LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS DELEGAVIMO ATSTOVAUTI LIETUVAI BENDROSIOS KALBOS IŠTEKLIŲ IR TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUME IR LIETUVOS NARYSTĖS BENDROSIOS KALBOS IŠTEKLIŲ IR TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUME PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 16 d. Nr. V-612

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl valstybės turto investavimo“ 2.2 papunktį ir Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1068 „Dėl Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 ir 14 punktus:

1. D e l e g u o j u Vytauto Didžiojo universitetą atstovauti Lietuvai tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume.

2. T v i r t i n u  Lietuvos narystės Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume planą (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro

2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-612

 

LIETUVOS NARYSTĖS  BENDROSIOS KALBOS IŠTEKLIŲ IR TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUME PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Lietuvos narystės Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (toliau – CLARIN ERIC) planas (toliau – Planas) yra skirtas išlaidų padengimo planui sudaryti ir finansavimo šaltiniams nurodyti, narystės trukmei CLARIN ERIC ir pasiektiniems rezultatams įvardyti, taip pat – prieigos prie CLARIN ERIC suteikimui apibrėžti.

2Nacionalinis konsorciumas – Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus universiteto konsorciumas, įgyvendinantis Planą.

3.  Narystės CLARIN ERIC trukmė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl valstybės turto investavimo“ 1 punktu patvirtinta narystė iki 2016 metų gruodžio 31 d. Pasibaigus šiam laikotarpiui narystė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, gali būti pratęsta.

4Naryste CLARIN ERIC siekiama užtikrinti Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtrą, sukuriant tyrėjams prieigą prie bendros Europinės platformos, apimančios kalbų pagrindu sukurtus skaitmeninius teksto, garso, vaizdo išteklius ir jų analizei būtinus įrankius.

5Potencialūs CLARIN ERIC naudotojai Lietuvoje – mokslininkai ir kiti tyrėjai ar jų grupės, taip pat – mokslo ir studijų institucijos, vykdančios mokslinius tyrimus atitinkamoje srityje.

 

II SKYRIUS

NARYSTĖS ĮGYVENDINIMAS

 

6Su Lietuvos naryste CLARIN ERIC susijusių išlaidų padengimo planas ir finansavimo šaltiniai:

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

2015 metai (Eur)

2016 metai (Eur)

2015-2016 metų laikotarpiui (Eur)

Finansavimo šaltiniai

Įgyvendinanti institucija ar jų konsorciumas

1.

Darbo užmokestis

90528

90528

181056

Valstybės biudžeto lėšos

Lietuvos mokslo taryba

7340

7340

14680

Nacionalinio konsorciumo narių lėšos

Nacionalinis konsorciumas

2.

Socialinio draudimo ir kitos teisės aktais numatytos įmokos

28177

28177

56354

Valstybės biudžeto lėšos

Lietuvos mokslo taryba

2285

2285

4570

Nacionalinio konsorciumo narių lėšos

Nacionalinis konsorciumas

3.

Išlaidos paslaugoms

55653

0

55653

Valstybės biudžeto lėšos

Lietuvos mokslo taryba

4.

Komandiruočių išlaidos

6170

6170

12340

Valstybės biudžeto lėšos

Lietuvos mokslo taryba

 

5.

Išlaidos rezultatų viešinimui

2702

2702

5404

Valstybės biudžeto lėšos

Lietuvos mokslo taryba

6.

Kompiuterinė/serverinė technika, infrastruktūra, eksploatacija, priežiūra

11984

11984

23968

Nacionalinio konsorciumo narių lėšos

Nacionalinis konsorciumas

7.

Narystės CLARIN ERIC mokestis

12522

12773

25295

Valstybės biudžeto lėšos

Lietuvos mokslo taryba

8.

Iš viso:

217361

161959

379320

 

 

9.

Iš viso (valstybės biudžeto lėšos):

195752

140350

336102

 

 

10.

Iš viso (nacionalinio konsorciumo narių lėšos):

21609

21609

43218

 

 

 

7.   Per 2015-2016 metų laikotarpį pasiektini rezultatai:

 

Duomenų centro, teikiančio paslaugas CLARIN ERIC infrastruktūrai, įkūrimas:

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – VDU) turi įkurti nacionalinį CLARIN ERIC centrą (toliau – CLARIN–LT). VDU rūpinsis CLARIN–LT sukūrimu, patalpomis, elektra, atsarginių kopijų užtikrinimu ir serverių priežiūra, kuriuose 2015-2016 metais bus įkurtas duomenų repozitoriumas ir internetinis portalas, užtikrinantis prieigą prie duomenų, įrankių ir paslaugų. Techninė Centro infrastruktūra turi atitikti CLARIN ERIC B tipo centrų reikalavimus;

Kauno technologijos universitetas suteiks papildomą kompiuterinę/serverinę techniką CLARIN-LT.

 

Žinių infrastruktūros, koordinuojamos tarptautiniame lygmenyje, sukūrimas:

VDU turi įkurti Lietuvių kalbos technologijų konsultacijų centrą (angl. HelpDesk). Šis centras suteiks informaciją ir konsultuos įvairiais kalbos technologijų klausimais.

Kalbos: lietuvių ir anglų.

 

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU) turi įkurti Semantinių technologijų taikymo konsultacijų centrą. Konsultacijų centras teiks informaciją ir konsultuos šiais klausimais:

ontologijų kūrimas ir taikymas semantiniame tekstų anotavime ir paieškoje;

semantinis tekstų anotavimas;

semantinių technologijų taikymas paieškoje;

veiklos žodynų ir taisyklių  specifikavimas ribota natūralia kalba taikant semantinio verslo žodyno ir verslo taisyklių (angl. Semantic Of Business Vocabulary and Business Rules) standartą;

veiklos žodynų ir taisyklių taikymas.

Kalbos: lietuvių ir anglų.

 

Teisinė veikla (atsakinga institucija: Vilniaus universitetas (toliau – VU):

rinkti, apibendrinti, paruošti publikavimui bei kaupti vienoje vietoje dokumentus, susijusius su teisiniais CLARIN–LT klausimais;

tvarkyti licencijų šablonų rinkinį, kuris yra palaikomas CLARIN ERIC infrastruktūroje,  ir pritaikyti jį ne tik CLARIN–LT, bet ir viso CLARIN ERIC reikmėms;

sukurti ir įgyvendinti tinkamas procedūras, kurios galėtų būti pritaikomos vertinant ir apdatuojant naujas teisines rekomendacijas;

glaudžiai konsultuotis su CLARIN ERIC Techninių centrų komitetu tam, kad teisinių klausimų sprendimas ir jų pritaikymas, kuriant CLARIN B tipo centrą, atitiktų CLARIN ERIC reikalavimus;

užtikrinti teisinių klausimų harmonizavimą tarp CLARIN ERIC ir CLARIN–LT.

 

Egzistuojančių išteklių tolimesnis vystymas CLARINLT:

Rašytinės kalbos ištekliai:

Internetinių naujienų tekstynas (Bendrasis internetinis tekstynas (toliau – BIT) bus papildytas 200 mln. žodžių:

Už tekstyno automatinio rinkimo priemonės konfigūravimą, palaikymą ir kaupiamo turinio kokybės priežiūrą atsakingas VDU;

Už tekstyno kaupimo aplinką (infrastruktūrą) ir repozitoriumo funkcionavimo užtikrinimą atsakingas KTU.

Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas (toliau – DLKT) bus papildytas 5 mln. žodžių, taip pat bus pagerinta prieigos sąsaja prie tekstyno (atsakinga institucija: VDU).

 

Sakytinės kalbos ištekliai:

10 val. lietuvių kalbos garsynas:

3 val. apimties lietuvių kalbos dviejų dialektų garsynas (atsakinga institucija: KTU);

7 val. apimties bendras lietuvių kalbos garsynas (atsakinga institucija: VDU).

Papildomai sukauptas 5 val. garsynas:

Lietuvių kalbos garsyno plėtra 2 val. apimties 3-iu dialektu (atsakinga institucija: KTU);

Bendro lietuvių kalbos garsyno plėtra 3 val. apimties (atsakinga institucija: VDU).

 

Įrankiai:

Lietuvių kalbos tekstų kamienų analizės įrankis ir internetinės paslauga (atsakinga institucija: VU).

 

Paslaugos:

Pagerinta prieiga tyrėjams prie BIT tekstyno:

Tekstyno prieigos funkcionalumo gerinimas (atsakinga institucija: VDU);

Tekstyno prieigos infrastruktūros gerinimas (atsakinga institucija: KTU).

Pagerinta prieiga tyrėjams prie Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (DLKT) tekstyno (atsakinga institucija: VDU);

Pagerinta morfologinės analizės duomenų bazė ir morfologinė internetinė paslauga (atsakinga institucija: VU);

Pagerinta lietuvių kalbos tekstų anotavimo paslauga (atsakinga institucija: VDU);

Pagerinta lietuvių kalbos valdymo frazių atpažinimo paslauga (atsakinga institucija: VDU);

Pagerinta lietuvių kalbos valdymo balsu internetinė paslauga (asmenų vardų ir vietovardžių atpažinimas, atsakinga institucija: KTU).

