INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE APIBRĖŽTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ IR TARPTAUTINIO NUSIKALTIMŲ KLASIFIKATORIAUS NUSTATYTŲ KATEGORIJŲ ATITIKTIES KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. 5V-31

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo“, 9 ir 10 punktais, siekdamas įgyvendinti Europos Sąjungos Statistikos tarnybos rekomendacijas dėl Jungtinių Tautų statistikos komisijos ir Jungtinių Tautų Nusikaltimų prevencijos ir baudžiamosios teisenos komisijos patvirtinto Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus statistiniams tikslams (angl. The International Classification of Crime for Statistical Purposes – ICCS), pritaikymo nacionalinėms reikmėms ir atsižvelgdamas į darbo grupės, sudarytos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 5V-48 „Dėl darbo grupės sudarymo“, parengtą sąrašą (klasifikatorių), kuriame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytos nusikalstamos veikos priskirtos atitinkamoms Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus kategorijoms:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytų kategorijų atitikties klasifikatorių (pridedama) (toliau – klasifikatorius).

2. P a v e d u Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriui:

2.1. Inicijuoti Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymą Lietuvos statistikos departamentui (Centrinės klasifikatorių duomenų bazės tvarkytojui) įtraukti klasifikatorių į Centrinę klasifikatorių duomenų bazę;

2.2. kiekvienais metais įvertinti ir prireikus atnaujinti klasifikatorių.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Evaldas Serbenta

 

 

SUDERINTA                                                               SUDERINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos                           Nacionalinės teismų administracijos

Respublikos teisingumo ministerijos                             2019-03-18 raštu Nr. 4R-420-(6.6)

2019-02-26 raštu Nr. 1S-623