LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2018 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-102 „DĖL FINANSŲ MINISTRO IR FINANSŲ MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ (DARBUOTOJŲ) PAREIGYBIŲ FUNKCIJŲ SUSIEJIMO SU EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ ATLIKIMU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.  gegužės 29 d. Nr. 1K-171

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 1K-102 „Dėl Finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“:

1.1. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimą su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu:

1.1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2

1-P-02

 

Finansų viceministras

68

32“.

 

1.1.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11

1-P-12

 

Ministro patarėjas

31

69“.

 

1.1.3. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22

2-P-03-01

Ūkio sektorių skyrius

Vedėjas

1

99“.

 

1.1.4. Pakeičiu 141 punktą ir jį išdėstau taip:

„141

20-P-01-01

Komunikacijos skyrius

Vedėjas

31

69“.

 

1.1.2. Pripažįstu netekusiu galios 168 punktą.

1.2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Bendrą Finansų ministerijos pareigybių funkcijų susiejimą su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu, skirtą patirtų išlaidų, finansuotinų Europos Sąjungos techninės paramos lėšomis, daliai apskaičiuoti ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1K-102

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1K- 171

redakcija)

 

BENDRAS FINANSŲ MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ FUNKCIJŲ SUSIEJIMAS SU EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ ATLIKIMU, SKIRTAS PATIRTŲ IŠLAIDŲ, FINANSUOTINŲ EUROPOS SĄJUNGOS TECHNINĖS PARAMOS LĖŠOMIS, DALIAI APSKAIČIUOTI

 

Eil. Nr.

Pareigybių funkcijų susiejimas su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu

Išlaidų, finansuotinų Europos Sąjungos techninės paramos lėšomis, dalis (proc.)

Išlaidų, finansuotinų kitomis lėšomis, dalis (proc.)

1.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) (išskyrus Finansų ministerijos specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų pareigybes) pareigybių, kurių darbo vietos įkurtos Finansų ministerijos pagrindiniame administraciniame pastate*, funkcijų susiejimas su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu

26

74

 

 

* Pagrindinis administracinis pastatas – Finansų ministerijos pastatas, esantis Lukiškių g. 2, Vilniuje.

 

_______________