktu

x

x

 

44.

Prieš pradedant šifruoti belaidį ryšį, turi būti pakeisti belaidės prieigos stotelėje standartiniai gamintojo raktai

x

 

 

45.

Kompiuteriuose, mobiliuosiuose įrenginiuose turi būti išjungta belaidė prieiga, jeigu jos nereikia darbo funkcijoms atlikti, išjungtas lygiarangis (angl. peer to peer) funkcionalumas, belaidė periferinė prieiga

x

 

 

5 lentelė. Mobiliųjų įrenginių, naudojamų prisijungti prie valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, saugumas ir kontrolė

 

46.

Atpažinties, tapatumo patvirtinimo ir naudojimosi valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra saugumo ir kontrolės reikalavimai, nurodyti šio priedo 1 lentelėje, taikytini pagal valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros svarbos kategoriją

x

x

 

47.

Leidžiama naudoti tik mobiliuosius įrenginius, atitinkančius valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojo nustatytus saugumo reikalavimus

x

x

 

48.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojas turi turėti teises valdyti mobiliuosius įrenginius ir juose įdiegtą programinę įrangą

x

 

 

49.

Turi būti vykdoma mobiliųjų įrenginių kontrolė:

x

x

 

49.1.

Tikrinami valstybės informaciniuose ištekliuose ar ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje naudojami mobilieji įrenginiai, kompetentingam asmeniui ar padaliniui, atsakingam už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, pranešama apie neleistinus ar saugumo reikalavimų neatitinkančius mobiliuosius įrenginius

x

x

 

49.2.

Naudojamos priemonės, kurios apribotų neleistinus ar saugumo reikalavimų neatitinkančius mobiliuosius įrenginius ar kompetentingą asmenį ar padalinį, atsakingą už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, informuotų apie neleistinos mobiliosios įrangos prijungimą prie valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros

x

 

 

50.

Turi būti įdiegiamos operacinės sistemos ir kiti naudojamos programinės įrangos gamintojų rekomenduojami atnaujinimai

x

x

 

51.

Turi būti parengti mobiliųjų įrenginių operacinių sistemų atvaizdai su saugumo nuostatomis. Atvaizde turi būti nustatyti tik veiklai būtini operacinių sistemų komponentai (administravimo paskyros, paslaugos (angl. Services), taikomosios programos, tinklo prievadai, atnaujinimai, sisteminės priemonės). Atvaizdai turi būti reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami, iškart atnaujinami nustačius naujų pažeidžiamumų ar atakų

x

 

 

52.

Pagal parengtus atvaizdus į mobiliuosius įrenginius turi būti įdiegiama operacinė sistema su saugumo nuostatomis

x

 

 

53.

Mobilieji įrenginiai, kuriais naršoma internete, turi būti apsaugoti nuo judriųjų programų (angl. Mobile code) keliamų grėsmių

x

 

 

54.

Prie mobiliųjų įrenginių draudžiama prijungti jiems nepriklausančius įrenginius

x

 

 

55.

Duomenys, perduodami tarp mobiliojo įrenginio ir valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, turi būti šifruojami taikant virtualaus privataus tinklo (angl. VPN) technologiją

x

 

 

56.

Jungiantis prie valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, turi būti patvirtinamas tapatumas; mobiliajame įrenginyje ar jo taikomojoje programinėje įrangoje turi būti uždrausta išsaugoti slaptažodį

x

 

 

57.

Nešiojamasis prietaisas, gaunantis energiją iš integruoto energijos šaltinio ir turintis galimybę perduoti ir (ar) priimti ir apdoroti elektroninius duomenis, siunčiamus fizine terpe, elektromagnetinėmis bangomis ir šviesa, kuriuo nesinaudojama nustatytą laiką (pavyzdžiui, penkias minutes), turi automatiškai užsirakinti

x

 

 

58.

Turi būti užtikrinta kompiuterinių laikmenų apsauga

x

x

 

59.

Turi būti šifruojami duomenys ir mobiliųjų įrenginių laikmenose, ir išorinėse kompiuterinėse laikmenose

x

 

 

6 lentelė. Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudojamos interneto svetainės, pasiekiamos iš viešųjų elektroninių ryšių tinklų, saugumas ir kontrolė

 

60.

Atpažinties, tapatumo patvirtinimo ir naudojimosi valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra saugumo ir kontrolės reikalavimai, nurodyti šio priedo skyriuje „Atpažinties, tapatumo patvirtinimo ir naudojimosi valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra saugumas ir kontrolė“, taikytini pagal valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros svarbos kategoriją

x

x

 

61.

Papildomi atpažinties, tapatumo patvirtinimo ir naudojimosi kontrolės reikalavimai:

 

 

 

61.1.

Draudžiama slaptažodžius saugoti programiniame kode

x

x

 

61.2.

Svetainės, patvirtinančios nuotolinio prisijungimo tapatumą, turi drausti išsaugoti slaptažodžius

x

 

 

62.

Turi būti įgyvendinti svetainės kriptografijos reikalavimai:

 

 

 

62.1.

Atliekant svetainės administravimo darbus ryšys turi būti šifruojamas naudojant ne trumpesnį kaip 128 bitų raktą

x

x

 

62.2.

Šifruojant naudojami skaitmeniniai sertifikatai privalo būti išduoti patikimų sertifikavimo tarnybų. Sertifikato raktas turi būti ne trumpesnis kaip 2048 bitų

x

 

 

62.3.

Turi būti naudojamas TLS (angl. Transport Layer Security) standartas

x

 

 

62.4.

Svetainės kriptografinės funkcijos turi būti įdiegtos tarnybinės stoties, kurioje yra svetainė, dalyje arba kriptografiniame saugumo modulyje (angl. Hardware security module)

x

 

 

62.5.

Visi kriptografiniai moduliai turi gebėti saugiai sutrikti (angl. fail securely)

x

 

 

62.6.

Kriptografiniai raktai ir algoritmai turi būti valdomi pagal ryšių ir informacinių sistemų valdytojo reikalavimus

x

x

 

63.

Tarnybinės stoties, kurioje yra svetainė, svetainės saugos parametrai turi būti teigiamai įvertinti naudojant Nacionalinio kibernetinio saugumo centro rekomenduojamą testavimo priemonę

x

 

 

64.

Draudžiama tarnybinėje stotyje saugoti sesijos duomenis (identifikatorių), pasibaigus susijungimo sesijai

x

x

 

65.

Turi būti naudojama svetainės saugasienė (angl. Web Application Firewall). Įsilaužimo atakų požymiai (angl. attack signature) turi būti atnaujinami naudojant patikimus aktualią informaciją teikiančius šaltinius. Naujausi įsilaužimo atakų požymiai turi būti įdiegiami ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas nuo gamintojo paskelbimo apie naujausius įsilaužimo atakų pėdsakus datos arba ne vėliau kaip per septyniasdešimt dvi valandas nuo gamintojo paskelbimo apie naujausius įsilaužimo atakų požymius datos, jeigu valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojo sprendimu atliekamas įsilaužimo atakų požymių įdiegimo ir galimo jų poveikio valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros veiklai vertinimas (testavimas)

x

 

 

66.

Turi būti naudojamos apsaugos nuo pagrindinių per tinklą vykdomų atakų: struktūrizuotų užklausų kalbos įskverbties (angl. SQL injection), įterptinių instrukcijų atakų (angl. Cross-site scripting), atkirtimo nuo paslaugos (angl. DOS), paskirstyto atsisakymo aptarnauti (angl. DDOS) ir kitų, priemonės; pagrindinių per tinklą vykdomų atakų sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP)) interneto svetainėje www.owasp.org

x

 

 

67.

Turi būti naudojama svetainės naudotojo įvedamų duomenų tikslumo kontrolė (angl. Validation)

x

 

 

68.

Tarnybinė stotis, kurioje yra svetainė, neturi rodyti svetainės naudotojui klaidų pranešimų apie svetainės programinį kodą ar tarnybinę stotį

x

 

 

69.

Svetainės saugumo priemonės turi gebėti uždrausti prieigą prie tarnybinės stoties iš IP adresų, vykdžiusių grėsmingą veiklą (nesankcionuoti mėginimai prisijungti, įterpti SQL intarpus ir panašiai)

x

 

 

70.

Atliekamų veiksmų audito ir kontrolės reikalavimai, nurodyti šio priedo skyriuje „Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, jos naudotojų ir administratorių atliekamų veiksmų auditas ir kontrolė“, taikytini pagal valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros svarbos kategoriją

x

x

 

71.

Tarnybinė stotis, kurioje yra svetainė, turi leisti tik svetainės funkcionalumui užtikrinti reikalingus protokolo (angl. HTTP) metodus

x

x

 

72.

Turi būti uždrausta naršyti svetainės aplankuose (angl. Directory browsing)

x

x

 

73.

Turi būti įdiegta svetainės turinio nesankcionuoto pakeitimo (angl. Defacement) stebėsenos sistema

x

 

 

7 lentelė. Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudojamo interneto saugumas ir kontrolė

 

74.

Valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojas su interneto paslaugos teikėju (-ais) turi būti sudaręs šias sutartis:

x

x

 

74.1.

Reagavimo į kibernetinius incidentus įprastomis darbo valandomis

x

x

 

74.2.

Reagavimo į kibernetinius incidentus po darbo valandų

x

 

 

74.3.

Nepertraukiamo interneto paslaugos teikimo:

x

x

 

74.3.1.

įprastomis darbo valandomis

 

x

 

74.3.2.

dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę

x

 

 

74.4.

Interneto paslaugos sutrikimų registravimo:

x

x

 

74.4.1.

įprastomis darbo valandomis

 

x

 

74.4.2.

dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę

x

 

 

74.5.

Apsaugos nuo valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros trikdymo taikymo (angl. Denial of Service, DoS)

x

x

 

 

____________________

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-113

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ  SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba, Įstaiga) saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja saugų elektroninės informacijos ir duomenų tvarkymą Užimtumo tarnybos informacinėse sistemose (toliau – Įstaigos IS, IS), nustato pagrindinius saugaus elektroninės informacijos tvarkymo reikalavimus, technines ir kitas saugos priemones, skirtas elektroninės informacijos saugai užtikrinti, reikalavimus taikomus Įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau bendrai – darbuotojai), ir kitiems asmenims, kurie tiesioginių funkcijų vykdymui naudoja Įstaigos IS ir reikalavimus keliamus trečiųjų asmenų teikiamoms paslaugoms.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Duomenų centras – specializuotos patalpos, skirtos centrinių ir tinklo kompiuterių įrangai talpinti, kuriose įrengtos minėtos įrangos nuolatiniam veikimui bei saugai užtikrinti būtinos inžinerinės sistemos (vėdinimo ir kondicionavimo, nuolatinio elektros maitinimo, priešgaisrinės saugos ir įėjimo kontrolės sistemos);

2.2. Aptarnaujantis personalas – trečiosios šalies paslaugų teikėjo, su kuriuo Užimtumo tarnyba yra pasirašiusi ryšio, techninės ar programinės įrangos priežiūros ar kitą sutartį, atstovas ar atstovai, teikiantys ryšio, techninės ar programinės įrangos priežiūros paslaugas Įstaigai.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Bendrųjų saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos standartuose LST ISO/IEC 27001:2013 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ ir LST ISO/IEC 27002:2014 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir Užimtumo tarnybos Informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose vartojamas sąvokas.

4. Šios taisyklės privalomos IS valdytojui, tvarkytojams, saugos įgaliotiniui, informacinių sistemų naudotojams, administratoriams ir aptarnaujančiam personalui.

 

II SKYRIUS

techninių ir kitų saugos priemonių aprašymas

 

5. Saugiam elektroninės informacijos tvarkymui užtikrinti Užimtumo tarnyboje naudojamos kompiuterinės, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, fizinės, techninės ir organizacinės duomenų saugos priemonės:

5.1. Užimtumo tarnybos Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyrius nustato svarbiausią kompiuterinę techninę įrangą, duomenų perdavimo tinklo mazgus, ryšio linijas, reikalingas užtikrinti Įstaigos IS pasiekiamumą. Svarbiausia kompiuterinė techninė įranga, duomenų perdavimo tinklo mazgai ir ryšio linijos turi būti dubliuojamos, jų techninė būklė nuolat stebima;

5.2. visai svarbiausiai programinei ir techninei įrangai (toliau – Įranga) turi būti teikiamas įrangos gamintojų arba jų atstovų garantinis aptarnavimas;

5.3. Įranga turi būti prižiūrima laikantis gamintojo instrukcijų ir rekomendacijų;

5.4. Įstaigos IS funkcionavimą užtikrinančios Įrangos diegimą, priežiūrą, atnaujinimą, keitimą, atsižvelgdami į gamintojų instrukcijas ir rekomendacijas, atlieka IS administratoriai pagal priskirtas atitinkamas funkcijas arba aptarnaujantis personalas. Naudotojams yra draudžiama ardyti ar iškomplektuoti Įrangą ir jos sudedamąsias dalis ir (arba) keisti jų aparatinę sąranką;

5.5. Įranga ir elektroninės informacijos laikmenos turi būti laikomos taip, kad pašaliniai asmenys negalėtų prie jų prieiti, pasisavinti ar sugadinti. Visa Įranga yra registruojama ir apskaitoma, nurodoma kompiuterinės įrangos aparatinė sąranka ir naudotojai, kuriems priskirta įranga bei kasmet atliekama inventorizacija;

5.6. patalpose, kuriose yra Įstaigos IS tarnybinės stotys, turi būti gaisro ir įsilaužimo davikliai, prijungti prie pastato signalizacijos ir apsaugos tarnybų pulto;

5.7. svarbiausios kompiuterinės įrangos darbas turi būti stebimas reguliariai. Įstaigos IS administratoriai turi būti perspėjami, kai pagrindinėje IS kompiuterinėje įrangoje sumažėja iki nustatytos pavojingos ribos laisvos kompiuterio atminties ar vietos diske, ilgą laiką stipriai apkraunamas centrinis procesorius ar kompiuterių tinklo sąsaja;

5.8. naudotojų kompiuterinėse darbo vietose gali būti naudojamos tik darbo reikmėms skirtos išorinės duomenų laikmenos. Šios laikmenos negali būti naudojamos veiklai, nesusijusiai su teisėtu Įstaigos informacijos tvarkymu;

5.9. nuotolinė prieiga prie Įstaigos IS gali būti suteikiama tik tais atvejais, jei tai būtina darbuotojo tiesioginių funkcijų atlikimui. Nuotolinė prieiga galima tik naudojantis saugius šifruotus ryšio kanalus (SSL VPN tuneliu) arba naudojant sertifikatą. Savavališka nuotolinė prieiga prie Įstaigos informacinių sistemų yra griežtai draudžiama.

6. Sisteminės ir taikomosios programinės įrangos tarnybinių stočių ir naudotojų darbo vietų saugai užtikrinti naudojamos šios priemonės:

6.1. tarnybinėse stotyse ir darbuotojų kompiuterinėse darbo vietose naudojama tik legali ir licencijuota programinė įranga, reikalinga darbinių funkcijų vykdymui. Įstaigos Saugos įgaliotinis turi parengti, su Įstaigos direktoriumi suderinti ir ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrėti bei prireikus atnaujinti leistinos programinės įrangos sąrašą;

6.2. turi būti operatyviai ištestuojami ir įdiegiami Įstaigos IS administratorių ir naudotojų darbo vietų kompiuterinės įrangos operacinės sistemos ir kitos naudojamos programinės įrangos gamintojų rekomenduojami atnaujinimai. Įstaigos IS administratorius reguliariai, ne rečiau kaip kartą per savaitę, turi įvertinti informaciją apie Įstaigos IS, savarankiškoms sudedamosioms dalims, vidinių naudotojų darbo vietų kompiuterinei įrangai neįdiegtus rekomenduojamus gamintojų atnaujinimus ir susijusius saugos pažeidžiamumų svarbos lygius;

6.3. tarnybinėse stotyse ir naudotojų kompiuterinėse darbo vietose apsaugai nuo virusų ir kitų kenkėjiškų programų turi būti įdiegtos centralizuotai valdoma ir atnaujinama kenksmingos programinės įrangos aptikimo ir šalinimo priemonės (antivirusinė programinė įranga, nepageidaujamo elektroninio pašto valdymo įranga ir pan.). Šios priemonės turi automatiniu būdu informuoti administratorių apie tai, kurioms IS ar jų posistemiams, funkciškai savarankiškoms sudedamosioms dalims yra pradelstas kenksmingosios programinės įrangos aptikimo priemonių atnaujinimo laikas. Antivirusinės programinės įrangos kenksmingo kodo aprašai atnaujinami centralizuotai ne rečiau kaip kartą per darbo dieną;

6.4. kiekvienas IS naudotojas ir administratorius turi būti identifikuojamas unikaliai, draudžiama naudoti bendras paskyras išskyrus jei tai būtina Įstaigos veiklos procesams užtikrinti ir nėra kitų galimybių. Bendrų paskyrų naudojimas turi būti suderintas su Saugos įgaliotiniu ir įvertinta tokių bendrų paskyrų naudojimo rizika bei numatytos rizikos mažinimo priemonės;

6.5. programinę įrangą tarnybinėse stotyse ir kompiuterinėse darbo vietose turi teisę diegti tik Įstaigos IS administratoriai. Naudotojai neturi teisės be administratoriaus žinios diegti bet kokią programinę įrangą jiems priskirtose kompiuterinėse darbo vietose;

6.6. Tarnybinių stočių operacinės sistemos turi būti konfigūruojamos laikantis gamintojo saugios konfigūracijos instrukcijų ir rekomendacijų;

6.7. visose kompiuterinėse darbo vietose turi būti nustatytas naudotojo prieigos blokavimas naudotojui 15 minučių neatliekant jokių veiksmų, prieiga prie kompiuterio leidžiama tik pakartotinai patvirtinus savo tapatybę. Naudotojas palikdamas kompiuterinę darbo vietą privalo imtis priemonių, kad su elektroninė informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: atsijungti nuo informacinių sistemų arba įjungti slaptažodžiu apsaugotą kompiuterio ekrano užsklandą.

7. Elektroninės informacijos perdavimo tinklais saugumo užtikrinimo priemonės:

7.1. Įstaigos kompiuterinis tinklas įrengtas laikantis ne žemesnės nei UTP 5 kategorijos kompiuteriniams tinklams keliamų reikalavimų, tinklo kabeliai turi būti įmontuoti į specialius uždengtus lovelius;

7.2. Įstaigos kompiuterių tinklas turi būti segmentuotas atskiriant į atskirus potinklius tarnybinių stočių, Įstaigos IS naudotojų ir valdymo grupes. Planuojant ir pertvarkant kompiuterių tinklą turi būti numatomas vietinio tinklo segmentavimas, leidžiantis greitai ir nesunkiai keisti tinklo konfigūraciją įvykus incidentui;

7.3. Įstaigos IS elektroninės informacijos perdavimo tinklas turi būti atskirtas nuo viešųjų ryšių tinklų naudojant ugniasienes, įvykių žurnalai (angl. log files) turi būti reguliariai, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį analizuojami ir apie rezultatus pranešama Saugos įgaliotiniui, o saugumo taisyklės periodiškai peržiūrimos ir atnaujinamos;

7.4. Įstaigos kompiuteriniame tinkle turi būti įdiegtos ir veikti automatizuotos įsibrovimo aptikimo sistemos, kurios stebėtų įeinantį ir išeinantį duomenų srautą ir vidinį srautą tarp svarbiausių tinklo paslaugų;

7.5. pagrindinėse tarnybinėse stotyse turi būti įjungtos ugniasienės, sukonfigūruotos blokuoti visą įeinantį ir išeinantį duomenų srautą, išskyrus su informacinių sistemų funkcionalumu ir administravimu susijusį srautą. Ugniasienių konfigūracijų dokumentacija turi būti saugoma kartu su IS dokumentacija;

7.6. turi būti naudojamos ugniasienės, apsaugančios nuo pagrindinių per tinklą vykdomų atakų, kurių sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP)) interneto svetainėje www.owasp.org: SQL įskverbties (angl. SQL injection), XSS (angl. Cross-site scripting), atkirtimo nuo paslaugos (angl. DOS), dedikuoto atkirtimo nuo paslaugos (angl. DDOS) ir kitų;

7.7. pagrindinėse tarnybinėse stotyse turi būti naudojamos vykdomo kodo kontrolės priemonės, automatiškai apribojančios ar informuojančios apie neautorizuoto programinio kodo vykdymą;

7.8. Įstaigos tinklo perimetro apsaugai naudojami filtrai, apsaugantys elektroniniame pašte ir viešame ryšių tinkle naršančių informacinės sistemos naudotojų kompiuterinę įrangą nuo kenksmingo kodo;

7.9. viešaisiais ryšių tinklais perduodamos Įstaigos IS elektroninės informacijos konfidencialumas užtikrinamas naudojant šifravimą. Informacijos teikimas išoriniams gavėjams vykdomas naudojant saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą arba kitą saugų šifruotą duomenų perdavimo kanalą;

7.10. visos nenaudojamos Įstaigos kompiuterinio tinklo jungtys turi būti neaktyvios;

7.11. už saugų kompiuterių tinklo veikimą atsako IS administratorius arba aptarnaujantys darbuotojai.

8. Įstaigos patalpų ir aplinkos saugumo užtikrinimo priemonės:

8.1. įėjimas į Įstaigos patalpas yra kontroliuojamas apsaugos darbuotojų bei elektroninės įėjimo sistemos, į patalpas gali patekti tik Įstaigos darbuotojai ir asmenys, turintys leidimus;

8.2. Įstaigos patalpose ir teritorijoje, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas;

8.3. Įstaigos patalpose įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija (judesio ir dūžio bei dūmų ir temperatūros davikliai), perduodanti informaciją į apsaugos postą;

8.4. tarnybinės stotys ir kita įranga bei ją palaikančios sistemos turi būti fiziškai apsaugotos nuo nesankcionuotos prieigos, vagystės, sugadinimo ar sunaikinimo, todėl įrengtos atskirose patalpoje – Įstaigos duomenų centre (toliau – DC), kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.4.1. DC patalpos atskirtos nuo Įstaigos bendrojo naudojimo patalpų;

8.4.2. užtikrinama fizinė apsauga – patalpų durys turi būti šarvuotos, atsparios įsilaužimui ir nedegios, turi būti įrengtos dvi spynos, įrengta atskira įsilaužimo signalizacija, perduodanti informaciją į apsaugos postą;

8.4.3. turi būti įrengta dubliuota vėdinimo-kondicionavimo sistema, palaikanti tinkamą DC temperatūrą bei oro drėgnumą;

8.4.4. apsaugai nuo gaisro turi būti įrengta atskira priešgaisrinė signalizacija bei automatinė gaisro gesinimo dujomis sistema;

8.4.5. siekiant užtikrinti tarnybinių stočių ir kitos įrangos, esančios DC veikimą, turi būti dubliuotas elektros energijos tiekimas bei įrengta nepertraukiamo maitinimo šaltinių sistema (toliau – UPS), užtikrinanti tarnybinių stočių ir ryšio priemonių įrangos veiklą nutrūkus elektros energijos tiekimui ne trumpiau nei 60 minučių. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti reguliariai testuojami;

8.4.6. DC įrengtos Įstaigos IS veikimą palaikančios sistemos turi būti stebimos ir prižiūrimos, siekiant užtikrinti jų tinkamą funkcionavimą;

8.5. įėjimas į DC patalpas kontroliuojamas, registruojami įeinančių asmenų apsilankymai. Į Įstaigos DC gali patekti tik autorizuoti asmenys, kurių sąrašą tvirtina arba leidimą išduoda Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjas. Pašaliniai asmenys gali patekti į DC patalpas tik lydimi Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus atsakingų asmenų, kurie turi lydėti pašalinius asmenis visą pastarųjų buvimo DC patalpose laiką;

8.6. Įrangą įnešti ar išnešti iš DC gali tik įgalioti administratoriai su Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vadovo leidimu;

8.7. atsarginės duomenų centro patalpos turi atitikti Įstaigos DC keliamus reikalavimus.

9. Kitos priemonės, naudojamos elektroninės informacijos saugai užtikrinti:

9.1. kompiuterinės įrangos ir Įstaigos IS veikimas, IS administratorių ir IS naudotojų veiksmai ir kiti saugai svarbūs įvykiai fiksuojami ir registruojami žurnaliniuose įrašuose, kuriuose turi būti fiksuojama Įstaigos Duomenų saugos nuostatuose nurodyta informacija;

9.2. žurnaliniai įrašai turi būti kaupiami ir saugomi centralizuotai techninėje ar programinėje įrangoje, skirtoje audito duomenims saugoti, ne trumpiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, ir analizuojami administratoriaus ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Apie analizės rezultatus turi būti informuojamas Saugos įgaliotinis.

9.3. ne rečiau kaip kartą per metus atliekamas Įstaigos IS informacinių technologijų atitikties vertinimas ir Įstaigos IS rizikos vertinimas.

 

III SKYRIUS

SAUGUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMAS

 

10. Įstaigos IS elektroninę informaciją įvesti, keisti, atnaujinti ir naikinti gali tik autorizuoti IS naudotojai, kuriems Įstaigos naudotojų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka yra suteiktos prieigos teisės prie Įstaigos IS ar jose tvarkomos informacijos ir duomenų.

11. Įstaigos IS taikomos įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo priemonės.

12. Siekiant nustatyti neteisėtus veiksmus su IS elektronine informacija bei šios informacijos vientisumo pažeidimus naudotojų veiksmai, jų darbo su IS laikas turi būti automatiškai registruojami žurnaliniuose įrašuose, apsaugotuose nuo neteisėto jame esančių duomenų panaudojimo, pakeitimo, iškraipymo ar sunaikinimo, kurie prieinami tik atitinkamas teises turintiems administratoriams – yra fiksuojamas paskutinį elektroninės informacijos pakeitimą atlikusį IS naudotojas ir pakeitimo laikas.

13. Įstaigos IS elektroninė informacija kitoms sistemoms teikiama ir (ar) gaunama iš jų vadovaujantis su šių sistemų valdytojais sudarytomis duomenų teikimo sutartimis. Duomenys kitoms informacinėms sistemoms teikiami XML formatu, teikiami ir iš jų gaunami šifruotu SSL kanalu, prieiga prie duomenų ribojama pagal IP adresą arba kitais duomenų teikimo sutartyse numatytais būdais, apimtimi, reguliarumu ir (ar) terminais;

14. IS elektroninės informacijos neteisėto kopijavimo, keitimo, naikinimo ar perdavimo (toliau – neleidžiama veikla) nustatymo tvarka:

14.1. IS administratoriai, užtikrindami elektroninės informacijos saugą, privalo naudoti visas įmanomas aparatines, programines ir administracines priemones skirtas apsisaugojimui nuo neleidžiamos veiklos;

14.2. siekiant patikrinti ar su IS tvarkoma elektronine informacija nėra vykdoma neleidžiama veikla, IS administratoriai kiekvieną darbo dieną privalo peržiūrėti IS programinės įrangos žurnalinius įrašus;

14.3. IS naudotojai, administratoriai ar aptarnaujantys darbuotojai, įtarę, kad su elektronine informacija buvo atlikti neteisėti veiksmai, privalo pranešti apie tai administratoriams ir (arba) Saugos įgaliotiniui;

14.4. IS administratorius, gavęs pranešimą apie galimą neteisėtą veiklą, turi nedelsiant reaguoti į IS naudotojų ar aptarnaujančio personalo pranešimus – imtis visų įmanomų veiksmų, reikalingų neteisėtai veiklai su užkirsti ir nedelsiant informuoti apie tai Saugos įgaliotinį (jei jo neinformavo IS naudotojas ar aptarnaujantys darbuotojai);

14.5. Saugos įgaliotinis, gavęs pranešimą apie neleidžiamą veiklą, turi įvertinti gautą informaciją ir priimti sprendimą dėl elektroninės informacijos saugos incidento tyrimo inicijavimo.

15. Įstaigos IS funkcionavimą užtikrinančios programinės ir techninės įrangos diegimą, priežiūrą, atnaujinimą, keitimą pagal gamintojų rekomendacijas atlieka IS administratoriai, kuriems priskirtos atitinkamos IS administravimo funkcijos arba aptarnaujantys darbuotojai.

16. Įstaigos programinės ir techninės įrangos keitimo ir atnaujinimo tvarka:

16.1. Įstaigos IS tarnybinėse stotyse programinę įrangą, reikalingą IS darbui, diegia ir tvarko IS administratorius arba aptarnaujantys darbuotojai;

16.2. organizuojami IS naudotojų darbo su nauja programine ir technine įranga mokymai;

16.3. naudojama tik sertifikuota programinė ir techninė įranga;

16.4. techninės, programinės ir sisteminės įrangos naujinimui galioja Įstaigos IS pokyčių įgyvendinimo taisyklės.

17. Atliekamas nuolatinis elektroninės informacijos atsarginis kopijavimas vadovaujantis šiomis nuostatomis:

17.1. atsarginės elektroninės informacijos kopijos daromos kiekvieną dieną į diskų masyvą ir į kopijavimo juostą, skirtą elektroninėms kopijoms saugoti;

17.2. elektroninės informacijos kopijų darymo faktas automatiškai fiksuojamas elektroniniame žurnale;

17.3. atsarginės elektroninės informacijos kopijos saugomos kitose nei tarnybinės stotys patalpose, kuriose užtikrinama tinkama apsauga;

17.4. informacija atsarginėse elektroninės informacijos kopijose turi būti šifruota, šifravimo raktai saugomi atskirai nuo kopijų. Prieiga prie atsarginių kopijų suteikiama tik įgaliotiems Įstaigos administratoriams;

17.5. ne rečiau kaip kartą per 6 (šešis) mėnesius IS administratoriaus arba aptarnaujantys darbuotojai turi atlikti elektroninės informacijos atkūrimo iš atsarginių kopijų bandymus, kurių metu turi būti atliekamas atsarginėse elektroninės informacijos kopijose esančių duomenų atstatymas. Atkūrimo iš atsarginių elektroninės informacijos kopijų bandymai yra protokoluojami.

18. Visa svarbi elektroninė informacija turi būti saugoma tarnybinių stočių įrangoje. Už asmeniniame kompiuteryje ar mobiliuose įrenginiuose esančios elektroninės informacijos atsarginių kopijų darymą yra atsakingas pats naudotojas.

19. Mobiliuosiuose įrenginiuose (nešiojamuosiuose kompiuteriuose, planšetėse, išmaniuosiuose telefonuose ir pan.), jeigu jie naudojami ne Įstaigos vidiniame kompiuterių tinkle, esanti Įstaigai svarbi informacija ir prisijungimo prie Įstaigos IS tvarkomos informacijos ir duomenų šifruojama, privaloma naudoti papildomas saugos priemones, kuriomis patvirtinama naudotojo tapatybė (slaptažodis, PIN kodas ir pan.).

20. Perduodant techninę įrangą išoriniams rangovams remontuoti turi būti užtikrinama, kad perduodamoje įrangoje nėra Įstaigos konfidencialios informacijos (išimami vidiniai diskai arba ištrinant informaciją naudojant specializuotą programinę įrangą, kad nebūtų galimybės jos atkurti.

21. Įstaigos IS pokyčiai (programinės ir techninės įrangos keitimas ir atnaujinimas) įgyvendinami laikantis nustatytų taisyklių:

21.1. visi IS pokyčiai (planavimas, projektavimas, kūrimas, testavimas, diegimas) atliekami IS valdytojo atstovo iniciatyva – pageidavimus dėl IS pokyčių gali registruoti Įstaigos darbuotojai Problemų registravimo sistemoje IT-Help. Registruotų pageidaujamų pokyčių reikalingumą pagal kompetenciją tvirtina Užimtumo tarnybos skyrių vedėjai ar jų pavaduotojai. IS pakeitimą užsakyti gali Įstaigos skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai, siunčiant pakeitimo aprašymą Užimtumo tarnybos Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui arba registruoti Problemų registravimo sistemoje IT-Help;

21.2. Pokyčiai turi būti valdomi ir planuojami, apimant pokyčių identifikavimą, priskyrimą kategorijai (administracinis, organizacinis, techninis), įtakos vertinimą ir prioritetų nustatymą IS pokyčiai gali turėti skirtingą svarbą ir skirtingą pageidaujamą įgyvendinimo greitį:

21.2.1. skubūs darbai – pokyčiai, kuriuos reikia įgyvendinti nedelsiant įvykus IS ar jos posistemių ar kitų resursų sutrikimams ar klaidoms arba. Tai aukščiausio prioriteto darbai atliekami pirmiausiai, IS pokyčių užsakyme nurodomas būtinas pokyčių atlikimo terminas;

21.2.2. vidutinio skubumo darbai – kai vykdomas periodinis arba žinomas, ne kartą jau vykdytas IS pakeitimas, darbai, atliekami eilės tvarka, kai nėra skubių darbų, IS pokyčio užsakyme nurodomas pageidaujamas pokyčių atlikimo terminas yra orientacinis pokyčių įdiegimo laikas;

21.2.3. neskubūs darbai – darbai, kuriuos reikia atlikti, bet jie nėra esminiai ir jų realizacija gali būti atidėta ilgesniam laikui, tokiems pakeitimams neturėtų būti nurodomas pakeitimų atlikimo pageidaujamas terminas;

21.3. turi būti nustatoma ir įvertinama su numatomais įgyvendinti pokyčiais susijusi rizika bei priemonės jai sumažinti;

21.4. pokyčių projektavimą ir kūrimą atlieka IS administratorius tam skirtoje kūrimo aplinkoje. Atliekant pakeitimo projektavimą ir kūrimą gali būti pasitelktos trečiosios šalys;

21.5. pagal pokyčių įtakos Įstaigos veiklai lygį, pakeitimai skirstomi į:

21.5.1. neturintys įtakos veiklai – smulkūs pakeitimai, kurie neturi įtakos esminiam veiklos funkcionalumui;

21.5.2. turintys įtakos atskiroms veiklos grupėms – tai pakeitimai, kurie vykdomi dalyje funkcionalumo ir gali turėti poveikį kai kurioms Įstaigos veikloms ar elektroninėms paslaugoms;

21.5.3. turintys įtakos visai veiklai – tai esminiai pokyčiai, kurie gali turėti įtakos visai veiklai ir yra rizika, kad turės įtakos klientų aptarnavimo kokybei;

21.6. prieš atliekant pokyčius, kurių metu gali iškilti grėsmė IS elektroninės informacijos konfidencialumui, vientisumui ar pasiekiamumui, visi pokyčiai turi būti išbandomi testavimo aplinkoje;

21.7. visi pokyčiai, galintys sutrikdyti ar sustabdyti Įstaigos IS veikimą, turi būti suderinti su IS savininku ir apie galimus IS veikimo sutrikimus ne privalo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki planuojamų pokyčių vykdymo pradžios raštu informuoti Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėją ir Saugos įgaliotinį;

21.8. diegiant pakeitimus, kurių metu galimi IS veikimo sutrikimai, IS administratorius arba Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjo įgaliotas darbuotojas ne vėliau kaip 2 dienos iki planuojamų pokyčių vykdymo pradžios elektroniniu paštu informuoja naudotojus apie pokyčių darbų pradžią, pabaigą ir galimus IS veikimo sutrikimus;

21.9. visi pokyčiai gali būti diegiami tik suderinus diegimo laiką su Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėju arba pavaduotoju;

21.10. į gamybinę aplinką pokyčiai gali būti perkelti tik sėkmingai atlikus pokyčių testavimus, kurie turi būti protokoluojami. Pokyčiai, turintys įtakos atskiroms veiklos grupėms ar turintys įtaką visai veiklai gali būti diegiami tik prieš tai padarius duomenų bazių atsargines kopijas;

21.11. visi pokyčiai turi būti registruojami naudojant Įstaigos dokumentų valdymo sistemą ir apie tai informuojami IS administratoriai ir IS naudotojai. Naudotojams turi būti pateikiama visa reikalinga informacija apie Įstaigos IS pakeitimus, susijusius su planuojamais ar įvykdytais pokyčiais, esant poreikiui naudotojams ir susijusiems administratoriams turi būti rengiami mokymai.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI, KELIAMI informacinėms sistemoms FUNKCIONAVIMUI REIKALINGOMS PASLAUGOMS IR JŲ TEIKĖJAMS

 

22. Paslaugų teikėjų prieigos prie Įstaigos IS lygiai ir sąlygos:

22.1. prieiga prie Įstaigos IS paslaugų teikėjams ir jų atstovams suteikiama tik tokio lygio, kuri yra būtina norint vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus. Prieiga prie Įstaigos IS paslaugų teikėjams ir (arba) jų atstovams (aptarnaujantiems darbuotojams) suteikiama Įstaigos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka;

22.2. paslaugų teikėjo prieigos prie Įstaigos programinių ir techninių išteklių bei saugos reikalavimų laikymosi sąlygos turi būti apibrėžtos paslaugų teikimo sutartyse, kurių reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą vykdo už sutartis vykdymą paskirti atsakingi asmenys;

22.3. sutartyse su Įstaigos IS funkcionalumui užtikrinti reikalingų paslaugų teikėjais turi būti numatyti informacijos konfidencialumo ir elektroninės informacijos saugos užtikrinimo reikalavimai bei numatyta atsakomybė už jų nesilaikymą;

22.4. paslaugų teikėjai, kuriems paslaugų teikimui yra būtina prieiga prie Įstaigos IS, privalo pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimą, kuris galioja ir nutraukus sutartį ar pasibaigus jos galiojimui. Įstaigos IS administratorius, prieš suteikdamas prieigą prie asmens duomenų, kitokios konfidencialios informacijos arba ją apdorojančios Įstaigos IS, turi įsitikinti, kad aptarnaujantys darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir privalo supažindinti aptarnaujančius darbuotojus su suteiktos prieigos prie duomenų saugyklų saugos reikalavimais ir sąlygomis;

22.5. administratorius suteikia aptarnaujantiems darbuotojams tik tokias prieigos prie IS teises, fizinę prieigą prie IS techninės ir programinės įrangos ir kitų resursų, kuri yra būtina norint atlikti arba vykdyti paslaugų teikėjo funkcijas paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

22.6. Įstaigos IS administratorius atsako už programinių, techninių ir kitų prieigos prie Įstaigos IS išteklių organizavimą, suteikimą ir panaikinimą paslaugų teikėjui. Pasibaigus paslaugų teikimo sutarties galiojimui ar šią sutartį nutraukus, administratorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip paskutinę sutarties galiojimo darbo dieną, panaikina visas aptarnaujančių darbuotojų prieigos prie IS teises.

