LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ ORGANIZUOTI LOTERIJAS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 29 d. Nr. DIE-56

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (2019 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. XIII-2598 redakcija) 11 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Prašymo išduoti licenciją organizuoti loterijas formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.   

 

 

 

Direktorius Virginijus Daukšys

 

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. DIE-56

 

 

(Prašymo išduoti licenciją organizuoti loterijas forma)

 

 

_______________________________________________________________________

(bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)        

____________________________________________________________________  

 

 

Lošimų priežiūros tarnybai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI LICENCIJĄ ORGANIZUOTI LOTERIJAS

 

20___ m. ________________ d. Nr.

 

________________________

(surašymo vieta)

 

 

Prašau išduoti (pažymėti):

 

 

      didžiųjų loterijų veiklos licenciją

 

      mažųjų loterijų veiklos licenciją

 

 

Pridedami dokumentai (pridedamus išvardinti):

 

 

 

____________________                             _____________                      __________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

_______________________