LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-776 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“ pakeitimo

 

2018 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-630

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. ĮV-776 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A KY M A S

DĖL LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINIMO TARYBOS SUDARYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“, 11 punktu:

1. S u d a r a u Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybą (toliau – taryba):

Renaldas Augustinavičius – kultūros viceministras, tarybos pirmininkas;

Ramojus Kraujelis – Lietuvos vyriausiasis archyvaras;

Juozas Markauskas – Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos viceprezidentas;

Danutė Mukienė – Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja;

Simonas Razgus – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Struktūrinių fondų metodinės pagalbos skyriaus vedėjas;

Deivydas Rimkevičius – Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys;

Giedrė Čistovienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Projektų valdymo skyriaus vadovė;

Adolfas Laimutis Telksnys – Vilniaus universiteto  Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto profesorius, afilijuotasis vyriausiasis mokslo darbuotojas;

Stanislovas Žurauskas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

2. S k i r i u Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausiąją specialistę Eriką Buivydienę tarybos sekretore.“

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė - Jonsson