LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-435 „DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 27-OJO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 28 d. Nr. 1K-249

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 1K-435 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 27-ojo standarto patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (27-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“ nauja redakcija nedėstomas):

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 27-OJO VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u 27-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“ (pridedama).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 27-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“:

1.2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. 27-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“ (toliau – standartas) nustatoma, kaip viešojo sektoriaus subjektas, dalyvaujantis įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus pagal koncesijos sutartį arba valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį (toliau kartu – partnerystės sutartis), turi registruoti ūkines operacijas, atliekamas vykdant partnerystės sutartis, apskaitoje ir kaip informaciją apie partnerystės sutartis pateikti finansinėse ataskaitose.“

1.2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Standartas taikomas viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam atskirų finansinių ataskaitų rinkinį, ir viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam grupės finansinių ataskaitų rinkinį.“

1.2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Standartas taikomas ūkinių operacijų, susijusių su sutartimis, pagal kurias investuojama į turtą, kuris, pasibaigus sutarties terminui, priklausys viešojo sektoriaus subjektui, kai pagal teisės aktus ir (arba) viešojo administravimo subjektų nustatytus reikalavimus, ir (arba) partnerystės sutartyse, ir (arba) kituose dokumentuose nustatyta, kokias, kam ir už kokį atlyginimą privatus subjektas turi teikti viešąsias paslaugas ir (arba) teikti paslaugas ir vykdyti darbus vykdydamas ekonominę veiklą, apskaitai ir pateikimui finansinėse ataskaitose, išskyrus ūkines operacijas, susijusias su nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitomis panaudos sutartimis, pagal kurias vykdomoms ūkinėms operacijoms taikomos 19-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1K-176 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 19-ojo standarto patvirtinimo“, nuostatos.“

1.2.4. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Standarte vartojamos sąvokos:

4.1. Turtas, dėl kurio sudaryta viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis (toliau – Turtas) – turtas, į kurį investuojama pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartį ir kuris pagal ją naudojamas viešosioms paslaugoms teikti.

4.2. Viešoji paslauga – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme. 27-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“ viešajai paslaugai taip pat priskiriama viešojo administravimo subjekto prižiūrima veikla pagal koncesijos sutartį arba valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį ir (arba) kitus dokumentus, kuriais reglamentuojamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimas. 

4.3. Kitos standarte vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme, Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, ir kituose viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (toliau – VSAFAS).

1.2.5. Pripažįstu netekusiu galios 5 punktą.

1.2.6. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. viešojo sektoriaus subjektas kontroliuoja ir (arba) reguliuoja, kokias, kam ir už kokį atlyginimą privatus subjektas turi teikti viešąsias paslaugas ir (arba) teikti paslaugas ir vykdyti darbus vykdydamas ekonominę veiklą pagal partnerystės sutartį arba kitais nustatytais būdais valdydamas Turtą ir (arba) naudodamasis juo;“.

1.2.7. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pirminio pripažinimo viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje metu Turtas vertinamas tikrąja verte, išskyrus standarto 11 punkte nurodytą atvejį, o atlikus pirminį pripažinimą viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje pripažintas Turtas vertinamas ir finansinėse ataskaitose rodomas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, nuostatas (toliau – 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas).“

1.2.8. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Viešojo sektoriaus subjektas, kai už Turtą atsilyginama derinant standarto 16 punkte nurodytus būdus, kiekvieną įsipareigojimo dalį apskaitoje rodo atskirai pagal standarto IV ir V skyrių nuostatas. Jei pagal partnerystės sutartį atsiranda neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar turto, taikomos 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1K-252 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 18-ojo standarto patvirtinimo“, nuostatos.“

1.2.9. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Finansinių įsipareigojimų, pripažintų pagal standarto 13 punktą, apskaitai taikomos 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-223 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“, nuostatos, jei standarte nenurodyta kitaip.“

1.2.10. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

1.2.11. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte privaloma informacija apie partnerystės sutartis pagal standarto 1 priede pateiktą formą.“

1.2.12. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Viešojo sektoriaus subjektų grupės ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte privaloma informacija apie partnerystės sutartis pagal standarto 2 priede pateiktą formą.“

1.2.13. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Standartas taikomas partnerystės sutartims, kurios standarto įsigaliojimo dieną nėra pasibaigusios, taikant retrospektyvinį apskaitos politikos keitimo būdą pagal 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-058 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7-ojo standarto patvirtinimo“, nuostatas.“

1.2.14. Pripažįstu netekusiu galios 30 punktą.

1.2.15. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.16. Papildau 2 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2023 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                            Gintarė Skaistė


 

27-ojo VSAFAS „Koncesijos ir valdžios

ir privataus subjektų partnerystės sutartys“

1 priedas

 

(Informacijos apie koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte forma)

 

INFORMACIJA APIE KONCESIJOS IR VALDŽIOS IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS SUTARTIS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMAJAME RAŠTE

 

Bendra informacija apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau –VPSP) projektą (toliau – Projektas)

Projektą įgyvendinanti institucija

 

Projekto pavadinimas

 

VPSP sutarties rūšis

 

VPSP sutarties pasirašymo data

 

VPSP sutarties įsigaliojimo visa apimtimi data

 

VPSP sutarties trukmė (metais)

 

VPSP sutarties vertė (valdžios ir privataus subjektų partnerystės atveju)

 

Projekto vertė (teikiant koncesiją)

 

VPSP sutarties pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

 

Informacija apie turtą, dėl kurio sudaryta VPSP sutartis

Turto pavadinimas

 

Statybos laikotarpis (metų skaičius)

 

Turto nuosavybės teisė pasibaigus VPSP sutarties galiojimui

 

VPSP sutartyje numatyta investicijų vertė

 

Faktiškai atliktų investicijų vertė

 

Turto balansinė vertė

 

Įsipareigojimų už turtą likutis

 

Informacija apie atliktus ar gautus mokėjimus

Einamaisiais metais privačiam subjektui sumokėtas metinis atlyginimas, iš jo už:

 

-     investicijas į turtą

 

-     finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas

 

-     paslaugas

 

Gautos įmokos iš privataus subjekto

 

Informacija apie rizikos poveikio ir pasireiškimo tikimybės vertinimą

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų atsiradimo tikimybė ir rizikos poveikio piniginė išraiška vertinant tiesioginius sutartinius įsipareigojimus:

 

tikra (> 90 %)

 

tikėtina (> 50 %)

 

įmanoma (≤ 50 %)

 

maža (< 10 %)

 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų atsiradimo tikimybė ir rizikos poveikio piniginė išraiška vertinant netiesioginius įsipareigojimus:

 

tikra (> 90 %)

 

tikėtina (> 50 %)

 

įmanoma (≤ 50 %)

 

maža (< 10 %)

 

Kita svarbi informacija

 

 

 

Pastaba. VPSP sutarties rūšis gali būti koncesija arba valdžios ir privataus subjektų partnerystė.

 

__________________________

 

part_b39a868e8ffa46daa21d047f2156152f_end


 

27-ojo VSAFAS „Koncesijos ir valdžios

ir privataus subjektų partnerystės sutartys“

2 priedas

 

(Informacijos apie koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis viešojo sektoriaus subjektų grupės ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte forma)

 

INFORMACIJA APIE KONCESIJOS IR VALDŽIOS IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS SUTARTIS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS IR AUKŠTESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMAJAME RAŠTE

 

Eil. Nr.

Viešojo sektoriaus subjektas (sutarties šalis)

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties rūšis

Turto, dėl kurio sudaryta viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, pavadinimas

Turto balansinė vertė

Su turtu susijusių įsipareigojimų balansinė vertė

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties rūšis gali būti koncesija arba valdžios ir privataus subjektų partnerystė.

 

 

______________________________

 

part_4b6c45b36c4e43b0973ae3ea74f669fb_end