r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 28 d. Nr. T-245

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Pavyzdinius savivaldybių kultūros ir meno tarybų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-608 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių kultūros ir meno tarybų nuostatų patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatus (pridedama).

2.   Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d.

sprendimą Nr. T-242(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-245

 

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Savivaldybės kultūros ir meno tarybos (toliau – Kultūros ir meno taryba) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.

2. Kultūros ir meno taryba yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto bei konsultanto funkcijas įgyvendinant Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kultūros politiką Savivaldybės teritorijoje.

3. Kultūros ir meno taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

4. Kultūros ir meno tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Savivaldybės institucijoms ir kultūros įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.

5. Kultūros ir meno taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, religinėmis bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, tautodailininkais, meno kūrėjais.

6. Kultūros ir meno tarybą steigia ir jos Nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

KULTŪROS IR MENO TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINYS, FUNKCIJOS

 

7. Kultūros ir meno tarybos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ir kultūros bei meno kūrėjų organizacijų, siekiant įtraukti jas dalyvauti sprendžiant Savivaldybės kultūros politikos klausimus.

8. Kultūros ir meno tarybos uždavinys yra analizuoti kultūros būklę Savivaldybėje ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl valstybės ir Savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje.

9. Kultūros ir meno taryba atlieka šias funkcijas:

9.1. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais patvirtintų kultūros programų įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje;

9.2. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl prioritetinių Savivaldybės kultūros plėtros krypčių;

9.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės kultūros plėtros programas;

9.4. teikia pasiūlymus dėl kultūros projektų dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

9.5. dalyvauja svarstant Savivaldybės kultūros įstaigų veiklos programas bei ataskaitas ir teikia pasiūlymus steigėjui dėl jų veiklos tobulinimo;

9.6. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl Savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo;

9.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės kultūros premijų, stipendijų steigimo ir skyrimo, kultūrai nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo ir

kt.;

9.8. teikia pasiūlymus dėl kultūrinio turizmo programų įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje;

9.9. inicijuoja Savivaldybės kultūros būklės tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl padėties gerinimo;

9.10. skatina kultūrines inovacijas Savivaldybės teritorijoje.

 

III SKYRIUS

KULTŪROS IR MENO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Kultūros ir meno taryba turi teisę:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės kultūros įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų;

10.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos padalinių specialistus, Savivaldybės kultūros įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus;

10.3. kviesti į posėdžius kultūros ekspertus, galinčius teikti informaciją bei išvadas svarstomais kultūros klausimais.

11. Kultūros ir meno tarybos pirmininkas iki einamųjų metų kovo 1 d. privalo viešai Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti Kultūros ir meno tarybos veiklos ataskaitą ir, Savivaldybės tarybai ar merui pareikalavus, ją pristatyti Savivaldybės tarybai.

 

IV SKYRIUS

KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Kultūros ir meno taryba Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui sudaroma iš 7 narių: rajono Savivaldybės tarybos deleguotas narys (1), Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas specialistas (1), Savivaldybės kultūros įstaigų deleguotas atstovas (1), Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų deleguoti atstovai (menininkai, kūrėjai ar kultūrinę veiklą vykdančių organizacijų nariai) (2), Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguotas jaunimo atstovas (1), religinių bendruomenių atstovas (1).

13. Kultūros ir meno tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Kadencijos pabaigoje turėtų būti keičiama bent trečdalis Kultūros ir meno tarybos narių.

14. Kultūros ir meno taryba pirmame kadencijos posėdyje visų Kultūros ir meno tarybos narių dauguma renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Pirmąjį naujos kadencijos Kultūros ir meno tarybos posėdį organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

15. Kultūros ir meno tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojas, organizuoja Kultūros ir meno tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.

16. Kultūros ir meno tarybos pirmininku ir pavaduotoju negali būti renkamas kultūrą administruojančio Savivaldybės administracijos padalinio atstovas.

17. Kultūros ir meno tarybos darbo reglamentą tvirtina pati Kultūros ir meno taryba savo pirmajame posėdyje.

18. Kultūros ir meno tarybos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

19. Kultūros ir meno tarybos veiklą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

20. Kultūros ir meno tarybos įgaliojimai baigiasi, kai naujai išrinkta Savivaldybės taryba patvirtina naujos sudėties Kultūros ir meno tarybą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Kultūros ir meno taryba nevykdo finansinės veiklos.

22. Kultūros ir meno taryba dirba visuomeniniais pagrindais.

23. Kultūros ir meno tarybos sudėtį ir nuostatus keičia, papildo bei pripažįsta netekusiais galios Savivaldybės taryba.

24. Kultūros ir meno tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________