herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL 10 EURŲ KOLEKCINės SIDABRO monetos, SKIRTos VILNIAUS GAONO (ELIJO BEN SALIAMONO ZALMANO) 300-OSIOMS GIMIMO METINĖMS, PASKELBIMO MOKĖJIMO PRIEMONE IR IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ

 

2020 m. rugsėjo 29 d. Nr. 03-133

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Paskelbti 10 eurų kolekcinę sidabro monetą, skirtą Vilniaus Gaono (Elijo ben Saliamono Zalmano) 300-osioms gimimo metinėms, mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleisti į apyvartą 2020 m. spalio 20 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                               Vitas Vasiliauskas