https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. D1-237 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO

2021 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 19 d. Nr. D1-11

Vilnius

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1.2.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.1.

mažiau taršių automobilių ir registruojamų elektrinių motorinių priemonių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

3000

2800

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m. birželio 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“. 

 

2. Pakeičiu 1.2.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.2.

elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims  skatinimas

6000

500

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis.

 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki

2022 m.

birželio 1 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas“. 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                            Simonas Gentvilas