23. Reikalavimai IS tarnybinių stočių patalpų, IS programinės įrangos, IS priežiūrai ir kitoms paslaugoms:

23.1. reikalavimai paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms IS priežiūros paslaugoms nustatomi šių paslaugų teikimo sutartyse;

23.2. paslaugų teikėjas, darbų atlikėjas ar įrangos tiekėjas paslaugas, darbus ar įrangą, susijusią Įstaigos IS, jos projektavimu, kūrimu, diegimu, modernizavimu ir kibernetinio saugumo užtikrinimu, privalo užtikrinti atitiktį Organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams (tai turi būti iš anksto nustatyta pirkimo dokumentuose);

23.3. paslaugų teikėjas turi būti Įstaigai siūlomų programinių ir techninių produktų gamintojas arba šių produktų gamintojo oficialus atstovas ir turi užtikrinti kokybišką siūlomos programinės ir techninės įrangos garantinio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų teikimą.

24. Įstaigos IS veiklą palaikančių sistemų (elektros energijos, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo bei kitos sistemos) kokybė atsižvelgiant į šių sistemų veiklai keliamus reikalavimus turi būti reguliariai tikrinama, siekiant užtikrinti tinkamą šių paslaugų teikimą ir sumažinti galimas šių paslaugų teikimo sutrikimo ir avarijos pasekmes.

 

V SKYRIUS

BAGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. IS administratoriai, aptarnaujantis personalas ir IS naudotojai, pažeidę elektroninės informacijos saugą reglamentuojančių dokumentų ir kitų saugų IS elektroninės informacijos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Taisyklės turi būti reguliariai ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrimos ir atnaujinamos esat poreikiui. Papildomai taisyklės turi būti peržiūrimos atlikus rizikos ar saugos atitikties įvertinimą arba įvykus esminiams organizaciniams, sisteminiams ar kitokiems pokyčiams Įstaigoje. Už Taisyklių peržiūrą atsakingas Saugos įgaliotinis.

 

___________________________

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-113

 

 

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planas (toliau – Valdymo planas) reglamentuoja Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba, Įstaiga) valdomų informacinių sistemų (toliau – Įstaigos IS, IS) ir jos teikiamų funkcijų tęstinumo užtikrinimą, įvykus elektroninės informacijos saugos  ar kibernetiniam incidentui (toliau – Incidentas), dėl kurio susidarė ekstremali situacija, taip pat nustato Užimtumo tarnybos IS valdytojo ir tvarkytojų veiksmus įvykus Incidentui, kurio metu gali kilti pavojus tvarkomos elektroninės informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui.

2. Valdymo planas parengtas vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

2.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

2.3. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimu aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimu aprašas);

2.4. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

2.5. Nacionaliniu kibernetinių incidentų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

2.6. Užimtumo tarnybos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais.

3. Valdymo plane vartojamos sąvokos:

3.1. Duomenų centras – specializuotos patalpos, skirtos centrinių ir tinklo kompiuterių įrangai talpinti, kuriose įrengtos minėtos įrangos nuolatiniam veikimui bei saugai užtikrinti būtinos inžinerinės sistemos (vėdinimo ir kondicionavimo, nuolatinio elektros maitinimo, priešgaisrinės saugos ir įėjimo kontrolės sistemos).

3.2. Ekstremali situacija – incidentas, kurio metu sutrinka arba neveikia bent viena Įstaigos IS (ar jos dalis), galinti turėti neigiamą įtaką pagrindiniams Užimtumo tarnybos veiklos procesams.

3.3. Veiklos tęstinumo valdymo grupė – Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta grupė koordinuojanti Įstaigos IS veiklos atkūrimą esant ekstremaliai situacijai bei užtikrinanti tęstinumui kylančių grėsmių valdymą ir sprendimų, reikalingų Įstaigos IS veiklos atkūrimui priėmimą.

3.4. Veiklos atkūrimo grupė – grupė užtikrinanti Įstaigos IS veiklos atkūrimą ir veikimą bei atskaitinga Valdymo grupei, esant ekstremaliai situacijai.

4. Kitos Valdymo plane naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos  Kibernetinio saugumo įstatyme, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimu apraše, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, Nacionaliniame kibernetinių incidentų valdymo plane, Užimtumo tarnybos  informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose (toliau – Saugos nuostatai) ir kituose Įstaigos elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą reglamentuojančiuose dokumentuose (toliau – Saugos dokumentai).

5. Valdymo planas įsigalioja įvykus Incidentui, jei nustatoma, kad standartinėmis incidentų valdymo priemonėmis Įstaigos IS įprastinės veiklos atkurti per maksimalų leistiną paslaugos neveikimo laiką, nustatytą Įstaigos Saugos nuostatų 1 priede, nepavyks. Apie tai Saugos įgaliotinis informuoja Užimtumo tarnybos direktorių ir Valdymo grupės vadovą, kuris priima sprendimą dėl Valdymo plano įsigaliojimo ir sušaukia Valdymo grupės posėdį.

6. Valdymo planas privalomas Įstaigos IS valdytojui, tvarkytojams, saugos įgaliotiniui, IS administratoriams ir IS naudotojams ir aptarnaujantiems darbuotojams.

7. Valdymo plano įgyvendinimo nuostatos:

7.1. Saugos įgaliotinis dalyvauja Valdymo grupėje ir teikia jai informaciją apie Incidentą, sukėlusį ekstremalią situaciją;

7.2. Įstaigos IS administratoriai užtikrina Įstaigos IS veiklos atkūrimą ir dalyvauja Atkūrimo grupės veikloje;

7.3. Įstaigos IS naudotojai privalo laikytis Valdymo plano reikalavimų bei vykdyti ir Valdymo bei Atkūrimo grupių reikalavimus.

8. Reaguojant į Incidentus ir juos valdant, vykdomi veiksmai, nurodyti informacinių sistemų veiklos atkūrimo detaliajame plane (toliau – Detalusis planas), ir vadovaujamasi šiais principais:

8.1. gyvybės ir sveikatos apsaugos – pirmiausia privalo būti užtikrinta Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) gyvybė ir sveikata, kol trunka ekstremali situacija ir likviduojami Incidento padariniai;

8.2. turto apsaugos – privalo būti užtikrinta Įstaigos turto apsauga, kol trunka ekstremali situacija ir likviduojami Incidento padariniai;

8.3. Įstaigos IS veiklos laipsniško atkūrimo – pirmiausia atkuriamos būtinos Įstaigos veiklai užtikrinti IT infrastruktūros veikimas ir informacinės sistemos bei užtikrinamas jų prieinamumas pagal Valdymo plano 1 priede pateiktą eiliškumą.

9. Įstaigos IS yra laikoma atkurta jeigu:

9.1. yra atkurtas Incidento metu sutrikusių Įstaigos IS prieinamumas, užtikrintas informacijos konfidencialumas ir vientisumas;

9.2. IS elektroninė informacija yra teisinga ir nuolat atnaujinama;

9.3. IS nustatyta tvarka gauna elektroninę informaciją iš kitų susijusių informacinių sistemų ir registrų;

9.4. IS elektroninė informacija teikiama duomenų gavėjams duomenų teikimo sutartyse nustatytomis sąlygomis arba pagal duomenų gavėjo prašymą;

9.5. IS naudotojai gali atlikti savo funkcijas naudodamiesi Įstaigos IS.

10. Įstaigos IS ir IT infrastruktūros atkūrimo prioritetai nustatyti Valdymo plano 1 priede.

11. Finansinių ir kitų išteklių, reikalingų Įstaigos IS veiklai atkurti, įvykus ekstremaliai situacijai, šaltinius ir pobūdį numato Valdymo grupė kiekvienos ekstremalios situacijos atveju ir teikia Įstaigos direktoriui.

12. Elektroninės informacijos saugos incidentai, informacijos saugos incidentai, nesukėlę ekstremalios situacijos, valdomi Informacijos saugos incidentų valdymo procedūroje nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

 

13. Veiklos tęstinumo valdymo grupės sudėtis (toliau – Valdymo grupė):

13.1. Užimtumo tarnybos direktorius (veiklos tęstinumo valdymo grupės vadovas);

13.2. Užimtumo tarnybos kancleris (veiklos tęstinumo valdymo grupės vadovo pavaduotojas);

13.3. Saugos įgaliotinis;

13.4. Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjas.

14. Valdymo grupė atlieka šias funkcijas:

14.1. analizuoja situaciją ir priima sprendimus Įstaigos IS veiklos tęstinumo valdymo klausimais;

14.2. skelbia ir atšaukia ekstremalią situaciją;

14.3. bendrauja su viešosios informacijos rengėjų ir viešosios informacijos skleidėjų atstovais;

14.4. informuoja Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą apie IS įvykusius kibernetinius incidentus, nurodytus Nacionaliniame kibernetinių incidentų valdymo plane ir taikytas kibernetinių saugos incidentų valdymo priemones Kibernetinių incidentų valdymo ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro informavimo tvarkos apraše numatyta tvarka (2 priedas);

14.5. bendrauja su teisėsaugos ir kitomis institucijomis, Įstaigos darbuotojais ir kitomis interesų grupėmis;

14.6. kontroliuoja finansinių ir kitų išteklių, reikalingų Įstaigos IS veiklai atkurti, įvykus ekstremaliai situacijai, naudojimą;

14.7. organizuoja ir užtikrina IS duomenų fizinę saugą, įvykus ekstremaliai situacijai;

14.8. organizuoja logistiką (žmonių, daiktų, įrangos vežimo organizavimas ir jų vežimas į numatytą saugią vietą);

14.9. esant poreikiui, organizuoja Įstaigos IS veiklai atkurti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą;

14.10. prižiūri ir koordinuoja Įstaigos IS veiklos atkūrimą;

14.11. atlieka kitas Valdymo grupei pavestas funkcijas.

15. Valdymo grupei paskelbus ekstremalią situaciją ir įsigaliojus Valdymo planui, esant būtinybei parengiami ir išsiunčiami informaciniai pranešimai IS naudotojams, duomenų gavėjams ir teikėjams, viešosios informacijos skleidėjams, teisėsaugos institucijoms, nurodant kontaktinį asmenį bei jo kontaktus, kuris įgaliotas suteikti papildomą informaciją.

16. Veiklos atkūrimo grupė (toliau – Atkūrimo grupė) sudaroma iš Įstaigos IS priežiūrą atliekančių administratorių pagal vykdomas veiklos atkūrimo funkcijas. Valdymo grupės nariai neturėtų būti ir Atkūrimo grupės nariais, nebent išskirtiniais atvejais kai yra žmogiškųjų išteklių trūkumas. Atkūrimo grupės sudėtis:

16.1. Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjas (Atkūrimo grupės vadovas);

16.2. IS administratoriai;

16.3. Aptarnaujantys darbuotojai (teikiantys Įstaigai IS ir (arba) IT infrastruktūros priežiūros paslaugas) ir (arba) kiti išoriniai ekspertai (pagal poreikį).

