Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS SKAUTŲ JUDĖJIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO 2018 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. 918

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. XII-1963 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos skautų judėjimo metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo 2018 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas vykdomas iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti savivaldybėms, Lietuvos nacionaliniam muziejui, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, akcinei bendrovei Lietuvos paštui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, asociacijai Lietuvos skautijai, asociacijai Lietuvos skautų sąjungai dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti lėšų jam įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Audronė Pitrėnienė


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. rugsėjo 15 d. nutarimu
Nr. 918

 

 

 

LIETUVOS SKAUTŲ JUDĖJIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO 2018 METAIS PLANAS

 

 

 

Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo 2018 metais plano tikslas – paminėti skautų judėjimo Lietuvoje 100 metų sukaktį, atskleisti skautų vaidmenį Lietuvos valstybės ir visuomenės raidai ir stiprinti skautų veiklą Lietuvoje.

 

Eil. Nr.

Renginio, projekto pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

I. Skautų judėjimo metų viešinimo veiklos

1.

Sukurti skautų judėjimo šimtmečio ženklą

asociacija Lietuvos skautija (toliau – Lietuvos skautija), asociacija Lietuvos skautų sąjunga (toliau – Lietuvos skautų sąjunga)

2016 metų

IV ketvirtis

2.

Istorinės skautų judėjimo šimtmečio knygos leidyba (III tomas, 1986–2018 m.)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2018 metų

I ketvirtis

3.

Knygos „Skautybė Baltijos šalyse: Istorija per filateliją“ parengimas ir leidyba (angl. „Scouting in the Baltic States. History in philately“)

Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2016 metų

IV ketvirtis –
2018 metų I ketvirtis

4.

Istorinės knygos „Skautybė Baltijos šalyse: Istorija per filateliją“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje, viešosiose bibliotekose

Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga, savivaldybės

2018 metų

I–IV ketvirčiai

5.

Teminių straipsnių apie skautų judėjimą, istoriją, veiklą ir renginius rengimas ir skelbimas viešai prieinamuose interneto svetainėse ir spaudos leidiniuose

Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2018 metų

I–IV ketvirčiai

6.

Televizijos ir radijo reportažų rengimas apie skautų judėjimą, istoriją, veiklą ir renginius

viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2018 metų

I–IV ketvirčiai

II. Pagrindiniai skautų judėjimo metų kultūriniai ir edukaciniai renginiai

7.

Konferencijos „Skautų judėjimo svarba ir įtaka valstybės vystymuisi“ organizavimas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas) Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2018 metų

I–II ketvirčiai

8.

Keliaujančios ar integruojamosios parodos, skirtos Lietuvos skautų judėjimo istorijai, rengimas. Parodose bus eksponuojamos fotografijos, skautų atributika, literatūra, pašto ženklai, istorinės vėliavos ir simboliai. Parodų tikslas – supažindinti visuomenę su skautų judėjimu, jo ištakomis, veikla, programa, iškiliomis asmenybėmis

Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2018 metų

I–IV ketvirčiai

9.

Patriotinių lietuviškų dainų konkurso, skirto Lietuvos mokiniams ir jaunimui, rengimas

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija), savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2017 metų IV ketvirtis – 2018 metų I ketvirtis

10.

Skautų globėjo Šv. Jurgio dienos minėjimas Vilniuje, įtraukiant kitas jaunimo organizacijas, bendruomenes, mokyklas

Jaunimo reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2018-04-21

11.

Nacionalinės Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo stovyklos organizavimas Rumšiškių muziejuje. Stovykloje būtų 2 500–3 000 dalyvių iš visos Lietuvos ir užsienio šalių

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2018 metų

III ketvirtis

12.

Lietuvos skautų judėjimo šimtmečio minėjimo stovyklų pasaulio lietuvių bendruomenėse Australijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose organizavimas

Jaunimo reikalų departamentas, Lietuvos skautija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

2018 metų

I–III ketvirčiai

III. Skautų judėjimo metų kultūriniai ir edukaciniai renginiai šalies regionuose

13.

Skautų judėjimo šimtmečio minėjimo renginių ciklas savivaldybėse įtraukiant vietos bendruomenių jaunimą ir vykdant bendrą veiklą su juo

Jaunimo reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2017 metų IV ketvirtis – 2018 metų
I–III ketvirčiai

14.

Skautų ugdymo programų organizavimas savivaldybėse, siekiant įtraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo

Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2017 metų IV ketvirtis – 2018 metų
I–III ketvirčiai

15.

Seminarų ciklo Lietuvos savivaldybių administracijų ir mokyklų darbuotojams organizavimas, siekiant teikti veiksmingesnę pilietinio ir patriotinio neformaliojo vaikų švietimo programą Lietuvos mokiniams

Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybės, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2018 metų

I–III ketvirčiai

16.

Skautų judėjimo pristatymas Lietuvos savivaldybėse vykstančiose jaunimo organizacijų mugėse

Jaunimo reikalų departamentas, Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga

2018 metų

I–IV ketvirčiai

IV. Skautų judėjimo atminimo įamžinimas ir leidyba

17.

Skautų judėjimo šimtmetį atspindinčių pašto ženklų kolekcijos leidyba

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2018 metai

I ketvirtis

 

 

 

––––––––––––––––––––