baltos zuvys

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

 

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-221

 

Švenčionys

 

 

 

 

Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašą, patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-36 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                                         RIMANTAS KLIPČIUS


 

PATVIRTINTA

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-221

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR

ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) lengvatų taikymo tvarką. 

2. Vietinė rinkliava – tai Švenčionių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

3. Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu valdantys ir naudojantys nekilnojamojo turto objektus Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

4. Vietinės rinkliavos lengvata – vietinės rinkliavos mokėtojams sumažintas Vietinės rinkliavos dydis arba kai, vietinės rinkliavos mokėtojas iš viso nuo jo yra atleistas. 

5. Vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti pasirinktinai taikoma tik viena Lengvata ir tik vienam nekilnojamojo turto objektui.

 

II SKYRIUS.

LENGVATOS IR JŲ TAIKYMO TVARKA

 

6. Vietinės rinkliavos įmoka mažinama 50 procentų:

6.1. daugiabučių namų butų ir individualių namų savininkams ar teisėtiems valdytojams, kai nėra kitų savo gyvenamąją vietą šiame bute (name) deklaravusių ir (ar) gyvenančių asmenų,  taip pat socialinio būsto nuomininkams, kai būstas išnuomotas vienam asmeniui ir nėra kitų šiame būste gyvenančių asmenų. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

6.1.1. sukakęs senatvės pensijos amžių, nedirbantis;

6.1.2. sukakęs senatvės pensijos amžių, turintis teisę į šalpos pensiją;

6.1.3. neįgalus, turintis teisę į šalpos pensiją;

6.1.4. neįgalus, turintis nustatytą darbingumo lygį nuo 0 iki 30 proc.

6.2. daugiavaikės šeimos (3 ir daugiau vaikų iki 18 metų) nariui, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį.

7. Vietinės rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis gauti Lengvatą, Švenčionių rajono savivaldybės administracijai (toliau Savivaldybės administracija) pateikia prašymą ir šiuos dokumentus:

7.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

7.2. VĮ „Registrų centras“ išduoto Nekilnojamojo turto registro išrašą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir jo kopiją;

7.3. Savivaldybės administracijos seniūnijos pažymą apie būste savo gyvenamąją vietą deklaravusius ir (ar) gyvenančius asmenis.

7.4. teisę į Lengvatą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas:

7.4.1. šio Tvarkos aprašo 6.1.1. papunktyje nurodytas asmuo turi pateikti senatvės pensijos gavėjo pažymėjimą ir jo kopiją;

7.4.2. šio Tvarkos aprašo 6.1.2. papunktyje nurodytas asmuo turi pateikti šalpos pensijos gavėjo pažymėjimą ir jo kopiją;

7.4.3. šio Tvarkos aprašo 6.1.3. ir 6.1.4. papunkčiuose nurodyti asmenys turi pateikti neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją;

7.4.4. šio Tvarkos aprašo 6.2. papunktyje nurodytas asmuo turi pateikti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą apie socialinės pašalpos gavimą.

8. Vietinės rinkliavos įmoka mažinama 50 procentų taip pat Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie gyvena neurbanizuotose teritorijose, sodų bendrijose, kur šalia jų valdos nėra galimybės pastatyti komunalinių atliekų surinkimo konteinerio arčiau kaip 300 metrų. Tokių valdų sąrašus, suderintus su komunalinių atliekų vežėjais, Savivaldybės administracijai pateikia atitinkamų seniūnijų seniūnai.

9. Vietinės rinkliavos mokėtojai, turintys nekilnojamojo turto objektus vienkiemiuose, atokiau nutolusiuose kaimuose, kuriuose komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas dėl blogo privažiavimo, moka tik pastoviąją vietinės rinkliavos įmokos dalį. Tokių vienkiemių ir kaimų sąrašus, suderintus su komunalinių atliekų vežėjais, Savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui iki vasario 1 d. pateikia atitinkamų seniūnijų seniūnai, nurodydami, kokiu laikotarpiu paslauga nebus teikiama.

10.  Pagal Mokesčių ir turto skyriaus pateiktus Lengvatas gaunančių Vietinės rinkliavos mokėtojų, nurodytų šios Tvarkos aprašo 6.1. papunktyje, sąrašus seniūnijų atsakingi specialistai patikrina, ar duomenys apie Vietinės rinkliavos mokėtoją nepasikeitė (ar nėra kitų savo gyvenamąją vietą šiame bute (name) deklaravusių ir (ar) gyvenančių asmenų) ir grąžina Mokesčių ir turto skyriui seniūno patvirtintus patikslintus (jei reikia) sąrašus iki vasario 1 d.

11. Prašymus dėl Vietinės rinkliavos lengvatų taikymo nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Savivaldybės Komunalinių atliekų turėtojų registravimo komisija (toliau – Komisija), kuri teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui. Sprendimus dėl Vietinės rinkliavos lengvatų taikymo priima savivaldybės administracijos direktorius

12. Vietinės rinkliavos įmoka gali būti mažinama ir kitais, šiame Tvarkos apraše nenustatytais, atvejais. Šiais atvejais prašymus dėl Vietinės rinkliavos lengvatų taikymo nagrinėja Komisija, kuri teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai.

13. Nuo Vietinės rinkliavos mokėjimo Vietinės rinkliavos mokėtojas atleidžiamas už laikotarpį, per kurį komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga (toliau – Paslauga) nebuvo suteikta dėl komunalinių atliekų vežėjo kaltės. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi pateikti Komisijai prašymą, nurodydamas laikotarpį, per kurį Paslauga nebuvo suteikta.

14. Nuo Vietinės rinkliavos mokėjimo neatleidžiami Vietinės rinkliavos mokėtojai, kurie atsisakė priimti iš komunalinių atliekų vežėjo komunalinių atliekų surinkimo konteinerį (t.y. nepasirašė turto priėmimo perdavimo akto).

15. Lengvata taikoma kalendoriniams metams. Jeigu duomenys apie Vietinės rinkliavos mokėtoją nepasikeičia, Lengvatos taikymas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams.

 

III SKYRIUS.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Vietinės rinkliavos lengvatos taikomos savivaldybės biudžeto sąskaita.

17. Iki prašymo dėl Vietinės rinkliavos lengvatos taikymo pateikimo į Savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą sumokėtos Vietinės rinkliavos įmokos negražinamos, o įskaitomos už kitą mokestinį laikotarpį.

18. Lėšų, skirtų Vietinės rinkliavos lengvatoms, apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyrius. Pasibaigus kalendoriniams metams, prireikus ir ketvirčiui, Skyrius teikia Savivaldybės administracijos direktoriui finansines ataskaitas apie suteiktas lengvatas.

19. Šio Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos direktorius ir Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

________________________