17. Atkūrimo grupė atlieka šias funkcijas:

17.1. organizuoja tarnybinių stočių veiklos atkūrimą;

17.2. organizuoja kompiuterių tinklo veikimo atkūrimą;

17.3. organizuoja Įstaigos IS informacijos atkūrimą;

17.4. organizuoja taikomųjų programų tinkamo veikimo atkūrimą;

17.5. organizuoja darbo kompiuterių veikimo atkūrimą ir prijungimą prie kompiuterių tinklo;

17.6. organizuoja ryšio su Įstaigos teritoriniais padaliniais ir kitomis įstaigomis, institucijomis ir kitomis organizacinėmis struktūromis atkūrimą;

17.7. atlieka kitas funkcijas ir veiksmus, būtinus Įstaigos IS veiklos atkūrimui.

18. Paskelbus ekstremalią situaciją Valdymo grupė ir Atkūrimo grupė organizuoja pasitarimus, įskaitant ir nuotoliniu būdu, bendrauja visomis tuo metu prieinamomis ryšio priemonėmis (telefonu, mobiliuoju ryšiu, elektroninių paštu). Esant poreikiui gali būti organizuojami bendri Valdymo grupės ir Atkūrimo grupės pasitarimai.

19. Atkūrimo grupės vadovas ne rečiau kaip 2 kartus per dieną informuoja Valdymo grupės vadovą ir narius apie jiems priskirtų funkcijų vykdymo eigą.

20. Paskelbus ekstremalią situaciją, siekiant atkurti Įstaigos IS veiklą, prireikus gali būti naudojamos atsarginės patalpos, kurių adresas ir būdai, kaip iki jų nuvykti nurodomi Valdymo plano 3 priede.

21. Atsarginėms patalpoms, naudojamoms Įstaigos IS veiklai atkurti, paskelbus ekstremalią situaciją, keliami šie reikalavimai:

21.1. Atsarginės patalpos turi būti fiziškai apsaugotos nuo neautorizuoto patekimo į jas. Jos turi būti įrengtos atskiroje rakinamoje patalpoje. Patalpų durys turi būti šarvuotos ir apsaugotos bent dviem skirtingos konstrukcijos spynomis;

21.2. Patekimas į patalpas turi būti registruojamas žurnale;

21.3. Patalpos turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus ir higienos reikalavimus, jose turi būti įrengtos gaisro gesinimo priemonės bei veikianti oro temperatūros ir drėgmės reguliavimo įranga (oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema);

21.4. Atsarginės patalpos turi turėti nuolatinį elektros energijos ir interneto ryšį, taip pat turi būti įrengtas rezervinis elektros energijos šaltinis, užtikrinantis įrangos veikimą ne trumpiau kaip 30 minučių;

21.5. Ryšių kabeliai turi būti apsaugoti nuo neteisėto prisijungimo.

22. Detalusis planas, su nurodytais veiksmais ir jų vykdymo eiliškumu, terminais, atsakingais vykdytojais įvykus skirtingo pobūdžio elektroninės informacijos saugos incidentams, pateiktas Valdymo plano 4 priede. Už Detaliojo plano parengimą ir atnaujinimą atsakingas Saugos įgaliotinis kartu su IS administratoriais.

23. Ekstremali situacija yra atšaukiama kai:

23.1. pašalinamos priežastys sukėlusios ekstremalią situaciją;

23.2. atkuriamas Įstaigos IS veikimas, būtinas Įstaigos funkcijų vykdymui.

24. Atšaukus ekstremalią situaciją Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtas asmuo įvertina Valdymo grupės ir Atkūrimo grupės veikla ekstremalios situacijos metu, pateikiamos išvados ir siūlymai dėl Valdymo plano tobulinimo ar keitimo.

25. Saugos įgaliotinis yra atsakingas už Įstaigos IS naudotojų supažindinimą su Valdymo planu.

 

 

III SKYRIUS

APRAŠOMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Įstaigos IS veiklos tęstinumui užtikrinti turi būti parengti šie dokumentai:

26.1. Įstaigos IS projektinė dokumentacija (IS specifikacijos), kurioje turi būti nurodyta konkrečių IS informacinių technologijų įranga ir jos parametrai;

26.2. už konkrečios informacinių technologijų įrangos priežiūrą atsakingų administratorių sąrašas bei minimalus Įstaigos IS veiklai atkurti nesant administratoriaus, kuris dėl komandiruotės, ligos ar kitų priežasčių negali operatyviai atvykti į darbo vietą, reikiamos kompetencijos ar žinių lygis (kuris negali būti žemesnis už Įstaigos IS administratoriui keliamų reikalavimų lygį);

26.3. patalpų, kuriose yra Įstaigos IS įranga, brėžiniai ir patalpose esančios įrangos bei komunikacijų sąrašas (tarnybinės stotys, kompiuterių tinklo ir telefonų tinklo mazgai bei šių tinklų vedimo tarp aukštų vietos, elektros įvedimo pastate vietos);

26.4. IS kompiuterinio tinklo fizinio ir loginio sujungimo schemos;

26.5. elektroninės informacijos teikimo ir kompiuterinės, techninės ir programinės įrangos priežiūros sutarčių sąrašas bei atsakingi už šių sutarčių įgyvendinimo priežiūrą asmenys;

26.6. dokumentas, kuriame nurodyta programinės įrangos laikmenų ir laikmenų su atsarginėmis elektroninės informacijos kopijomis saugojimo vieta ir šių laikmenų perkėlimo į saugojimo vietą laikas ir sąlygos;

26.7. Valdymo grupės ir Atkūrimo grupės narių sąrašai su kontaktiniais duomenimis, leidžiančiais susisiekti su šių grupių nariais bet kurio metu.

27. Už nurodytų dokumentų parengimą, reguliarų peržiūrėjimą ir atnaujinimą atsakingas Saugos įgaliotinis.

28. Už nurodytų dokumentų saugojimą atsakingi IS administratoriai. Atspausdinti dokumentai saugomi Įstaigos atsarginėse patalpose, pritaikytose Įstaigos IS veiklai atkurti.

 

 

IV SKYRIUS

PLANO VEIKSMINGUMO IŠBANDYMO NUOSTATOS

 

29. Valdymo plano veiksmingumas turi būti išbandomas ne rečiau kaip kartą per metus arba įvykus didesniems Įstaigos IS ar infrastruktūros pokyčiams. Išbandymo data nustatoma ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario mėnesio paskutinės dienos.

30. Valdymo plano veiksmingumas turi būti atliekamas pagal sukurtą ekstremalios situacijos scenarijų, atsižvelgiant į per praėjusius metus įvykusius elektroninės informacijos saugos incidentus.

31. Valdymo plano veiksmingumo išbandymo metu:

31.1. imituojamos Incidentų situacijos, atsakingi Incidento valdymo ir pasekmių likvidavimo vykdytojai atlieka incidento situacijos metu būtinus atlikti veiksmus;

31.2. iš atsarginių duomenų kopijose esamų duomenų vykdomas IS informacijos ir duomenų atkūrimas.

32. Atlikus Valdymo plano veiksmingumo išbandymą Saugos įgaliotinis per 14 kalendorinių dienų parengia Valdymo Plano veiksmingumo išbandymo ataskaitą (Valdymo plano 5 priedas) (toliau – Ataskaita), kurioje yra apibendrinami atliktų bandymų rezultatai, akcentuojami pastebėti trūkumai. Ataskaita pateikiama Valdymo grupei. Atsižvelgiant į nustatytus trūkumus Saugos įgaliotinis pateikia Valdymo grupei pasiūlymus dėl Valdymo plano atnaujinimo ar pakeitimo.

33. Valdymo plano veiksmingumo išbandymo metu pastebėti trūkumai šalinami remiantis operatyvumo, veiksmingumo ir ekonomiškumo principais.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Valdymo planas yra peržiūrimas vieną kartą per metus. Valdymo panas turi būti persvarstomas (peržiūrimas) po rizikos analizės ar informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo atlikimo arba įvykus esminiams organizaciniams, sisteminiams ar kitiems pokyčiams Įstaigoje. Prireikus Valdymo planas turi būti tikslinamas ir derinamas su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos ministerijos, vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimu aprašu.

35. Įstaigos IS naudotojai, pažeidę šio Plano ir kitų veiklos tęstinumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________________

 

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos Informacinių sistemų

veiklos tęstinumo valdymo plano

1 priedas

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ ATKŪRIMO PRIORITETAI IR ATSAKOMYBĖ

 

 

 

Eil. Nr. (prioritetas)

Informacinės sistemos ir IT Infrastruktūra

Asmuo, atsakingas už Įstaigos IS atkūrimą

1

Įstaigos kompiuterių tinklo veikimo atkūrimas

Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

2

Tarnybinių stočių veikimo atkūrimas

Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

3

Duomenų bazių atkūrimas

Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

4

LDB IS (eDBirža) veiklos atkūrimas

IT plėtros skyriaus vedėjas

5

Dokumentų valdymo sistema (DocLogix)

Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

6

SIDA veiklos atkūrimas

IT plėtros skyriaus vedėjas

7

Užimtumo tarnybos elektroninio pašto sistemos veiklos atkūrimas

Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

8

Kompiuterizuotų darbo vietų veikimo atkūrimas

Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

9

PVS (Bonus) veiklos atkūrimas

Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

 

 

________________________

 

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos Informacinių sistemų

veiklos tęstinumo valdymo plano

2 priedas

 

 

KIBERNETINIŲ INCIDENTŲ VALDYMO IR NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Kibernetinių incidentų valdymo ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro informavimo tvarkos aprašas reglamentuoja kibernetinių incidentų valdymo ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro informavimo apie IS įvykusius kibernetinius incidentus tvarką.

2. Veiklos tęstinumo valdymo grupė nustato ir priskiria Incidentą kibernetinio incidento grupei (grupėms) ir poveikio kategorijai pagal Nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo plano priede pateiktus kriterijus.

3. Saugos įgaliotinis informuoja Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą (toliau – NKSC) apie IS įvykusius:

3.1. didelio poveikio kibernetinius incidentus – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą nuo jų nustatymo;

3.2. vidutinio poveikio kibernetinius incidentus – ne vėliau kaip per 4 valandas nuo jų nustatymo;

3.3. nereikšmingo poveikio kibernetinius incidentus – periodiškai kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną.

4. NKSC informuojamas apie didelio ar vidutinio poveikio kibernetinius incidentus kibernetinio saugumo subjekto pranešimu, kuriame nurodoma:

4.1. trumpas kibernetinio incidento apibūdinimas;

4.2. tikslus laikas, kada kibernetinis incidentas įvyko ir buvo nustatytas;

4.3. kibernetinio incidento šalinimo tvarka (nurodoma ar tai prioritetas, ar ne);

4.4. tikslus laikas, kada bus teikiama kibernetinio incidento tyrimo ataskaita.

5. Informuojant apie nereikšmingą kibernetinį incidentą pateikiama informacija apie kiekvienos grupės incidentų, įvykusių nuo paskutinio pranešimo pateikimo dienos, skaičių.

6. NKSC pateikiama incidento tyrimo ataskaita:

6.1. didelės reikšmės kibernetinio incidento valdymo būklę – ne vėliau kaip per 4 valandas nuo jo nustatymo ir ne rečiau kaip kas keturias valandas atnaujintą informaciją, iki kibernetinis incidentas suvaldomas ar pasibaigia;

6.2. vidutinės reikšmės kibernetinio incidento valdymo būklę – ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jo nustatymo ir ne rečiau kaip kas dvidešimt keturias valandas atnaujintą informaciją, iki kibernetinis incidentas suvaldomas ar pasibaigia;

6.3. didelio ar vidutinio poveikio kibernetinių incidentų suvaldymą ar pasibaigimą – ne vėliau kaip per 4 valandas nuo jų suvaldymo ar pasibaigimo.

7. Didelės ir vidutinės reikšmės kibernetinio incidento tyrimo ataskaitoje nurodoma žinoma informacija:

7.1. kibernetinio incidento grupė (grupės) ir poveikio kategorija;

7.2. IS komponento, kuriame nustatytas kibernetinis incidentas, tipas (informacinė sistema, posistemė, elektroninių ryšių tinklas, tarnybinė stotis ir pan.);

7.3. kibernetinio incidento veikimo trukmė;

7.4. kibernetinio incidento šaltinis;

7.5. kibernetinio incidento požymiai;

7.6. kibernetinio incidento veikimo metodas;

7.7. galimos kibernetinio incidento pasekmės;

7.8. kibernetinio incidento poveikio pasireiškimo (galimo išplitimo) mastas;

7.9. kibernetinio incidento būsena (aktyvus, pasyvus);

7.10. priemonės, kuriomis kibernetinis incidentas nustatytas;

7.11. galimos kibernetinio incidento valdymo priemonės;

7.12. tikslus laikas, kada bus teikiama pakartotinė kibernetinio incidento tyrimo ataskaita.

8. Apie didelės ir vidutinės reikšmės kibernetinio incidento sustabdymą ir pašalinimą NKSC pranešama ne vėliau kaip per 8 valandas nuo kibernetinio incidento sustabdymo ir pašalinimo.

9. Apie kibernetinius incidentus NKSC informuojamas naudojantis Kibernetinio saugumo informaciniu tinklu, o nesant galimybės – NKSC nurodytais kontaktais (tel. 1843, el. p. cert@nksc.lt).

 

 

___________________________

 

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos Informacinių sistemų

veiklos tęstinumo valdymo plano

3 priedas

 

ATSARGINIŲ PATALPŲ, NAUDOJAMŲ UŽIMTUMO TARNYBOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ VEIKLAI ATKURTI, ĮVYKUS INCIDENTUI, ADRESAS IR KAIP JAS RASTI

 

1. Atsarginių patalpų adresas: Žirmūnų g.139, LT- 09120 Vilnius, Lietuva.

2. Atsarginių patalpų vieta žemėlapyje:

 

 

 


 

3. Keliavimo iš pagrindinių patalpų į atsargines patalpas schema:

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinių

sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano

4 priedas

 

UŽIMTUMO TARNYBOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ VEIKLOS ATKŪRIMO DETALUSIS PLANAS

 

Ekstremali situacija

Veiklos atkūrimo veiksmai

Atsakingi vykdytojai

Gautas pranešimas apie Incidentą, galintį įtakoti ekstremalios situacijos atsiradimą (pvz., virusą Įstaigos kompiuteriniame tinkle, patalpų pažeidimus, Techninės įrangos gedimus, darbuotojų nepasiekiamumą ir pan.)

Informuojama Veiklos tęstinumo valdymo grupė apie Incidentą

Saugos įgaliotinis

Vykdomas informacijos rinkimas ir Incidento analizė (surenkama informacija iš IS tvarkytojų ir IS administratorių apie sutrikusių Įstaigos IS veiklą, patalpas arba patirtą kitokią žalą)

Valdymo grupė

IS administratorius

Skelbiama ekstremali situacija (jei pranešimas apie Incidentą patvirtinamas)

Valdymo grupės vadovas

Prireikus parengiami ir išplatinami informaciniai pranešimai visiems naudotojams. Pranešime turi būti pateikiamos rekomendacijos, kaip elgtis esant ekstremaliai situacijai, nurodomi atsakingi darbuotojai ir jų kontaktinė informacija; taip pat išplatinami pranešimai IS tvarkytojams, duomenų gavėjams; viešosios informacijos skleidėjams; teisėsaugos institucijoms.

Parengiamas priemonių planas kilusiam pavojui užkirsti.

Sudaroma Veiklos atkūrimo grupė, atsižvelgiant į tai, kokios Įstaigos IS pažeistos bei pažeidimų pobūdį.

Valdymo grupė

1. Įstaigos patalpų pažeidimas arba praradimas (pvz., dėl gaisro, patalpų užpuolimo, pavojingų medžiagų patalpose, patalpų pažeidimo arba praradimo, stichinės nelaimės, oro sąlygų, avarijų, karo veiksmų)

1.1. Informuojamos atitinkamos tarnybos ir institucijos (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba, Policija ir pan.). Evakuojami darbuotojai ir atliekami kiti veiksmai pagal įstaigoje patvirtintą ekstremalių situacijų valdymo planą.

Įstaigos darbuotojas atsakingas už darbuotojų saugą

1.2. Įvertinama, ar kyla pavojus nepertraukiamai Įstaigos IS veiklai.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 1.3 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 1.9 papunktyje.

Valdymo grupė

 

1.3. Įvertinama, ar reikia išjungti Įstaigos IS, kitas komunikcijas, galinčias kelti pavojų (elektros, valdentiekio ir pan.).

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 1.4 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 1.5 papunktyje.

Valdymo grupė

1.4. Jei reikia, išjungiamos Įstaigos IS (jei yra galimybės, gali būti vykdoma nuotoliniu būdu), atjungiamos kitos komunikacijos.

Atkūrimo grupė

IS administratorius

Turto valdymo skyriaus atsakingas darbuotojas

1.5. Įvertinama, ar pasiekiamas Įstaigos duomenų centras.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 1.6 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti pagal 2 situaciją.

Atkūrimo grupė

1.5.

 

1.6. Priimamas sprendimas, ar reikia atkurti Įstaigos IS.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 1.7 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 1.8 papunktyje.

Valdymo grupė

1.7. Atkuriamos Įstaigos IS pagal numatytą prioritetą

Atkūrimo grupė

IS administratorius

1.8. Įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių.

Jei ne, laikoma, kad Įstaigos IS veikla atkurta.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 1.9 papunktyje.

Valdymo grupė

1.9. Pagal situaciją taikomos papildomos priemonės

Atkūrimo grupė

IS administratorius

1.10. Informuojami darbuotojai apie patalpų pasiekiamumą, kai gaunama informacija, kad patalpos tinkamos naudoti.

Įstaigos darbuotojas atsakingas už darbuotojų saugą

2. Nepasiekiamas pagrindinis Įstaigos duomenų centras (dėl gaisro pastato dalyje, kurioje yra duomenų centras, dėl inžinerinių sistemų gedimo (rezervinės elektros maitinimo, kondicionavimo ir vėdinimo ir pan.)

2.1. Nustatoma, kad nepasiekiamas pagrindinis duomenų centras.

Atkūrimo grupė

IS administratorius

2.2. Įvertinama, ar reikia atkurti Įstaigos IS atsarginiame duomenų centre.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 2.3 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 2.4 papunktyje.

Valdymo grupė

2.3. Vykdomas Įstaigos IS atkūrimas atsarginėse patalpose.

Toliau vykdomi veiksmai, numatyti 2.4. punkte.

Atkūrimo grupė

IS administratorius

2.4. Įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 2.5 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 2.6 papunktyje.

Valdymo grupė

2.5. Pagal situaciją taikomos papildomos priemonės.

Atkūrimo grupė

2.6. Įvertinama, ar galima grįžti į pagrindinį Įstaigos duomenų centrą.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 2.4 papunktyje.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 2.7 papunktyje.

Valdymo grupė

2.7. Esant galimybei vykdomas Įstaigos IS atkūrimas pagrindiniame duomenų centre.

Atkūrimo grupė

IS administratorius

2.8. Atkūrus IS veikimą pagrindiniame duomenų centre priimamas sprendimas, kad Įstaigos IS veikla atkurta.

Valdymo grupė

3. Nepasiekiama techninė ar programinė įranga (dėl techninės įrangos gedimo, neturint rezervinės įrangos, kai nepavyko atkurti Įstaigos IS veikimo per 2 val. po įvykio ir nustatoma, kad to nepavyks padaryti teisės aktuose nustatytais terminais)

3.1. Nustatoma, kad nepasiekiama techninė ar programinė įranga.

Atkūrimo grupė

IS administratorius

3.2. Situacijos vertinimas, jei reikia, draudimo įmonės, kitų institucijų informavimas.

Valdymo grupė

3.3. Įvertinama, ar Įstaiga turi pakankamai techninių resursų funkcijų perkėlimui.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 3.4 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 3.5 papunktyje.

Valdymo grupė

3.4. Funkcijos perkeliamos į laisvus resursus. Toliau vykdomi veiksmai, numatyti 3.5 papunktyje.

Atkūrimo grupė

3.5. Įvertinama, ar pasiekiamas pagrindinis duomenų centras.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti pagal 2 situaciją.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 3.6 papunktyje.

Valdymo grupė

3.6. Įvertinama, ar reikia įsigyti papildomos techninės ar programinės įrangos arba yra galimybė atstatyti programinę įrangą iš atsarginių kopijų.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 3.7 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 3.8 papunktyje.

Valdymo grupė

3.7. Organizuojamas ir vykdomas papildomos techninės įrangos įsigijimas/nuoma arba sugadintos programinės įrangos atstatymas iš atsarinių kopijų.

Atkūrimo grupė

IS administratorius

3.8. Įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 3.9 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 3.10 papunktyje.

Valdymo grupė

3.9. Pagal situaciją taikomos papildomos priemonės.

Atkūrimo grupė

3.10. Įvertinama, ar Įstaigos IS veikimas atkurtas, priimamas sprendimas, kad funkcijos atkurtos.

Valdymo grupės vadovas

4. Nepasiekiami ar sugadinti duomenys (kai pažeistas duomenų bazės integralumas, sugadinti duomenys atsarginėse kopijose, dėl kenksmingos programinės įrangos, dėl elektromagnetinio poveikio)

4.1. Nustatoma, kad duomenys nepasiekiami.

Valdymo grupė

4.2. Įvertinama, ar reikia atkurti techninę įrangą.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai pagal 3 situaciją.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 4.3 papunktyje.

Valdymo grupė

4.3. Įvertinama, ar yra informacijos atsarginės kopijos.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 4.4 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 4.5 papunktyje.

Valdymo grupė

4.4. Vykdomas duomenų atstatymas iš atsarginių kopijų.

Atkūrimo grupė

IS administratorius

4.5. Įvertinama, ar reikia atsatyti duomenis iš kitų šaltinių (pvz. suvesti duomenis rankiniu būdu, importuoti iš kitų šaltinių).

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 4.6 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 4.7 papunktyje.

Valdymo grupė

4.6. Vykdomas duomenų atstaymas iš kitų šaltinių (suvedimas rankiniu būdu, importavimas iš kitų šaltinių ir pan.).

Atkūrimo grupė

4.7. Įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 4.8 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 4.9 papunktyje.

Valdymo grupė

4.8. Pagal situaciją taikomos papildomos priemonės.

Atkūrimo grupė

4.9. Įvertinama, ar duomenys pasiekiami, ar jų vientisumas atstatytas, jei taip, priimamas sprendimas kad duomenys pasiekiami.

Valdymo grupės vadovas

5. Ryšio sutrikimai (dėl dingusio ryšio su paslaugų tiekėju (interneto), optinių kabelių nutrūkimas, neveikia sąsajos su išorinėmis sistemomis, dėl kibernetinių atakų)

5.1. Nustatoma ryšio sutrikimas (dingo ir (arba) nepasiekiamas). Atliekamas ryšio įrangos Įstaigoje patikrinimas

IS administratorius

5.2. Situacijos analizė ir naudotojų informavimas apie sutrikimus kitais prieinamais kanalais.

Valdymo grupė

5.3. Ryšio paslaugų teikėjo informavimas apie sutrikimus ir informacijos dėl sutrikimo trukmės ir pašalinimo prognozės įvertinimas.

Atkūrimo grupės vadovas

5.4. Įvertinama, ar reikia organizuoti alternatyvius ryšio kanalus ar alternatyvias ryšio priemones.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 5.5 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 5.6 papunktyje.

Valdymo grupė

5.5. Alternatyvių ryšio priemonių organizavimas (pvz., ryšio paslaugų įsigijimo iš kito tiekėjo organizavimas, alternatyčių ryšio kanalų pajungimas ar pan.).

Atkūrimo grupė

IS administratorius

5.6. Įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 5.7 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 5.8 papunktyje.

Valdymo grupė

5.7. Pagal situaciją taikomos papildomos priemonės.

Atkūrimo grupė

5.8. Įvertinama, ar yra atkurtas ryšio paslaugų teikimas, jei taip, priimamas sprendimas, kad ryšio paslaugos atkurtos.

Valdymo grupės vadovas

6. Elektros energijos tiekimo sutrikimas

6.1. Nustatoma, kad sutriko elektros energijos tiekimas. Atliekamas Įstaigos įvadinių elektros energijos tiekimo įrenginių patikrinimas ir pirminis sutrikimo įvertinimas.

IS administratorius

6.2. Įvertinama, ar veikia nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) ir ar reikia pradėti IS tarnybinių stočių ir kitos techninės įrangos saugų išjungimą.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 6. 3 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 6.5 papunktyje

IS administratorius

6.3. Atliekamas IS tarnybinių stočių ir kitos techninės įrangos saugus išjungimas.

IS administratorius

6.4. Elektros tiekėjo informavimas apie elektros energijos sutrikimą ir informacijos dėl sutrikimo trukmės ir pašalinimo prognozės įvertinimas

Atkūrimo grupės vadovas

6.5. Dubliuoto elektros energijos tiekimo šaltinio organizavimas/paleidimas (elektros energijos tiekimo iš kito šaltinio orgalnizavimas: stacionaraus dyzelinio generatoriaus, mobilaus dyzelinio generatoriaus ar pan.)

