LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL ARCHYVŲ, BIBLIOTEKŲ IR MUZIEJŲ LANKYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. V-974

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.82 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti archyvų, bibliotekų ir muziejų (toliau – lankomi objektai) administracijas ar kitus jų veiklą organizuojančius subjektus:

1.1. užtikrinti, kad lankytojai eilėse prie bilietų kasų ar kitų bilietų pardavimo vietų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrai atstumo vienas nuo kito ir (arba) organizuoti bilietų prekybą internetu;

1.2. skatinti lankytojus už bilietus ar kitas prekes ir (arba) paslaugas atsiskaityti ne grynaisiais pinigais;

1.3. vietose, kuriose susidaro lankytojų eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų. Lankomo objekto darbuotojai turi užtikrinti, kad lankytojai laikytųsi šio reikalavimo;

1.4. imtis maksimalių priemonių, siekiant apsaugoti lankomo objekto darbuotojus (įrengti pertvaras tarp darbuotojo ir lankytojo, aprūpinti darbuotojus apsaugos priemonėmis ir kt.);

1.5. užtikrinti, kad į lankomą objektą būtų įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;

1.6. prie įėjimo į lankomą objektą pateikti informaciją lankytojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

1.7. sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (prie įėjimo gerai matomoje vietoje pakabinti lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę ir (arba) vienkartines pirštines);

1.8. rekomenduoti matuoti visų lankytojų kūno temperatūrą prie įėjimo į lankomą objektą ir neįleisti lankytojų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.9. užtikrinti ne mažesnį nei 2 m atstumą tarp lankytojų ir (ar) lankytojų grupių;

1.10. užtikrinti ne mažesnį kaip 10 kv. m lankomo objekto plotą, tenkantį vienam lankytojui;

1.11.  prie įėjimo į lankomą objektą pateikti informaciją, kad lankomame objekte nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas);

1.12. užtikrinti, kad lankomame objekte dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima;

1.13. matuoti lankomo objekto darbuotojų kūno temperatūrą, tik atvykus į darbą. Darbuotojus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultacija Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu lankomo objekto administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

1.14. informuoti lankomo objekto darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į darbą nevyktų;

1.15. drausti lankomame objekte dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

1.16. rekomenduoti lankomame objekte nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei (nurodytai šio sprendimo 1.11 papunktyje);

1.17. sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad darbo metu lankomo objekto darbuotojai vengtų socialinio (tiesioginio) kontakto, laikytųsi saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai) ir griežtos rankų higienos (dažnai (ne rečiau kaip kas 2 val.) plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis), vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

1.18. pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad kuo daugiau darbuotojų būtų saugiame kontakte vienas nuo kito (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar visai nekontaktuotų. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti darbuotojų pamainų pasikeitimą saugiu kontaktu ar be kontakto;

1.19. perduodant daiktus (pvz., knygas, dokumentus) vengti tiesioginio ir artimo sąlyčio (pavyzdžiui, daiktai turi būti paliekami ant stalo ir / ar lentynose);

1.20. skatinti dokumentų (knygų) archyvuose ir bibliotekose užsakymą iš anksto nuotoliniu būdu;

1.21. bibliotekose neteikti skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių, interneto ir kt.), atvirųjų fondų, vaikų bibliotekų (išskyrus knygų išdavimą) paslaugų;

1.22. skatinti dokumentų (knygų) grąžinimą archyvuose ir bibliotekose bekontakčiu būdu;

1.23. užtikrinti grąžintų dokumentų (knygų) karantinavimą ne trumpiau kaip 24 val. laikotarpiui;

1.24. užtikrinti, kad audiogidams būtų naudojamos vienkartinės arba lankytojo individualios ausinės;

1.25. dažnai liečiami įrenginiai/priemonės/paviršiai (pvz., 3D akiniai, planšetės, kompiuteriai, audiogidai ir pan.) turi būti nuvalomi ir dezinfekuojami po kiekvieno lankytojo panaudojimo. Jei įrenginių/priemonių neįmanoma valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno lankytojo panaudojimo, juos naudoti draudžiama;

1.26. užtikrinti, kad aplinkos valymas ir dezinfekcija lankomame objekte būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. balandžio 27 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio         

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga