LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL TEISĖS RENGTI ENERGIJOS VARTOJIMO ĮRENGINIUOSE IR TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS AUDITĄ ATLIEKANČIŲ SPECIALISTŲ MOKYMO KURSUS SUTEIKIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 1-299

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu, 28 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei atsižvelgdamas į Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 (toliau – Tvarkos aprašas), VI skyrių,

s u t e i k i u teisę Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto Mechanikos inžinerijos katedrai rengti energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus pagal Tvarkos aprašo 2 priede nurodytą mokymo programą.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                             Rokas Masiulis