Atkūrimo grupė

6.6. Situacijos analizė ir naudotojų informavimas apie elektros energijos tiekimo sutrikimus bei rekomendacijų pateikimas

Valdymo grupė

 

6.7. Įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 6.8 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 6.9 papunktyje.

Valdymo grupė

6.8. Pagal situaciją taikomos papildomos priemonės.

Atkūrimo grupė

6.9. Įvertinama, ar elektros energijos tiekėjas pašalino sutrikimo priežastis ir ar yra atkurtas elektros energijos tiekimas, jei taip, priimamas sprendimas, kad elektros energijos tiekimas atkurtas.

Valdymo grupė

7. Nepasiekiami darbuotojai (kai negali atvykti į darbą daugiau nei penktadalis darbuotojų dėl oro sąlygų, stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, mobilizacijos, cheminės atakos, karo veiksmų ir pan.)

7.1. Nustatoma, kad nepasiekiami darbuotojai (daugiau nei 20 proc.).

Valdymo grupė

7.2. Vykdoma situacijos analizė.

Valdymo grupė

7.3. Įvertinama, ar darbuotojai gali dirbti nuotoliniu būdu (pvz., iš namų), ar reikia samdyti išorinius paslaugų tiekėjus.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 7.4 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 7.5 papunktyje.

Valdymo grupė

7.4. Pagal situaciją darbuotojai vykdo savo funkcijas nuotoliniu būdu arba vykdomas išorinių paslaugų tiekėjų samdymas.

Atkūrimo grupė

IS administratorius

7.5. Įvertinama, ar darbuotojų nepasiekiamumas įtakoją Įstaigos veiklą ir (arba) paslaugų teikimą.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 7.6 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 7.7 papunktyje.

Valdymo grupė

7.6. parengiami ir išplatinami informaciniai pranešimai visiems naudotojams, duomenų gavėjams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims apie galimus paslaugų teikimo sutrikimus.

Atkūrimo grupė

7.7. Įvertinama, ar reikia imtis papildomų priemonių.

Jei taip, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 7.8 papunktyje.

Jei ne, toliau vykdomi veiksmai, numatyti 7.9 papunktyje.

Valdymo grupė

7.8. Pagal situaciją taikomos papildomos priemonės.

Atkūrimo grupė

7.9. Darbuotojai paslaugas teikia nuotoliniu būdu arba naudojamasi išorinių paslaugų tiekėjų paslaugomis kol pašalinamos priežastys, įtakojusios darbuotojų nepasiekiamumą.

Valdymo grupės vadovas

 

 

______________________

 

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos Informacinių sistemų

veiklos tęstinumo valdymo plano

5 priedas

 

(Užimtumo tarnybos informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano veiksmingumo išbandymo ataskaitos pavyzdinė forma)

 

UŽIMTUMO TARNYBOS informacinIŲ sistemŲ veiklos tęstinumo valdymo plano VEIKSMINGUMO IŠbandymo ataskaitA

 

 

(Valdymo grupės posėdžio data, dokumento numeris ir vieta)

 

Ekstremalios situacijos bandyme dalyvavo:

1.

2.

3.

...

 

Trumpas ekstremalios situacijos scenarijaus aprašymas:

 

 

 

 

Įstaigos IS komponentai, kuriuos paveikė ekstremali situacija:

 

 

 

 

Ekstremalios situacijos valdymo eiga:

 

 

 

 

Nustatyti Įstaigos IS veiklos tęstinumo valdymo ar veiklos atkūrimo detaliojo plano trūkumai:

 

 

 

 

Siūlymai ir rekomendacijos dėl Įstaigos informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano keitimo:

 

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

______________________

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-113

 

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės (toliau – Naudotojų administravimo taisyklės) reglamentuoja Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba, Įstaiga) valdomų informacinių sistemų (toliau – Įstaigos IS, IS) naudotojų prieigos teisių suteikimą, pakeitimą ir panaikinimą, naudotojų įgaliojimus, teises, pareigas, jų administravimo ir supažindinimo su saugos dokumentais tvarką.

2. Naudotojų administravimo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Organizaciniai ir techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai), Lietuvos Respublikos standartuose LST ISO/IEC 27002:2014 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir LST ISO/IEC 27001:2013 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ ir Užimtumo tarnybos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose ir kituose saugų duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3. IS naudotojų administravimo taisyklės taikomos visiems Užimtumo tarnybos valdomų informacinių sistemų naudotojams, administratoriams, Saugos įgaliotiniui.

4. IS naudotojams prieiga prie elektroninės informacijos suteikiama vadovaujantis šiais principais:

4.1. naudotojams prieigos prie IS teisės suteikiamos vadovaujantis principais „būtina darbui“ ir „būtina žinoti“, t. y. IS naudotojui turi būti suteikiamos pagal jo užimamas pareigas minimalios ir tik jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti reikalingos prieigos prie IS teisės;

4.2. konfidencialumo užtikrinimas – prieigą prie Įstaigos IS išteklių ir tvarkomos elektroninės informacijos gali gauti tik tie IS naudotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta;

4.3. vientisumo užtikrinimas – Įstaigos IS saugomus duomenis tvarkyti (peržiūrėti, įrašyti, koreguoti, ištrinti ir su duomenimis atlikti kitus veiksmus) gali tik tokias teises turintis IS naudotojas;

4.4. pasiekiamumo užtikrinimas – Įstaigos IS ištekliai ir tvarkoma elektroninė informacija prieigos teises turintiems naudotojams pasiekiama jiems reikiamu metu;

4.5. apskaita (veiksmų nepaneigiamumu) – atitinkamus veiksmus atlikę IS naudotojai negali turėti galimybės paneigti veiksmų IS atlikimo, t. y. IS naudotojų atlikti veiksmai apskaitomi (registruojami), taip užtikrinant jų atsakomybę už atliktus veiksmus;

4.6. prieiga prie IS saugomos elektroninės informacijos ir teisė ją keisti suteikiama tik IS naudotojui patvirtinus savo tapatybę, t. y. įvedus IS naudotojo vardą ir slaptažodį;

4.7. IS priežiūros funkcijos turi būti atliekamos naudojant atskirą tam skirtą IS administratoriaus paskyrą, kuria naudojantis negalima atlikti IS naudotojo funkcijų;

4.8. IS naudotojams negali būti suteikiamos IS administratoriaus teisės.

 

II SKYRIUS

IS NAUDOTOJŲ IR ADMINISTRATORIŲ ĮGALIOJIMAI, TEISĖS IR PAREIGOS

 

5. IS naudotojai gali naudotis tik tomis informacinėmis sistemomis, jų dalimi ar jos komponentais, ir juose tvarkoma elektronine informacija, prie kurių prieigą jiems suteikė IS administratorius pagal naudotojo kompetenciją. Naudodamiesi IS ar joje tvarkoma informacija naudotojai turi:

5.1. susipažinti su Įstaigos Saugos dokumentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninės informacijos saugą ir (arba) kibernetinį saugumą (toliau – Saugos dokumentai), IS naudojimo instrukcijomis (naudotojų vadovais, procedūromis) ir jų laikytis;

5.2. naudoti Įstaigos kompiuterinę ir programinę įrangą (toliau – Įranga) vadovaujantis Įstaigos informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, suteiktą Įrangą, programas ir informaciją naudoti tik darbo funkcijų atlikimui;

5.3. rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti Įstaigos IS saugomą elektroninę informaciją tik atlikdami savo tiesiogines funkcijas;

5.4. užtikrinti elektroninės informacijos konfidencialumą ir vientisumą, vadovaujantis Naudotojų administravimo taisyklėse ir kituose Saugos dokumentuose nustatytais reikalavimais;

5.5. laikytis „švaraus stalo ir ekrano“ politikos – kiekvieną kartą nors ir trumpam palikdami savo darbo vietą, užtikrinti, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su informacija – atsijungti nuo IS, įjungti ekrano užsklandą;

5.6. baigus darbą, atsijungti nuo IS;

5.7. nedelsiant pranešti Saugos įgaliotiniui ar IS administratoriui apie pastebėtus IS naudojimo sutrikimus, neveikiančią ar netinkamai veikiančią sistemą ar jos saugos užtikrinimo priemones, grėsmes Įstaigos kompiuterių tinklui ar IS duomenų saugumui (kompiuterinių virusų patekimas į kompiuterį, nesankcionuotas patekimas į kompiuterių tinklą, nesankcionuoti Įstaigos darbuotojų ar trečiųjų šalių veiksmai su IS duomenims ir kt.) Įstaigos informacinių technologijų problemų registravimo sistemoje IT-Help adresu: http://uzt-ithelp.ldb.lt arba el. paštu itpagalba@uzt.lt;

5.8. atliekant darbo funkcijas, susipažinus su asmens duomenimis, neatkleisti (neviešinti) asmens duomenų, jei asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasibaigus darbo santykiams Įstaigoje;

5.9. naudoti suteiktą Įrangą, programas tik darbo funkcijų atlikimui;

5.10. vykdyti Saugos įgaliotinio ir (arba) IS administratoriaus nurodymus dėl IS ir kompiuterinės įrangos naudojimo.

6. Naudotojams draudžiama:

6.1. savavališkai ar savarankiškai keisti jiems paskirtos Įrangos konfigūraciją, šalinti įrangos gedimus;

6.2. savavališkai naudoti ir organizuoti nenustatytus kompiuterių ryšius iš darbo vietos su internetu ar kitais išorės tinklais;

6.3. naudoti Įrangą, IS ir jos duomenų bazes, interneto ir elektroninio pašto teikiamas galimybes kitiems tikslams, nesusijusiems su darbinių funkcijų atlikimu;

6.4. paskirtoje Įrangoje naudoti ir platinti Įstaigos kompiuteriniuose tinkluose ar kitais būdais nelicencijuotą programinę įrangą;

6.5. platinti, atskleisti kitiems asmenims darbui su Įranga jiems suteiktus prieigos vardus, slaptažodžius, kodus, įrangos konfigūracijos ar kitus duomenis;

6.6. turėti ir naudoti programas, skaitančias, peržiūrinčias ir analizuojančias lokalius kompiuterių tinklus ir jais perduodamą informaciją;

6.7. keisti, atnaujinti, įdiegti ar šalinti programinę įrangą (ši nuostata netaikoma automatiniam programinės įrangos atnaujinimui);

6.8. leisti naudoti jam paskirtą Įrangą pašaliniams asmenims;

6.9. dirbant su Įranga ir šalia jos vartoti maistą, gėrimus ar naudoti kitas medžiagas bei priemones, galinčias pakenkti Įrangai;

6.10. išnešti Įrangą iš Įstaigos teritorijos prieš tai nesuderinus su savo tiesioginiu vadovu arba atsakingu už Įranga asmeniu, išskyrus tam tikslui skirtą mobiliąją kompiuterinę įrangą. Šis draudimas netaikomas kompiuterinės įrangos remonto ir priežiūros funkcijas atliekantiems Įstaigos darbuotojams, bei šias funkcijas atliekančių paslaugų teikėjų įgaliotiems asmenims, su kuriais sudarytos kompiuterinės įrangos remonto ir priežiūros sutartys.

7. Atleidus darbuotoją iš darbo, taip pat išleidžiant nėštumo ir gimdymo atostogų bei suteikiant vaiko priežiūros atostogas, paskutinę darbo dieną darbuotojas privalo:

7.1. grąžinti jam paskirtą Įrangą. Atsiskaitymo lape (Užimtumo tarnybos vidaus tvarkos taisyklių 3 priedas) pasirašo materialiai atsakingas Įstaigos darbuotojas;

7.2. perduoti jo funkcijas perimančiam darbuotojui ar tiesioginiam vadovui sukurtas elektronines bylas ir kitą elektroninę informaciją;

7.3. ištrinti iš kompiuterio ir informacijos pasikeitimui skirtų katalogų elektroninę informaciją, kuri jo tiesioginio vadovo sprendimu neturi būti išsaugoma.

