LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNUOSE PATIRIAMŲ ŠILUMOS NUOSTOLIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 5 d. Nr. 1–26

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu:

1. T v i r t i n u   Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodiką (pridedama).

2Nustatau,  kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. kovo 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                       Rokas Masiulis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1–26

 

 

Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodika

 

 

 

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodika (toliau – Metodika) taikoma šilumos nuostoliams nustatyti šilumos tiekimo vamzdynuose (toliau – vamzdynai), kuriais tiekiamas šilumnešis (termofikacinis vanduo, garas, kondensatas) arba karštas vanduo buitinėms reikmėms.

2. Metodikoje pateiktas šilumos nuostolių nustatymas, kai vamzdynai nutiesti šiais būdais:

2.1. ore (patalpoje, lauke, pereinamame kanale);

2.2. bekanaliu būdu;

2.3. nepereinamuose kanaluose.

3. Didžiausia termofikacinio vandens temperatūra, kuriai esant pateikti duomenys apie šilumos nuostolius vamzdynuose, visais vamzdynų tiesimo atvejais, nurodytais Metodikos
2 punkte, išskyrus bekanaliu būdu nutiestiems vamzdynams, yra 150ºC. Bekanaliu būdu patiestiems vamzdynams didžiausia termofikacinio vandens temperatūra yra 120ºC.

4. Šilumos nuostolių nustatymas atliekamas, kai bekanaliu būdu grunte patiestiems vamzdynams šilumą izoliuojančios medžiagos šilumos laidumo koeficientas λ=0,03 W/(m·K), o visais kitais atvejais λ=0,04 W/(m·K) ir grunto šilumos laidumo koeficientas λ=1,75 W/(m·K).

 

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS IR APIBRĖŽtys

 

5. Metodikoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

5.1. Eksploataciniai (faktiniai) šilumos nuostoliai – šilumos nuostoliai, nustatyti šilumos tiekimo vamzdynuose specialiais šiluminiais bandymais.

5.2. Faktiniai norminiai šilumos nuostoliai – norminiai šilumos nuostoliai, perskaičiuoti esant kitoms, atitinkančioms realią situaciją, šilumnešio arba karšto vandens buitinėms reikmėms ir aplinkos temperatūroms, nei buvo pagal norminius dokumentus.

5.3. Norminiai eksploataciniai metiniai šilumos nuostoliai – šilumos nuostoliai šilumos tiekimo vamzdynuose per metus, apskaičiuojami sudedant norminius eksploatacinius mėnesinius šilumos nuostolius.

5.4. Norminiai eksploataciniai vidutiniai mėnesiniai šilumos nuostoliai – šilumos nuostoliai, nustatyti bandymais šilumos tiekimo vazmynuose ir perskaičiuoti pagal vidutinius mėnesio šilumnešio ir aplinkos parametrus.

5.5. Norminiai šilumos nuostoliai – norminiais dokumentais nustatyti galimi šilumos nuostoliai, esant konkretiems šilumnešio arba karšto vandens buitinėms reikmėms ir aplinkos parametrams bei apibrėžtoms vamzdynų klojimo sąlygoms.

5.6. Skaičiuotini šilumos nuostoliai – šilumos nuostoliai, nustatyti skaičiavimais.

5.7. Šilumos nuostoliai – šiluma, iš šilumos tiekimo vamzdynais tekančio šilumnešio arba karšto vandens buitinėms reikmėms patekusi į tuos vamzdynus supančią aplinką, kai ji tam specialiai neskirta.

5.8. Vidutiniai norminiai šilumos nuostoliai – norminiai šilumos nuostoliai, perskaičiuoti pagal atitinkamo laikotarpio šilumnešio ir aplinkos vidutinių temperatūrų skirtumą.

 

 

III SKYRIUS

ŽYMENYS IR SANTRUMPOs

 

a

ištekėjusio šilumnešio norma

m3/ (m3·h)

a ir b

kanalo vidiniai matmenys

m

c

specifinė šiluma

kJ/(kg·ºC)

d

cilindrinio kūno skersmuo

m

dep

ekvivalentinis skersmuo, apskaičiuojamas pagal perimetrą

m

diz

izoliuoto vamzdžio skersmuo

m

h

atstumas nuo grunto paviršiaus iki vamzdžio ašies

m

K

bandymais nustatytų ir norminių šilumos nuostolių santykis

 

l

vamzdyno ruožo ilgis

m

n

periodo trukmė

h

q

šilumos nuostolių srautas

W/m

Q

šilumos nuostoliai

Wh, kWh, MWh

R

šiluminė varža

m·K/W

s

atstumas tarp vamzdžių centrų

m

t

temperatūra

ºC

v

oro judėjimo greitis

m/s

V

tūris

m3

α

šilumos atidavimo koeficientas

W/(m2·K)

β

koeficientas, kuriuo įvertinami vietiniai šilumos nuostoliai

 

λ

šilumos laidumo koeficientas

W/(m·K)

ρ

tankis

kg/m3

 

 

 

Indeksai

a

aplinka

b

bendras, nustatytas bandymais

ekviv

ekvivalentinis

f

šilumnešis, fiktyvus

g

grąžinimo vamzdis

gr

gruntas

iz

izoliacija

j

ruožo numeris

k

kanalas, eilės numeris

kan

kanale

ks

konstrukcija

l

tinklų klojimo būdų skaičius

m

mėnesinis

met

metinis

n

norminis, izoliacijos sluoksnių skaičius

na

analogiškas nebandytas

nb

nebandytas

o

kanalo vidinis paviršius, oras

p

paviršius, papildomas (a)

r

ruožų skaičius

s

sienelė, šaltas vanduo

t

tiekimo vamzdis

vid

vidutinis

I

ruožo pradžioje

II

ruožo gale

1

pirmas, vidinis

2

antras, išorinis

 

IV skyrius

BENDRIEJI ŠILUMOS NUOSTOLIŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPAI

 

6. Šilumos nuostoliai apskaičiuojami nustatant vamzdyno atiduodamą šilumos srautą (W) nuo 1 m ilgio vamzdžio cilindro paviršiaus, kuris skaitine reikšme yra lygus šilumos nuostoliams per valandą (Wh). Bendruoju atveju jis apskaičiuojamas pagal formulę:

                                                                                                    (4.1);

Formulėje (4.1) pateikta šiluminė varža R susideda iš atskirų varžų, kurių kiekis priklauso nuo vamzdynų tiesimo būdo. Daugiausia jų, kai vamzdynas nutiestas grunte paklotuose kanaluose.

Šiuo atveju bendra šiluminė varža susideda iš tokių atskirų varžų: Rv – vamzdžio vidinio paviršiaus, Rs – vamzdžio sienutės, Riz – izoliacijos, kuri gali būti kelių sluoksnių (antikorozinė danga, pagrindinis izoliacinis sluoksnis, apsauginė danga bei kita) ir susidėti iš jų varžų, Ra – izoliacijos išorinio paviršiaus, Ro – kanalo vidinio paviršiaus, Rk – kanalo sienutės, Rgr – grunto. Šiluminė varža R apskaičiuojama pagal formulę:

R= Rv+ Rs+ Riz+ Ra+ Ro+ Rk+ Rgr                                                                        (4.2).

Kai vamzdynai klojami kitokiais būdais, kai kurių šiluminių varžų gali nebūti. Visais atvejais, skaičiuojant šilumos nuostolius šilumos tiekimo vamzdynuose, neįvertinamos vamzdžio sienutės ir vamzdžio vidinio paviršiaus šiluminės varžos, nes, palyginti su kitomis, jos yra labai mažos ir galutiniam rezultatui neturi įtakos.

7. Šiluminių varžų skaičiavimas:

7.1. Paviršiaus šiluminės varžos. Cilindrinių paviršių varžos apskaičiuojamos pagal formulę:

                                                                                                              (4.3);

Šilumos atidavimo koeficientui apskaičiuoti naudojamos (4.4) ir (4.5) formulės.

                                                                                        (4.4);

                                                                                                      (4.5).

Formulė (4.4) taikoma, kai vamzdynai yra patalpoje arba kitoje uždaroje aplinkoje, o formulė (4.5) – kai vamzdynai yra atvirame ore. Oro judėjimo greitis v (m/s) nustatomas vadovaujantis respublikinėmis statybos normomis RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 „Dėl statybos normų RSN 156-94 patvirtinimo“ (toliau – RSN 156-94).

Skaičiuojant šiluminę varžą kanalo, kurio forma skiriasi nuo cilindro, (4.3) formulėje vietoj skersmens įrašomas ekvivalentinis skersmuo, apskaičiuojamas pagal perimetrą. Kai kanalas stačiakampis, tai

(4.6).

7.2. Konstrukcijos sluoksnio šiluminės varžos. Cilindro pavidalo konstrukcijų atskirų sluoksnių varžos apskaičiuojamos pagal formulę:

(4.7);

d1 – cilindro kūno vidinis skersmuo; d2 – cilindro kūno išorinis skersmuo.          

7.3. Grunto šiluminė varža apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                          (4.8).

7.3.1. Tais atvejais, kai šilumos nuostolių skaičiavimuose aplinkos temperatūra yra laikoma vietovės oro temperatūra, turi būti įvertinta grunto paviršiaus varža. Ji dažniausiai įvertinama fiktyviu vamzdyno įgilinimu:

                                                                                                          (4.9);

7.3.2. Jeigu greta nutiesti du ar daugiau vienodi vamzdynai, kuriais teka vienodų parametrų šilumnešis, tuomet prie grunto šiluminės varžos, apskaičiuotos pagal (4.8) formulę, pridedama papildoma varža, kuria įvertinama gretimų vamzdynų įtaka. Ši papildoma varža apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                                        (4.10).

7.3.3. Jeigu greta pakloti du vamzdynai (jie gali būti skirtingų skersmenų), kuriais teka skirtingų parametrų šilumnešis, tai grunto varža apskaičiuojama kiekvienam vamzdynui atskirai pagal formulę:

                         (4.11).

8. Šilumos nuostolių skaičiavimas:

8.1. Vamzdynai nutiesti patalpoje arba atvirame ore. Šiuo atveju šilumos nuostoliai skaičiuojami atskirai kiekvienam vamzdynui, neįvertinant greta nutiestų, nes laikoma, kad jie neturi įtakos vienas kitam. Šilumos nuostolių srautas (W/m) surandamas pagal formulę:

                                                                                  (4.12).

4.1 pavyzdys. Patalpoje, kurios temperatūra ta=20ºC, paklotu ø 108×4 mm plieniniu vamzdžiu, izoliuotu 40 mm storio mineralinės vatos sluoksniu, kurios šilumos laidumo koeficientas λiz=0,045 W/(m·K), teka 150 ºC temperatūros vanduo. Izoliuoto paviršiaus temperatūra tp=40ºC. Apskaičiuoti šilumos nuostolius šio vamzdžio 1 m ilgio ruože.

 

Sprendimas. Pagal (4.4) formulę

α=9,4+0,052(40-20)=10,4 W/(m2·K).

 

Pagal (4.12) formulę apskaičiuojami šilumos nuostoliai nuo 1 m ilgio vamzdžio cilindro paviršiaus.

.

 

Atsakymas: q = 61,2 W/m.

 

8.2. Kai vamzdynai pakloti grunte, šilumos srautui patekti iš vamzdynų į aplinką trukdo izoliacijos, grunto ir jo paviršiaus šiluminės varžos. Šilumos nuostolių srautas skaičiuojamas pagal formulę:

                                                                (4.13).

8.2.1. Esant daugiau negu vienam vamzdžui, dėl tarpusavio šiluminės sąveikos keičiasi grunto šiluminė varža, todėl pagal (4.11) formulę surandamos bendros šiluminės varžos kiekvienam vamzdžiui, o po to, jas ir atitinkamas temperatūras įrašius į (4.1) formulę, surandami šilumos nuostoliai.

4.2. pavyzdys. Bekanaliu būdu 1,5 m gylyje sausame priemolyje greta vienas kito pakloti du ø273×5 mm plieniniai gamykloje izoliuoti vamzdžiai, kuriais teka šilumnešis arba karštas vanduo buitinėms reimėms. Atstumas tarp vamzdžių ašių – 0,65 m. Šilumnešio temperatūra tiekimo vamzdyne 130 ºC, o grąžinimo vamzdyne 70 ºC. Vamzdžiai izoliuoti poliuretano puta, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/(m·K), storis – 5,4 cm. Grunto šilumos laidumo koeficientas 1,75 W/(m·K) ir šilumos atidavimo koeficientas nuo žemės paviršiaus į aplinkos orą 10 W/(m2·K). Aplinkos oro temperatūra 5 ºC. Apskaičiuoti abiejų vamzdžių šilumos nuostolius 1 m ilgio ruože

 

Sprendimas. Fiktyvus vamzdynų įgilinimas, kuriuo įvertinama grunto paviršiaus šiluminė varža, apskaičiuojamas pagal (4.9) formulę:

hf =1,75/10=0,18 m.

Tuomet bendrasis įgilinimas yra: 1,5+0,18=1,68 m. Pagal (4.11) formulę apskaičiuojama bendra grunto ir izoliacijos sluoksnio šiluminė varža atskirai kiekvienam vamzdžiui:

Šios šiluminės varžos įrašomos į (4.1) formulę ir taip gaunami šilumos nuostoliai:

q1=(130 ‑ 5)/1,993=62,7 W/m; q2=(70 ‑ 5)/2,080=31,2 W/m.

 

Atsakymas: q1=62,7 W/m; q2=31,2 W/m.

 

8.3. Vamzdynai pakloti požeminiuose kanaluose. Požeminiame kanale gali būti vienas arba daugiau vamzdžių. Abiem atvejais reikia apskaičiuoti kanale esančio oro temperatūrą, o po to, laikant orą kanale šilumnešiu panašiai kaip vamzdyne, apskaičiuojami nuostoliai.

Kai vienas vamzdis kanale, oro temperatūra kanale apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                        (4.14);

Šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal formulę:

                                                                                                          (4.15).

4.3 pavyzdys. Gelžbetoniniame 0,6´0,6 m kanale, 1,6 m gylyje sausame priemolyje paklotas vienas ø 273´5 mm plieninis vamzdis, izoliuotas 70 mm storio mineralinės vatos sluoksniu, jos šilumos laidumo koeficientas 0,045 W/(m·K). Vamzdžiu teka 150 ºC temperatūros vanduo. Kanalo sienučių ir grunto šilumos laidumo koeficientas 1,75 W/(m·K) ir šilumos atidavimo koeficientas nuo žemės paviršiaus į aplinkos orą 10 W/(m2·K). Aplinkos oro temperatūra 5 ºC. Apskaičiuoti šilumos nuostolius šio vamzdžio 1 m ilgio ruože

 

Sprendimas. Pagal sujungtas (4.3) ir (4.7) formules apskaičiuojama vamzdyno bendroji varža, susidedanti iš Riz ir Ra. Skaičiavimuose priimtas šilumos atidavimo nuo izoliacijos kanalo orui ir iš oro kanalo sienutei koeficientas yra vienodas ir lygus 12 W/(m2·K).

.

Apskaičiuojamas kanalo ekvivalentinis skersmuo:

dekviv=2(0,6+0,6)/p = 0,76 m.

 

Fiktyvus vamzdynų įgilinimas, kuriuo įvertinama grunto paviršiaus šiluminė varža, apskaičiuojamas pagal (4.9) formulę vietoje diz įrašant dekviv:

hf =1,75/10=0,18 m.

 

Tuomet bendrasis įgilinimas yra: 1,6 + 0,18 = 1,78 m. Bendra grunto varža skaičiuojama pagal (4.3) ir (4.8) formules:

.

Oro temperatūra kanale apskaičiuojama pagal (4.16) formulę vienam vamzdžiui:

Šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal (4.15) formulę:

.

Atsakymas: q=82,1 W/m

 

8.3.1. Kai viename požeminiame kanale yra du ir daugiau vamzdžių (n), oro temperatūra kanale apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                                                   (4.16).

Kanalo bendroji šiluminė varža (Rb) susideda iš jo vidinio paviršiaus, sienutės ir grunto šiluminių varžų (Ro, Rk, Rgr), o Rj (j-ojo vamzdžio šiluminė varža) susideda iš izoliacijos sluoksnio ir jo paviršiaus šiluminių varžų (Riz, Ra).

Nustačius oro temperatūrą kanale, kiekvieno vamzdžio šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal (4.15) formulę.

 

4.4 pavyzdys. Gelžbetoniniame 1,2´0,6 m kanale, 1,5 m gylyje sausame priemolyje pakloti du plieniniai ø273´5 mm vamzdžiai, vienas nuo kito nutolę 0,52 m atstumu, vienu teka 150ºC, o kitu 70ºC temperatūros šilumnešis. Vamzdžiai izoliuoti 70 ir 40 mm storio mineralinės vatos sluoksniu, jos šilumos laidumo koeficientas 0,045 W/(m·K). Kanalo sienų bei grunto šilumos laidumo koeficientas 1,75 W/(m·K) ir šilumos atidavimo nuo žemės paviršiaus į aplinkos orą koeficientas 10 W/(m2·K). Aplinkos oro temperatūra 5ºC. Apskaičiuoti atskirai kiekvieno vamzdžio šilumos nuostolius 1 m ilgio ruože.

 

Sprendimas. Pagal sujungtas (4.3) ir (4.7) formules apskaičiuojamos vamzdynų bendrosios varžos, susidedančios iš Riz ir Ra. Skaičiavimuose priimtas šilumos atidavimo nuo izoliacijos kanalo orui ir iš oro kanalo sienutei koeficientas yra vienodas ir lygus 12 W/(m2·K).

,

 

.

 

Apskaičiuojamas kanalo ekvivalentinis skersmuo:

dekviv=2(1,2+0,6)/p = 1,15 m.

 

Fiktyvus vamzdynų įgilinimas, kuriuo įvertinama grunto paviršiaus šiluminė varža, apskaičiuojamas pagal (4.9) formulę:

hf =1,75/10=0,18 m.

 

Tuomet bendrasis įgilinimas yra: 1,6+0,18=1,78 m. Bendra grunto varža skaičiuojama pagal (4.3) ir (4.8) formules:

.

Oro temperatūra kanale apskaičiuojama pagal (4.16) formulę:

Šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal (4.15) formulę:

 

Atsakymas: q1=79,9 W/m; q2=42,8 W/m

 

8.3.2. Kai vamzdžiai nutiesti po vieną į greta esančius du požeminius nepereinamus kanalus. Šiuo atveju apskaičiuojamos kiekvieno vamzdžio bendrosios šiluminės varžos R1 ir R2 pagal (4.17) formulę ir vamzdžių savitarpio įtaką įvertinanti šiluminė varža R0 pagal formulę (4.18).

                           (4.17).

Pastaba. Indeksas „1“ (4.17) formulėje reiškia 1-ojo vamzdžio parametrus. Skaičiuojant 2-ojo vamzdžio varžą, atitinkamai įrašomi 2-ojo vamzdžio parametrai.

                                                                                         (4.18).

Kiekvieno vamzdžio šilumos nuostoliai apskaičiuojami atitinkamai pagal (4.19) ir (4.20) formules:

                                                                            (4.19);

                                                                             (4.20).

 

 

V skyrius

ŠILUMOS NUOSTOLIŲ SKAIČIAVIMO EIGA

 

9. Šilumos tiekimo vamzdynai yra įrengti arba numatomi įrengti iš vamzdžių, kurie atitinka standartų reikalavimus. Šilumos nuostoliams vamzdynuose skaičiuoti naudojami standartuose pateikti vamzdžių parametrai.

10. Šilumos nuostoliai susideda iš šilumos, prarastos per šilumos tiekimo vamzdynus sudarančių elementų karštus paviršius, ir šilumos, prarastos per nesandarumus su ištekėjusiu šilumnešiu.

11. Skaičiuojant šilumos nuostolius surandamas šilumos nuostolių srautas (W) per vamzdynų paviršius, kuris skaitine reikšme yra lygus šilumos nuostoliams per valandą (Wh) per tą patį paviršių. Po to skaičiuojami vidutiniai šilumos nuostoliai per atitinkamą laikotarpį.

12. Norminis šilumos nuostolių srautas 1 m ilgio izoliuotame vamzdyje skaičiuojamas:

12.1. projektuojamuose ir rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose;

12.2. paklotuose šilumos tiekimo tinkluose.

13. Projektuojamuose ir rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose norminiai šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4–170 „Dėl Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės), nurodytus šilumos nuostolių srautus, o kitokiems vamzdynams, kurie nenumatyti Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse – pagal jų konstrukcijas.

14. Paklotuose šilumos tiekimo tinkluose norminiai šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal jų projektavimo ir statybos metu galiojusius rodiklius.

15. Projektuojamuose ir rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose apskaičuojamas vidutinis šilumos nuostolių srautas, taip pat vidutiniai metiniai, vidutiniai sezoniniai ir vidutiniai mėnesiniai šilumos nuostoliai.

16. Šilumos nuostoliai vamzdynuose, esant projektinėms sąlygoms:

16.1. Patalpose įrengiamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautai apskaičiuoti pagal (4.12) formulę, laikant, kad patalpos oro temperatūra yra 20 ºC, izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K), o izoliacijos storiai artimi rekomenduotiems Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse. Šilumos atidavimo koeficientas, nurodytas (4.12) formulėje, apskaičiuojamas pagal (4.4) formulę. Patalpose įrengiamų vamzdynų šilumos nuostolių srautai pateikti Metodikos priedo 1 lentelėje. Esant kitokioms šilumnešio arba patalpos temperatūroms, palyginti su nurodytomis Metodikos priedo 1 lentelėje, šilumos nuostolių srautai surandami pagal formulę:

                                                                                                       (5.1).

Pastaba. Ši formulė taikoma ir visais kitais toliau nagrinėjamais atvejais, kai reikia perskaičiuoti šilumos nuostolių srautus dėl skirtingų šilumnešio ir aplinkos temperatūrų.

Tais atvejais, kai izoliacinės medžiagos savybės arba sluoksnio storis skiriasi nuo priimtų skaičiuojant, šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami pagal (4.12) formulę.

16.2. Atvirame ore klojamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautai apskaičiuoti pagal (4.12) formulę, laikant, kad vidutinė metinė oro temperatūra yra lygi 5ºC, izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K), o izoliacijos storiai artimi rekomenduotiems Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse. Šilumos atidavimo koeficientas, nurodytas (4.12) formulėje, apskaičiuojamas naudojant (4.5) formulę. Atvirame ore klojamų šilumos tiekimo vamzdynų apskaičiuoti šilumos nuostolių srautai pateikti Metodikos priedo 2 lentelėje. Esant kitokioms šilumnešio arba oro temperatūroms, palyginti su nurodytomis Metodikos 2 lentelėje, šilumos nuostolių srautai nustatomi naudojant (5.1) formulę. Tais atvejais, kai izoliacinės medžiagos savybės arba sluoksnio storis skiriasi nuo priimtų skaičiuojant, šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami Metodikoje pateiktą (4.12) formulę.

16.3.  Pereinamuose kanaluose klojamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami taip pat, kaip ir patalpose įrengiamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautai (žr. Metodikos 16.1 papunktį).

16.4. Skaičiuojant žemėje klojamų bekanalių šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautus išskiriami trys atvejai:

16.4.1. klojamas vienas vamzdis;

16.4.2. greta klojami du vienodi vamzdžiai, kuriais teka tokių pat parametrų šilumnešis;

16.4.3. greta klojami du skirtingi vamzdžiai, kuriais teka skirtingų parametrų šilumnešis.

Visais čia minimais atvejais skaičiavimai atlikti laikant, kad klojami pramoniniu būdu neardomai izoliuoti plieniniai vamzdžiai su poliuretanine šilumos izoliacija, kurios šilumos laidumo koeficientas λ=0,03 W/(m·K), ir išoriniu polietileniniu apvalkalu, atitinkantys Lietuvos standartą LST EN 253 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomi izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio. Šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo). Jeigu žinomas grunto tipas, vyraujantis šilumos tiekimo tinklų paklojimo vietovėje, grunto šilumos laidumo koeficientas gali būti parenkamas pagal Metodikos priedo 11 lentelės duomenis.

16.4.4. Klojamas vienas vamzdis. Klojant žemėje bekanaliu būdu vieną vamzdį, šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami naudojant (4.13) formulę, kurioje aplinkos temperatūra yra nusistovėjusi grunto temperatūra vamzdžio ašies gylyje, kai h³2diz. Kitu atveju aplinkos temperatūra yra tos vietovės oro temperatūra. Tuomet (4.13) formulėje prie tikrojo gylio pridedamas fiktyvusis, apskaičiuotas pagal (4.9) formulę.

Šilumos nuostolių srautai, apskaičiuoti tokiu būdu, yra pateikti Metodikos priedo
3 lentelėje. Skaičiuojant šiuos nuostolius laikyta, kad vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra yra grunto temperatūra, kuri lygi 5ºC; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K).

16.4.5. Greta klojami du vienodi vamzdžiai, kuriais teka tokių pat parametrų šilumnešis. Žemėje bekanaliu būdu klojant greta du vienodus vamzdžius, kuriais teka tokių pat parametrų šilumnešis, šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami naudojant (4.1) formulę, kurioje esanti šiluminė varža susideda iš izoliacijos sluoksnio varžos, grunto šiluminės varžos ir papildomos varžos dėl vamzdžių tarpusavio sąveikos. Šios varžos apskaičiuojamos naudojant (4.7), (4.8) ir (4.10) formules. Skaičiavimo rezultatai pateikti Metodikos priedo 4 lentelėje. Skaičiuojant šiuos nuostolius laikyta, kad vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra yra grunto temperatūra, kuri lygi 5ºC; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K). Atstumas tarp vamzdžių ašių parinktas pagal Lietuvos standarte
LST EN 13941:2009+A1:2010 Centralizuotos šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas (toliau – LST EN 13941:2009+A1:2010) pateiktas rekomendacijas.

16.4.6. Greta klojami du vienodi vamzdžiai, kuriais teka skirtingų temperatūrų šilumnešis. Žemėje bekanaliu būdu klojant greta du vienodus vamzdžius, kuriais teka skirtingų parametrų šilumnešis, šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami pagal (4.1) formulę, kurioje šiluminė varža kiekvienam vamzdžiui apskaičiuojama atskirai pagal (4.11) formulę. Šioje formulėje yra įvertintos izoliacijos sluoksnio, grunto ir vamzdžių sąveikos šiluminės varžos. Skaičiavimo rezultatai pateikti 5 lentelėje. Skaičiuojant šiuos nuostolius laikyta, kad vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra yra ties vamzdžių ašimis nusistovėjusi grunto temperatūra, kuri lygi 5 ºC; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K).

Jeigu žinomas grunto tipas, vyraujantis šilumos tiekimo tinklų paklojimo vietovėje, grunto šilumos laidumo koeficientas gali būti parenkamas pagal 11 lentelės duomenis.

Šilumnešių temperatūrų deriniai parinkti pagal duotiems šilumos tiekimo tinklams būdingą kokybinio reguliavimo temperatūrinį grafiką. Atstumas tarp vamzdžių aparinktas pagal Lietuvos standarte LST EN 13941:2009+A1:2010 pateiktas rekomendacijas. Esant kitiems parametrams, šilumos nuostolių srautai perskaičiuojami naudojantis (4.1) ir (4.11) formulėmis.

16.5. Skaičiuojant žemėje nepereinamuose kanaluose klojamų šilumos tiekimo vamzdynų šilumos nuostolių srautus skiriami dažniausiai pasitaikantys du atvejai:

16.5.1. klojamas vienas vamzdis;

16.5.2. greta klojami du skirtingi vamzdžiai, kuriais teka skirtingų parametrų šilumnešis.

Čia minimais atvejais skaičiavimai atlikti laikant, kad klojami montavimo vietoje izoliuoti plieniniai vamzdžiai su šilumos izoliacija, kurios šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K). Šie vamzdžiai atitinka GOST 8732-78 Seamless hot-deformed steel pipes. Range of sizes.

Jeigu žinomas grunto tipas, vyraujantis šilumos tiekimo tinklų paklojimo vietovėje, grunto šilumos laidumo koeficientas gali būti parenkamas pagal 11 lentelės duomenis.

16.5.3. Klojamas vienas vamzdis. Klojant žemėje nepereinamame kanale vieną vamzdį šilumos nuostolių srautai apskaičiuojami pagal (4.15) formulę, kurioje bendra vamzdžio šiluminė varža apskaičiuota pagal (4.3) ir (4.7) formules. Oro temperatūra kanale apskaičiuota pagal (4.16) formulę. Bendra kanalo ir grunto varža apskaičiuota pagal (4.3) ir (4.8) formules.

Skaičiavimo rezultatai pateikti 6 lentelėje. Skaičiuojant šiuos nuostolių srautus laikyta, kad izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K), o izoliacijos storiai artimi rekomenduotiems Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K); vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra, kai h<dek, yra tos vietovės oro temperatūra, kuri lygi 5ºC. Tuomet (4.8) formulėje prie tikrojo gylio pridedamas fiktyvusis, apskaičiuotas pagal (4.9) formulę. Kitu atveju aplinkos temperatūra yra ties vamzdžių ašimis nusistovėjusi grunto temperatūra.

16.5.4. Klojami du vamzdžiai. Klojant žemėje nepereinamame kanale du vamzdžius skaičiuotini šilumos nuostolių srautai kiekviename vamzdyje surasti pagal (4.15) formulę, kurioje bendra vamzdžio šiluminė varža apskaičiuota pagal (4.3) ir (4.7) formules. Oro temperatūra kanale apskaičiuota pagal (4.16) formulę. Bendra kanalo ir grunto varža apskaičiuota pagal (4.3) ir (4.8) formules.

Skaičiavimo rezultatai pateikti Metodikos priedo 7, 9.1–9.3 lentelėse. Skaičiuojant šiuos nuostolių srautus laikyta, kad izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K), o izoliacijos storiai artimi rekomenduotiems Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K); vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra, kai h<dek, yra tos vietovės oro temperatūra, kuri lygi 5 ºC. Šiuo atveju (4.8) formulėje prie tikrojo gylio pridedamas fiktyvusis, apskaičiuotas pagal (4.9) formulę. Kitu atveju aplinkos temperatūra yra ties vamzdžių ašimi nusistovėjusi grunto temperatūra.

16.5.5. Klojami vamzdžiai po vieną į greta esančius du nepereinamus kanalus. Taip klojami didelio skersmens vamzdžiai, kai kiekvienam iš jų reikia atskiro kanalo. Skaičiuotini šilumos nuostolių srautai kiekviename vamzdyje surasti pagal (4.19) ir (4.20) formules, o jiems apskaičiuoti reikalingos šiluminės varžos surandamos pagal (4.17) ir (4.18) formules.

Skaičiavimo rezultatai pateikti Metodikos priedo 8, 8.1, 9.4 ir 9.5 lentelėse. Skaičiuojant šiuos nuostolių srautus laikyta, kad izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ=0,04 W/(m·K), o izoliacijos storiai artimi rekomenduotiems Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės; grunto šilumos laidumo koeficientas lygus 1,75 W/(m·K); vamzdžio įgilinimas yra 1,5 m; aplinkos temperatūra, kai h<dek, yra tos vietovės oro temperatūra, kuri lygi 5ºC. Tuomet (4.8) formulėje prie tikrojo gylio pridedamas fiktyvusis, apskaičiuotas pagal (4.9) formulę. Kitu atveju aplinkos temperatūra yra ties vamzdžių ašimis nusistovėjusi grunto temperatūra.

Jeigu žinomas grunto tipas, vyraujantis šilumos tiekimo tinklų paklojimo vietovėje, grunto šilumos laidumo koeficientas gali būti parenkamas pagal Metodikos priedo 11 lentelės duomenis.

17. Vidutiniai norminiai šilumos nuostoliai skaičiuojami pagal (5.2) ir (5.3) formules, panaudojant norminius šilumos nuostolių srautus iš Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių arba šiose taisyklėse pateiktų, esant atitinkamoms temperatūroms apskaičiuotų šilumos nuostolių srautų, esančių Metodikos priedo 1–10 lentelėse, kurios sudarytos laikantis Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse nurodytų rodiklių bei norminį vidutinį ištekėjusio šilumnešio debitą.

17.1. Vidutinis norminis šilumos nuostolių srautas (W) per vamzdyno paviršių per metus apskaičiuojamas pagal vidutines šilumnešio ir aplinkos temperatūras per metus. Jis surandamas pagal formulę:

                                                                                       (5.2).

17.1.1. Vidutinis norminis šilumos nuostolių srautas (W/m) j ruožo 1 m ilgio vamzdyje per metus  apskaičiuojamas pagal (5.3) formulę, o koeficientas β, kuriuo įvertinami vietiniai šilumos nuostoliai, parenkamas pagal Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1–160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“:

                                                                                           (5.3).

17.2. Vidutinis norminis šilumos nuostolių srautas per vamzdynų paviršių per metus šilumos tiekimo tinkluose apskaičiuojamas;

17.2.1. antžeminių tinklų atveju atskirai tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, laikant, kad tarpusavio įtakos nėra;

17.2.2. požeminių tinklų atveju, jeigu paklotas ne vienas vamzdis, tiekimo ir grąžinimo vamzdynų porai su tarpusavyje atitinkančiomis šilumnešio temperatūromis ir atitinkančiais vamzdynų skersmenimis.

17.3. Vidutinis norminis šilumos nuostolių srautas per mėnesį per vamzdynų paviršių apskaičiuojamas naudojantis vidutiniu metiniu šilumos nuostolių srautu ir yra surandamas taip:

17.3.1. antžeminiams tinklams:

17.3.1.1. tiekimo vamzdynui:

                                                                                            (5.4);

17.3.1.2. grąžinimo vamzdynui:

                                                                                    (5.5);

17.3.2. požeminiams tinklams skaičiuojami vamzdžių poros (tiekimo ir grąžinimo) vidutiniai šilumos nuostoliai per mėnesį, W/m:

 

                                                                         (5.6).

 

Pastaba. Skaičiuojant šilumos nuostolius požeminiams tinklams aplinkos temperatūra laikoma tos vietovės atitinkamo laikotarpio vidutinė oro temperatūra, kai h<2diz bekanaliu atveju arba h<2dekviv klojant vamzdžius nepereinamuose kanaluose. Kitu atveju aplinkos temperatūra yra atitinkamo laikotarpio vidutinė grunto temperatūra vamzdyno ašies gylyje.

Norminiai šilumos nuostoliai per mėnesį per visų vamzdynų paviršių (Wh) skaičiuojami pagal formulę:

                                                                                 (5.7).

18. Vidutiniai norminiai šilumos nuostoliai dėl nutekėjusio šilumnešio per mėnesį (MWh) apskaičiuojami taip:

                                                   (5.8).

18.1. Pagal (5.8) formulę skaičiuojami šilumos nuostoliai visų rūšių šilumos tiekimo ir karšto vandentiekio, turinčio recirkuliacinę liniją, tinkluose. Kai karšto vandentiekio tinklas susideda tik iš tiekimo vamzdyno, šilumos nuostoliai skaičiuojami pagal formulę:

 

                                                (5.9).

 

VI skyrius

EKSPLOATACINIŲ ŠILUMOS NUOSTOLIŲ NUSTATYMAS

 

19. Norminių eksploatacinių šilumos nuostolių per vamzdynų paviršius nustatymas specialiais šiluminiais bandymais šilumos tiekimo tinkle nėra privalomas, tačiau šilumos tiekėjas bet kada gali juos atlikti, jeigu to reikia atskirų tinklo ruožų darbo efektyvumui nustatyti.

19.1. Šilumos tiekimo įmonės ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) norminius eksploatacinius šilumos nuostolius per vamzdynų paviršius skaičiuoja (nustato) vadovaujantis Komisijos internetiniame puslapyje (www.regula.lt) pateikta skaičiavimo programa (Excel dokumento formate) taikant programos priede „Skaičiuoklės pradinių duomenų (prielaidų) rekomenduojami dydžiai“ pateiktus rekomenduojamus dydžius.

19.2. Šilumos nuostoliai dėl ištekėjusio šilumnešio per nesandarumus apskaičiuojami pagal (5.8) formulę, o ištekėjusio šilumnešio norminiai vidutiniai nuostoliai per valandą, skaičiuojant nuošimčiais nuo lauko šilumos tinklų vamzdynų tūrio (čia vidaus sistemų tūris neįskaičiuojamas), turi būti ne didesni kaip:

19.2.1. bekanaliuose vamzdynuose – 0,1% arba a = 0,001 m3/(m3·h);

19.2.2. kanaluose paklotuose vamzdynuose – 0,2% arba a = 0,002 m3/(m3·h).

20. Vidutiniai metiniai šilumos nuostoliai:

20.1. Norminiai vidutiniai metiniai šilumos nuostolių srautai (W) požeminio tinklo ruožuose, kurie nebuvo bandyti ir pagal klojimo būdą bei izoliacijos konstrukciją nėra analogiški išbandytiesiems, apskaičiuojami pagal formulę;

 

(6.1).

 

Pastaba. Pereinamuose kanaluose ir antžeminiuose tinkluose paklotuose tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose (čia ir toliau) nuostoliai skaičiuojami atskirai kiekvienam vamzdžiui.

 

20.2. Norminiai šilumos nuostoliai (qn) parenkami iš norminių dokumentų. Tais atvejais, kai konkrečios vietovės šilumnešio ir aplinkos temperatūros neatitinka tų, prie kurių apskaičiuoti norminiuose dokumentuose pateikti norminiai šilumos nuostoliai, tuomet pastarieji tai vietovei apskaičiuojami pagal Metodikos V skyriuje nurodytą eigą.

20.3. Vidutinis metinis šilumnešio ir aplinkos (oro arba grunto) temperatūrų skirtumas nustatomas kaip jų vidutinių metinių temperatūrų skirtumas.

20.4. Vidutinė mėnesio oro ir grunto temperatūra vamzdžio ašies gylyje priimama pagal RSN 156-94 arba artimiausios meteorologinės stoties duomenis.

20.5. Vidutinės metinės šilumnešio temperatūros tiekimo ir grąžinimo vamzdžiuose apskaičiuojamos kaip vidutinių mėnesinių temperatūrų aritmetiniai vidurkiai. Vidutinės mėnesinės tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūros nustatomos iš patvirtinto eksploatacinio grafiko pagal vidutines mėnesines vietovės lauko oro temperatūras.

21. Mėnesiniai šilumos nuostoliai:

21.1. Norminiai šilumos nuostoliai (MWh), susidarantys per mėnesį šilumos tinklų vamzdynuose, apskaičiuojami bendruoju atveju pagal formulę:

                                                                                                    (6.2).

21.2. gali būti apskaičiuojami iš vidutinių metinių norminių šilumos nuostolių, atitinkančių pasirinktą klojimo būdą (žr. (5.4)–(5.6) formules). Bekanalio ir nepereinamuose kanaluose klojimo atveju šilumos nuostoliai skaičiuojami abiejuose vamzdžiuose kartu pagal (6.3) formulę, o tada, kai vamzdynai pravesti atvirame ore, šilumos nuostoliai skaičiuojami kiekviename vamzdyje atskirai, pagal (6.4) formulę, įrašant į ją atitinkamas tiekimo ar grąžinamo šilumnešio temperatūras ir kitus dydžius:

 

                         (6.3);

                                (6.4).

 

Vidutinės mėnesio šilumnešio temperatūros tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose nustatomos iš sudaryto eksploatacinio temperatūrinio grafiko prie vidutinės mėnesio oro temperatūros.

21.3. Norminiai šilumos nuostoliai tais mėnesiais, kai keičiasi eksploatacinis režimas dėl šildymo sezono pradžios arba pabaigos, skaičiuojami atskirai kiekvienam periodui į (6.2) formulę įrašant atitinkamą eksploatacijos trukmę.

21.4. Norminės metinių šilumos nuostolių reikšmės visuose šilumos tinkluose išreiškiamos visų mėnesių norminių šilumos nuostolių suma.

22. Faktiniai šilumos nuostoliai:

22.1. Faktiniai šilumos nuostoliai per izoliuotus vamzdynų paviršius apskaičiuojami pagal (6.2)-(6.4) formules, kuriose vidutiniai šilumos nuostoliai surandami pagal faktines vidutines šilumnešio ir oro temperatūras per mėnesį.

Faktinė vidutinė šilumnešio temperatūra yra šilumnešio paros vidutinių temperatūrų vidurkis per mėnesį.

22.2. Faktiniai šilumos nuostoliai per izoliuotus vamzdynų paviršius per metus yra surandami sudedant visus metų mėnesių faktinius šilumos nuostolius.

22.3. Faktiniai šilumos nuostoliai (MWh) per mėnesį dėl nutekėjusio šilumnešio atvirose šilumos tiekimo sistemose apskaičiuojami pagal (5.8) formulę, kurioje faktinė vidutinė šilumnešio temperatūra nustatoma pagal 22.1 papunktį, o uždarose pagal formulę:

 

(6.5).

 

22.4. Faktiniai šilumos nuostoliai dėl nutekėjusio šilumnešio per metus yra surandami sudedant visus metų mėnesių atitinkamus faktinius šilumos nuostolius.

 

 

VII SKYRIUS

NORMINIAI METINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI PER VAMZDYNŲ PAVIRŠIUS IR DĖL NUTEKĖJUSIO ŠILUMNEŠIO, NAUDOJAMI KAINŲ SKAIČIAVIME

 

23. Norminiai metiniai šilumos nuostoliai (MWh) per vamzdynų paviršius ir dėl nutekėjusio šilumnešio apskaičiuojami pagal formulę:

 

 

(7.1).

 

 

 

23.1.   – vidutinis norminis šilumos nuostolių srautas per vamzdyno paviršių per metus (žr. Metodikos 17.1 ir 17.1.1 papunkčius) apskaičiuojamas naudojantis (5.2) ir (5.3) formulėmis.

23.2. Norminis šilumos nuostolių srautas (qn), esantis (5.3) formulėje, parenkamas iš Metodikos prieduose pateiktų 1–10 lentelių pagal vamzdynų paklojimo būdą, šilumnešio temperatūras ir kitus minėtose lentelėse nurodytus parametrus. Jeigu šilumnešio ar kurie kiti lentelėse nurodyti parametrai neatitinka realių sąlygų, tuomet (qn) surandamas naudojantis Metodikos 19.1 papunktyje nurodyta skaičiuokle, įrašant tikruosius parametrus.

23.3.  – norminiai šilumos nuostoliai dėl nutekėjusio šilumnešio per metus surandami sudedant visus metų mėnesių šilumos nuostolius  (žr. Metodikos 18 punktą ir 18.1 papunktį) dėl nutekėjusio šilumnešio, kurie apskaičiuojami naudojantis (5.8) ir (5.9) formulėmis, priimant a pagal Metodikos 19.2 papunktį.

 

______________


 

Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikos

priedas

 

I   skyrius

SKAIČIUOTINI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

 

1 lentelė. Patalpose įrengtų šilumos tiekimo vamzdynų skaičiuotini šilumos nuostoliai.

 

Vamzdžio skersmuo D (mm)

Vamzdžio izoliacija (mm)

Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,04 W/mK,

sutartinis

išorinis

storis

skersmuo

patalpos temperatūra 20ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

 

 

 

 

150ºC

130ºC

120ºC

110ºC

100ºC

90ºC

80ºC

70ºC

60ºC

50ºC

40ºC

30ºC

25

32

50

132

22,1

18,7

17,0

15,3

13,6

11,9

10,2

8,5

6,8

5,1

3,4

1,7

32

38

50

138

24,3

20,5

18,7

16,8

14,9

13,1

11,2

9,3

7,5

5,6

3,7

1,9

40

45

50

145

26,7

22,6

20,5

18,5

16,4

14,4

12,3

10,3

8,2

6,2

4,1

2,1

50

57

50

157

30,7

26,0

23,6

21,3

18,9

16,6

14,2

11,8

9,5

7,1

4,7

2,4

65

73

60

193

32,3

27,3

24,8

22,3

19,9

17,4

14,9

12,4

9,9

7,4

5,0

2,5

70

76

60

196

33,1

28,0

25,5

22,9

20,4

17,8

15,3

12,7

10,2

7,6

5,1

2,5

80

89

60

209

36,7

31,0

28,2

25,4

22,6

19,7

16,9

14,1

11,3

8,5

5,6

2,8

100

108

60

228

41,8

35,4

32,2

28,9

25,7

22,5

19,3

16,1

12,9

9,6

6,4

3,2

125

133

60

253

48,5

41,0

37,3

33,6

29,8

26,1

22,4

18,7

14,9

11,2

7,5

3,7

150

159

70

299

49,7

42,0

38,2

34,4

30,6

26,8

22,9

19,1

15,3

11,5

7,6

3,8

200

219

70

359

63,3

53,6

48,7

43,8

39,0

34,1

29,2

24,4

19,5

14,6

9,7

4,9

250

273

70

413

75,5

63,9

58,1

52,3

46,5

40,6

34,8

29,0

23,2

17,4

11,6

5,8

300

325

70

465

87,1

73,7

67,0

60,3

53,6

46,9

40,2

33,5

26,8

20,1

13,4

6,7

350

377

80

537

88,7

75,1

68,2

61,4

54,6

47,8

40,9

34,1

27,3

20,5

13,6

6,8

400

426

80

586

98,4

83,2

75,7

68,1

60,5

53,0

45,4

37,8

30,3

22,7

15,1

7,6

450

478

80

638

108,6

91,9

83,5

75,2

66,8

58,5

50,1

41,8

33,4

25,1

16,7

8,4

500

529

80

689

118,6

100,3

91,2

82,1

73,0

63,8

54,7

45,6

36,5

27,4

18,2

9,1

600

630

90

810

125,2

105,9

96,3

86,7

77,1

67,4

57,8

48,2

38,5

28,9

19,3

9,6

700

720

90

900

140,9

119,3

108,4

97,6

86,7

75,9

65,1

54,2

43,4

32,5

21,7

10,8

800

820

100

1020

144,6

122,4

111,3

100,1

89,0

77,9

66,8

55,6

44,5

33,4

22,3

11,1

900

920

100

1120

160,4

135,7

123,4

111,1

98,7

86,4

74,0

61,7

49,4

37,0

24,7

12,3

1000

1020

100

1220

176,2

149,1

135,5

122,0

108,4

94,9

81,3

67,8

54,2

40,7

27,1

13,6

 

Pastabos:

1. Lentelėje pateiktų vamzdžių išorės skersmenys atitinka GOST 8732-78 Seamless hot-deformed steel pipes. Range of sizes (toliau – GOST 8732-78).

2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4–170 „Dėl Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės).

3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikoje (toliau – Metodika) pateiktą (4.12) formulę.

 

2 lentelė. Atvirame ore paklotų vamzdynų skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio skersmuo D (mm)

Vamzdžio izoliacijos storis (mm), kai

Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,04 W/mK,

sutartinis

išorinis

šilumnešio temperatūra

aplinkos temperatūra +5 C, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

 

 

350–200ºC

199–100ºC

99–50ºC

350ºC

300ºC

250ºC

200ºC

150ºC

130ºC

100ºC

80ºC

70ºC

60ºC

50ºC

25

32

80

80

50

47,9

41,0

34,0

27,1

20,1

17,4

13,2

13,1

11,3

9,6

7,8

32

38

90

80

50

49,2

42,1

34,9

27,8

21,9

18,8

14,3

14,4

12,4

10,5

8,6

40

45

90

80

50

53,4

45,6

37,9

30,2

23,8

20,5

15,6

15,8

13,7

11,6

9,5

50

57

100

90

50

57,1

48,8

40,5

32,3

25,3

21,8

16,6

18,2

15,8

13,4

10,9

70

76

120

90

50

60,4

51,6

42,9

34,1

29,7

25,6

19,5

22,0

19,0

16,1

13,2

80

89

130

100

60

63,0

53,9

44,7

35,6

30,6

26,4

20,1

21,7

18,8

15,9

13,0

100

108

140

100

60

67,3

57,6

47,8

38,1

34,4

29,7

22,6

24,8

21,5

18,2

14,9

125

133

150

110

60

73,0

62,4

51,8

41,2

37,0

31,9

24,2

28,7

24,9

21,1

17,2

150

159

150

120

60

81,2

69,5

57,7

45,9

39,3

33,8

25,7

32,9

28,5

24,1

19,7

200

219

170

120

70

91,9

78,6

65,3

52,0

48,8

42,0

32,0

37,5

32,5

27,5

22,5

250

273

180

130

70

102,4

87,6

72,8

57,9

54,0

46,5

35,4

44,7

38,7

32,8

26,8

300

325

180

130

70

115,5

98,8

82,0

65,3

61,4

52,9

40,2

51,6

44,7

37,9

31,0

350

377

190

130

80

123,6

105,7

87,8

69,9

68,8

59,3

45,1

52,4

45,4

38,4

31,4

400

426

190

130

80

135,1

115,5

95,9

76,4

75,7

65,3

49,6

58,1

50,4

42,6

34,9

450

478

190

140

80

147,2

125,9

104,6

83,2

78,3

67,5

51,3

64,2

55,6

47,1

38,5

500

529

200

140

80

153,0

130,8

108,6

86,5

85,0

73,2

55,7

70,1

60,7

51,4

42,1

600

630

200

140

90

175,2

149,8

124,4

99,0

98,1

84,6

64,3

73,8

64,0

54,1

44,3

700

720

210

140

100

187,5

160,3

133,1

106,0

109,8

94,7

72,0

75,8

65,7

55,6

45,5

800

820

220

140

100

200,6

171,5

142,4

113,4

122,8

105,9

80,5

85,1

73,8

62,4

51,1

900

920

230

150

110

212,6

181,7

150,9

120,1

127,9

110,3

83,8

86,8

75,2

63,6

52,1

1000

1020

240

150

120

223,5

191,1

158,7

126,3

140,0

120,7

91,7

88,1

76,4

64,6

52,9

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST 8732-78.

2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse.

3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal Metodikoje pateiktą (4.12) formulę.

4. Šilumos atidavimo koeficientas apskaičiuotas pagal Metodikoje pateiktą (4.5) formulę, kai vidutinis vėjo greitis 4 m/s.