 

Leksiniai ištekliai:

Lietuvių kalbos leksinės duomenų bazės (angl. Wordnet) papildymas  20 000 lietuvių kalbos sinonimų rinkinių su grafine sąsaja ir atsisiunčiamais pavyzdžiai (atsakinga institucija: VDU);

Lietuvių kalbos morfologinės analizės ir gramatikos duomenų bazės vystymas su fleksinėmis taisyklėmis ir žodynais Hunspell formate (atsakinga institucija: VU).

 

Naujų išteklių, įrankių ir paslaugų sukūrimas CLARIN–LT:

CLARIN–LT oficialios svetainės sukūrimas (atsakinga institucija: VDU);

Lietuvių kalbos Sintaksinių medžių banko sukūrimas (ne mažiau nei 300 sintaksinių medžių) (atsakinga institucija: VDU).

 

Naujų išteklių, įrankių ir paslaugų sukūrimas CLARIN-LT:

Rašytinės kalbos ištekliai:

Interneto lietuviškų viešųjų socialinių tekstų tekstynas (atsakinga institucija: VDU);

Lietuvių kalbos Sintaksinių medžių banko tolimesnis kūrimas (ne mažiau nei 2000 sintaksinių medžių, atsakinga institucija: VDU).

 

Paslaugų įgyvendinimas CLARIN ERIC infrastruktūros reikmėms:

Federacinis tapatybių valdymas (atsakinga institucija: VDU KLC),

Komponentų metaduomenų infrastruktūros (angl. CMDI) tvarkymas (atsakinga institucija: VDU KLC),

Pastovios identifikavimo sistemos (angl. Persistent Identifier) įdiegimas (atsakinga institucija: VDU KLC, KTU ISK),

CLARIN-LT autentifikavimo sistemos (angl. IdPs) įdiegimas (atsakinga institucija: VDU KLC),

Duomenų kokybės sertifikatas (angl. Seal of Approval) (atsakinga institucija: VDU KLC).

 

8.   Prieigos prie CLARIN ERIC ir CLARIN–LT suteikimo Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems subjektams tvarka:

 

Prieiga prie CLARIN ERIC ir CLARIN–LT infrastruktūros Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems subjektams suteikiama, laikantis CLARIN ERIC Statuto 7 skyriuje išdėstytais atviros prieigos, prisijungimo ir autorinių teisių apsaugos politikos nuostatais ir principais. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ir kiti subjektai (pvz., muziejai, bibliotekos) turi atvirą prieigą prie CLARIN ERIC ir CLARIN-LT duomenų, įrankių ir paslaugų. Atvira prieiga suteikiama visiems šių institucijų darbuotojams, mokslininkams ir kitiems tyrėjams, studentams. Minėtoms institucijoms atvira prieiga suteikiama, laikantis CLARIN ERIC nustatytų institucijos autentifikavimo principų. Už tinkamą ir savalaikį šių Lietuvos institucijų autentifikavimo klausimų sutvarkymą atsako Nacionalinis konsorciumas. Pastarasis tai atlieka nuolatos apklausdamas minėtas institucijas ir informaciją apie atvirą prieigą skelbdamas konsorciumo svetainėje.

Bendrą konsorciumo narių politiką duomenų saugos klausimais ir autorių teisių apsaugos klausimais atspindi konsorciumo narių 2015 m. kovo 31 d. Jungtinės veiklos sutartis Nr. 7-19/BS-230000-809 ir principai, fiksuoti konsorciumo narių teisės aktuose.

Nacionalinio konsorciumo narių informacinių sistemų duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu ir Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms (toliau – Bendrieji reikalavimai), patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

Nacionalinio konsorciumo narių informacinių sistemą valdytojas įgyvendina kontrolės priemones, skirtas apsaugoti informacinės sistemos duomenis, informaciją ir jų kopijas nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, sugadinimo, atskleidimo, neteisėto pasisavinimo, paskelbimo, pateikimo ar kitokio panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Už informacijos saugą pagal kompetenciją atsako Nacionalinio konsorciumo narių informacinių sistemų valdytojas ir tvarkytojas. Nacionalinio konsorciumo narių informacinių sistemų tvarkytojai privalo saugos nuostatuose ir kituose saugos dokumentuose nustatyta tvarka užtikrinti reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų ir informacijos saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

 

9Institucija, atstovaujanti Lietuvai (rekvizitai):

 

Pavadinimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Akronimas

VDU

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Adresas

K. Donelaičio g. 58, LT-44029 Kaunas

Interneto svetainė

http://www.vdu.lt

El. paštas

info@vdu.lt

Telefonas

(8 37) 222 739

Kodas

111950396

Asmuo kontaktui: dr. Andrius Utka, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, Kompiuterinės lingvistikos centro vadovas, tel.: +370 37 327841, el.p. a.utka@hmf.vdu.lt.

______________