8. IS administratoriai, atsakingi už informacinės sistemos infrastuktūrą, turi teisę fiziškai prieiti prie techninės ir sisteminės programinės įrangos ir vykdyti IS techninės priežiūros funkcijas, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas IS techninės ir programinės įrangos veikimas. IS administratoriai atsako už:

8.1. IS funkcionavimą užtikrinančios techninės ir programinės įrangos, duomenų bazių, kompiuterinių tinklų infrastruktūros bei informacinių technologijų paslaugų administravimą bei priežiūrą;

8.2. IS naudotojų registravimą ir registravimo vardų skyrimą tarnybinėse stotyse, prieigos prie IS teisių nustatymą;

8.3. IS komponentų sąrankos ir IS būsenos rodiklių patikrinimą, IS sąrankos aprašymo dokumentų parengimą;

8.4. atsarginių IS elektroninės informacijos kopijų darymą bei informacijos atkūrimo iš atsarginių kopijų išbandymą;

8.5. IS pažeidžiamų vietų nustatymą, IS saugos priemonių parinkimą ir įdiegimą bei jų atitiktį Saugos dokumentų reikalavimams.

9. IS administratoriai turi teisę:

9.1. registruoti IS naudotojus centralizuotoje kompiuterių tinklo naudotojų prieigos sistemoje (Active Directory) (toliau – AD), administruoti naudotojų paskyras, kurti naudotojų grupes AD, suteikti bei administruoti IS naudotojų prieigos teises, jas redaguoti, keisti ir panaikinti;

9.2. pateikti užklausas dėl IS naudotojų duomenų patikslinimo;

9.3. matyti IS naudotojų identifikavimo ir suteiktų teisių duomenis ir atliktus veiksmus;

9.4. diegti IS atnaujinimus ir pakeitimus bei užtikrinti tinkamą duomenų bazių ir posistemių funkcionavimą;

9.5. skaityti, kurti, atnaujinti, naikinti IS informaciją, atlikti paiešką IS pagal pasirinktus paieškos kriterijus.

 

III SKYRIUS

SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJAMS KONTROLĖS TVARKA

 

10. Naudotojo registravimo tvarka:

10.1. Pirminė naudotojo registracija vykdoma užregistruojant naudotoją AD, nesuteikiant prieigos teisių prie Įstaigos IS tvarkomos elektroninės informacijos, tačiau sukuriant unikalų prisijungimo vardą ir pirminį prisijungimo slaptažodį bei perduodant jį naudotojui. Registruojant naują Įstaigos IS naudotoją, įvedama tokia informacija: vardas, pavardė, pareigos, darbo vietos duomenys (įstaigos pavadinimas, skyrius, poskyris) ir kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

10.2. naudotojo prieigos teisės prie konkrečių Įstaigos IS ar jų modulių ir jose tvarkomos elektorinės informacijos suteikiamos pagal darbuotojo tiesioginio vadovo prašymą, kuris užregistruojamas Problemų registravimo sistemoje IT-Help bei nurodant reikalingus IS modulius bei prieigos teises;

10.3. pirminę naudotojo registraciją, o vėliau prieigos teisių suteikimą, pakeitimą ir panaikinimą, naudojant teisių ir rolių valdymo priemones, atlieka IS administratoriai;

10.4. prieigos teisės prie konkrečių Įstaigos IS naudotojui suteikiamos atsižvelgiant į jo pareigas ir atliekamas darbo funkcijas – naudotojų teisių ir rolių valdymo priemonės suteikia kiekvienam Įstaigos IS naudotojui tik jo funkcijoms vykdyti reikalingas teises ir prieigą prie Įstaigos IS elektroninės informacijos bei IS funkcionalumo;

10.5. prieigos teisės IS naudotojui suteikiamos tik jam susipažinus su Saugos dokumentais, o teisė tvarkyti asmens duomenis IS naudotojui suteikiama tik jam pasirašius pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį;

10.6. naudotojui negali būti suteiktos IS administratoriaus teisės;

10.7. draudžiama naudoti bendras prieigos teises – kiekvienas naudotojas turi būti unikaliai identifikuojamas.

11. IS naudotojui teisė dirbti su konkrečia IS informacija sustabdoma ir prieigos teisės blokuojamos, kai naudotojas nesinaudoja IS ilgiau kaip 3 mėnesius. IS administratoriaus teisės dirbti su konkrečia IS turi būti sustabdoma ir prieigos teisės blokuojamos, jei IS administratorius nesinaudoja IS ilgiau kaip 2 mėnesius. Kai tai leidžia naudojamos technologijos, turi būti taikomas automatinis Įstaigos IS naudotojų prieigos teisių blokavimas.

12. IS naudotojui ar IS administratoriui prieigos teisės prie IS turi būti panaikintos nedelsiant jei IS naudotojas ar IS administratorius:

12.1. yra nušalinamas nuo darbo (pareigų);

12.2. neatitinka nustatytų IS naudotojo ar IS administratoriaus kvalifikacinių reikalavimų;

12.3. praranda patikimumą;

12.4. pasibaigia darbo santykiai Įstaigoje.

13. Nutraukiant darbo santykius su IS naudotoju, atsakingas Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus specialistas užregistruoja pranešimą apie darbo santykių nutraukimą Problemų registravimo sistemoje IT-Help ne vėliau kaip paskutinę darbuotojo darbo Įstaigoje dieną.

14. IS naudotojo ar IS administratoriaus, su kuriuo nutraukiami darbo santykiai, prieiga prie Įstaigos IS panaikinama nedelsiant, bet ne vėliau kaip paskutinės naudotojo darbo dienos 15 valandą, o prieiga prie kompiuterių tinklo išteklių – ne vėliau kaip po mėnesio. IS naudotojo ar IS administratoriaus prieigos teises, įskaitant ir prieigą prie jo elektroninės pašto dėžutės, panaikina IS administratorius, atsakingas už naudotojų prieigos teisių administravimą.

15. Naudotojo tapatybės nustatymo tvarka:

15.1. IS naudotojų tapatybė nustatoma pagal suteiktą unikalų prisijungimo prie Įstaigos IS identifikatorių (naudotojo vardą) ir slaptažodį, užregistruotą AD, kurį suteikia IS administratorius;

15.2. draudžiama naudoti jau esantį arba anksčiau naudotą naudotojo vardą registruojant kitą naudotoją;

15.3. naudotojo vardas ir slaptažodis negali būti atskleidžiami kitiems asmenims;

15.4. draudžiama naudotis kito naudotojo prieigos teisėmis;

15.5. naudotojo vardas panaikinamas, pasibaigus darbuotojo darbo santykiams.

16. IS naudotojui neatliekant jokių veiksmų IS turi užsirakinti, kad toliau naudotis IS būtų galima tik pakartotinai patvirtinus savo tapatybę. Ilgiausias neaktyvumo laikas, kuriam pasibaigus IS naudotojo ryšio sesijos yra automatiškai nutraukiamos, yra 15 minučių.

17. IS naudotojui neteisingai įvedus slaptažodį 5 kartus iš eilės, naudotojo paskyra užrakinama ir IS naudotojui neleidžiama patvirtinti savo tapatybės 15 minučių.

18. Naudotojo slaptažodžio naudojimo tvarka:

18.1. slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu ar užšifruojami nepatikimais algoritmais;

18.2. pirminis ar laikinas prisijungimo slaptažodis, Saugos įgaliotinio sprendimu, IS naudotojams gali būti perduodamas atviru tekstu, tačiau atskirai nuo prisijungimo vardo jei IS naudotojas neturi galimybių iššifruoti gauto užšifruoto slaptažodžio ar nėra techninių galimybių IS naudotojui perduoti slaptažodį šifruotu kanalu ar saugiu elektroninių ryšių tinklu;

18.3. gavęs prieigos teises prie Įstaigos kompiuterinio tinklo, naudotojo vardą ir slaptažodį, naudotojas turi saugoti jam suteiktus prisijungimo duomenis ir neperduoti jų kitiems naudotojams ar kitiems asmenims;

18.4. pirmojo prisijungimo prie kompiuterių tinklo jam suteiktu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, programinė įranga pareikalauja pasikeisti administratoriaus suteiktą pirminį prisijungimo slaptažodį, vėliau slaptažodis turi būti keičiamas reguliariai ne rečiau kaip kas 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų;

18.5. draudžiama atskleisti slaptažodį perduodant jį elektroniniu būdu, telefonu, užrašytą ant popieriaus slaptažodį paliekant matomoje vietoje ar kitais būdais sudarant galimybę slaptažodį sužinoti pašaliniams asmenims.

19. Reikalavimai IS naudotojų slaptažodžiams:

19.1. slaptažodis turi būti sudarytas iš didžiųjų raidžių, mažųjų raidžių, skaitmenų ir specialiųjų simbolių;

19.2. slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai;

19.3. draudžiama slaptažodyje naudoti reikšminius žodžius arba asmeninio pobūdžio informaciją;

19.4. naudotojo slaptažodis turi būti keičiamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos jei kilo įtarimas, kad slaptažodį sužinojo ar galėjo sužinoti pašaliniai asmenys;

19.5. keičiant slaptažodį programinė įranga neleidžia naudoti prieš tai buvusių 20 naudotų slaptažodžių;

19.6. pamiršęs slaptažodį, naudotojas turi kreiptis į IS administratorių su prašymu suteikti naują laikiną slaptažodį, kurį privalo pasikeisti pirmą kartą prisijungęs prie IS.

20. Papildomi reikalavimai IS administratorių slaptažodžiams:

20.1. slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip iš 12 simbolių;

20.2. IS administratoriaus slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kartą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų arba jei kilo įtarimas, kad slaptažodį sužinojo ar galėjo sužinoti pašaliniai asmenys;

21. Įstaigos IS administratorių tapatybei patvirtinti turi būti naudojama dviejų veiksnių tapatumo patvirtinimo priemonės jeigu IS palaiko tokį funkcionalumą.

22. Pasikeitus naudotojo pareigoms ar vykdomoms funkcijoms, jo prieigos teisės prie IS turi būti panaikinamos ir sukuriamos naujos, atitinkančios pasikeitusias darbuotojo pareigas.

23. IS naudotojų prieigos teisės prie elektroninės informacijos panaikinamos šiais atvejais:

23.1. įgaliojimus turinčiam asmeniui pateikus raštiško nurodymo kopiją IS valdytojui dėl IS naudotojo pakeitimo ar jo prieigos prie IS panaikinimo;

23.2. IS naudotojui netekus teisės naudotis elektronine informacija;

23.3. nustačius IS naudotojo neteisėtą naudojimąsi elektronine informacija;

23.4. įtarus IS naudotojo prisijungimo vardo ir/ar slaptažodžio prie IS atskleidimą.

24. IS naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija gali būti ribojama ar sustabdoma, kai:

24.1. IS naudotojas atostogauja;

24.2. vykdomas IS naudotojo tarnybinis ar drausmės tyrimas;

24.3. kitais atvejais, gavus Įstaigos ar jos struktūrinio padalinio, kuriame dirba IS naudotojas, vedėjo prašymą.

25. Nuotolinė prieiga prie Įstaigos IS gali būti suteikiama tik aptarnaujantiems darbuotojams ir mobiliųjų darbo vietų naudotojams Įstaigos ar teritorinių Klientų aptarnavimo departamentų direktorių ar jų pavaduotojų nurodymu. Nuotolinė prieiga galima tik naudojantis saugiu šifruotu kanalu (SSL VPN tuneliu).

26. Prisijungti prie Įstaigos IS nuotoliniu būdu galima tik iš Įstaigai nuosavybės teise priklausančios įrangos (kompiuterių ir kitų mobiliųjų įrenginių) išskyrus atvejus, kai prie Įstaigos IS jungiasi aptarnaujantys darbuotojai. Įstaigos IS, atliekančios nutolusio prisijungimo autentifikavimą, turi drausti automatiškai išsaugoti slaptažodžius.

27. Aptarnaujantys darbuotojai Įstaigos IS priežiūros funkcijas atlieka naudodami atskirą, tam skirtą administratoriaus identifikatorių, kuriuo naudojantis nebūtų galima atlikti Įstaigos IS naudotojo funkcijų.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Naudotojų administravimo taisyklės peržiūrimos ir, jei reikia, turi būti keičiamos ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat po to, kai atliekamas rizikos įvertinimas ar informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas arba kai Įstaigoje įvyksta esminių organizacinių, sisteminių ar kitokių pokyčių.

29. Už Naudotojų administravimo taisyklių nesilaikymą IS naudotojai ir IS administratoriai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

 [1] Reikalavimai, privalomi LDB IS ir SIDA

[2] Reikalavimai, privalomi PVS