 

 

3 lentelė. Žemėje (bekanaliu būdu) paklotų vamzdynų, kai yra tik vienas vamzdis, skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio skersmuo D (mm)

Vamzdžio izoliacija (mm)

Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/mK,

sutartinis

išorinis

storis

skersmuo

aplinkos temperatūra +5ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

130ºC

120ºC

110ºC

100ºC

90ºC

80ºC

70ºC

60ºC

50ºC

40ºC

30ºC

25

33,7

25.95

85.6

23,4

21,6

19,7

17,8

15,9

14,1

12,2

10,3

8,4

6,6

4,7

32

42,4

31,3

105

24,1

22,2

20,3

18,3

16,4

14,5

12,5

10,6

8,7

6,8

4,8

40

48,3

28,35

105

27,8

25,6

23,4

21,2

18,9

16,7

14,5

12,3

10,0

7,8

5,6

50

60,3

29,85

120

31,2

28,7

26,2

23,7

21,2

18,7

16,2

13,7

11,2

8,7

6,2

65

76,1

28,95

134

37,3

34,3

31,4

28,4

25,4

22,4

19,4

16,4

13,4

10,5

7,5

80

88,9

32,55

154

38,5

35,4

32,3

29,2

26,2

23,1

20,0

16,9

13,8

10,8

7,7

100

114,3

39,65

193,6

40,2

37,0

33,8

30,6

27,3

24,1

20,9

17,7

14,5

11,3

8,0

125

139,7

39,15

218

46,9

43,2

39,4

35,7

31,9

28,2

24,4

20,6

16,9

13,1

9,4

150

168,3

36,95

242,2

56,2

51,7

47,2

42,7

38,2

33,7

29,2

24,7

20,2

15,7

11,2

200

219,1

43,05

305,2

61,6

56,6

51,7

46,8

41,9

36,9

32,0

27,1

22,2

17,2

12,3

250

273

57,2

387,4

59,3

54,6

49,8

45,1

40,3

35,6

30,9

26,1

21,4

16,6

11,9

300

323,9

56,05

436

68,8

63,3

57,8

52,3

46,8

41,3

35,8

30,3

24,8

19,3

13,8

350

355,6

64,4

484,4

66,9

61,5

56,2

50,8

45,5

40,1

34,8

29,4

24,1

18,7

13,4

400

406,4

49

504,4

91,2

83,9

76,6

69,3

62,0

54,7

47,4

40,1

32,8

25,5

18,2

450

457,2

42,6

542,4

111,1

102,2

93,3

84,4

75,6

66,7

57,8

48,9

40,0

31,1

22,2

500

508

51,1

610,2

105,9

97,5

89,0

80,5

72,0

63,6

55,1

46,6

38,1

29,7

21,2

550

558,8

64,5

687,8

96,3

88,6

80,9

73,2

65,5

57,8

50,1

42,4

34,7

27,0

19,3

600

609,6

72,7

755

94,5

87,0

79,4

71,8

64,3

56,7

49,1

41,6

34,0

26,5

18,9

Pastabos:

1. Lentelėje nurodyti vamzdžiai atitinka Lietuvos standarte LST EN 13941:2009+A1:2010 Centralizuotos šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas (toliau – LST EN 13941:2009+A1:2010) aprašytuosius vamzdžius.

2. Izoliacijos storiai priimti pagal LST EN 13941:2009+A1:2010 nurodytus standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.

3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal Metodikoje pateiktą (4.13) formulę.


 

 

4 lentelė. Žemėje (bekanaliu būdu) paklotų vamzdynų, kai greta du vienodi vamzdžiai su tokių pat parametrų šilumnešiu, skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio skersmuo

D (mm)

Vamzdžio izoliacijos (mm)

Apvalkalo skersmuo (mm)

Atstumas tarp vamzdžių ašių (m)

Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/mK, aplinkos temperatūra +5ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

sutartinis

išorinis

storis

skersmuo

130ºC

120ºC

110ºC

100ºC

90ºC

80ºC

70ºC

60ºC

50ºC

40ºC

30ºC

25

33,7

25,95

85,6

90

0,24

22,5

20,7

18,9

17,1

15,3

13,5

11,7

9,9

8,1

6,3

4,5

32

42,4

31,3

105

110

0,26

23,1

21,3

19,4

17,6

15,7

13,9

12,0

10,2

8,3

6,5

4,6

40

48,3

28,35

105

110

0,26

26,5

24,4

22,3

20,2

18,0

15,9

13,8

11,7

9,5

7,4

5,3

50

60,3

29,85

120

125

0,275

29,6

27,2

24,8

22,5

20,1

17,7

15,4

13,0

10,6

8,3

5,9

65

76,1

28,95

134

140

0,29

35,1

32,3

29,5

26,7

23,9

21,1

18,2

15,4

12,6

9,8

7,0

80

88,9

32,55

154

160

0,31

36,2

33,3

30,4

27,5

24,6

21,7

18,8

15,9

13,0

10,1

7,2

100

114,3

39,65

193,6

200

0,35

37,8

34,8

31,8

28,7

25,7

22,7

19,7

16,6

13,6

10,6

7,6

125

139,7

39,15

218

225

0,475

44,1

40,6

37,1

33,5

30,0

26,5

22,9

19,4

15,9

12,4

8,8

150

168,3

36,95

242,2

250

0,5

52,3

48,2

44,0

39,8

35,6

31,4

27,2

23,0

18,8

14,7

10,5

200

219,1

43,05

305,2

315

0,565

57,2

52,7

48,1

43,5

38,9

34,3

29,8

25,2

20,6

16,0

11,4

250

273

57,2

387,4

400

0,65

55,6

51,2

46,7

42,3

37,8

33,4

28,9

24,5

20,0

15,6

11,1

300

323,9

56,05

436

450

0,7

64,1

59,0

53,8

48,7

43,6

38,5

33,3

28,2

23,1

17,9

12,8

350

355,6

64,4

484,4

500

0,75

62,6

57,6

52,6

47,5

42,5

37,5

32,5

27,5

22,5

17,5

12,5

400

406,4

49

504,4

520

0,77

83,4

76,8

70,1

63,4

56,7

50,1

43,4

36,7

30,0

23,4

16,7

450

457,2

42,6

542,4

560

0,81

100,2

92,2

84,2

76,2

68,1

60,1

52,1

44,1

36,1

28,1

20,0

500

508

51,1

610,2

630

0,88

96,5

88,8

81,1

73,3

65,6

57,9

50,2

42,5

34,7

27,0

19,3

550

558,8

64,5

687,8

710

0,96

88,9

81,8

74,7

67,5

60,4

53,3

46,2

39,1

32,0

24,9

17,8

600

609,6

72,7

755

780

1,03

87,7

80,7

73,7

66,7

59,7

52,6

45,6

38,6

31,6

24,6

17,5

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai atitinka LST EN 13941:2009+A1:2010 aprašytuosius vamzdžius.

2. Izoliacijos storiai priimti pagal LST EN 13941:2009+A1:2010 nurodytus standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.

3. Norminiai šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal Metodikoje pateiktą (4.1) formulę, o šiluminės varžos pagal Metodikoje pateiktas (4.7), (4.8) ir (4.10) formules.


 

 

5 lentelė. Žemėje (bekanaliu būdu) paklotų vamzdynų, kai greta du vienodi vamzdžiai su skirtingų temperatūrų šilumnešiu, skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio skersmuo D (mm)

Vamzdžio izoliacija (mm)

Apvalkalo

skersmuo (mm)

Atstumas

tarp vamzdžių ašių (m)

Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/mK,

aplinkos temperatūra +5ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

sutartinis

išorinis

storis

skersmuo

130ºC

70ºC

120ºC

60ºC

100ºC

65ºC

80ºC

55ºC

70ºC

50ºC

110ºC

50ºC

90ºC

50ºC

65ºC

50ºC

25

33,7

25,95

85,6

90

0,24

23,1

11,2

21,3

9,4

17,5

10,5

13,8

8,8

11,9

8,0

19,5

7,6

15,7

7,8

11,0

8,0

32

42,4

31,3

105

110

0,26

23,8

11,6

21,9

9,7

18,0

10,9

14,2

9,1

12,3

8,2

20,1

7,9

16,2

8,0

11,3

8,2

40

48,3

28,35

105

110

0,26

27,4

13,2

25,3

11,1

20,8

12,4

16,4

10,4

14,2

9,4

23,2

8,9

18,7

9,2

13,0

9,5

50

60,3

29,85

120

125

0,275

30,7

14,7

28,4

12,3

23,3

13,9

18,3

11,6

15,9

10,5

26,0

9,9

20,9

10,2

14,6

10,6

65

76,1

28,95

134

140

0,29

36,8

17,3

34,0

14,5

27,8

16,4

21,9

13,8

19,0

12,4

31,2

11,6

25,1

12,0

17,5

12,5

80

88,9

32,55

154

160

0,31

38,0

17,9

35,1

14,9

28,7

16,9

22,6

14,2

19,6

12,8

32,1

12,0

25,9

12,4

18,0

12,9

100

114,3

39,65

193,6

200

0,35

39,8

18,7

36,7

15,7

30,1

17,7

23,7

14,9

20,5

13,4

33,7

12,6

27,1

13,0

18,9

13,5

125

139,7

39,15

218

225

0,475

46,7

22,0

43,2

18,4

35,3

20,8

27,8

17,4

24,1

15,8

39,5

14,8

31,8

15,3

22,2

15,9

150

168,3

36,95

242,2

250

0,5

56,1

25,9

51,9

21,6

42,4

24,6

33,4

20,7

28,9

18,7

47,6

17,3

38,2

18,0

26,6

18,9

200

219,1

43,05

305,2

315

0,565

61,7

28,4

57,1

23,6

46,6

27,0

36,7

22,7

31,8

20,5

52,3

18,9

42,0

19,7

29,2

20,7

250

273,0

57,2

387,4

400

0,65

59,6

27,8

55,1

23,2

45,1

26,4

35,5

22,2

30,7

20,0

50,5

18,6

40,6

19,3

28,3

20,2

300

323,9

56,05

436

450

0,7

69,5

32,0

64,3

26,7

52,5

30,5

41,4

25,6

35,8

23,1

58,9

21,3

47,4

22,2

32,9

23,4

350

355,6

64,4

484,4

500

0,75

67,6

31,4

62,5

26,2

51,1

29,9

40,3

25,0

34,8

22,6

57,3

21,0

46,1

21,8

32,0

22,9

400

406,4

49,0

504,4

520

0,77

93,0

41,2

86,1

34,1

70,1

39,6

55,2

33,3

47,7

30,2

79,0

27,1

63,4

28,6

43,8

30,6

450

457,2

42,6

542,4

560

0,81

114,2

48,7

105,9

40,1

85,9

47,3

67,6

39,9

58,4

36,2

97,3

31,5

77,8

33,9

53,6

36,8

500

508,0

51,1

610,2

630

0,88

109,1

47,7

101,1

39,4

82,2

46,0

64,7

38,8

56,0

35,1

92,8

31,2

74,4

33,2

51,4

35,6

550

558,8

64,5

687,8

710

0,96

99,2

44,7

91,8

37,1

74,8

42,8

58,9

36,0

51,0

32,6

84,2

29,6

67,6

31,1

46,8

33,0

600

609,6

72,7

755

780

1,03

97,6

44,5

90,3

37,0

73,6

42,5

58,0

35,7

50,2

32,3

82,8

29,5

66,5

30,9

46,1

32,6

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai atitinka LST EN 13941:2009+A1:2010 aprašytuosius vamzdžius.

2. Izoliacijos storiai priimti pagal LST EN 13941:2009+A1:2010 nurodytus standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.

3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal Metodikoje pateiktą (4.1) formulę, o šiluminės varžos – pagal Metodikoje pateiktą (4.11) formulę.


 

 

6 lentelė. Požeminiame nepereinamame kanale pakloto vieno vamzdžio skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio

skersmuo D (mm)

Vamzdžio izoliacija (mm)

Kanalo skersmuo

Bendra varža

(m K/W)

Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas

0,04 W/mK, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

sutartinis

išorinis

storis

skersmuo

Dekviv (m)

vamzdžio

grunto

150ºC

130ºC

120ºC

110ºC

100ºC

90ºC

80ºC

70ºC

60ºC

50ºC

40ºC

25

32

50

132

0,675

5,841

0,089

24,5

21,1

19,4

17,7

16,0

14,3

12,6

11,0

9,3

7,6

5,9

32

38

50

138

0,675

5,325

0,089

26,8

23,1

21,2

19,4

17,5

15,7

13,9

12,0

10,2

8,3

6,5

40

45

50

145

0,675

4,840

0,089

29,4

25,4

23,3

21,3

19,3

17,2

15,2

13,2

11,2

9,1

7,1

50

57

50

157

0,675

4,201

0,089

33,8

29,1

26,8

24,5

22,1

19,8

17,5

15,1

12,8

10,5

8,2

65

73

60

193

0,675

4,007

0,089

35,4

30,5

28,1

25,6

23,2

20,8

18,3

15,9

13,4

11,0

8,5

70

76

60

196

0,675

3,906

0,089

36,3

31,3

28,8

26,3

23,8

21,3

18,8

16,3

13,8

11,3

8,8

80

89

60

209

0,675

3,525

0,089

40,1

34,6

31,8

29,1

26,3

23,5

20,8

18,0

15,2

12,5

9,7

100

108

60

228

0,675

3,090

0,089

45,6

39,3

36,2

33,0

29,9

26,7

23,6

20,4

17,3

14,2

11,0

125

133

60

253

0,675

2,664

0,089

52,7

45,4

41,8

38,1

34,5

30,9

27,2

23,6

20,0

16,3

12,7

150

159

70

299

0,675

2,602

0,089

53,9

46,4

42,7

39,0

35,3

31,6

27,9

24,2

20,4

16,7

13,0

200

219

70

359

0,968

2,041

0,052

69,3

59,7

54,9

50,2

45,4

40,6

35,8

31,1

26,3

21,5

16,7

250

273

70

413

0,968

1,712

0,052

82,2

70,9

65,2

59,5

53,9

48,2

42,5

36,9

31,2

25,5

19,8

300

325

70

465

1,159

1,483

0,039

95,3

82,1

75,6

69,0

62,4

55,9

49,3

42,7

36,1

29,6

23,0

350

377

80

537

1,159

1,457

0,039

96,9

83,5

76,9

70,2

63,5

56,8

50,1

43,4

36,8

30,1

23,4

400

426

80

586

1,159

1,314

0,039

107,1

92,4

85,0

77,6

70,2

62,8

55,4

48,0

40,6

33,2

25,9

450

478

80

638

1,159

1,191

0,039

117,9

101,6

93,5

85,4

77,3

69,1

61,0

52,9

44,7

36,6

28,5

500

529

80

689

1,529

1,090

0,024

130,1

112,1

103,2

94,2

85,2

76,3

67,3

58,3

49,3

40,4

31,4

600

630

90

810

1,529

1,033

0,024

137,1

118,2

108,8

99,3

89,8

80,4

70,9

61,5

52,0

42,6

33,1

700

720

90

900

1,529

0,918

0,024

153,9

132,7

122,1

111,5

100,9

90,2

79,6

69,0

58,4

47,8

37,2

800

820

100

1020

2,102

0,895

0,013

159,8

137,7

126,7

115,7

104,7

93,7

82,6

71,6

60,6

49,6

38,6

900

920

100

1120

2,102

0,807

0,013

176,9

152,5

140,3

128,1

115,9

103,7

91,5

79,3

67,1

54,9

42,7

1000

1020

110

1240

2,102

0,799

0,013

178,7

154,0

141,7

129,4

117,0

104,7

92,4

80,1

67,8

55,4

43,1

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai išorės skersmeniu atitinka GOST 8732-78.

2. Izoliacijos storiai priimti laikantis norminių šilumos nuostolių, nurodytų Šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse.

3. Šilumos nuostolių skaičiavimo eiga parodyta Metodikos 4.3 pavyzdyje.


 

 

7 lentelė. Požeminiame nepereinamame kanale, kai greta pakloti du vienodi vamzdžiai su skirtingų temperatūrų šilumnešiu, skaičiuotini šilumos nuostoliai

 

Vamzdžio skersmuo

D (mm)

Vamzdžio izoliacijos storis (mm)

Vamzdžio izoliacijos skersmuo D (mm)

Kanalo skersmuo Dekviv

(m)

Bendra varža

(m K/W)

Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,04 W/mK, esant šilumnešio temperatūroms

sutartinis

išorinis

tiekimo vamzdžio

grąžinimo vamzdžio

tiekimo vamzdžio

grąžinimo vamzdžio

vamzdžių

grunto

tiekimo

grąžinimo

110ºC

50ºC

90ºC

50ºC

65ºC

50ºC

25

32

50

40

132

112

0,669

5,841

5,223

0,249

16,9

7,5

13,6

7,6

9,5

7,8

32

38

50

40

138

118

0,669

5,325

4,735

0,249

18,5

8,3

14,9

8,3

10,4

7,6

40

45

50

40

145

125

0,669

4,840

4,278

0,249

20,2

8,8

16,3

9,0

11,3

8,2

50

57

50

40

157

137

0,669

4,201

3,684

0,249

23,0

10,0

18,5

10,3

12,9

9,3

65

73

60

40

193

153

0,669

4,007

3,118

0,249

24,0

11,6

19,3

11,9

13,4

9,6

70

76

60

40

196

156

0,669

3,906

3,032

0,249

24,6

11,9

19,7

12,2

13,7

9,8

80