LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDUOJAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ STEIGIMO SAVIVALDYBĖSE

 

2018 m. sausio 23 d. Nr. V-70

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 7 punktą, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 35 punktą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą bei siekdamas užtikrinti kokybišką valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje:

R e k o m e n d u o j u:

1. savivaldybėje steigiant visuomenės sveikatos specialisto (sveikatos priežiūrai mokykloje) pareigybę taikyti šiuos normatyvus:

1.1. vienam visuomenės sveikatos specialistui miesto gyvenamosiose vietovėse priskirti 870 mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

1.2. vienam visuomenės sveikatos specialistui kaimo gyvenamosiose vietovėse priskirti 420 mokinių, ugdomų pagal  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

2. savivaldybėje visuomenės sveikatos specialisto pareigybei, išskyrus visuomenės sveikatos specialisto (sveikatos priežiūrai mokykloje) pareigybę, steigti taikyti šiuos normatyvus:

2.1. savivaldybėje, kurioje gyvena mažiau kaip 100 000 gyventojų, etatui priskirti 6 000–9 000 gyventojų;

2.2. savivaldybei, kurioje gyvena nuo 100 000 iki 200 000 gyventojų (imtinai), etatui priskirti 11 000–14 000 gyventojų;

2.3. savivaldybei, kurioje gyvena daugiau kaip 200 000 gyventojų, etatui priskirti 16 000–19 000 gyventojų. 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga