VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ, TIKRINANČIŲ ŪKIO SUBJEKTUS, VEIKSMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 16 d. Nr. 2B-162

Vilnius

 

Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.3 punktu:

1. T v i r t i n u Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų, tikrinančių ūkio subjektus, veiksmų tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                        Vidmantas Žukauskas


 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2B-162

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ, TIKRINANČIŲ ŪKIO SUBJEKTUS, VEIKSMŲ tvarkos APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų, tikrinančių ūkio subjektus, veiksmų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) pareigūnų veiksmus atliekant ūkio subjektų tikrinimą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“, Laikinosiomis ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 2B-5 „Dėl Laikinųjų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Laikinosios ūkio subjektų priežiūros taisyklės), Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų uniformos ir specialios aprangos, dėvimos vairuojant motociklą, dėvėjimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 2B-302 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų uniformos ir specialios aprangos, dėvimos vairuojant motociklą, dėvėjimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Korupcinio pobūdžio veikos draudimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Korupcinio pobūdžio veikos draudimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Korupcinio pobūdžio draudimo taisyklės), Pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu ar elektroniniu paštu, registravimo ir nagrinėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 2B-347 „Dėl Pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu ar elektroniniu paštu, registravimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 2B-457 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Laikinosiose ūkio subjektų priežiūros taisyklėse.

4. Aprašas yra privalomas visiems kontrolės funkcijas vykdantiems pareigūnams.

 

II. PAREIGŪNŲ, TIKRINANČIŲ ŪKIO SUBJEKTUS, VEIKSMAI

 

5. Tikrindamas ūkio subjektą pareigūnas privalo:

5.1. dėvėti uniformą, būti tvarkingos išvaizdos, mandagus, malonus, paslaugus;

5.2. prisistatyti ūkio subjekto vadovui ar atsakingam asmeniui, turėti ir pateikti pavedimą tikrinti, parodyti valstybės tarnautojo pažymėjimą;

5.3. ūkio subjekto vadovui ar atsakingam asmeniui paaiškinti tikrinimo tikslus, tikrinimo trukmę;

5.4. ūkio subjekto vadovui ar atsakingam asmeniui paprašius ir pateikus atliekamų patikrinimų registracijos žurnalą, užpildyti atitinkamas žurnalo skiltis (įrašyti institucijos pavadinimą, savo vardą ir pavardę, pareigas, patikrinimo tikslus, datą, trumpą patikrinimo išvadą) ir pasirašyti;

5.5. neprašyti ūkio subjekto pateikti tokios informacijos ir (ar) duomenų, kuriuos Inspekcijos pareigūnas gali gauti iš Inspekcijos padalinių, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų;

5.6. neteikti tretiesiems asmenims per ūkio subjekto tikrinimą gautos informacijos;

5.7. vadovautis Korupcinio pobūdžio draudimo taisyklių 6 ir 7 punktų nuostatomis;

5.8. informuoti ūkio subjekto vadovą ar atsakingą asmenį apie Inspekcijos pasitikėjimo telefoną ir elektroninį paštą, kuriais galima pranešti apie pareigūnų pažeidimus ir (ar) neteisėtus veiksmus;

5.9. pranešti ūkio subjekto vadovui ar atsakingam asmeniui apie galimybę apskųsti pareigūno sprendimą administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka;

5.10. vadovautis visuomenės viešaisiais interesais, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nusišalinti nuo ūkio subjekto patikrinimo, esant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms;

5.11. būti nešališkas, objektyvus ir teisingas, nepiktnaudžiauti suteiktais įgaliojimais, neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo, priimant sprendimus, vykdyti savo pareigas rūpestingai ir atsakingai.

6. Tikrindamas ūkio subjektą Inspekcijos pareigūnas turi teisę:

6.1. prašyti ūkio subjekto vadovo ar atsakingo asmens užtikrinti sąlygas vykdyti įstatymų pavestas funkcijas;

6.2. prašyti netrukdyti fiksuoti patikrinimo rezultatų garso, vaizdo fiksavimo ar kitomis priemonėmis;

6.3. reikalauti ūkio subjekto vadovo ar atsakingo asmens pateikti paaiškinimus;

6.4. reikalauti pateikti visus patikrinimui atlikti reikalingus, pareigūnų nurodomus dokumentus arba jų kopijas ir kitą prašomą informaciją.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Pareigūnas, pažeidęs Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Pareigūnų, vykdančių kontrolės funkcijas, veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________