Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO TVARKYMO PLANO RENGIMO

 

2015 m. balandžio 15 d. Nr. 389
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kuriuo būtų tikslinamas Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“, rengimo pradžiai.

2. Nustatyti rengiamo Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano planavimo tikslus:

2.1. sudaryti sąlygas darniai Kuršių nerijos nacionalinio parko gyvenviečių teritorijos raidai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2.2. įvertinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius ir rengiamų Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje esančių kultūros paveldo vietovių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (teritorijų ir apsaugos zonų ribų planų bei tvarkymo planų) sprendinių projektus, išsaugant Kuršių nerijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumą, užtikrinant kraštovaizdžio gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos priemonių įgyvendinimą, sudarant sąlygas visuomenei naudotis rekreaciniais ištekliais;

2.3. derinti valstybės ir savivaldybių, fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo Kuršių nerijos nacionaliniame parke sąlygų.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai parengtą Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas