VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2004 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR.  1S-26 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ IR INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1S-141

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. 1S-26 „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ IR INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 8straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 33 straipsnio 6 dalimi,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašą (pridedama).“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                 Sigita Jurgelevičienė

 


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 1S-26 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1S-141 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ IR INSTITUCIJŲ, KOMPETENTINGŲ IŠDUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTUS DOKUMENTUS, SĄRAŠAS

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus išduoda šios įmonės ir institucijos:

1. Teismai išduoda išrašus iš teismų sprendimų, jei tokie yra, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3 ir 7 punktuose nurodytais atvejais.

2. Valstybės įmonė Registrų centras išduoda išrašus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda dokumentus, patvirtinančius jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3, 7 ir 9 punktuose nurodytoms aplinkybėms įrodyti, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus atvejus, kai tiekėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs veiklą.

3. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduoda pažymas dėl tiekėjo (fizinio asmens) neišnykusio ar nepanaikinto teistumo bei dėl tiekėjo (juridinio asmens) atžvilgiu per pastaruosius 5 metus priimtų ir įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 33 straipsnio 2 dalies 3 ir 7 punktuose, taip pat dėl tiekėjo (juridinio asmens) vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir tiekėjo (juridinio asmens) dalyvio (fizinio asmens), turinčio balsų daugumą to tiekėjo dalyvių susirinkime, neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą veiką, nurodytą 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte.

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduoda pažymas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytu atveju, kai draudėjas yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje.

5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduoda pažymas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytu atveju.

__________________